RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2016

26.3.2018 - (2017/2180(DEC))

Comisia pentru control bugetar
Raportor: Brian Hayes


Procedură : 2017/2180(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0095/2018

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2180(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune[1],

–  având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[3], în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe[4], în special articolul 5 alineatul (3),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[5],

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0095/2018),

1.  acordă directorului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului întreprinderii comune pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2180(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune[6],

–  având în vedere declarația de asigurare[7] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[8], în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe[9], în special articolul 5 alineatul (3),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[10],

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0095/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2180(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0095/2018),

A.  întrucât întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (Fusion for Energy) („întreprinderea comună”) a fost înființată în martie 2007 pentru o perioadă de 35 de ani prin Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului[11];

B.  întrucât membrii întreprinderii comune sunt Euratom, reprezentat de Comisie, statele membre ale Euratom și țări terțe care au încheiat cu Euratom acorduri de cooperare în domeniul fuziunii nucleare controlate;

C.  întrucât obiectivele întreprinderii comune sunt: (a) să furnizeze contribuția Uniunii la proiectul internațional de energie de fuziune ITER; (b) să pună în aplicare Acordul privind abordarea extinsă dintre Euratom și Japonia; și (c) să se pregătească pentru construirea unui reactor de fuziune demonstrativ (DEMO);

D.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom în martie 2008;

Aspecte generale

1.  observă că, potrivit raportului Curții de Conturi („Curtea”) privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și variațiile activelor sale nete pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu regulamentul său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  ia act de faptul că operațiunile subiacente conturilor anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2016 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

3.  subliniază că întreprinderea comună este responsabilă de gestionarea contribuției Uniunii la proiectul ITER și că plafonul bugetar de 6 600 000 000 EUR până în 2020 trebuie să fie menținut; observă că această sumă nu include cuantumul de 663 000 000 EUR propus de Comisia Europeană în 2010 pentru a acoperi eventualele cheltuieli neprevăzute;

4.  ia act de faptul că în noiembrie 2016, Consiliul Organizației ITER („Consiliul ITER”) a aprobat un nou scenariu de referință pentru proiectul ITER în ceea ce privește domeniul de aplicare, calendarul și costurile acestuia; constată, în plus, că calendarul global al proiectului pentru operațiunile „Prima plasmă“ și „Deuterium-Tritium” a fost aprobat; ia act de faptul că, în urma aprobării noului scenariu de referință pentru proiectul ITER, întreprinderea comună a stabilit noul calendar și a recalculat costurile aferente la finalizarea contribuției sale la faza de construcție a proiectului;

5.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că data de finalizare estimată pentru întreaga fază de construcție este planificată în prezent cu o întârziere de aproximativ 15 ani față de scenariul de referință inițial; ia act de faptul că noul calendar aprobat de Consiliul ITER stabilea o abordare în patru etape, decembrie 2025 fiind termenul stabilit pentru atingerea primului obiectiv de etapă strategic al fazei de construcție din cadrul proiectului („Prima plasmă”), iar decembrie 2035 fiind data estimată de finalizare indicată pentru întreaga fază de construcție; ia act de faptul că scopul noii abordări în etape este de a alinia mai bine implementarea proiectului la prioritățile și constrângerile tuturor membrilor Organizației ITER;

6.  ia act de raportul Curții potrivit căruia rezultatele, care au fost prezentate în Consiliul de administrație al întreprinderii comune în decembrie 2016, au indicat că faza de construcție după 2020 ar necesita o finanțare suplimentară de 5 400 000 000 EUR față de cuantumul deja angajat, ceea ce reprezintă o creștere de 82 % în raport cu bugetul aprobat de 6 600 000 000 EUR; reiterează faptul că suma de 6 600 000 000 EUR adoptată de Consiliu în 2010 reprezintă un plafon pentru cheltuielile întreprinderii comune până în 2020; recunoaște că fondurile suplimentare necesare finalizării proiectului ITER trebuie să implice creditele de angajament din viitorul cadru financiar multianual;

7.  subliniază că, în plus față de faza de construcție, întreprinderea comună va trebui să contribuie și la faza operațională a proiectului ITER după anul 2035, precum și la faza ulterioară de dezactivare și dezafectare a ITER; consideră că este îngrijorător faptul că aceste contribuții nu sunt deocamdată estimate; invită întreprinderea comună să estimeze costurile acestor etape cât mai curând;

8.  subliniază că la 14 iunie 2017, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Contribuția UE la proiectul ITER reformat”[12], urmărind să obțină sprijinul Parlamentului și un mandat din partea Consiliului pentru Comisie ca să aprobe noul scenariu de referință în numele Euratom;

9.  ia act de faptul că deși previziunile întreprinderii comune pentru faza „Prima plasmă” sunt compatibile cu calendarul stabilit de Organizația ITER pentru proiect, acest calendar este considerat a fi data cea mai timpurie la care proiectul poate fi realizat din punct de vedere tehnic;

10.  subliniază că chiar dacă noul scenariu de referință nu include posibilitatea unor situații neprevăzute, Comisia a sugerat, în comunicarea sa din 14 iunie 2017 menționată mai sus, că ar fi indicat să se prevadă o întârziere de până la 24 de luni în calendarul de desfășurare a proiectului și o incertitudine de 10-20 % în buget; observă, în plus, că printre măsurile luate pentru a se respecta bugetul plafonat în valoare de 6 600 000 000 EUR se număra amânarea achiziției și a instalării tuturor componentelor care nu sunt esențiale pentru realizarea „Primei plasme”; atrage atenția asupra faptului că deși s-au luat măsuri pozitive pentru îmbunătățirea gestionării și a controlului fazei de construcție a proiectului ITER, persistă riscul unor creșteri suplimentare ale costurilor și al altor întârzieri în implementarea proiectului față de noul scenariu de referință propus; observă că întreprinderea comună, precum și toate părțile participante la proiect, trebuie să recunoască și să aprecieze aceste riscuri;

11.  subliniază că la 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliul European cu privire la decizia sa de a se retrage din Uniunea Europeană și din Euratom; constată că un acord privind modalitățile de retragere este în negociere; ia act de faptul că, în mai multe ocazii, Regatul Unit și-a exprimat interesul pentru a continua să participe la activitățile UE în domeniul energiei de fuziune; constată, de asemenea, că comunitățile științifice de profil din Uniune și Regatul Unit și-au exprimat speranța că experimentul JET de la Culham (Regatul Unit) va continua și după 2018 să realizeze activități preliminare esențiale pentru proiectul ITER;

Gestiunea bugetară și financiară

12.  ia act de faptul că bugetul final pentru exercițiul financiar 2016 disponibil pentru execuție a cuprins credite de angajament în valoare de 488 000 000 EUR și credite de plată în valoare de 724 510 000 EUR; observă că ratele de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată au fost de 99,8 % și, respectiv de 98 %;

13.  observă că, din suma de 488 000 000 EUR disponibilă pentru credite de angajament, aproape 100 % a fost executată prin angajamente directe individuale;

14.  observă că execuția aproape integrală a bugetului pentru 2016 și reportarea automată a redus foarte mult nivelul creditelor anulate pentru 2016, acestea reprezentând mai puțin de 1 % din buget; observă că valoarea creditelor anulate, adică suma de 1 202 662 EUR, corespunde sumelor neplătite în 2016 pentru angajamente administrative deschise reportate din 2015;

15.  constată că în 2015, rezultatul execuției bugetare a fost de 5 880 000 EUR;

16.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că întreprinderea comună a pierdut ocazia de a introduce informații detaliate cu privire la gestiunea sa bugetară și financiară din 2016 comparativ cu cea din 2015 (operațiuni de plată, angajamentele globale și individuale, observații și comentarii importante privind execuția bugetară); invită întreprinderea comună să furnizeze aceste date autorității care acordă descărcarea de gestiune ca urmare a acestui raport;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

17.  observă că, în iunie 2015, Consiliul de administrație al întreprinderii comune a adoptat o strategie antifraudă și un plan de acțiune aferent, în cadrul cărora cele mai multe acțiuni au fost puse în aplicare în 2016; observă, totuși, că întreprinderea comună nu a introdus însă un instrument specific pentru a facilita monitorizarea acțiunilor sale întreprinse în legătură cu procedurile de achiziții, în special a celor legate de evaluarea riscurilor și de fazele de evaluare, negociere și atribuire din cadrul acestor proceduri; salută faptul că întreprinderea comună definește în prezent cerințele privind stabilirea parametrilor pentru instrumentul care îi va permite să colecteze sistematic informații referitoare la indicatorii antifraudă în legătură cu procedurile de achiziții și va oferi, de asemenea, personalului întreprinderii comune, posibilitatea de a introduce informații suplimentare legate de semnale de alertă privind orice procedură de achiziții publice;

18.  salută faptul că, în 2016, funcționarul responsabil de strategia antifraudă și de etică, împreună cu unitățile respective, au continuat să pună în aplicare strategia antifraudă a întreprinderii comune, care a fost verificată de către Curte în cadrul vizitelor sale periodice;

19.  ia act de faptul că, în urma adoptării normelor întreprinderii comune pentru semnalarea neregulilor în 2015, a fost elaborat un procedeu de punere în aplicare, care stabilește o procedură concisă și detaliată privind modul în care neregularitățile și ilegalitățile grave pot fi raportate și monitorizate în cadrul întreprinderii comune;

Selecția personalului și recrutarea

20.  ia act de faptul că întreprinderea comună a pierdut ocazia de a introduce informații detaliate cu privire la procedurile de selecție și recrutare de personal în 2016 (numărul de funcționari, agenți temporari, agenți contractuali și personal interimar din Uniune, numărul de posturi vacante publicate etc.); invită întreprinderea comună să furnizeze aceste date autorității care acordă descărcarea de gestiune ca urmare a acestui raport;

Controlul intern

21.  observă că, potrivit raportului Curții, întreprinderea comună dispune de un sistem de efectuare a auditurilor la sediile contractanților, obiectivul urmărit fiind acela de a se verifica respectarea cerințelor sale de asigurare a calității; ia act de faptul că auditurile acoperă numeroase aspecte ale implementării, cum ar fi planurile referitoare la calitate, eventuale situații de neconformitate cu o cerință specificată, controlul achizițiilor și gestionarea subcontractărilor, gestionarea documentelor și a datelor, gestionarea modificărilor și a deviațiilor, planul de control al calității pentru construcțiile civile, calendarul detaliat al proiectelor, gestionarea riscurilor aferente contractelor și planul de control al calității pentru lucrările tehnice; atrage atenția asupra faptului că în urma celor 29 de audituri efectuate în 2016, au fost identificate 47 de situații de nerespectare a cerințelor în materie de asigurare a calității, precum și 202 aspecte care necesitau îmbunătățiri și invită întreprinderea comună să furnizeze o declarație cuprinzătoare cu privire la schimbul de date autorității care acordă descărcarea de gestiune;

22.  ia act de faptul că, în septembrie 2016, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat un audit privind implementarea procedurilor de achiziții, iar întreprinderea comună este în curs de a pune în aplicare un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor formulate în urma auditului; ia act cu satisfacție de faptul că IAS a urmărit și situația acțiunilor întreprinse în urma auditului pe care îl efectuase cu privire la gestionarea contractelor și a concluzionat că toate recomandările aferente fuseseră puse în aplicare în mod adecvat de întreprinderea comună;

23.  constată că, în 2016, structura de audit intern a Întreprinderii comune (IAC) a urmărit situația acțiunilor întreprinse în urma auditului pe care îl efectuase cu privire la achiziții în domeniul clădirilor ITER și a luat act de activitatea importantă desfășurată de întreprinderea comună în formalizarea și proiectarea procesului, orientărilor, normelor și instrumentelor legate de activitățile de achiziții publice; ia act în continuare de faptul că IAC a formulat, de asemenea, șase recomandări suplimentare pentru îmbunătățirea procedurilor; salută faptul că, începând cu luna iulie 2017, au fost puse în aplicare cinci din cele șase noi recomandări IAC, iar recomandarea în curs se referă la redefinirea rolului Comitetului de examinare internă;

24.  observă că pentru plățile aferente granturilor nu s-a procedat la calcularea unei rate de eroare reziduale, din cauza ponderii scăzute a acestor plăți în bugetul întreprinderii comune și a numărului redus de audituri ex post efectuate; ia act cu satisfacție de faptul că în 2016, Agenția Europeană pentru Cercetare a lansat, în numele întreprinderii comune, un audit ex post al unui beneficiar; salută faptul că întreprinderea comună a luat măsurile necesare pentru a corecta erorile identificate în auditurile efectuate în exercițiile anterioare;

Achizițiile pentru activitățile operaționale și granturile

25.  constată că, în cursul exercițiului 2016, au fost lansate 40 de proceduri de achiziții publice pentru activitățile operaționale și au fost semnate 52 de contracte de achiziții publice;

26.  ia act cu îngrijorare de faptul că durata medie necesară pentru încheierea unui contract pentru achizițiile care depășesc 1 000 000 EUR a crescut (de la 140 la 162 de zile) în 2016, în comparație cu 2015; constată că, în medie, intervalul de timp necesar pentru procedurile de achiziții publice sub pragul de 1 000 000 EUR a crescut, de asemenea, (de la 59 la 71 de zile), însă pentru acordarea de granturi a scăzut semnificativ (de la 103 la 61), în conformitate cu cifrele din 2015; consideră că întreprinderea comună trebuie să ia măsuri clare pentru a soluționa în mod adecvat creșterea îngrijorătoare a intervalului de timp necesar încheierii unui contract atât pentru achizițiile care depășesc 1 000 000 EUR, cât și pentru cele care se află sub acest prag;

Diverse

27.  invită întreprinderea comună să utilizeze beneficiile rețelei întreprinderilor comune, care servește ca o platformă de cooperare între întreprinderile comune;

28.  recunoaște necesitatea ca întreprinderea comună să comunice cu cetățenii Uniunii, prin intermediul instituțiilor, privind activitățile semnificative de cercetare și colaborare pe care le desfășoară, subliniază importanța de a evidenția progresele reale realizate ca urmare a muncii depuse, care reprezintă o parte importantă a mandatului său, precum și faptul că colaborează cu alte întreprinderi comune la promovarea sensibilizării publicului cu privire la beneficiile activității lor.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 • [1]  JO C 426, 12.12.2017, p. 31.
 • [2]  JO C 426, 12.12.2017, p. 31.
 • [3]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
 • [4]  JO L 90, 30.3.2007, p. 58.
 • [5]  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
 • [6]  JO C 426, 12.12.2017, p. 31.
 • [7]  JO C 426, 12.12.2017, p. 31.
 • [8]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
 • [9]  JO L 90, 30.3.2007, p. 58.
 • [10]  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
 • [11]    Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe (JO L 90, 30.3.2007, p. 58).
 • [12]  COM(2017)0319.
Ultima actualizare: 12 aprilie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate