MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

26.3.2018 - (2017/2180(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Brian Hayes


Menettely : 2017/2180(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0095/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0095/2018
Hyväksytyt tekstit :

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2180(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen[1],

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman[2] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0089/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[3] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom[4] ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[5],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0095/2018),

1.  myöntää ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2180(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen[6],

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman[7] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0089/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[8] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom[9] ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[10],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0095/2018),

1.  hyväksyy ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2180(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0095/2018),

A.  ottaa huomioon, että ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (Fusion for Energy) perustettiin 35 vuodeksi maaliskuussa 2007 neuvoston päätöksellä 2007/198/Euratom[11];

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen osakkaita ovat Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom), jota edustaa komissio, Euratomin jäsenvaltiot sekä kolmannet maat, jotka ovat tehneet Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion alalla;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyritykseen tavoitteet ovat: a) vastata unionin osuudesta fuusioenergia-alan kansainvälisessä ITER-hankkeessa, b) panna täytäntöön Euratomin ja Japanin välinen laajempaa lähestymistapaa koskeva sopimus ja c) valmistella demonstraatiofuusioreaktorin (DEMO) rakentaminen;

D.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa maaliskuussa 2008;

Yleistä

1.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen katsovan kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016, että tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2016 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  toteaa, että yhteisyrityksen varainhoitovuodelta 2016 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3.  korostaa, että yhteisyritys vastaa unionin ITER-hankkeelle tarkoitetun osuuden hallinnoinnista ja että talousarvion 6 600 000 000 euron enimmäismäärän rajoissa on pysyttävä vuoteen 2020 saakka; toteaa, että kyseinen määrä ei sisällä komission vuonna 2010 ehdottamaa 663 000 000 euron määrää, joka oli tarkoitettu kattamaan mahdolliset ennakoimattomat menot;

4.  panee merkille, että marraskuussa 2016 ITER-organisaation neuvosto hyväksyi ITER-hankkeen uuden perusuran, joka koskee hankkeen laajuutta, aikataulua ja kustannuksia; panee lisäksi merkille, että ”ensimmäinen plasma”- ja ”Deuterium-Tritium” -operaatioita koskeva yleinen hankeaikataulu hyväksyttiin, ja toteaa, että uuden ITER-hankkeen perusuran hyväksymisen jälkeen yhteisyritys asetti uuden aikataulun ja laski uudelleen tähän liittyvät kustannukset, kun yhteisyrityksen osuus hankkeen rakennusvaiheeseen saatiin valmiiksi;

5.  ilmaisee jatkuvan huolensa siitä, että koko rakennusvaiheen arvioitu valmistumisaika on tällä hetkellä 15 vuotta myöhässä alkuperäiseen perusuraan verrattuna; panee merkille, että ITER-organisaation neuvoston vahvistamassa uudessa aikataulussa määritetään neljävaiheinen lähestymistapa, jossa asetetaan joulukuuhun 2025 määräaika hankkeen rakennusvaiheen ensimmäisen strategisen välitavoitteen (”ensimmäinen plasma”) saavuttamiselle ja joulukuuhun 2035 määräaika koko rakennusvaiheen arvioidulle päätökseen saamiselle; on tietoinen, että uuden vaiheittaisen lähestymistavan tavoitteena on saada hankkeen täytäntöönpano paremmin vastaamaan kaikkien ITER-organisaation osakkaiden painopisteitä ja rajoitteita;

6.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että yhteisyrityksen hallintoneuvostolle joulukuussa 2016 esitettyjen tulosten mukaan on odotettavissa, että lisärahoitustarve vuoden 2020 jälkeiseen rakennusvaiheeseen on 5 400 000 000 euroa, mikä tarkoittaa 82 prosentin lisäystä hyväksyttyyn 6 600 000 000 euron määrään nähden; muistuttaa, että neuvoston vuonna 2010 hyväksymää 6 600 000 000 euron määrää käytetään enimmäismääränä, jonka yhteisyritys voi käyttää vuoteen 2020 mennessä; on tietoinen, että ITER-hankkeen päätökseen saamiseen tarvittavaan lisärahoitukseen on liityttävä tulevien monivuotisten rahoituskehysten määrärahoja;

