Postup : 2017/2163(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0098/2018

Předložené texty :

A8-0098/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.33

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0138

ZPRÁVA     
PDF 653kWORD 64k
26.3.2018
PE 613.463v02-00 A8-0098/2018

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (do 1. července 2016: Evropská policejní akademie) (CEPOL) na rozpočtový rok 2016

(2017/2163(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (do 1. července 2016: Evropská policejní akademie) (CEPOL) na rozpočtový rok 2016

(2017/2163(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2016, spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanovují finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV(4), zejména na článek 16 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV(5), a zejména na článek 20 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0098/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (do 1. července 2016: Evropská policejní akademie) (CEPOL) na rozpočtový rok 2016

(2017/2163(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2016, spolu s odpověďmi agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanovují finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV(10), zejména na článek 16 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV(11), a zejména na článek 20 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0098/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (do 1. července 2016: Evropská policejní akademie) (CEPOL) na rozpočtový rok 2016

(2017/2163(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0098/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(13) konečný rozpočet Evropské policejní akademie (dále jen „akademie“) na rozpočtový rok 2016 činil 10 291 700 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 17,34 % z důvodu grantové dohody s Komisí ohledně partnerství EU a zemí Blízkého východu a severní Afriky v oblasti odborné přípravy pro boj proti terorismu; vzhledem k tomu, že celý rozpočet akademie se odvíjí od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka akademie je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2016 dosahovala míra plnění rozpočtu 95,95 %, což oproti roku 2015 představuje nárůst o 0,44 %; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 78,85 %, což ve srovnání s rokem 2015 představuje pokles o 0,15 %;

2.  konstatuje, že po podepsání grantové dohody s Komisí v roce 2005 ohledně partnerství EU a zemí Blízkého východu a severní Afriky v oblasti odborné přípravy na boj proti terorismu byl schválen rozpočet ve výši 2 490 504 EUR, z čehož byla uvolněna druhá splátka ve výši 1 243 891 EUR v prostředcích na závazky a platby; dále konstatuje, že přiděleno bylo 89 % dostupných prostředků a vyplaceno 48 % dostupných prostředků; vyzývá akademii, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o externím hodnocení tohoto partnerství prostřednictvím své výroční zprávy o činnosti za rok 2017;

3.  je si vědom toho, že ke konci roku uhradila akademie včas 91 % všech svých finančních závazků, čímž byl překonán cíl, kterým bylo uhrazení 85 % všech plateb v zákonem stanovené lhůtě; konstatuje, že dodavatelé neúčtovali žádné úroky z prodlení;

4.  konstatuje, že několik zaměstnanců podalo na akademii žalobu kvůli podmínkám, za nichž proběhlo stěhování, a kvůli finančnímu dopadu tohoto stěhování na jejich příjmy; konstatuje, že s některými zaměstnanci bylo dosaženo smírné dohody a platby za tímto účelem byly provedeny v letech 2015 a 2016; dále konstatuje, že někteří zaměstnanci podali proti rozhodnutí soudu odvolání, které má být vyřešeno v roce 2018; vyzývá akademii, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledcích odvolání;

Převod závazků a prostředků do dalšího roku

5.  konstatuje, že do roku 2017 bylo převedeno celkem 1 477 288 EUR, což představuje 17 % celkového rozpočtu na rok 2016; konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora byla míra převodu prostředků na závazky v hlavě II (výdaje na podpůrnou činnost) vysoká a dosáhla 140 055 EUR (tj. 30 %) oproti 212 456 EUR v roce 2015 (tj. 49 %); bere na vědomí, že se tyto prostředky týkají především konzultací v oblasti IT a zboží a služeb v této oblasti pořízených na konci roku;

6.  konstatuje, že převody jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

7.  konstatuje, že na konci prosince 2016 dosáhlo celkové plnění rozpočtu za rok 2015 výše 93 %, včetně převedených finančních prostředků z období 2015–2016;

Převod

8.  konstatuje, že akademie provedla 9 rozpočtových převodů v rámci standardního provozního a správního rozpočtu a 2 převody na základě pravomoci výkonného ředitele za použití doložky flexibility podle čl. 27.1 písm. a) finančního nařízení akademie;

Zaměstnanecká politika

9.  podotýká, že z plánu pracovních míst vyplývá, že k 31. prosinci 2016 bylo obsazeno 25 míst (z celkových 28 míst povolených v rámci rozpočtu Unie) v porovnání s 26 místy v roce 2015;

10.  s uspokojením konstatuje, že pomocí míst obsazených v roce 2016 bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů, jelikož zde bylo zaměstnáno 50 % žen a 50 % mužů; poznamenává však, že pokud jde o správní radu, činí tento poměr 69 % ku 31 %;

11.  podotýká, že v důsledku přesunu akademie z Velké Británie do Maďarska a souvisejícího výrazně nižšího opravného koeficientu uplatňovaného na platy zaměstnanců v novém působišti se zvýšil počet odstoupení od pracovní smlouvy; bere na vědomí, že bylo provedeno několik zmírňujících opatření; konstatuje však, že nízké zařazení pracovních míst v kombinaci s nízkým opravným koeficientem nemotivuje cizince (zejména ze západní a severní Evropy) k přestěhování do Maďarska, v důsledku čehož není zajištěna zeměpisná rovnováha; v této souvislosti podotýká, že v roce 2016 tvořili 30 % zaměstnanců akademie Maďaři, což je nepoměrné číslo; se znepokojením bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že vysoká fluktuace zaměstnanců může mít dopad na kontinuitu činnosti akademie a její schopnost provádět činnost předpokládanou v pracovním programu, a upozorňuje, že je potřeba tento problém řešit; dále bere na vědomí, že zeměpisná rovnováha mezi zaměstnanci má dopad na náklady na zaměstnance, což vedlo k rozhodnutí o převedení nevyužitých prostředků z hlavy 1 do hlavy 3, které umožní zahájení další operační činnosti;

12.  konstatuje, že zaměstnanci akademie byli v roce 2016 v pracovní neschopnosti v průměru 4,3 dne; s určitým znepokojením poznamenává, že zaměstnanci v roce 2016 nepoužili ani jeden den na zdraví prospěšné aktivity a jediná akce tohoto typu byla uspořádána po skončení pracovní doby; konstatuje však, že akademie ve svých odpovědích orgánu příslušnému k udělení absolutoria uvedla, že na tyto aktivity vynaložila 3 900 EUR; vyzývá akademii, aby podrobně vysvětlila, jakým způsobem byla tato částka vynaložena;

13.  s uspokojením konstatuje, že akademie zřídila síť důvěrných poradců, zorganizovala jejich proškolení a rovněž nabídla školení o předcházení obtěžování zaměstnanců; s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 nebyly hlášeny žádné případy obtěžování;

14.  domnívá se, že s cílem pomáhat informátorům využívat vhodné kanály pro zveřejňování informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením totožnosti a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování informací, poradenství a přezkoumávání, který by disponoval dostatečnými rozpočtovými zdroji;

15.  konstatuje, že akademie nevyužívá žádná služební vozidla;

Prevence a řešení případů střetu zájmů, transparentnost a demokracie

16.  konstatuje, že na internetových stránkách akademie byla zveřejněna prohlášení o zájmech členů nejvyššího řízení a správní rady; na základě informací akademie bere na vědomí, že zaměstnanci akademie a ostatní přímí spolupracovníci akademie byli požádáni, aby vyplnili prohlášení o zájmech;

17.  konstatuje, že co se týče externích odborníků, jimž je vyplácena odměna, zveřejňuje akademie na svých webových stránkách jako součást ročního seznamu dodavatelů smlouvy s odborníky, které uzavřela; konstatuje nicméně, že na internetových stránkách nejsou zveřejněna prohlášení o střetu zájmů a o zachování důvěrnosti placených odborníků; bere na vědomí, že akademie znovu posoudí možnosti zveřejňování těchto prohlášení; vyzývá akademii, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala o učiněných opatřeních zprávu;

18.  konstatuje, že akademie nezveřejňuje zápisy ze schůzí vedení; vyzývá akademii, aby na svých internetových stránkách tyto zápisy zpřístupnila;

19.  konstatuje, že akademie v roce 2016 obdržela jednu žádost o přístup k dokumentům, na jejímž základě poskytla k daným dokumentům neomezený přístup;

Hlavní dosažené výsledky

20.  vítá tři hlavní úspěchy, které akademie v roce 2016 zaznamenala, a sice že:

–  obdržela certifikaci ISO 9001 ve dvou hlavních oblastech činnosti: u pobytových akcí a Evropského programu výměn policejních pracovníků,

–  dokončila nezbytné přípravy na uplatňování svého nového mandátu, který vstoupil v platnost dne 1. července 2016,

–  úspěšně realizovala projekt partnerství EU a zemí Blízkého východu a severní Afriky při vzdělávání ve způsobech boje proti terorismu;

Strategie boje proti podvodům

21.  s uspokojením bere na vědomí, že pravidla pro hlášení podvodů a ochranu infromátorů jsou zakotvena ve strategii akademie týkající se boje proti podvodům;

22.  konstatuje, že podle plánu by měla být revidovaná strategie pro boj proti podvodům přijata správní radou v listopadu 2017; vyzývá akademii, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala o této revidované strategii zprávu;

Interní audit

23.  konstatuje, že v listopadu a prosinci 2016 útvar interního auditu provedl v akademii audit na téma „Posuzování potřeb v rámci odborné přípravy, plánování a sestavování rozpočtu“ se zaměřením na hlavní činnosti; dále konstatuje, že se v návrhu zprávy o auditu z března 2017 dospělo k závěru, že ačkoli audit nevedl ke zjištění žádných kritických nebo velmi důležitých problémů, útvar interního auditu se domnívá, že existuje prostor pro zlepšení, pokud jde o využívání výukového systému v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, aby se zabránilo překrývání se vzdělávacími kurzy v této oblasti organizovanými jinými institucemi; domnívá se, že tuto otázku je třeba řešit co nejdříve;

Výkonnost

24.  konstatuje, že v roce 2016 zahrnovalo vzdělávací portfolio akademie 174 vzdělávacích akcí, včetně 87 pobytových akcí a 87 internetových seminářů, 492 výměn v rámci Evropského programu výměny policejních pracovníků, 27 on-line modulů a jednoho internetového kurzu; s uspokojením konstatuje, že šestým rokem po sobě vzrostl vliv akademie, díky čemuž akademie v roce 2016 vyškolila 18 009 odborníků z oblasti vymáhání práva oproti 12 992 osobám v roce 2015, což představuje více než 38% nárůst;

25.  konstatuje, že s cílem zajistit kvalitu svého vzdělávacího portfolia uplatňuje akademie komplexní systém hodnocení; dále konstatuje, že hodnocení kurzů se zaměřuje nejen na posouzení účinnosti vzdělávání, ale také na měření spokojenosti účastníků; konstatuje, že celková spokojenost byla i nadále vysoká, neboť 95 % účastníků uvedlo, že byli s činností akademie velmi spokojeni nebo spokojeni;

26.  zdůrazňuje, že akademie skutečně poskytovala očekávané produkty a služby v souladu se svým pracovním programem na rok 2016;

Další připomínky

27.  konstatuje, že v lednu 2016 dokončil externí hodnotitel externí pětileté hodnocení akademie (2011–2015); s uspokojením bere na vědomí, že externí hodnotitel posoudil činnost akademie jako účinnou, přičemž jeho závěr je podpořen důkazy o rostoucím počtu činností prováděných akademií během období hodnocení, a to při relativně stabilním množství zdrojů, které byly v uvedeném období k dispozici; konstatuje však, že zpráva o pětiletém hodnocení akademie zahrnovala 17 doporučení; bere na vědomí, že byl vypracován akční plán k řešení těchto doporučení, který stanovil 31 opatření, jež mají být realizována v období od poloviny roku 2016 do konce roku 2018; vyjadřuje znepokojení v souvislosti s tím, že z pětiletého hodnocení akademie jednoznačně vyplývá, že je nutné výrazně posílit lidské i finanční zdroje akademie;

28.  s uspokojením konstatuje, že akademie používá na chodbách světla fungující pomocí snímače pohybu, což vede k určité úspoře energie, nesouhlasí však s akademií v tom, že když maďarské orgány v roce 2016 poskytly akademii k dispozici své prostory, nebyly zapojeny do provozu budovy a neměly žádnou přímou možnost provádět nákladově efektivní nebo ekologická opatření;

29.  vzhledem k rychle se krátícímu časovému harmonogramu se znepokojením konstatuje, že v současné době nemá dostatečné informace, které by umožnily důkladnou přípravu na provozování budoucí činnosti po brexitu; upozorňuje na to, že brexit omezí přístup akademie k odborným znalostem Velké Británie v oblasti prosazování práva i možnost organizovat školení spolu s úředníky této země; konstatuje, že tyto aspekty mohou mít negativní dopad na vypracovávání společných postupů, výměnu informací i přeshraniční spolupráci v rámci boje proti trestné činnosti a její prevence; doporučuje proto, aby byla přijata opatření s cílem zachovat přinejmenším současnou úroveň spolupráce; vyzývá Komisi a akademii, aby informovaly orgán příslušný k udělení absolutoria o řízení rizik v souvislosti s brexitem;

30.  konstatuje, že rok 2016 byl prvním rokem realizace projektu partnerství EU a zemí Blízkého východu a severní Afriky při vzdělávání ve způsobech boje proti terorismu; s uspokojením konstatuje, že tento projekt je nyní považován za stěžejní projekt spolupráce Unie se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky v boji proti terorismu;

31.  vyzývá agenturu, aby neprodleně uskutečnila své cíle, tj. zvýšila svou viditelnost online a dále zlepšila své internetové stránky, tak aby přinášely zúčastněným stranám ještě relevantnější informace a lépe podporovaly činnost akademie; doporučuje, aby akademie lépe informovala o dopadu své činnosti, především pokud jde o bezpečnost Unie; oceňuje úsilí akademie v tomto směru;

o

o o

32.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne … 2018(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

19.2.2018

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2016

(2017/2163(DEC))

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) věrně zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2016 a že její operace jsou legální a správné;

2.  poukazuje na to, že rozpočet a stav zaměstnanců agentury CEPOL se v roce 2016 zvýšily o 22 %; v této souvislosti konstatuje, že v hlavě II (výdaje na podpůrné činnosti) byl přenesen značný objem prostředků přidělených na závazky, a sice ve výši 140 055 EUR, tj. 30 %, a týkaly se především konzultací v oblasti IT a zboží a služeb z této oblasti pořízenými na konci roku;

3.  bere na vědomí vysokou fluktuaci zaměstnanců po přemístění agentury CEPOL do Maďarska, je si vědom toho, že se tak děje z důvodu rozdílu v opravných koeficientech mzdy a přijímání pracovníků do nízkých nástupních platových tříd; v této souvislosti konstatuje, že služební řád skýtá nezbytnou flexibilitu pro podmínky trhu práce převládající v Unii, jež je třeba zohlednit při přijímání úředníků v zájmu řešení specifických potřeb daných institucí; podněcuje agenturu CEPOL k přijetí dlouhodobých opatření ke stabilizaci stavu zaměstnanců trpícího fluktuací, zvláště v oblasti IKT;

4.  konstatuje, že dosah činnosti agentury CEPOL se v roce 2016 výrazně zvýšil – počet účastníků školení dosáhl 18 009 oproti 12 992 v roce 2015 (38,6%); upozorňuje na kvalitu produktů agentury CEPOL, s nimiž 95 % účastníků vyjádřilo spokojenost nebo velkou spokojenost; vítá skutečnost, že certifikace agentury CEPOL odpovídá normám pro systém řízení kvality ISO 9001:2015;

5.  zdůrazňuje, že agentura skutečně poskytovala očekávané produkty a služby v souladu se svým pracovním programem na rok 2016;

6.  konstatuje, že rok 2016 byl prvním rokem realizace projektu partnerství EU a zemí Blízkého východu a severní Afriky při vzdělávání ve způsobech boje proti terorismu; vítá skutečnost, že tento projekt je nyní považován za stěžejní projekt spolupráce Unie se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky při boji proti terorismu;

7.  upozorňuje na celkový počet 1 788 účastníků pobytových kurzů a internetových seminářů organizovaných agenturou i výměn v oblasti základních práv, jak je vykázáno v konsolidované výroční zprávě za rok 2016; vybízí agenturu CEPOL, aby v provádění odborných školení v těchto oblastech pokračovala efektivním způsobem; podporuje také záměr agentury CEPOL pokračovat v pořádání školení a webových seminářů, aby úředníkům donucovacích orgánů poskytla aktuální informace a osvědčené postupy týkající se identifikace a vyšetřování trestných činů z nenávisti a různých forem násilí na základě pohlaví a aby zvyšovala informovanost o problémech, s nimiž se potýkají zranitelné sociální skupiny;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že prohlášení o zájmech odborníků agentury CEPOL se zveřejňují na jejích internetových stránkách pouze u členů vrcholového managementu a správní rady; podporuje cíl agentury CEPOL přehodnotit zavedený způsob získávání a zveřejňování prohlášení o zájmech odborníků, s náležitým zohledněním požadavků na ochranu osobních údajů;

9.  vyzývá agenturu, aby přijala jasnou a jednoznačnou strategii pro oznamování nekalých praktik a pravidla zaměřená proti tzv. efektu otáčivých dveří v souladu se služebním řádem Unie;

10.  vyzývá agenturu, aby neprodleně uskutečnila své cíle, tj. posílit svou viditelnost online a ještě zlepšit své webové stránky tak, aby přinášely zúčastněným stranám ještě relevantnější informace a lépe podporovaly práci agentury CEPOL; doporučuje kolegiu, aby lépe informovalo o dopadech svých činností, především pokud jde o bezpečnost Unie; oceňuje úsilí agentury CEPOL v tomto směru.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

1.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 47.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 47.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 256, 1.10.2015, s. 63.

(5)

Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 47.

(8)

Úř. věst. 417, 6.12.2017, s. 47.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 256, 1.10.2015, s. 63.

(11)

Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 113, 30.03.2016, s. 107.

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí