Betänkande - A8-0095/2018Betänkande
A8-0095/2018

BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016

26.3.2018 - (2017/2180(DEC))

Budgetkontrollutskottet
Föredragande av yttrande: Brian Hayes


Förfarande : 2017/2180(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0095/2018
Ingivna texter :
A8-0095/2018
Antagna texter :

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016

(2017/2180(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar[1],

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet[2] och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[3], särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag[4], särskilt artikel 5.3,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[5],

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0095/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016

(2017/2180(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar[6],

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet[7] och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[8], särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag[9], särskilt artikel 5.3,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[10],

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0095/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016

(2017/2180(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0095/2018), och av följande skäl:

A.  Europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades i mars 2007 för en period av 35 år genom rådets beslut 2007/198 Euratom[11].

B.  Medlemmarna i det gemensamma företaget är Euratom, som företräds av kommissionen, medlemsstaterna i Euratom och tredjeländer som har ingått ett samarbetsavtal med Euratom om kontrollerad nukleär fusion.

C.  Det gemensamma företaget har följande mål: a) Att förmedla unionens bidrag till det internationella Iterprojektet för fusionsenergi, b) att genomföra avtalet med Japan om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning och c) att förbereda byggandet av en fusionsreaktor för demonstrationsändamål (DEMO).

D.  Det gemensamma företaget inledde sin självständiga verksamhet i mars 2008.

Allmänt

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2016 anser att räkenskaperna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och att det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringarna i dess nettotillgångar för det budgetår som slutade detta datum är i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet konstaterar att de transaktioner som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2016 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet betonar att det gemensamma företaget ansvarar för förvaltningen av unionens bidrag till Iterprojektet och att budgettaket på 6 600 000 000 EUR fram till 2020 inte får överskridas. I detta belopp ingår inte det belopp på 663 000 000 EUR som kommissionen 2010 föreslog för oförutsedda utgifter.

4.  Europaparlamentet konstaterar att Iters råd i november 2016 godkände ett nytt basscenario för Iterprojektets omfång, tidsschema och kostnader. Vidare konstaterar parlamentet att det övergripande tidsschemat för projektet för verksamheterna ”First Plasma” och ”Deuterium-Tritium” godkändes och att det gemensamma företaget, efter godkännande av det nya basscenariot för Iterprojektet, fastställde den nya tidsplanen och gjorde en ny beräkning av den dithörande kostnaden vid slutförande av det gemensamma företagets bidrag till projektets byggfas.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att det beräknade datumet för slutförande av hela byggfasen för närvarande planeras med en försening på omkring 15 år jämfört med det ursprungliga basscenariot. Parlamentet konstaterar att det i det nya tidsschema som godkänts av Iterrådet fastställs ett tillvägagångssätt i fyra etapper, där tidsfristen för när det första strategiska delmålet i projektets byggfas (First Plasma) ska uppnås löper ut i december 2025 och där december 2035 anges som beräknat slutdatum för hela byggfasen. Parlamentet tillstår att syftet med det nya tillvägagångssättet i etapper är att bättre anpassa projektgenomförandet till Iter-organisationens alla medlemmars prioriteringar och begränsningar.

6.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens rapport visade att resultatet, som presenterades för det gemensamma företagets styrelse i december 2016, indikerade ett förväntat ytterligare finansieringsbehov för byggfasen efter 2020 på 5 400 000 000 EUR utöver befintliga anslag, vilket innebär en ökning på 82 % jämfört med den godkända budgeten på 6 600 000 000 EUR. Parlamentet upprepar att beloppet på 6 600 000 000 EUR som rådet beslutade om 2010 fungerar som ett tak för det gemensamma företagets utgifter fram till 2020. Parlamentet tillstår att den ytterligare finansiering som krävs för att slutföra Iterprojektet måste inbegripa åtaganden inom ramen för framtida fleråriga budgetramar.

7.  Europaparlamentet betonar att det gemensamma företaget inte bara måste bidra till byggfasen utan också till Iters driftsfas efter 2035 och senare till avaktiverings- och avvecklingsfaserna. Parlamentet anser det oroväckande att de bidragen ännu inte har beräknats. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att beräkna kostnaden för dessa faser så snart som möjligt.

8.  Europaparlamentet betonar att kommissionen den 14 juni 2017 utfärdade ett meddelande med titeln EU:s bidrag till ett reformerat Iterprojekt[12] och sökte Europaparlamentets stöd och ett mandat från rådet för att godkänna det nya basscenariot för Euratoms räkning.

9.  Europaparlamentet tillstår att det gemensamma företagets prognoser för First Plasma överensstämmer med Iter-organisationens tidtabell för projektet, men tidsschemat anses vara det tidigaste tekniskt möjliga datumet.

10.  Europaparlamentet betonar att även om det nya basscenariot inte innehåller en marginal, föreslog kommissionen i sitt ovan nämnda meddelande av den 14 juni 2017 att en marginal på 24 månader i tidsschemat och 10–20 % i budgeten vore lämplig. Parlamentet noterar att det bland de åtgärder som vidtagits för att respektera taket för budgeten på 6 600 000 000 dessutom ingick den uppskjutna upphandlingen och installationen av alla komponenter som inte behövdes för First Plasma. Parlamentet betonar att positiva steg har tagits för att förbättra förvaltningen och kontrollen av Iterprojektets byggfas, men risken kvarstår för ytterligare kostnadsökningar och förseningar i projektgenomförandet i förhållande till det nya föreslagna basscenariot. Parlamentet konstaterar att erkännandet av sådana risker måste utvärderas av det gemensamma företaget och alla parter i projektet.

11.  Europaparlamentet understryker att Förenade kungariket den 29 mars 2017 meddelade rådet sitt beslut att lämna EU och Euratom. Parlamentet noterar att en överenskommelse om villkoren för utträdet håller på att förhandlas fram. Parlamentet konstaterar att Förenade kungariket vid upprepade tillfällen har uttryckt sitt intresse för fortsatt medverkan i EU:s fusionsenergiverksamhet. Parlamentet konstaterar dessutom att unionens och Förenade kungarikets fusionssamhällen har uttryckt förhoppningar om att forskningen vid EU:s fusionsforskningsanläggning i Culham i Förenade kungariket kommer att fortsätta efter 2018, för att utföra viktigt förberedande arbete för Iterprojektet.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

12.  Europaparlamentet noterar att den slutliga budget för 2016 som fanns tillgänglig för genomförandet innehöll åtagandebemyndiganden på 488 000 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 724 510 000 EUR. Parlamentet konstaterar att utnyttjandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndiganden var 99,8 respektive 98 %.

13.  Europaparlamentet noterar att av de 488 000 000 EUR i åtagandebemyndiganden som fanns tillgängliga, genomfördes nästan 100 % via direkta enskilda åtaganden.

14.  Europaparlamentet konstaterar att det närapå fullständiga genomförandet av 2016 års budget och den automatiska överföringen innebär att väldigt få bemyndiganden, motsvarande mindre än 1 % av budgeten, förföll 2016. Parlamentet konstaterar att förfallna anslag, som uppgick till ett belopp på 1 202 662 EUR, motsvarade de belopp som inte betalades under 2016 för öppna administrativa åtaganden som överfördes från 2015.

15.  Europaparlamentet noterar att balansen för budgetutfallet 2015 uppgick till 5 880 000 EUR.

16.  Europaparlamentet uttrycker oro över att det gemensamma företaget gick miste om möjligheten att införa detaljerade uppgifter om sin budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning 2016 jämfört med 2015 (betalningstransaktioner, övergripande och enskilda åtaganden, viktiga anmärkningar och kommentarer om genomförandet av budgeten). Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att tillhandahålla dessa uppgifter till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten som uppföljning till detta betänkande.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

17.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företagets styrelse i juni 2015 antog en antibedrägeristrategi och en tillhörande handlingsplan, i vilken de flesta åtgärderna genomfördes 2016. Parlamentet noterar dock att det gemensamma företaget inte har infört ett särskilt verktyg för att underlätta övervakningen av dess åtgärder vid upphandlingsförfaranden, särskilt åtgärder som gäller riskbedömning och utvärderings-, förhandlings, och tilldelningsetapperna under förfarandena. Parlamentet välkomnar att det gemensamma företaget för närvarande håller på att fastställa kraven för inställning av det verktyg som kommer att göra det möjligt för det gemensamma företaget att systematiskt samla in uppgifter om indikatorer mot bedrägerier vid upphandlingsförfaranden och som även kommer att göra det möjligt för det gemensamma företagets personal att lägga till ytterligare uppgifter med anknytning till röda flaggor vid alla upphandlingsförfaranden.

18.  Europaparlamentet välkomnar att tjänstemannen med ansvar för bedrägeribekämpning och etikfrågor, tillsammans med de respektive enheterna, gick vidare med genomförandet av det gemensamma företagets strategi för bedrägeribekämpning, som kontrollerades av revisionsrätten som en del av dess regelbundna besök.

19.  Europaparlamentet konstaterar att efter antagandet 2015 av det gemensamma företagets regler för rapportering av missförhållanden utarbetades en genomförandeprocess, med en konkret och detaljerad beskrivning av hur allvarliga oriktigheter och oegentligheter kan rapporteras och följs upp inom det gemensamma företaget.

Urval och rekrytering

20.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget 2016 missade det ordinarie tillfället att införa detaljerade uppgifter om sina förfaranden för urval och rekrytering av personal (antal EU-tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda och extrapersonal, antal offentliggjorda vakanser etc.) och uppmanar det gemensamma företaget att tillhandahålla dessa uppgifter till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten, som en uppföljning till detta betänkande.

Internkontroll

21.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget enligt revisionsrättens rapport har ett system för att utföra revisioner i uppdragstagares lokaler och kontrollera att de uppfyller kvalitetssäkringskraven. Parlamentet erkänner att revisionerna omfattar åtskilliga genomförandeaspekter, bland annat kvalitetsplanen, alla fall av bristande överensstämmelse med ett specifikt krav, inköpskontroll och förvaltning av underentreprenad, dokumentation och uppgiftshantering, hantering av ändringar och avvikelser, kvalitetskontrollplanen för bygg- och anläggningsarbeten, det detaljerade projektschemat, kontraktriskhantering och kvalitetskontrollplanen för tekniska bygg- och anläggningsarbeten. Parlamentet påpekar att de 29 revisioner som utfördes 2016 visade på bristande överensstämmelse med kvalitetssäkringskraven i 47 fall och 202 områden där förbättringar behövdes, och uppmanar det gemensamma företaget att tillhandahålla ett uttömmande uttalande om utbyte av data till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

22.  Europaparlamentet beaktar att kommissionens tjänst för internrevision i september 2016 genomförde en revision av genomförandet av upphandlingsförfarandena, och det gemensamma företaget genomför för närvarande en handlingsplan som ett svar på de rekommendationer som följde av revisionen. Parlamentet konstaterar med uppskattning att tjänsten för internrevision också följde upp sin revision av kontraktsförvaltning och konstaterade att alla dess rekommendationer på området hade genomförts på ett tillfredsställande sätt av det gemensamma företaget.

23.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företagets internrevisionsfunktion år 2016 gjorde en uppföljning av sin revision av upphandling när det gällde Iters byggnader och erkände det viktiga arbete som utförs av det gemensamma företaget när det gäller att formalisera och utforma den process och de riktlinjer, regler och verktyg som hör samman med upphandlingsverksamhet. Parlamentet noterar vidare att internrevisionsfunktionen dessutom lämnade ytterligare sex rekommendationer till förbättringar av förfarandena. Parlamentet välkomnar att fem av de sex nya rekommendationerna från internrevisionsfunktionen hade genomförts fram till juli 2017, och den pågående rekommendationen rör omdefinieringen av den interna granskningspanelens roll.

24.  Europaparlamentet noterar att en kvarstående felprocent för bidragsbetalningar inte har beräknats, eftersom deras andel av det gemensamma företagets budget är låg och endast ett litet antal efterhandsrevisioner utförs. Parlamentet konstaterar att genomförandeorganet för forskning år 2016 inledde en efterhandsrevision av en stödmottagare för det gemensamma företagets räkning. Parlamentet välkomnar att det gemensamma företaget har vidtagit nödvändiga åtgärder för att korrigera fel som identifierats vid tidigare års revisioner.

Upphandling för operativa ändamål och bidrag

25.  Europaparlamentet noterar att det under 2016 inleddes 40 operativa upphandlingsförfaranden och undertecknades 52 upphandlingskontrakt.

26.  Europaparlamentet konstaterar med oro att den genomsnittliga tiden för att avsluta upphandlingar över 1 000 000 EUR ökade (från 140 dagar till 162 dagar) under 2016 jämfört med 2015. Parlamentet konstaterar att den genomsnittliga tidsåtgången för upphandlingsförfaranden under 1 000 000 EUR också ökade (från 59 till 71 dagar), men minskade väsentligt för bidrag (från 103 till 61) jämfört med 2015 års siffror, och konstaterar vidare att tydliga åtgärder måste vidtas av det gemensamma företaget för att på lämpligt sätt hantera den oroväckande ökningen av tidsåtgången för att avsluta upphandlingar för både belopp över och under tröskelvärdet på 1 000 000 EUR.

Övriga frågor

27.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att utnyttja förtjänsterna med de gemensamma företagens nätverk, vilket tjänar som en plattform för samarbete mellan gemensamma företag.

28.  Europaparlamentet noterar det gemensamma företagets behov av att, via institutionerna, kommunicera med unionsmedborgarna om den viktiga forskning och det viktiga samarbete som företaget bedriver. Parlamentet betonar att verkliga förbättringar som är ett resultat av detta arbete och som är en viktig del av det gemensamma företagets uppdrag måste lyftas fram, liksom det faktum att det samarbetar med andra gemensamma företag för att göra allmänheten mer medveten om de positiva effekterna av arbetet.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

 • [1]  EUT C 426, 12.12.2017, s. 31.
 • [2]  EUT C 426, 12.12.2017, s. 31.
 • [3]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.
 • [5]  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [6]  EUT C 426, 12.12.2017, s. 31.
 • [7]  EUT C 426, 12.12.2017, s. 31.
 • [8]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [9]  EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.
 • [10]  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [11]    Rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag (EUT L 90, 30.3.2007, s. 58).
 • [12]  COM(2017)0319.
Senaste uppdatering: 12 april 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy