Menetlus : 2017/2163(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0098/2018

Esitatud tekstid :

A8-0098/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.33

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0138

RAPORT     
PDF 483kWORD 67k
26.3.2018
PE 613.463v02-00 A8-0098/2018

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2163(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

MUUDATUSED
1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2163(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/820/JSK)(4), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2219 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/681/JSK)(5), eriti selle artiklit 20,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0098/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2163(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/820/JSK)(10), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2219 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/681/JSK)(11), eriti selle artiklit 20,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0098/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2163(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0098/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Politseikolledži (edaspidi „kolledž“) tulude ja kulude aruande(13) kohaselt oli kolledži 2016. aasta lõplik eelarve 10 291 700 eurot, mis kujutab endast 2015. aastaga võrreldes 17,34 % suurust kasvu tänu komisjoniga sõlmitud ELi ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika terrorismivastase võitluse alase koolituspartnerluse toetuslepingule; arvestades, et kolledži eelarve koosneb tervenisti liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes kolledži eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et kolledži raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 95,95 %, mis tähendas 2015. aastaga võrreldes 0,44 % suurust tõusu; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 78,85 %, mis kujutas endast 2015. aastaga võrreldes väikest alanemist, st 0,15 % võrra;

2.  märgib, et pärast seda, kui 2005. aastal allkirjastati komisjoniga sõlmitud ELi ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika terrorismivastase võitluse alase koolituspartnerluse toetusleping, lepiti kokku 2 490 504 euro suuruses eelarves, mille teine osamakse summas 1 243 891 eurot tehti kulukohustusteks ja makseteks kättesaadavaks; märgib lisaks, et 89 % kasutada olnud assigneeringutest seoti kulukohustustega ja 48 % kasutada olnud assigneeringutest maksti välja; palub, et kolledž annaks oma 2017. aasta tegevusaruandes eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle partnerluse välishindamisest;

3.  võtab teadmiseks, et aasta lõpu seisuga oli 91 % kõikidest kolledži rahalistest kohustustest makstud õigeaegselt, millega ületati eesmärki maksta 85 % kõikidest maksetest õiguslikult kehtestatud tähtaja jooksul; märgib, et tarnijatele ei tulnud makseviivituste eest viiviseid tasuda;

4.  märgib, et mitu töötajat on algatanud kolledži suhtes õigusvaidluse seoses kolledži ümberpaigutamise tingimustega ja nende sissetulekule avalduva finantsmõjuga; märgib, et mõne töötajaga on saavutatud vastastikune kokkulepe ning selleks tehti 2015. ja 2016. aastal makseid; märgib lisaks, et teatavad töötajad kaebasid kohtuotsuse edasi ja uut otsust on oodata 2018. aastal; kutsub kolledžit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni edasikaebamise tulemusest;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  täheldab, et 2017. aastasse kanti üle kokku 1 477 288 eurot, mis moodustab 2016. aasta kogueelarvest 17 %; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli kõrge II jaotises (toetustegevuse kulud), st 30 % ehk 140 055 eurot (2015. aastal oli see 49 % ehk 212 456 eurot); võtab teadmiseks, et need ülekandmised tulenevad põhiliselt sama aasta lõpus tellitud IT nõustamisteenusest ning muidu ITga seotud toodetest ja teenustest;

6.  märgib, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmist kavandatakse eelnevalt ja sellest antakse kontrollikojale teada;

7.  märgib, et 2016. aasta detsembri lõpus oli 2015. aasta eelarve täitmise määr koos 2015. aastast 2016. aastasse üle kantud vahenditega kokku 93 %;

Ümberpaigutused

8.  märgib, et kolledž tegi üheksa eelarvelist ümberpaigutust tavapärases tegevus- ja halduseelarves ning kaks ümberpaigutust seoses tegevdirektori volitustega, kasutades kolledži finantseeskirjade artikli 27 lõike 1 punkti a kohaselt paindlikkuse klauslit;

Personalipoliitika

9.  võtab ametikohtade loetelu põhjal teadmiseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga oli täidetud 25 ametikohta liidu eelarvega lubatud 28 ametikohast (2015. aastal oli täidetud 26 ametikohta);

10.  märgib rahuloluga, et 2016. aastal olid täidetud ametikohad sooliselt tasakaalus, sest naisi oli 50 % ja mehi 50 %; märgib siiski, et sooline jaotus on haldusnõukogus 69 % : 31 %;

11.  tõdeb, et kolledži ümberpaigutamisega Ühendkuningriigist Ungarisse ning seetõttu, et uues asukohas on töötajate palkade suhtes kohaldatav paranduskoefitsient oluliselt väiksem, suurenes töölt lahkunud isikute arv; märgib, et rakendatud on mitmeid leevendusmeetmeid; märgib siiski, et madala palgaastmega ametikohad koos väikese paranduskoefitsiendiga ei julgusta välismaalasi (eelkõige Lääne- ja Põhja-Euroopast) Ungarisse kolima ning et seetõttu ei ole tagatud töötajate geograafiline tasakaal; täheldab sellega seoses, et 2016. aastal oli 30 % kolledži töötajatest ungarlased ning et niisugune number on ebaproportsionaalne; võtab kontrollikoja aruande põhjal murega teadmiseks, et tööjõu suur voolavus võib avaldada mõju kolledži talitluspidevusele ja võimele oma tööprogrammis ette nähtud tegevusi ellu viia, ning osutab tõsiasjale, et selle probleemiga tuleb tegeleda; märgib lisaks, et töötajate geograafiline tasakaal avaldab mõju personalikuludele, mille tulemusel otsustati kanda kasutamata vahendid 1. jaotisest 3. jaotisesse, mis võimaldab täiendava põhitegevuse elluviimist;

12.  märgib, et kolledži töötajad olid 2016. aastal haiguspuhkusel keskmiselt 4,3 päeva; võtab teatava murega teadmiseks, et töötajad ei kulutanud 2016. aastal mitte ühtegi päeva heaolutegevusele ja ainus sellealane üritus korraldati väljaspool tööaega; märgib siiski, et kolledž märkis oma vastuses eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile, et heaolutegevusele on kulutatud 3900 eurot; palub kolledžil täpsustada, kuidas see summa kulutati;

13.  märgib rahuloluga, et kolledž on loonud usaldusnõunike võrgustiku, korraldanud nende koolitust ja pakkunud töötajatele ka ahistamise ennetamise alast koolitust; märgib rahuloluga, et 2016. aastal ei teatatud ühestki ahistamisjuhtumist;

14.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest õigusnormide rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid ning kaitsta samal ajal nende konfidentsiaalsust ja pakkuda vajalikku toetust ja nõu;

15.  märgib, et kolledž ei kasuta ametisõidukeid;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus ja demokraatia

16.  võtab teadmiseks, et kõrgema juhtkonna ja haldusnõukogu liikmete huvide deklaratsioonid on avaldatud kolledži veebisaidil; võtab kolledži andmetele tuginedes teadmiseks, et kolledži töötajatel ja muudel isikutel, kes teevad kolledžiga otsest koostööd, paluti täita huvide deklaratsioon;

17.  märgib, et mis puudutab väliseid tasustatud eksperte, avaldab kolledž oma veebisaidil igal aastal töövõtjate loetelus ka kolledži poolt ekspertidega sõlmitud lepingud; märgib siiski, et tasustatud ekspertide huvide konflikte ja konfidentsiaalsust puudutavad deklaratsioonid ei ole veebisaidil avaldatud; võtab teadmiseks, et kolledž vaatab selliste deklaratsioonide avaldamise korra läbi; palub, et kolledž annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võetud meetmetest teada;

18.  märgib, et kolledž ei avalda juhtkonna koosolekute protokolle; kutsub kolledžit üles tegema kõnealused protokollid oma veebisaidil kättesaadavaks;

19.  märgib, et 2016. aastal sai kolledž ühe dokumentidele juurdepääsu taotluse ja andis selle peale täieliku juurdepääsu taotletud dokumentidele;

Peamised saavutused

20.  väljendab heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille kolledž oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

–  ISO 9001 sertifikaadi saamine selle kahele põhivaldkonnale: statsionaarõppetegevus ja CEPOLi vahetusprogramm;

–  1. juulil 2016. aastal jõustunud uute volituste rakendamiseks vajalike ettevalmistuste lõpuleviimine;

–  ELi ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika terrorismivastase võitluse alase koolituspartnerluse projekti edukas rakendamine;

Pettusevastase võitluse strateegia

21.  märgib rahuloluga, et kolledži pettusevastase võitluse strateegia hõlmab pettusest teatamise ja rikkumisest teatajate kaitse eeskirju;

22.  märgib, et haldusnõukogu peaks võtma pettusevastase võitluse strateegia läbivaadatud versiooni vastu 2017. aasta novembris; palub, et kolledž annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nimetatud strateegia läbivaatamisest aru;

Siseaudit

23.  märgib, et 2016. aasta novembris ja detsembris auditeeris siseauditi talitus kolledži koolituse vajaduste hindamist, kavandamist ja eelarve koostamist ning keskendus seejuures põhitegevusele; märgib lisaks, et 2017. aasta märtsi esialgses auditi aruandes jõuti järeldusele, et kuigi auditi käigus ei leitud ühtegi kriitilise tähtsusega ega väga olulist probleemi, on siseauditi talitus seisukohal, et justiits- ja siseküsimuste alase koolituse maatriksi kasutamisel on arenguruumi, et vältida kattumisi teiste justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite korraldatavate koolitustega; on seisukohal, et selle küsimusega tuleks tegeleda võimalikult kiiresti;

Tulemuslikkus

24.  märgib, et kolledži 2016. aasta koolitusportfell hõlmas 174 koolitustegevust, sealhulgas 87 statsionaarõppetegevust ja 87 veebiseminari, 492 Euroopa politsei vahetusprogrammi raames toimunud vahetust, 27 veebimoodulit ja ühte e-õppe kursust; märgib rahuloluga, et kuuendat aastat järjest on kolledži tegevusulatus laienenud, mille tulemusel said 2016. aastal kolledžis koolitust 18 009 õiguskaitsespetsialisti, samas kui 2015. aastal oli see arv 12 992, mis tähendab 38 % suurust kasvu;

25.  märgib, et kolledžis on kehtestatud terviklik hindamissüsteem koolitusportfelli kvaliteedi tagamiseks; märgib lisaks, et kursuste hindamise eesmärk on hinnata koolituse tõhusust ja mõõta ka osalejate rahulolu määra; märgib, et üldine rahulolu oli jätkuvalt suur, kuna 95 % osalejatest väitis, et nad on kolledži tegevusega väga rahul või rahul;

26.  juhib tähelepanu sellele, et kolledž on pakkunud kavandatud tooteid ja teenuseid vastavalt oma 2016. aasta tööprogrammile tulemuslikult;

Muud kommentaarid

27.  märgib, et 2016. aasta jaanuaris viis väline hindaja lõpule kolledži viie aasta (2011–2015) välishindamise; märgib rahuloluga, et välise hindaja hinnangul on kolledži tegevus tõhus ning et hindaja toetus oma järelduses tõenditele selle kohta, et kolledž on hindamisperioodil viinud tema käsutusse antud enam-vähem samasse suurusjärku jäänud vahenditega ellu rohkem tegevusi; märgib siiski, et kolledži viie aasta hindamise aruandes esitati 17 soovitust; märgib, et nende soovituste täitmiseks on koostatud tegevuskava ning kindlaks määrati 31 meedet, mis tuleb võtta 2016. aasta keskpaigast kuni 2018. aasta lõpuni; tunneb muret selle pärast, et kolledži viie aasta hindamise põhjal on selge, et kolledž vajab märkimisväärselt suuremas ulatuses nii inim- kui ka finantsressursse;

28.  märgib rahuloluga, et kolledži koridorides on liikumisanduritega valgustus, et võimaldada teatavat energiasäästu; ei nõustu kolledži arvamusega selle kohta, et kui Ungari ametivõimud 2016. aastal kolledžile ruumid üle andsid, ei olnud kolledž hoone haldamisse kaasatud ega saanud kulutõhusaid või keskkonnahoidlikke meetmeid otseselt rakendada;

29.  märgib üha väiksemat ajalist raamistikku arvesse võttes murelikult, et kolledžil ei ole praegu piisavalt teavet, mis võimaldaks põhjalikult valmistuda tulevasteks tegevusteks pärast Brexitit; märgib, et Brexit piirab kolledži juurdepääsu Ühendkuningriigi õiguskaitseasutuste eksperditeadmistele ja võimet korraldada koolitusi Ühendkuningriigi ametnikega; märgib, et need aspektid võivad negatiivselt mõjutada ühiste tavade väljatöötamist, teabevahetust ja lõppkokkuvõttes piiriülest koostööd kuritegevuse ennetamisel ja selle vastu võitlemisel; soovitab võtta meetmeid, et säilitada vähemalt praegu tehtava koostöö tase; palub komisjonil ja kolledžil hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni Brexitiga seotud riskide juhtimisega kursis;

30.  märgib, et 2016. aasta oli esimene täisaasta, mil rakendati ELi ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika terrorismivastase võitluse alase koolituspartnerluse projekti; tunneb heameelt asjaolu üle, et see projekt on tunnistatud liidu ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikide terrorismivastase võitluse koostöös juhtprojektiks;

31.  palub kolledžil täita viivitamata oma eesmärgid, milleks on suurendada nähtavust veebis ja parandada täiendavalt veebisaiti, et see muutuks sidusrühmade jaoks veelgi olulisemaks ja et toetada paremini kolledži tööd; soovitab kolledžil anda paremini aru oma tegevuse mõjust, eriti selle mõjust liidu julgeolekule; tunnustab kolledži sellealaseid jõupingutusi;

o

o o

32.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile(14) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

19.2.2018

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2163(DEC))

Arvamuse koostaja: Kostas Chrysogonos

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, et Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt ameti finantsolukorda 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning et selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2.  rõhutab, et CEPOLi eelarve ja töötajaskond kasvas 2016. aastal ligikaudu 22 %; märgib sellega seoses, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli kõrge II jaotises (toetustegevuse kulud) – 140 055 eurot ehk 30 % ja põhiliselt seotud alles aasta lõpus tellitud IT-alase nõustamisega ning IT-kaupade ja -teenustega;

3.  märgib, et pärast CEPOLi Ühendkuningriigist Ungarisse ümberpaigutamist valitses seal suur tööjõu voolavus; tunnistab, et see on tingitud erinevustest töötasude paranduskoefitsientides ja madalatest töölevõtmise palgaastmetest; märgib sellega seoses, et personalieeskirjades on sätted, mis annavad liidus valitsevate tööturutingimuste arvesse võtmiseks paindlikkuse, mida on institutsioonide spetsiifiliste vajaduste jaoks ametnike töölevõtmisel vaja; ergutab CEPOLit võtma tööjõu voolavuse stabiliseerimiseks pikaajalisi meetmeid, eelkõige IKT-valdkonnas;

4.  märgib, et CEPOLis osalejate arv suurenes 2016. aastal märkimisväärselt (+ 38,6%), jõudes 18 009 osalejani, samas kui 2015. aastal oli osalejate arv 12 992; tõstab esile CEPOLi toodete kvaliteedi – 95 % osalejatest olid väga rahul või rahul; tunneb heameelt selle üle, et CEPOLi sertifitseerimine vastab kvaliteedijuhtimise süsteemi standardile ISO 9001:2015;

5.  juhib tähelepanu sellele, et amet on pakkunud kavandatud tooteid ja teenuseid vastavalt oma 2016. aasta tööprogrammile tulemuslikult;

6.  märgib, et 2016. aasta oli esimene täisaasta, mil rakendati ELi ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika terrorismivastase võitluse alase koolituspartnerluse projekti; väljendab heameelt asjaolu üle, et see projekt on nüüd tunnistatud liidu ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikide terrorismivastase võitluse koostöös juhtprojektiks;

7.  rõhutab, et 2016. aasta konsolideeritud aastaaruande andmetel osales ameti statsionaarõppes, veebiseminaridel ja põhiõiguste valdkonna teabevahetuses 1788 inimest; innustab CEPOLit jätkama koolitusi nendes valdkondades tõhusal viisil; toetab samuti CEPOLi kavatsust jätkata koolituste ja veebiseminaride korraldamist, et edastada õiguskaitseametnikele ajakohast teavet ja parimaid tavasid vihakuritegude ja soolise vägivalla eri vormide kindlakstegemise ja uurimise kohta ning suurendada teadlikkust haavatavate sotsiaalsete rühmade probleemidest;

8.  taunib asjaolu, et CEPOLi ekspertide huvide deklaratsioonidest avaldatakse CEPOLi veebisaidil ainult tippjuhtkonna ja haldusnõukogu liikmete omad; toetab CEPOLi eesmärki vaadata läbi oma ekspertide huvide deklaratsioonide kogumise ja avaldamise kord, võttes nõuetekohaselt arvesse isikuandmete kaitse nõudeid;

9.  palub ametilt selge ja usaldusväärse rikkumisest teatamise strateegia ning pöördukse efekti vältivate eeskirjade viivitamatut vastuvõtmist ja rakendamist kooskõlas liidu personalieeskirjadega;

10.  kutsub ametit üles rakendama viivitamata oma eesmärke, milleks on suurendada nähtavust veebis ja parandada täiendavalt veebisaiti, et see muutuks sidusrühmade jaoks veelgi olulisemaks ja toetaks paremini CEPOLi tööd; soovitab CEPOLil anda paremini aru oma tegevuse mõjust, eriti selle mõjust liidu julgeolekule; tunnistab, et CEPOL teeb vastavaid jõupingutusi.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

1.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

46

5

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 47.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 47.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.

(5)

ELT L 319, 4.12.2015, lk 1.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 47.

(8)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 47.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.

(11)

ELT L 319, 4.12.2015, lk 1.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 113, 30.3.2016, lk 107.

(14)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika