Ziņojums - A8-0095/2018Ziņojums
A8-0095/2018

ZIŅOJUMS par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

26.3.2018 - (2017/2180(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Brian Hayes


Procedūra : 2017/2180(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0095/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0095/2018
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2180(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi[1],

–  ņemot vērā deklarāciju[2] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības[4], un jo īpaši tā 5. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[5],

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0095/2018),

1.  sniedz ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2180(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi[6],

–  ņemot vērā deklarāciju[7] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[8] un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības[9], un jo īpaši tā 5. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[10],

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0095/2018),

1.  apstiprina ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2180(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0095/2018),

A.  tā kā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (turpmāk „Kopuzņēmums”) tika nodibināts 2007. gada martā uz 35 gadiem ar Padomes Lēmumu 2007/198/Euratom[11];

B.  tā kā Kopuzņēmuma dalībnieki ir Euratom, ko pārstāv Komisija, Euratom dalībvalstis un trešās valstis, kuras ar Euratom ir noslēgušas sadarbības nolīgumus vadāmas kodolsintēzes jomā;

C.  tā kā Kopuzņēmuma mērķi ir šādi: a) sniegt Savienības ieguldījumu starptautiskajā kodolsintēzes enerģētikas projektā ITER; b) īstenot plašākas pieejas nolīgumu starp Euratom un Japānu; c) sagatavoties demonstrējumu kodolsintēzes reaktora (DEMO) celtniecībai;

D.  tā kā Kopuzņēmums 2008. gada martā sāka darboties patstāvīgi,

Vispārīga informācija

1.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā par Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir konstatēts, ka gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kas atbilst Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem;

2.  atzīst, ka Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

3.  uzsver, ka Kopuzņēmums ir atbildīgs par Savienības ieguldījuma projektā ITER pārvaldību un ka līdz 2020. gadam ir jāievēro budžetam noteiktais ierobežojums EUR 6 600 000 000 apmērā; atzīmē, ka šajā summā nav iekļauti EUR 663 000 000, ko 2010. gadā piedāvāja Komisija, lai segtu iespējamus neparedzētus izdevumus;

4.  atzīmē, ka 2016. gada novembrī ITER organizācijas padome (turpmāk „ITER padome”) apstiprināja jaunu projekta ITER pamatscenāriju attiecībā uz projekta tvērumu, grafiku un izmaksām; turklāt atzīmē, ka tika apstiprināts vispārējais projekta grafiks operācijām „Pirmā plazma” un „Deitērijs un tritijs”, un atzīmē, ka pēc jaunā projekta ITER pamatscenārija apstiprināšanas Kopuzņēmums noteica jaunu grafiku un pārrēķināja attiecīgās izmaksas, kas saistītas ar Kopuzņēmuma ieguldījuma projekta celtniecības fāzē pabeigšanu;

5.  joprojām ir nobažījies par to, ka pašlaik visu celtniecības fāzi ir paredzēts pabeigt ar 15 gadu kavēšanos salīdzinājumā ar sākotnējo pamatscenāriju; pieņem zināšanai, ka ar ITER padomes apstiprināto jauno grafiku ir ieviesta četru posmu pieeja, saskaņā ar kuru 2025. gada decembris ir termiņš, kurā ir jāsasniedz projekta celtniecības fāzes pirmais stratēģiskais atskaites punkts („Pirmā plazma”), savukārt 2035. gada decembrī ir paredzēts pabeigt visu celtniecības fāzi; atzīmē, ka ar jauno pieeju, kas paredz īstenošanu pa posmiem, ir iecerēts labāk saskaņot projekta īstenošanu ar visu ITER organizācijas dalībnieku prioritātēm un ierobežojumiem;

6.  konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu rezultāti, ar kuriem Kopuzņēmuma valde tika iepazīstināta 2016. gada decembrī, liecina, ka celtniecības fāzei pēc 2020. gada papildus jau atvēlētajam finansējumam, paredzams, vajadzēs vēl EUR 5 400 000 000, kas ir par 82 % vairāk nekā apstiprinātais budžets EUR 6 600 000 000 apmērā; atkārto, ka Padomes 2010. gadā apstiprinātie EUR 6 600 000 000 ir maksimālais Kopuzņēmuma izdevumu apjoms līdz 2020. gadam; atzīst, ka papildu finansējumam, kas vajadzīgs projekta ITER pabeigšanai, jāietver turpmākas daudzgadu finanšu shēmas saistības;

7.  uzsver, ka papildus celtniecības fāzei Kopuzņēmumam būs jāiegulda līdzekļi arī ITER darbības fāzē pēc 2035. gada un pēc tam arī ITER deaktivēšanas un dezekspluatācijas fāzēs; pauž bažas par to, ka šie ieguldījumi vēl nav aplēsti; aicina Kopuzņēmumu pēc iespējas drīz aplēst minēto fāžu izmaksas;

8.  uzsver, ka 2017. gada 14. jūnijā Komisija nāca klajā ar paziņojumu „ES ieguldījums reformētajā ITER projektā”[12], ar ko tā vēlējās panākt Parlamenta atbalstu un Padomes mandātu Komisijai apstiprināt jauno pamatscenāriju Euratom uzdevumā;

9.  atzīmē, ka, lai gan Kopuzņēmuma prognozes attiecībā uz operāciju „Pirmā plazma” saskan ar ITER organizācijas projekta grafiku, iecerētais datums tiek uzskatīts par agrāko iespējamo tehniski sasniedzamo datumu;

10.  uzsver, ka, lai gan jaunajā pamatscenārijā nav paredzēta rezerve, minētajā 2017. gada 14. jūnija paziņojumā Komisija ierosinājusi, ka būtu noderīgi paredzēt 24 mēnešu rezervi attiecībā uz grafika izpildi un 10–20 % rezervi attiecībā uz budžeta vajadzībām; turklāt atzīmē, ka pasākumi, kas veikti, lai būtu ievērots EUR 6 600 000 000 apmērā noteiktais budžeta ierobežojums, paredzēja atlikt uz vēlāku laiku visu to komponentu iepirkumu un uzstādīšanu, kuri nav būtiski operācijai „Pirmā plazma”; vērš uzmanību uz to, ka, lai gan ir panākta pozitīva virzība ITER celtniecības fāzes pārvaldības un kontroles uzlabošanā, joprojām pastāv risks, ka salīdzinājumā ar jauno ierosināto pamatscenāriju izmaksas pieaugs vēl vairāk un projekta īstenošana varētu aizkavēties; atzīmē, ka šādu risku atzīšana būtu atzinīgi jānovērtē gan Kopuzņēmumam, gan arī visām projekta pusēm;

11.  uzsver, ka 2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste paziņoja Eiropadomei par lēmumu izstāties no ES un Euratom; atzīmē, ka tiek apspriesta vienošanās par izstāšanās noteikumiem; atzīmē, ka Apvienotā Karaliste vairākkārt ir paudusi interesi turpināt līdzdarboties ES kodolsintēzes enerģijas darbībās; turklāt atzīmē, ka Savienības un Apvienotās Karalistes kodolsintēzes jomas aprindas ir paudušas cerību, ka eksperiments JET Kalemā (Apvienotajā Karalistē) arī pēc 2018. gada turpinās veikt svarīgu projekta ITER sagatavošanas darbu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

12.  atzīmē, ka izpildei pieejamajā 2016. gada galīgajā budžetā bija iekļautas saistību apropriācijas EUR 488 000 000 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 724 510 000 apmērā; atzīmē, ka saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija attiecīgi 99,8 % un 98 %;

13.  atzīmē, ka no EUR 488 000 000, kas bija pieejami saistību apropriācijām, gandrīz 100 % tika izlietoti, uzņemoties tiešas individuālās saistības;

14.  pieņem zināšanai, ka atcelto apropriāciju īpatsvars 2016. gadā bija ļoti zems, proti, mazāks nekā 1 % budžeta, jo 2016. gada budžets tika izpildīts gandrīz pilnībā un apropriācijas tika pārnestas automātiski; konstatē, ka atcelto apropriāciju summa — EUR 1 202 662 — atbilst summām, kas 2016. gadā netika samaksātas par no 2015. gada pārnestām atklātām administratīvām saistībām;

15.  atzīmē, ka 2015. gadā budžeta izlietojuma bilance bija EUR 5 880 000;

16.  pauž bažas par to, ka Kopuzņēmums neizmantoja izdevību sniegt detalizētu informāciju par budžeta un finanšu pārvaldību 2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu (maksājumu darījumi, vispārējās un individuālās saistības, svarīgas piezīmes un komentāri par budžeta izpildi); aicina Kopuzņēmumu, ņemot vērā šo ziņojumu, iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei minētos datus;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

17.  atzīmē, ka 2015. gada jūnijā Kopuzņēmuma valde pieņēma krāpšanas apkarošanas stratēģiju un attiecīgu rīcības plānu un ka lielākā daļa tajos paredzēto pasākumu tika ieviesti 2016. gadā; tomēr atzīmē, ka Kopuzņēmums nav ieviesis atsevišķu rīku, kas palīdzētu uzraudzīt Kopuzņēmuma darbības, kuras saistītas ar iepirkuma procedūrām, īpaši attiecībā uz riska novērtēšanu un procedūru novērtēšanas, sarunu un līgumu piešķiršanas posmiem; atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums pašlaik nosaka prasības, lai parametrizētu rīku, kas Kopuzņēmumam ļaus sistemātiski vākt informāciju par krāpšanas apkarošanas indikatoriem iepirkuma procedūrās, kā arī dos Kopuzņēmuma darbiniekiem iespēju sniegt papildu informāciju par aizdomīgām pazīmēm iepirkuma procedūrās;

18.  atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā par krāpšanas apkarošanu un ētiku atbildīgais ierēdnis kopā ar attiecīgajām nodaļām vēl dziļāk īstenoja Kopuzņēmuma krāpšanas apkarošanas stratēģiju, ko Revīzijas palāta pārbaudīja savos regulārajos apmeklējumos;

19.  atzīmē, ka līdztekus Kopuzņēmuma trauksmes cēlēju noteikumu pieņemšanai 2015. gadā tika sagatavots arī īstenošanas procesa projekts ar lakonisku, bet detalizētu procesa shēmu, kā Kopuzņēmumā varētu ziņot par smagiem pārkāpumiem un ļaundarību un kā uz šādiem gadījumiem reaģēt;

Darbinieku atlase un pieņemšana darbā

20.  atzīmē, ka Kopuzņēmums neizmantoja parasto izdevību sniegt detalizētu informāciju par darbinieku atlases un pieņemšanas darbā procedūrām 2016. gadā (Savienības ierēdņu, pagaidu darbinieku, līgumdarbinieku un pagaidu darba aģentūras darbinieku skaits, publicēto brīvo vietu skaits utt.), un aicina Kopuzņēmumu, ņemot vērā šo ziņojumu, iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei minētos datus;

Iekšējā kontrole

21.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Kopuzņēmumam ir sistēma, kuru izmanto, lai veiktu revīzijas līgumslēdzēju telpās ar mērķi pārbaudīt, vai ir ievērotas tā kvalitātes nodrošināšanas prasības; pieņem zināšanai, ka šajās revīzijās tiek pārbaudīti dažādi īstenošanas aspekti, tostarp kvalitātes plāns, gadījumi, kad nav ievērotas konkrētas prasības, pirkumu kontrole un apakšlīgumu pārvaldība, dokumentu un datu pārvaldība, izmaiņu un noviržu pārvaldība, inženiertehnisko darbu kvalitātes kontroles plāns, izvērstais projekta grafiks, līguma riska pārvaldība un tehnisko darbu kvalitātes kontroles plāns; vērš uzmanību uz to, ka 2016. gadā veiktajās 29 revīzijās konstatēti 47 gadījumi, kad nebija ievērotas kvalitātes nodrošināšanas prasības, un 202 jomas, kurās ieviešami uzlabojumi; aicina Kopuzņēmumu sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei vispusīgu pārskatu par datu apmaiņu;

22.  pieņem zināšanai, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2016. gada septembrī pabeidza iepirkuma kārtības ieviešanas revīziju un ka, reaģējot uz attiecīgajiem ieteikumiem, Kopuzņēmums īsteno rīcības plānu; atzinīgi vērtē to, ka IAS veica arī līgumu pārvaldības revīzijas pēcpārbaudi un konstatēja, ka Kopuzņēmums ir pienācīgi izpildījis visus attiecīgos ieteikumus;

23.  atzīmē, ka 2016. gadā Kopuzņēmuma iekšējās revīzijas struktūra (IAC) veica ITER ēku jomas iepirkuma revīzijas pēcpārbaudi un atzina, ka Kopuzņēmums ir paveicis daudz, lai formalizētu un izstrādātu ar iepirkuma darbībām saistītos procesus, vadlīnijas, noteikumus un rīkus; atzīmē arī to, ka IAC formulēja sešus jaunus ieteikumus procedūru uzlabošanai; atzinīgi vērtē to, ka līdz 2017. gada jūlijam bija ieviesti pieci no sešiem jaunajiem IAC ieteikumiem un ka ieteikums, kura ieviešana ir sākta, attiecas uz iekšējās pārbaudes grupas funkciju pārskatīšanu;

24.  atzīmē, ka nav aprēķināts dotācijas maksājumu atlikušais kļūdu īpatsvars, jo šie maksājumi veido nelielu daļu Kopuzņēmuma budžeta un ir veikts maz ex post revīziju; atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā Eiropas Pētniecības izpildaģentūra Kopuzņēmuma vārdā sāka viena līdzekļu saņēmēja ex post revīziju; atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums ir veicis vajadzīgos pasākumus, lai labotu iepriekšējo gadu revīzijās konstatētās kļūdas;

Ar pamatdarbību saistītais iepirkums un dotācijas

25.  atzīmē, ka 2016. gadā tika sāktas 40 ar pamatdarbību saistīta iepirkuma procedūras un tika parakstīti 52 iepirkuma līgumi;

26.  ar bažām atzīmē, ka 2016. gadā vidējais laiks līdz līguma parakstīšanai iepirkumos, kuri pārsniedz EUR 1 000 000, salīdzinājumā ar 2015. gadu palielinājās (no 140 uz 162 dienām); atzīmē, ka salīdzinājumā ar 2015. gadu arī iepirkuma procedūrās zem EUR 1 000 000 vidējais laiks palielinājās (no 59 uz 71 dienu), savukārt attiecībā uz dotācijām tas būtiski samazinājās (no 103 uz 61 dienu), un norāda, ka Kopuzņēmumam skaidri jārīkojas, lai pienācīgi risinātu satraucošo problēmu, ka līgumu parakstīšana iepirkumos gan virs, gan zem EUR 1 miljona aizvien vairāk ieilgst;

Citi jautājumi

27.  aicina Kopuzņēmumu izmantot priekšrocības, kuras dod kopuzņēmumu tīkls, kas kalpo par kopuzņēmumu sadarbības platformu;

28.  atzīst, ka Kopuzņēmumam ar Savienības iestāžu starpniecību ir jāinformē tās iedzīvotāji par svarīgo pētniecisko darbu un sadarbību, ko tas veic, un uzsver, cik svarīgi ir izcelt īstenus uzlabojumus, kuri ar šo darbu panākti un kuri ir svarīga Kopuzņēmuma uzdevumu daļa, kā arī to, ka tas sadarbojas ar citiem kopuzņēmumiem sabiedrības informēšanā par kopuzņēmumu darba nodrošinātajiem ieguvumiem.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

 • [1]  OV C 426, 12.12.2017., 31. lpp.
 • [2]  OV C 426, 12.12.2017., 31. lpp.
 • [3]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [4]  OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.
 • [5]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [6]  OV C 426, 12.12.2017., 31. lpp.
 • [7]  OV C 426, 12.12.2017., 31. lpp.
 • [8]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [9]  OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.
 • [10]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [11]    Padomes 2007. gada 27. marta Lēmums 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības (OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.).
 • [12]  COM(2017)0319.
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. aprīlis
Juridisks paziņojums - Privātuma politika