7.  korostaa, että rakennusvaiheen lisäksi yhteisyrityksen on rahoitettava ITERin toimintavaihetta vuodesta 2035 alkaen sekä sen jälkeen ITERin deaktivointivaihetta ja käytöstäpoistovaihetta; pitää huolestuttavana, ettei näitä rahoitusosuuksia ole vielä arvioitu; kehottaa yhteisyritystä arvioimaan näiden vaiheiden kustannukset mahdollisimman nopeasti;

8.  korostaa, että komissio antoi 14. kesäkuuta 2017 tiedonannon ”EU:n osuus uudistetusta ITER-hankkeesta”[12], jolla komissio haki parlamentin tukea ja neuvoston valtuutusta sille, että komissio hyväksyy uuden perusuran Euratomin puolesta;

9.  on tietoinen, että yhteisyrityksen ensimmäistä plasmaa koskevat ennusteet ovat yhteensopivat ITER-organisaation hankeaikataulun kanssa mutta aikaperspektiivi on määritetty aikaisimman, tekniseltä kannalta mahdollisen ajankohdan perusteella;

10.  korostaa, että uuteen perusuraan ei sisälly varautumista ennakoimattomiin tapahtumiin, mutta edellä mainitussa, 14. kesäkuuta 2017 annetussa tiedonannossa komissio katsoi, että enintään 24 kuukauden liikkumavara aikataulussa ja 10–20 prosentin liikkumavara budjetissa olisi asianmukainen; toteaa lisäksi, että talousarvion enimmäismääräksi asetetun 6 600 000 000 euron määrän noudattamista varten toteutettuihin toimenpiteisiin kuului lisäksi se, että kaikkien komponenttien, jotka eivät ole olennaisen tärkeitä ensimmäisen plasman kannalta, hankintaa ja asentamista lykättiin; pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että ITER-hankkeen rakentamisvaiheen johtamista ja valvontaa on onnistuttu parantamaan, mutta edelleen on olemassa jatkuva riski, että kustannukset kasvavat ja hankkeen toteutus venyy verrattuna uuteen ehdotettuun perusuraan; toteaa, että yhteisyrityksen ja hankkeen kaikkien osapuolten on ymmärrettävä tällaisten riskien tunnustaminen;

11.  korostaa, että Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle päätöksestään erota EU:sta ja Euratomista; toteaa, että parhaillaan neuvotellaan eroamiseen sovellettavia yksityiskohtaisia määräyksiä koskevasta sopimuksesta; panee merkille, että Yhdistynyt kuningaskunta on useasti ilmaissut olevansa kiinnostunut osallistumaan edelleen EU:n fuusioenergiatoimintaan; panee lisäksi merkille, että unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan fuusioyhteisöt ilmaisivat toiveen, että JET-hanke Culhamissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa jatkaisi edelleen vuoden 2018 jälkeen ITER-hankkeen erittäin tärkeää valmistelutyötä;

Talousarvio- ja varainhallinto

12.  panee merkille, että yhteisyrityksen käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2016 lopulliseen talousarvioon sisältyi 488 000 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 724 510 000 euroa maksumäärärahoja; toteaa, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,8 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 98 prosenttia;

13.  toteaa, että maksusitoumusmäärärahoihin käytettävissä olleista 488 000 000 eurosta lähes 100 prosenttia toteutettiin suorien yksittäisten sitoumusten perusteella;

14.  on tietoinen siitä, että vuoden 2016 talousarvion lähes täysimääräisen toteuttamisen ja ilman eri toimenpiteitä tehtyjen siirtojen vuoksi peruuntuneiden määrärahojen taso jäi vuonna 2016 erittäin alhaiseksi eli sen osuus talousarviosta jäi alle yhden prosentin; panee merkille, että peruuntuneiden määrärahojen 1 202 662 euron määrä, joka vastasi avoimia hallinnollisia sitoumuksia, joiden osalta ei suoritettu maksuja vuonna 2016, siirrettiin vuodelta 2015;

15.  panee merkille, että vuonna 2015 toteutunut saldo oli 5 880 000 euroa;

16.  on huolissaan siitä, että yhteisyritys ei käyttänyt tilaisuutta antaa yksityiskohtaisia tietoja talousarvio- ja varainhallinnostaan vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 (maksutapahtumat, kokonaissitoumukset ja yksittäiset sitoumukset, tärkeät liitetiedot ja huomautukset talousarvion toteutuksesta); kehottaa yhteisyritystä toimittamaan nämä tiedot vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän mietinnön jatkotoimenpiteenä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

17.  panee merkille, että kesäkuussa 2015 yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi petostentorjuntastrategian ja vastaavan toimintasuunnitelman, josta suurin osa pantiin täytäntöön vuonna 2016; toteaa kuitenkin, ettei yhteisyritys ole perustanut erityistä välinettä, jolla helpotettaisiin hankintamenettelyihin liittyvien yhteisyrityksen toimien seurantaa, erityisesti niiden toimien kohdalla, jotka liittyvät menettelyjen riskienarviointi-, arviointi-, neuvottelu- ja ratkaisuvaiheisiin; suhtautuu myönteisesti siihen, että yhteisyritys määrittelee parhaillaan vaatimuksia sellaisen työkalun perustaksi, jonka avulla yhteisyritys voi kerätä järjestelmällisesti tietoja hankintamenettelyihin liittyvistä petoksentorjunnan indikaattoreista ja johon yhteisyrityksen henkilöstö voi myös syöttää lisätietoja, jotka liittyvät minkä tahansa hankintamenettelyn hälytysjärjestelmään;

18.  suhtautuu myönteisesti siihen, että vuonna 2016 petostentorjunnasta ja eettisistä kysymyksistä vastaava virkamies jatkoi yhdessä asiasta vastaavien yksiköiden kanssa yhteisyrityksen petostentorjuntastrategian toteuttamista, minkä tilintarkastustuomioistuin tarkasti osana sen säännöllisiä vierailuja;

19.  toteaa, että sen jälkeen, kun yhteisyritys vuonna 2015 hyväksyi väärinkäytösten paljastamista koskevat sääntönsä, on laadittu täytäntöönpanoprosessi, jossa vahvistetaan tiivis ja yksityiskohtainen prosessikartta siitä, kuinka vakavista sääntöjenvastaisuuksista ja väärinkäytöksistä voidaan ilmoittaa ja mihin jatkotoimiin yhteisyritys ryhtyy;

Henkilöstön valinta ja palvelukseenotto

20.  toteaa, että yhteisyritys ei käyttänyt tilaisuutta antaa yksityiskohtaisia tietoja henkilöstön valinta- ja palvelukseenottomenettelyistä vuonna 2016 (unionin virkamiesten, väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden sekä tilapäisen henkilöstön määrä, julkaistujen avointen paikkojen määrä jne.), ja kehottaa yhteisyritystä toimittamaan nämä tiedot vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän mietinnön jatkotoimenpiteenä;

Sisäinen valvonta

21.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyrityksellä on järjestelmä, jonka avulla tarkastetaan toimeksisaajien luona, ovatko toimeksisaajat noudattaneet sen laadunvarmennusta koskevia vaatimuksia; on tietoinen, että tarkastukset kattavat täytäntöönpanon monia eri näkökohtia, kuten seuraavat: laatusuunnitelman, kaikki tapaukset, joissa ei ole noudatettu tiettyä vaatimusta, hankintojen valvonnan ja alihankinnan hallinnoinnin, dokumentoinnin ja tiedonhallinnan, muutosten ja poikkeamien hallinnoinnin, rakennustöihin sovellettavan laadunvalvontasuunnitelman, yksityiskohtaisen hankeaikataulun, sopimusten riskienhallinnan ja teknisiin töihin sovellettavan laadunvalvontasuunnitelman; pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että kaikkiaan 29:n vuonna 2016 toimitetun tarkastuksen yhteydessä havaittiin 47 tapausta, joissa laadunvarmennusvaatimuksia ei ollut noudatettu, ja 202 parannusta vaativaa osa-aluetta; kehottaa yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tiedonvaihtoa koskevan kattavan ilmoituksen;

22.  on tietoinen, että syyskuussa 2016 komission sisäinen tarkastus sai päätökseen tarkastuksen, joka kohdistui hankintamenettelyjen täytäntöönpanoon, ja yhteisyritys toteuttaa parhaillaan tarkastuksen perusteella annettujen suositusten mukaista toimintasuunnitelmaa; panee tyytyväisenä merkille, että sisäinen tarkastus toteutti seurantaa, joka liittyi sen toimittamaan sopimushallinnointia koskeneeseen tarkastukseen, ja katsoi, että yhteisyritys oli pannut kaikki sen antamat suositukset riittävällä tavalla täytäntöön;

23.  panee merkille, että vuonna 2016 yhteisyrityksen sisäisen tarkastuksen yksikkö toteutti seurantaa, joka liittyi sen toimittamaan ITER-rakennusten alan hankintatoimia koskevaan tarkastukseen, ja yksikkö tiedosti, että yhteisyritys oli tehnyt merkittävää työtä hankintatoimiin liittyvien menettelyiden, ohjeiden, sääntöjen ja välineiden vakioimisen ja suunnittelun osalta; panee lisäksi merkille, että sisäisen tarkastuksen yksikkö esitti myös kuusi uutta suositusta menettelyjen parantamiseksi; suhtautuu myönteisesti siihen, että heinäkuusta 2017 lähtien sisäisen tarkastuksen yksikön kuudesta uudesta suosituksesta viisi on pantu täytäntöön ja että toteutettavana oleva suositus liittyy sisäisen arviointipaneelin roolin uudelleenmäärittelyyn;

24.  toteaa, että avustusmaksuihin liittyvää jäännösvirhetasoa ei ole laskettu, koska niiden osuus yhteisyrityksen talousarviosta on vähäinen ja jälkitarkastuksia toimitetaan vain vähän; panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2016 tutkimuksen toimeenpanovirasto käynnisti yhteisyrityksen lukuun jälkitarkastuksen, joka koski erästä edunsaajaa; panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyritys on toteuttanut tarvittavat toimet korjatakseen aiempien vuosien tarkastuksissa havaitut virheet;

Operatiiviset hankinnat ja avustukset

25.  toteaa, että vuonna 2016 käynnistettiin 40 operatiivista hankintamenettelyä ja tehtiin 52 hankintasopimusta;

26.  panee huolestuneena merkille, että yli 1 000 000 euron hankintasopimusten tekoon keskimäärin menevä aika piteni (140:stä 162 päivään) vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että alle 1 000 000 euron hankintamenettelyyn keskimääräinen kuluva aika piteni myös (59:stä 71 päivään) mutta avustusten käsittelyyn kuluva aika lyheni huomattavasti (103:sta 61 päivään) vuoden 2015 lukujen tapaan; katsoo, että yhteisyrityksen on ryhdyttävä selkeisiin toimiin puuttuakseen asianmukaisesti hankintasopimusten tekoon menevän ajan huolestuttavaan pitenemiseen 1 000 000 euron kynnyssumman ylittävien ja alittavien hankintojen kohdalla;

Muut kysymykset

27.  kehottaa yhteisyritystä hyödyntämään yhteisyritysten verkoston tarjoamia etuja;

28.  toteaa, että yhteisyrityksen on toimielinten kautta viestittävä unionin kansalaisille tekemästään merkittävästä tutkimuksesta ja yhteistyöstä, ja pitää tärkeänä korostaa sen työn tuloksena saavutettuja todellisia parannuksia, jotka ovat tärkeä osa sen tehtävää, sekä sitä, että se tekee yhteistyötä muiden yhteisyritysten kanssa lisätäkseen yleisön tietoisuutta niiden työn eduista.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

 • [1]  EUVL C 426, 12.12.2017, s. 31.
 • [2]  EUVL C 426, 12.12.2017, s. 31.
 • [3]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.
 • [5]  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [6]  EUVL C 426, 12.12.2017, s. 31.
 • [7]  EUVL C 426,.12.12.2017, s. 31.
 • [8]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [9]  EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.
 • [10]  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [11]    Neuvoston päätös N:o 2007/198/Euratom, tehty 27. maaliskuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58).
 • [12]  COM(2017)0319.
Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö