SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016

26.3.2018 - (2017/2180(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Brian Hayes


Procedura : 2017/2180(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0095/2018
Teksty złożone :
A8-0095/2018
Teksty przyjęte :

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016

(2017/2180(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia[1],

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności[2] dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05943/2018 - C8‑0089/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[3], w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. powołującą Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznającą mu określone korzyści[4], w szczególności jej art. 5 ust. 3,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[5],

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0095/2018),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016

(2017/2180(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia[6],

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności[7] dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05943/2018 - C8‑0089/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[8], w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. powołującą Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznającą mu określone korzyści[9], w szczególności jej art. 5 ust. 3,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[10],

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0095/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016

(2017/2180(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0095/2018),

A.  mając na uwadze, że Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) zostało utworzone decyzją Rady 2007/198/Euratom w marcu 2007 r. na okres 35 lat[11];

B.  mając na uwadze, że członkami Wspólnego Przedsięwzięcia są Euratom reprezentowany przez Komisję, państwa członkowskie Euratomu oraz państwa trzecie, które zawarły z Euratomem umowę o współpracy w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej;

C.  mając na uwadze, że celami Wspólnego Przedsięwzięcia są: a) wnoszenie przez Unię wkładu w międzynarodowy projekt ITER w zakresie energii termojądrowej; b) wdrażanie umowy między Euratom a Japonią w sprawie szeroko zakrojonej koncepcji oraz c) przygotowanie do budowy demonstracyjnego reaktora syntezy jądrowej (DEMO);

D.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło autonomiczną działalność w marcu 2008 r.;

Uwagi ogólne

1.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu w sprawie sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż w sprawozdaniu tym Wspólne Przedsięwzięcie przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach swoją sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany swych aktywów netto za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami swojego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  uznaje, że transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok 2016 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

3.  podkreśla, że Wspólne Przedsięwzięcie jest odpowiedzialne za zarządzanie wkładem Unii na rzecz projektu ITER oraz że do 2020 r. należy utrzymać pułap budżetowy w wysokości 6 600 000 000 EUR; zwraca uwagę, że kwota ta nie obejmuje 663 000 000 EUR zaproponowanych w 2010 r. przez Komisję tytułem rezerwy na nieprzewidziane wydatki;

4.  odnotowuje, że w listopadzie 2016 r. Rada organizacji ITER („Rada ITER”) zatwierdziła nowe podstawy projektu ITER w odniesieniu do zakresu, harmonogramu i kosztów realizacji projektu; zauważa ponadto, że ogólny harmonogram projektu dotyczący operacji pierwszej plazmy i etapu deuterowo-trytowego został zatwierdzony, odnotowuje fakt, że po zatwierdzeniu nowej podstawy projektu ITER Wspólne Przedsięwzięcie ustaliło nowy harmonogram i dokonało rekalkulacji odnośnych kosztów w momencie zakończenia wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia w etap budowy projektu;

5.  wyraża nieustające zaniepokojenie faktem, że przewidywany termin zakończenia całego etapu budowy jest aktualnie opóźniony o około 15 lat w stosunku do pierwotnych ustaleń zawartych w podstawie projektu; odnotowuje, że w nowym harmonogramie zatwierdzonym przez Radę ITER przedstawiono podejście czteroetapowe, zgodnie z którym pierwszy strategiczny etap pośredni budowy projektu (pierwsza plazma) ma zakończyć się do grudnia 2025 r., a cały etap budowy – do grudnia 2035 r.; uznaje fakt, że celem nowego podejścia podzielonego na etapy jest lepsze dostosowanie realizacji projektu do priorytetów i ograniczeń wszystkich członków organizacji ITER;

6.  odnotowuje ustalenie sprawozdania Trybunału, że rezultaty przedstawione Radzie Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia w grudniu 2016 r. wskazują na spodziewane dodatkowe potrzeby w zakresie finansowania w stosunku do kwoty 5 400 000 000 EUR już przyznanej na etap budowy po 2020 r., co stanowi wzrost o 82 % w stosunku do zatwierdzonego budżetu w wysokości 6 600 000 000 EUR; ponownie zwraca uwagę na to, że kwota 6 600 000 000 EUR przyjęta przez Radę w 2010 r. stanowi pułap wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia do roku 2020; uznaje, że dodatkowe środki niezbędne do ukończenia projektu ITER muszą wiązać się z przyszłymi zobowiązaniami w wieloletnich ramach finansowych;

7.  podkreśla, że poza etapem budowy Wspólne Przedsięwzięcie będzie musiało współfinansować etap operacyjny projektu ITER po 2035 r., a następnie etap dezaktywacji i etap likwidacji projektu; jest zaniepokojony, że wkład ten nie został jeszcze oszacowany; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do jak najszybszego oszacowania kosztów realizacji tych etapów;

8.  zwraca uwagę, że w dniu 14 czerwca 2017 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie wkładu UE w realizację zreformowanego projektu ITER[12], zabiegając o poparcie Parlamentu Europejskiego i starając się uzyskać upoważnienie od Rady, by zatwierdzić nowe podstawowe założenia projektu w imieniu Euratomu;

9.  przyznaje, że o ile prognozy Wspólnego Przedsięwzięcia dotyczące pierwszej plazmy są spójne z harmonogramem projektu ustalonym przez organizację ITER, o tyle uważa się, iż w ogólnym harmonogramie podano najwcześniejszy termin osiągalny pod względem technicznym;

10.  podkreśla, że choć nowe podstawowe założenia projektu nie uwzględniają nieprzewidzianych zdarzeń, Komisja zasugerowała w swoim komunikacie z dnia 14 czerwca 2017 r., że właściwe byłoby w stosownych przypadkach uwzględnienie ewentualnych nieprzewidzianych opóźnień w realizacji harmonogramu do 24 miesięcy oraz możliwości wzrostu nieplanowanych kosztów o 10–20 %. zauważa ponadto, że działania podjęte, aby nie przekroczyć pułapu budżetowego w wysokości 6 600 000 000 EUR objęły odroczenie udzielenia zamówienia i instalacji wszystkich elementów, które nie są niezbędne z punktu widzenia pierwszej plazmy; zwraca uwagę na fakt, że choć podjęto właściwe kroki w celu poprawy zarządzania etapem budowy w ramach projektu ITER i nadzoru nad nim, wciąż istnieje ryzyko dalszego wzrostu kosztów i opóźnień w realizacji projektu w stosunku do nowo zaproponowanych założeń; podkreśla, że Wspólne Przedsiębiorstwo i wszystkie strony projektu muszą sobie zdawać sprawę z takiego ryzyka;

11.  zwraca uwagę, że w dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało Radę Europejską o decyzji wystąpienia z UE i z Euratomu; zauważa, że umowa określająca warunki wystąpienia jest przedmiotem negocjacji; zauważa, że Zjednoczone Królestwo wielokrotnie wyrażało chęć dalszego uczestnictwa w projektach związanych z energią termojądrową; zauważa ponadto, że grupy zainteresowane energią termojądrową w Unii i Zjednoczonym Królestwie wyraziły nadzieję, że projekt JET w Culham w Zjednoczonym Królestwie po 2018 r. będzie w dalszym ciągu odpowiedzialny za niezbędne prace przygotowawcze do projektu ITER;

Zarządzanie budżetem i finansami

12.  zwraca uwagę, że ostateczny budżet gotowy do wykonania na 2016 r. obejmował środki na zobowiązania w wysokości 488 000 000 EUR oraz środki na płatności w wysokości 7242 510 000 EUR; odnotowuje, że wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i płatności wyniosły odpowiednio 99,8 % i 98 %;

13.  zauważa, że z kwoty 488 000 000 EUR na środki na zobowiązania prawie 100 % wykorzystano w drodze bezpośrednich zobowiązań indywidualnych;

14.  przyznaje, że prawie pełne wykonanie budżetu na 2016 r. i automatyczne przeniesienie środków powodują, że poziom anulowanych środków był w roku 2016 bardzo niski i stanowił mniej niż 1 % budżetu; zauważa, że kwota anulowanych środków w wysokości 1 202 662 EUR odpowiada kwotom niewypłaconym w 2016 r. w ramach otwartych zobowiązań administracyjnych przeniesionych z 2015 r.;

15.  odnotowuje, że w roku budżetowym 2015 saldo wyniku budżetowego wyniosło 5 880 000 EUR;

16.  wyraża zaniepokojenie, że Wspólne Przedsięwzięcie nie wykorzystało okazji, aby wprowadzić szczegółowe informacje na temat zarządzania budżetem i finansami w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. (transakcje płatnicze, zobowiązania globalne i indywidualne, ważne uwagi i komentarze na temat wykonania budżetu); zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia o przekazanie tych informacji organowi udzielającemu absolutorium z wykonania budżetu w ramach działań następczych do tego sprawozdania;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

17.  odnotowuje, że w czerwcu 2015 r. Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia przyjęła strategię zwalczania nadużyć finansowych i związany z nią plan działania – większość działań objętych planem wdrożono w 2016 r.; zwraca uwagę, że Wspólne Przedsięwzięcie nie opracowało jednak konkretnego narzędzia mającego usprawniać monitorowanie jego działań związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia, w szczególności dotyczącymi oceny ryzyka oraz etapów postępowania takich jak ocena, negocjacje, udzielanie zamówienia; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie definiuje obecnie szczegółowe wymogi dotyczące narzędzia, które umożliwi mu systematyczne gromadzenie informacji o wskaźnikach zwalczania nadużyć finansowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia, a także zapewni pracownikom Wspólnego Przedsięwzięcia możliwość podania dodatkowych informacji o ostrzeżeniach w każdej procedurze o udzielenie zamówienia;

18.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2016 r. urzędnik ds. etyki i zwalczania nadużyć finansowych wraz z odnośnymi jednostkami realizował strategię zwalczania nadużyć finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia, co zostało skontrolowane przez Trybunał w ramach jego regularnych wizyt;

19.  odnotowuje, że w następstwie przyjęcia przez Wspólne Przedsięwzięcie w 2015 r. zasad dotyczących informowania o nieprawidłowościach opisano proces wdrażania, ustalono zwięzłą i szczegółową mapę procesu zgłaszania poważnych nieprawidłowości i nadużyć i podejmowania w związku z nimi działań następczych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia;

Wybór i rekrutacja pracowników

20.  zwraca uwagę, że Wspólne Przedsięwzięcie nie wykorzystało możliwości wprowadzenia szczegółowych informacji na temat ich własnych procedur wyboru i rekrutacji pracowników w 2016 r. (liczba urzędników unijnych, pracowników tymczasowych, pracowników kontraktowych i personelu tymczasowego, liczba ofert pracy itp.); zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia o przekazanie tych informacji organowi udzielającemu absolutorium z wykonania budżetu w ramach działań następczych w odniesieniu do tego sprawozdania;

Kontrola wewnętrzna

21.  zwraca uwagę, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału we Wspólnym Przedsięwzięciu obowiązuje system przeprowadzania kontroli w siedzibach wykonawców; celem tych kontroli jest weryfikacja spełnienia wymogów w zakresie zapewnienia jakości; uznaje, że zakres kontroli obejmuje liczne aspekty realizacji, w tym plan jakości, wszelkie przypadki niezgodności z konkretnym wymogiem, kontrolę zakupów i zarządzanie pracami zleconymi, zarządzanie dokumentacją i danymi, zarządzanie zmianami i odchyleniami, plan kontroli jakości robót inżynieryjnych, szczegółowy harmonogram realizacji projektu, zarządzanie ryzykiem obciążającym umowę oraz plan kontroli jakości prac technicznych; zwraca uwagę na fakt, że w toku 29 kontroli przeprowadzonych w 2016 r. stwierdzono 47 przypadków niezgodności z wymogami zapewnienia jakości i zidentyfikowano 202 obszary wymagające poprawy; zwraca się zatem do Wspólnego Przedsięwzięcia o przedstawienie organowi udzielającemu absolutorium kompleksowe oświadczenie o wymianie danych;

22.  przyznaje, że we wrześniu 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła kontrolę wdrażania ustaleń dotyczących zamówień i Wspólne Przedsięwzięcie realizuje obecnie plan działania będący odpowiedzią na zalecenia wynikające z tej kontroli; z uznaniem stwierdza, że Służba Audytu Wewnętrznego podjęła działania następcze w stosunku do kontroli zarządzania umowami i stwierdziła, że wszystkie zalecenia sformułowane przez nią w toku tej kontroli zostały prawidłowo wdrożone przez Wspólne Przedsięwzięcie;

23.  zauważa, że w 2016 r. jednostka audytu wewnętrznego Wspólnego Przedsięwzięcia podjęła działania w następstwie kontroli zamówień z zakresu budynków ITER i potwierdziła istotny nakład pracy wykonanej przez Wspólne Przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o formalizację i planowanie procesu, wytyczne, zasady i narzędzia związane z zamówieniami publicznymi; zwraca również uwagę na fakt, że jednostka audytu wewnętrznego Wspólnego Przedsięwzięcia sformułowała także kolejnych sześć zaleceń na rzecz poprawy procedur w tym obszarze; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w lipcu 2017 r. wdrożonych było pięć z sześciu nowych zaleceń jednostki kontroli wewnętrznej, zaś aktualnie wdrażane zalecenie odnosi się do ponownego zdefiniowania roli zespół ds. przeglądu wewnętrznego;

24.  zwraca uwagę, że nie obliczono poziomu błędu resztowego w przypadku wypłaconych dotacji, ponieważ stanowią one niewielki odsetek budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia, a także ze względu na niewielką liczbę przeprowadzanych kontroli ex post; z uznaniem odnotowuje, że w 2016 r. Europejska Agencja ds. Badań Naukowych rozpoczęła kontrolę ex post beneficjenta w imieniu Wspólnego Przedsięwzięcia; z zadowoleniem odnosi się do faktu, że Wspólne Przedsięwzięcie podjęło konieczne działania, aby skorygować błędy wykryte w ramach kontroli przeprowadzonych w ubiegłych latach;

Zamówienia i dotacje na składniki operacyjne

25.  odnotowuje, że w 2016 r. wszczęto 40 postępowań o udzielenie zamówienia na składniki operacyjne i podpisano 52 umowy na zamówienia;

26.  zauważa z niepokojem, że w 2016 r. średni czas oczekiwania na podpisanie umowy w przypadku zamówień na kwotę powyżej 1 000 000 EUR wzrósł ze 140 do 162 dni w stosunku do roku 2015; zwraca uwagę, że rozszerzyły się również ramy czasowe procedury udzielania zamówień o wartości poniżej 1 000 000 EUR (z 59 do 71 dni), jednak w przypadku dotacji znacznie zmniejszyły się (z 103 do 61) w stosunku do danych z 2015 r., oraz że Wspólne Przedsięwzięcie musi podjąć zdecydowane działania, aby odpowiednio zareagować na niepokojące wydłużenie się czasu na podpisanie umowy w przypadku zamówień publicznych zarówno w przypadku kwot powyżej, jak i poniżej progu 1 000 000 EUR;

Inne kwestie

27.  zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia, by czerpało z korzyści płynących z sieci wspólnych przedsiębiorstw, która służy jako platforma współpracy między nimi;

28.  uważa, że Wspólne Przedsięwzięcie powinno przekazywać obywatelom Unii, za pośrednictwem instytucji, informacje na temat znaczących badań, które prowadzi, oraz istotnej współpracy, którą podejmuje; jest zdania, że należy podkreślać rzeczywiste postępy osiągnięte w wyniku jego pracy, które stanowią ważny element jego mandatu, a także fakt, iż współpracuje z innymi wspólnymi przedsięwzięciami w zakresie uświadamiania opinii publicznej korzyści płynących z ich pracy.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

 • [1]  Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 31.
 • [2]  Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 31.
 • [3]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 58.
 • [5]  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
 • [6]  Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 31.
 • [7]  Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 31.
 • [8]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [9]  Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 58.
 • [10]  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
 • [11]    Decyzja Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. powołująca Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznająca mu określone korzyści (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 58).
 • [12]  COM(2017)0319.
Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności