Postup : 2017/2176(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0096/2018

Předložené texty :

A8-0096/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.44

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0149

ZPRÁVA     
PDF 623kWORD 58k
26.3.2018
PE 613.460v02-00 A8-0096/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2016

(2017/2176(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2016

(2017/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(4), a zejména článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0096/2018),

1.  uděluje prozatímnímu řediteli Evropského inovačního a technologického institutu absolutorium za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, prozatímnímu řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016

(2017/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí institutu(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(9), a zejména článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0096/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí prozatímnímu řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2016

(2017/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 4/2016: Evropský inovační a technologický institut musí upravit své realizační mechanismy a některé prvky své koncepce, aby dosáhl očekávaného dopadu.

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0096/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(11) Evropského inovačního a technologického institutu (dále jen „institut“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 293 796 532,54 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje zvýšení o 4,51 %; vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu institutu na rok 2016 činil 252 158 953,03 EUR;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce institutu za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka institutu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za roky 2012, 2014 a 2015

1.  vyjadřuje hluboké politování nad vysokým počtem nevyřešených otázek a nedokončených nápravných opatření v reakci na připomínky Účetního dvora v letech 2012, 2014 a 2015 týkající se zejména stavu financování, ověřování výkazů nákladů ex ante, finančních prostředků z veřejných a soukromých zdrojů, nevyužitých prostředků, finanční nezávislosti, dodržování zásady řádného finančního řízení; naléhavě institut vyzývá, aby nápravná opatření v roce 2018 co nejrychleji dokončil;

2.  domnívá se, že pokud nebudou bez dalšího prodlení přijata efektivní opatření a nebude dosaženo účinných výsledků, bude v nadcházejících letech ohrožena možnost udělení absolutoria;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  na základě konečné účetní závěrky institutu konstatuje, že v důsledku jeho úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2016 dosáhla míra plnění rozpočtu 95 %, což oproti předchozímu roku představuje výrazné zvýšení (oproti 90,58 % v roce 2015); poznamenává, že míra využití prostředků na platby byla vysoká a činila 99 %, což oproti roku 2015 představuje zvýšení o 3,41 %;

Závazky a přenos finančních prostředků

4.  na základě zprávy Účetního dvora poznamenává, že úroveň přenesených prostředků přidělených na závazky v hlavě II byla vysoká a činila 40 % (400 000 EUR) oproti 44 % v roce 2015; bere na vědomí, že tyto přenosy se týkají především smluv na služby IT, které přesahují do dalšího roku, a nákladů na zasedání, za které ještě nebyly obdrženy faktury;

5.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Personální politika

6.  na základě zprávy Účetního dvora s lítostí poznamenává, že institut měl od svého založení v roce 2008 do července 2014 čtyři různé ředitele; poznamenává, že od srpna 2014 je pozice ředitele a od února 2013 další řídicí pozice obsazena dočasně; souhlasí s připomínkou Účetního dvora, že to je nejen v rozporu s maximálním jednoročním obdobím, po které může trvat dočasné pracovní umístění podle služebního řádu, ale že také časté změny a dlouho trvající dočasná řešení vedou k nejistotě zúčastněných stran a narušují strategickou kontinuitu; uznává odpověď institutu, že se nemůže vyjadřovat k náborovému řízení na místo ředitele institutu, jelikož toto řízení vede Komise; důrazně vyzývá Komisi, aby toto probíhající řízení uzavřela; bere na vědomí, že institut dokončí nábor na druhé uvedené vedoucí místo v roce 2017;

7.  poznamenává, že v roce 2016 institut najal 15 zaměstnanců a jednoho vyslaného národního odborníka, čímž se celkový počet zaměstnanců ke dni 31. prosince 2016 zvýšil na 59, což ve srovnání s 31. prosincem 2015 odpovídá zvýšení o 9 zaměstnanců, přičemž 6 výběrových řízení stále probíhá;

8.  konstatuje, že podle plánu pracovních míst institutu bylo dne 31. prosince 2016 obsazeno 36 pracovních míst (z 39 míst schválených v rámci rozpočtu Unie) oproti 39 dne 31. prosince 2015;

9.  s uspokojením bere na vědomí, že podle počtu všech pracovních míst obsazených ke dni 31. prosince 2016 byla téměř dosažena genderová vyváženost, neboť poměr byl 56 % žen a 44 % mužů; s určitým znepokojením však bere na vědomí poměr zastoupení žen a mužů ve správní radě, který činí 36 % ku 64 %;

10.  zdůrazňuje, že by součástí personální politiky institutu měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; zdůrazňuje, že rozpočtové prostředky vynaložené na zdraví prospěšné činnosti činí přibližně 226 EUR na zaměstnance, což odpovídá 0,5 dne na zaměstnance; konstatuje, že průměrná délka pracovní neschopnosti činí 11,67 dní na zaměstnance;

11.  podporuje školení a informační setkání zaměřená na etiku a integritu, včetně boje proti obtěžování, která se pořádají v zájmu zvýšení povědomí zaměstnanců; navrhuje pravidelné pořádání školení a informačních setkání;

12.  s uspokojením poznamenává, že institut v roce 2016 neobdržel žádnou stížnost, žalobu ani nahlášené případy týkající se přijímání nebo propouštění zaměstnanců;

13.  poznamenává, že většina pracovních míst je zaměřena na operační nebo neutrální činnosti (70 %), zatímco 30 % všech pracovních míst je zaměřeno na správní podporu a koordinaci;

Veřejné zakázky

14.  na základě informací od institutu bere na vědomí, že jeho struktura trpí nedostatkem zaměstnanců, což potvrdila zvláštní zpráva Účetního dvora č. 4/2016 o institutu; konstatuje, že výše grantů na osobu spravovaných v institutu je výrazně vyšší než v jakémkoli jiném programu výzkumných grantů Unie: zatímco rozpočet, jehož správa připadala na jednoho zaměstnance v rámci sedmého rámcového programu, činil od 12 500 000 EUR do 20 400 000 EUR, vedoucí projektů v institutu spravovali roční granty dosahující hodnoty až 90 000 000 EUR; poznamenává, že z toho plynoucí vysoká pracovní zátěž a odpovědnost mohou zvyšovat fluktuaci zaměstnanců, což negativně ovlivňuje hlavní činnost institutu;

15.  konstatuje, že granty na období 2016 byly uděleny a grantové dohody podepsány v dubnu 2016; bere na vědomí, že navzdory zlepšení v roce 2016 vytvářejí tato zpoždění při rozhodování o grantech a uzavírání grantových dohod nejistotu a snižují ochotu partnerů vyčlenit zdroje a zahájit činnosti na začátku roku;

16.  poznamenává, že v posledních výzvách na nová znalostní a inovační společenství, k nimž byly stanoveny tematické oblasti ve strategickém programu inovací institutu na období 2014 až 2020, byla patrná omezená soutěž; poznamenává, že v případě výzvy v roce 2016 na dvě další znalostní a inovační společenství (Potraviny a Výroba s přidanou hodnotou) byly obdrženy tři návrhy, přičemž jediný návrh na znalostní a inovační společenství Výroba s přidanou hodnotou nebyl kvůli své kvalitě přijat; konstatuje, že bylo vytvořeno vynikající partnerství kromě znalostního a inovačního společenství týkajícího se výroby; s uspokojením konstatuje, že institut přijal několik nápravných opatření, která v budoucnu sníží riziko obdržení pouze jednoho návrhu v určité tematické oblasti; vyzývá institut, aby o obsahu a účinnosti těchto opatření informoval orgán příslušný k udělení absolutoria; konstatuje, že komisař pro výzkum, vědu a inovace v roce 2015 zavedl koncepci „otevřených inovací“ jako klíčovou politickou koncepci utvářející inovační politiku na úrovni EU; domnívá se, že není jasné, jakou roli institut v této koncepci sehrává; zdůrazňuje, že tato koncepce neposkytuje jasný rámec pro rozvoj koherentní a koordinované činnosti ze strany Komise vzhledem k množství politik a nástrojů, které jsou součástí tohoto souboru, a k počtu generálních ředitelství zapojených do podpory inovací; žádá Komisi, aby zajistila koordinovanou a efektivní inovační politiku, v jejímž rámci budou odpovědná generální ředitelství harmonizovat činnosti a nástroje, a aby Parlament o tomto úsilí informovala; chápe úkol institutu, kterým je podporovat spolupráci mezi vyšším vzděláváním, výzkumem a inovacemi; je toho názoru, že nejvíce ze situace nakonec mohou vytěžit společnosti, neboť jsou zákonnými vlastníky inovačního produktu dodávaného na trh a mají finanční zisk; zdůrazňuje, že je v této situaci nutné, aby byla do modelu spolupráce začleněna struktura, v jejímž rámci budou poskytnuté prostředky plynout zpátky institutu;

17.  na základě zprávy Účetního dvora s politováním konstatuje, že v roce 2016 byly veřejné zakázky právních subjektů znalostních a inovačních společenství ve výši až 2 200 000 EUR shledány jako neoprávněné, přičemž byly v jejich zadávacích řízeních prokázány závažné nedostatky;

Hlavní dosažené výsledky

18.  vítá tři hlavní úspěchy v roce 2016, na které institut poukázal, a to:

–  jeho první tři inovační společenství (EIT InnoEnergy, EIT Climate-KIC a EIT Digital) dosáhla plné zralosti a dodávají zvyšující se množství inovativních produktů, služeb a kvalifikovaných podnikatelských talentů z jeho vzdělávacích programů;

–  stal se největší evropskou inovační sítí, která v Evropě významným způsobem přispívá ke konkurenceschopnosti, růstu a vytváření pracovních míst, čímž evropské inovační prostředí získává přidanou hodnotu na úrovni Unie;

–  provedl regionální inovační program EIT jako důležitou součást informační strategie komunity EIT, jenž byl financován z grantů, které na něj institut vyčlenil, a do něhož jsou zapojeny zúčastněné subjekty z 16 dalších evropských zemí, převážně ze střední a východní Evropy, které se na činnostech institutu dříve nepodílely;

Vnitřní kontroly

19.  se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr nalezl nedostatky v souvislosti s ověřováním zadávacích řízení prováděných právními subjekty znalostních a inovačních společenství ex post; poznamenává, že Účetní dvůr kromě toho dospěl k jinému závěru o legalitě a správnosti dvou zadávacích řízení, v nichž institut schválil přímé zadání zakázky nebo příliš velké rozšíření zakázky a považoval související operace za legální a správné;

20.  bere na vědomí, že institut zavedl postupy vnitřní kontroly, jejichž smyslem je zajistit odpovídající řízení rizik v souvislosti s legalitou a správností uskutečněných operací, včetně ověřování ex ante, zvláštních opatření ex ante vztahujících se na grantové operace a ověřování ex post;

21.  poznamenává, že v roce 2016 byly zaznamenány tři zprávy o výjimkách a dvanáct případů nedodržení v celkové hodnotě 5 654 245 EUR (oproti 7 140 586 EUR v roce 2015); poznamenává však, že 5 500 000 EUR, což představuje 99,7 % celkové hodnoty, se vztahovalo k jedinému případu, a to k administrativním průtahům v souvislosti s právním základem, které byly v roce 2016 napraveny; bere na vědomí, že institut přijal nápravná opatření k řešení nedostatků vnitřní kontroly zjištěných ve zprávách o výjimkách a v zaznamenaných případech nedodržení v roce 2016, a tak institut například soustavně aktualizuje a zlepšuje své finanční toky, pracovní postupy, kontrolní seznamy a průvodky;

Strategie boje proti podvodům

22.  konstatuje, že institut vypracoval strategii boje proti podvodům na období let 2015–2017, která zahrnuje interní průzkum znalostí zaměstnanců o boji proti podvodům, srovnávání povědomí o boji proti podvodům a povinné interní školení o boji proti podvodům, a bylo provedeno roční posouzení případů střetu zájmů členů správní rady institutu a v případě potřeby byla vymezena a provedena související nápravná opatření;

Interní audit

23.  poznamenává, že v dubnu 2016 provedl Útvar interního auditu audit na téma přechodu na program Horizont 2020, který pokrýval právní přechod na pravidla a nařízení programu Horizont 2020, jakož i granty na založení dvou znalostních a inovačních společenství druhé vlny určených v roce 2014; poznamenává, že závěrečná zpráva o auditu byla vydána v prosinci 2016 a obsahovala tři doporučení, z nichž žádné nebylo kritické; poznamenává, že institut doporučení přijal a vypracoval akční plán, který bude proveden v roce 2017;

24.  konstatuje, že správní rada institutu schválila roční plán auditů na rok 2016, který navrhl útvar interního auditu; konstatuje, že útvar interního auditu v roce 2016 provedl tři úkoly, včetně auditu informačních technologií (IT), poradenství ohledně potenciálního zvýšení efektivity v oblasti řízení lidských zdrojů a navázání na dřívější poradenské úkoly; konstatuje, že útvar interního auditu v roce 2016 vydal 41 nových doporučení, z nichž 8 bylo označeno jako „velmi důležité“, 11 jako „důležité“ a 22 jako „žádoucí“, a že vedení institutu přijalo všechna doporučení vyplývající z úkolů útvaru interního auditu z roku 2016;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

25.  bere na vědomí, že probíhá příprava politiky institutu pro whistleblowing, a než ji správní rada institutu přijme, bude zaslána evropskému inspektorovi ochrany údajů za účelem předběžné kontroly; kromě toho poznamenává, že připravovaná politika bude zahrnovat kanál pro vnitřní anonymní oznamování; žádá institut, aby průběžně informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o svém pokroku v této věci;

26.  bere na vědomí, že institut v červenci 2017 přijal novou politiku týkající se výběru nezávislých externích odborníků, která je zaměřena na provádění článku 89 nařízení (EU) č. 1271/2013, týkajícího se zdrojů pro výběr, řešení doporučení a stanoví kritéria pro střet zájmů;

27.  poznamenává, že institut jako součást svého ročního pracovního programu na rok 2018 zavede podrobnou a proaktivní politiku transparentnosti vztahující se k jeho kontaktům se zúčastněnými stranami; žádá institut, aby orgán příslušný k udělení absolutoria průběžně informoval o pokroku v této věci;

28.  s uspokojením bere na vědomí pořádání interních školení týkajících se mimo jiné etiky a integrity, prevence a odhalování podvodů, řízení projektů, klíčových ukazatelů výkonnosti a finančního řízení a auditů podle programu Horizont 2020;

29.  vyjadřuje politování nad tím, že institut nezveřejňuje zápisy ze zasedání správní rady; vyzývá institut, aby změnil svou politiku v této věci;

Další připomínky

30.  poznamenává, že v roce 2016 Účetní dvůr zveřejnil dvě zvláštní zprávy týkající se institutu: zvláštní zpráva č. 4/2016 nazvaná „Evropský inovační a technologický institut musí upravit své realizační mechanismy a některé prvky své koncepce, aby dosáhl očekávaného dopadu“, zveřejněná dne 14. dubna 2016, a zvláštní zpráva č. 12/2016 nazvaná „Používání grantů agenturami: není vždy vhodné ani prokazatelně účinné“, zveřejněná dne 21. dubna 2016; s uspokojením konstatuje, že byla přijata opatření k provedení doporučení Účetního dvora;

31.  poznamenává, že podle původního cíle stanoveného Komisí měl institut získat finanční nezávislost do roku 2010; dále poznamenává, že institut finanční nezávislost získal jen částečně v červnu 2011 pod podmínkou, že Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu bude nadále předem schvalovat grantové operace a zakázky nad 60 000 EUR; bere na vědomí, že institut požádal Komisi, aby proces vedoucí k jeho plné finanční nezávislosti znovu zahájila; dále bere na vědomí, že Komise v květnu 2016 stanovila plán a harmonogram tohoto procesu a že institut Komisi v říjnu 2016 předložil dokončené vlastní hodnocení; vyzývá institut, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o pokroku;

32.  konstatuje, že Komise vytvořila společné středisko pro podporu programu Horizont 2020, aby zajistila soudržný postup mezi orgány, jež tento program provádějí – toto středisko se zaměřuje na aspekty, jako jsou právní služby, nástroje IT, správa grantů, šíření a využívání výsledků výzkumu; poznamenává však, že institut nemá k tomuto středisku přímý přístup a v každém jednotlivém případě mu jej musí schválit zastřešující generální ředitelství Komise; uznává, že toto omezení má vliv na efektivitu činnosti institutu;

o

o o

33.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne... 2018(12) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 131.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 131.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 131.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 131.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 84, 17.3.2017, s. 205.

(12)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí