Procedură : 2017/2163(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0098/2018

Texte depuse :

A8-0098/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.33

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0138

RAPORT     
PDF 635kWORD 63k
26.3.2018
PE 613.463v02-00 A8-0098/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (înainte de 1 iulie 2016: Colegiul European de Poliție - CEPOL) aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2163(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (înainte de 1 iulie 2016: Colegiul European de Poliție - CEPOL) aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2163(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) și de abrogare a Deciziei 2000/820/JAI(4), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului(5), în special articolul 20,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0098/2018),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (înainte de 1 iulie 2016: Colegiul European de Poliție - CEPOL) pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2163(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) și de abrogare a Deciziei 2000/820/JAI(10), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului(11), în special articolul 20,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0098/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (înainte de 1 iulie 2016: Colegiul European de Poliție - CEPOL) aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2163(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0098/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane,

B.  întrucât, potrivit declarației sale de venituri și cheltuieli(13), bugetul definitiv al Colegiului European de Poliție („Colegiul”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 10 291 700 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 17,34 % față de bugetul pe 2015, datorată acordului de grant cu Comisia pentru Parteneriatul pentru formare în domeniul combaterii terorismului dintre UE și MENA; întrucât bugetul Colegiului provine în întregime de la bugetul Uniunii;

C.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Colegiului pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Colegiului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 95,95 %, reprezentând o creștere de 0,44 % față de 2015; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 78,85 %, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,15 % în comparație cu 2015;

2.  ia act de faptul că, în urma semnării în 2005 a acordului de grant cu Comisia pentru Parteneriatul pentru formare în domeniul combaterii terorismului dintre UE și MENA, s-a convenit asupra unui buget de 2 490 504 EUR, din care o a doua tranșă de 1 243 891 EUR a devenit disponibilă pentru angajamente și plăți; remarcă, de asemenea, că 89 % din creditele disponibile au fost angajate și că 48 % din creditele disponibile au fost plătite; invită Colegiul ca, în cadrul raportului său anual de activitate pe 2017, să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evaluarea externă a parteneriatului;

3.  ia act de faptul că, la sfârșitul exercițiului, Colegiul plătise la timp 91 % din totalul angajamentelor sale financiare, depășind astfel obiectivul ca 85 % din totalul plăților să fie realizate în termenul legal prevăzut; constată că furnizorii nu au impus dobânzi pentru întârzierea plăților;

4.  ia act de faptul că mai mulți membri ai personalului au inițiat o acțiune în justiție împotriva Colegiului privind condițiile în care s-a efectuat mutarea și impactul său financiar asupra veniturilor acestora; ia act de faptul că s-a ajuns la un acord amiabil cu o parte a personalului, iar în 2015 și 2016 au fost efectuate plăți în acest sens; ia act, în plus, de faptul că unii membri ai personalului au făcut recurs împotriva hotărârii instanței, care este așteptată pentru 2018; invită Colegiul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul acestei acțiuni;

Credite de angajament și reportări

5.  constată că a fost reportată în 2017 o sumă totală de 1 477 288 EUR, reprezentând 17 % din bugetul total pe 2016; constată, din raportul Curții, că nivelul creditelor de angajament reportate a fost ridicat la titlul II (cheltuieli pentru activități de sprijin), atingând 140 055 EUR, respectiv 30 % (comparativ cu 212 456, adică 49 %, în 2015); constată că aceste reportări se referă în principal la servicii de consultanță în domeniul IT și la bunuri și servicii informatice comandate târziu în cursul exercițiului;

6.  observă că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor, nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp și comunicate Curții;

7.  observă că, la sfârșitul lunii decembrie 2016, procentul total al execuției bugetare pentru exercițiul financiar 2015, inclusiv fondurile reportate din perioada 2015-2016, a ajuns la 93 %;

Transferuri

8.  constată că Colegiul a efectuat nouă transferuri bugetare pentru bugetul operațional și administrativ standard și două transferuri la autoritatea directorului executiv prin utilizarea clauzei de flexibilitate, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar al Colegiului;

Politica de personal

9.  constată, pe baza schemei de personal, că la 31 decembrie 2016 erau ocupate 25 de posturi (din cele 28 de posturi autorizate de la bugetului Uniunii), față de 26 în 2015;

10.  ia act cu satisfacție de echilibrul de gen la nivelul posturilor ocupate în 2016, întrucât proporția este de 50 % femei și 50 % bărbați; constată totuși că, raportat la componența Consiliului de administrație, raportul dintre genuri este de 69 % bărbați și 31 % femei;

11.  observă că, datorită mutării Colegiului din Regatul Unit în Ungaria și din cauza coeficientului corector considerabil mai mic aplicat salariilor personalului la noul sediu, numărul de demisii a crescut; ia act de faptul că au fost luate o serie de măsuri de atenuare a acestui fenomen; constată, cu toate acestea, că nivelul scăzut de clasificare a posturilor combinat cu coeficientul scăzut de corecție nu încurajează străinii (în special din vestul și nordul Europei) să se mute în Ungaria și, prin urmare, echilibrul geografic al personalului nu este asigurat; constată, în acest context, că, în 2016, 30 % din personalul Colegiului provenea din Ungaria, acesta fiind un număr disproporționat; ia act cu preocupare, din raportul Curții, că nivelul ridicat de rotație a personalului poate avea un impact asupra continuității activității Colegiului și asupra capacității acestuia de a realiza activitățile prevăzute în programul său de activitate și pune în evidență necesitatea de a aborda această problemă; constată, de asemenea, că echilibrul geografic în rândul personalului are un impact asupra costurilor cu personalul, ceea ce a condus la decizia de a transfera fondurile neutilizate de la titlul I la titlul III, permițând punerea în aplicare a unor activități operaționale suplimentare;

12.  constată că, în medie, personalul Colegiului a fost în concediu medical timp de 4,3 zile în 2016; observă cu oarecare îngrijorare că, în 2016, personalul nu a petrecut nici măcar o zi în activități dedicate stării de bine și că singurul eveniment de acest fel a fost organizat după programul de lucru; constată, cu toate acestea, că în răspunsurile sale prezentate autorității care acordă descărcarea de gestiune Colegiul a menționat că a cheltuit 3 900 EUR pe activități dedicate stării de bine; solicită Colegiului să explice mai în detaliu modul în care a fost cheltuită această sumă;

13.  ia act cu satisfacție de faptul că Colegiul a instituit o rețea de consilieri confidențiali, a organizat formarea acestora și a prevăzut cursuri privind prevenirea actelor de hărțuire a personalului; constată cu satisfacție că în 2016 nu a fost raportat niciun caz de hărțuire;

14.  afirmă necesitatea de a crea un organism independent al UE care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de denunțători și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta denunțătorii să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

15.  ia act de faptul că Colegiul nu utilizează autovehicule oficiale;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

16.  ia act de faptul că declarațiile de interese ale conducerii superioare și ale membrilor Consiliului de administrație au fost publicate pe site-ul de internet al Colegiului; ia act, din informațiile furnizate de Colegiu, de faptul că personalului Colegiului și altor persoane care colaborează direct cu Colegiul li s-a cerut să completeze o declarație de interese;

17.  observă că, în ceea ce privește experții externi remunerați, Colegiul publică pe site-ul său de internet, ca parte din lista anuală a contractanților, contractele cu experți atribuite de către Colegiu; ia act, cu toate acestea, de faptul că declarațiile privind conflictele de interese și confidențialitatea pentru experții remunerați nu sunt publicate pe site-ul de internet; ia act de faptul că Colegiul își va revizui dispozițiile privind publicarea acestor declarații; îndeamnă Colegiul să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate;

18.  constată că Colegiul nu publică procesele-verbale ale ședințelor conducerii; invită Colegiul să publice aceste procese-verbale pe site-ul său de internet;

19.  constată că, în 2016, Colegiul a primit o cerere de acces la documente, iar drept răspuns a acordat acces deplin la documentele solicitate;

Principalele realizări

20.  salută principalele trei realizări identificate de Colegiu în 2016, și anume:

–  primirea certificării ISO 9001 pentru două activități principale: activități rezidențiale și programul de schimb CEPOL;

–  finalizarea pregătirilor necesare pentru punerea în aplicare a noului său mandat, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2016;

–  punerea în aplicare cu succes a Parteneriatului pentru formare în domeniul combaterii terorismului dintre UE și MENA;

Strategia antifraudă

21.  observă cu satisfacție că normele privind raportarea fraudelor și protecția avertizorilor de integritate sunt incluse în strategia antifraudă a Colegiului;

22.  ia act de faptul că revizuirea strategiei antifraudă urma să fie adoptată de Consiliul de administrație în noiembrie 2017; îndeamnă Colegiul să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la revizuirea acestei strategii;

Auditul intern

23.  ia act de faptul că, în noiembrie și decembrie 2016, Serviciul de Audit Intern a auditat Colegiul pe subiectul „evaluarea necesităților de formare, planificarea și întocmirea bugetului”, cu accent pe activitățile operaționale principale; constată, în plus, că proiectul de raport de audit din martie 2017 conchide că, deși auditul nu a identificat niciun aspect critic sau foarte important, Serviciul de Audit Intern consideră că se mai pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește utilizarea matricei privind cursurile de formare din domeniul justiției și afacerilor interne, pentru a evita suprapunerile cu alte cursuri de formare organizate de alte agenții din domeniul justiției și afacerilor interne; consideră că această chestiune ar trebui abordată cât de curând posibil;

Performanță

24.  constată că, în 2016, portofoliul de formare profesională al Colegiului a cuprins 174 de activități de formare, din care 87 de activități la sediu și 87 de seminare online, 492 de schimburi în cadrul Programului european de schimb pentru personalul din domeniul polițienesc, 27 de module online și un curs online; constată cu satisfacție că vizibilitatea publică a Colegiului a crescut pentru al șaselea an consecutiv, în 2016 având loc activități de formare pentru 18 009 profesioniști în asigurarea respectării legii, față de 12 992 în 2015, ceea ce reprezintă o creștere de peste 38%;

25.  ia act de faptul că Colegiul deține un sistem exhaustiv de evaluare, pentru a asigura calitatea portofoliului său de formare profesională; constată, în plus, că evaluarea cursurilor nu urmărește doar evaluarea eficienței formării, ci și măsurarea gradului de satisfacție a participanților; constată că nivelul satisfacției globale a fost ridicat, 95 % din participanți afirmând că au fost foarte satisfăcuți sau satisfăcuți de activitățile Colegiului;

26.  subliniază că Colegiul a furnizat cu succes produsele și serviciile așteptate, în conformitate cu programul său de lucru pe 2016;

Alte observații

27.  constată că evaluarea externă pe cinci ani a Colegiului (2011-2015) a fost finalizată de către evaluatorul extern în ianuarie 2016; ia act cu satisfacție de faptul că evaluatorul extern a evaluat Colegiul ca fiind eficient și că concluzia sa este susținută de dovezi ale unui număr crescut de activități puse în aplicare de Colegiu pe durata perioadei de evaluare, în raport cu un număr relativ stabil de resurse puse la dispoziția sa pentru aceeași perioadă; constată, cu toate acestea, că raportul de evaluare pe cinci ani al Colegiului a inclus 17 recomandări; constată că planul de acțiune a fost elaborat pentru a da curs acestor recomandări și a identificat 31 de acțiuni care urmează să fie puse în aplicare în perioada cuprinsă între jumătatea anului 2016 și sfârșitul anului 2018; este preocupat de faptul că, potrivit informațiilor din evaluarea pe cinci ani, este în mod evident necesară o consolidare semnificativă a resurselor umane și a resurselor financiare ale Colegiului;

28.  ia act cu satisfacție de faptul că Colegiul dispune pe coridoare de sisteme de iluminat cu senzor de mișcare pentru a permite realizarea unor economii de energie; nu este de acord cu declarația Colegiului potrivit căreia, când în 2016 spațiile au fost puse la dispoziția Colegiului de către autoritățile maghiare, acestea nu s-au implicat în administrarea clădirii și că Colegiul nu a avut posibilitatea directă de a pune în aplicare măsuri ecologice sau eficiente din punctul de vedere al costurilor;

29.  ia act cu preocupare - având în vedere că timpul disponibil este tot mai limitat - de faptul că pentru moment Colegiul nu deține suficiente informații pentru a permite pregătirea temeinică pentru desfășurarea activităților viitoare după Brexit; constată că Brexitul va limita accesul Colegiului la expertiza în materie de aplicare a legii a specialiștilor din Regatul Unit și capacitatea sa de a organiza cursuri de formare cu funcționari din Regatul Unit; ia act de faptul că aceste aspecte ar putea avea un impact negativ asupra dezvoltării de practici comune, asupra schimbului de informații și, în cele din urmă, asupra cooperării transfrontaliere în materie de combatere și prevenire a criminalității; recomandă să se adopte măsurile necesare pentru a menține, cel puțin, nivelul actual de cooperare; invită Comisia și Colegiul să țină la curent autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu informații cu privire la gestionarea riscurilor aferente Brexitului;

30.  ia act de faptul că 2016 a fost primul an integral de implementare a proiectului de Parteneriat pentru formare în domeniul combaterii terorismului dintre UE și MENA; salută recunoașterea acestui proiect ca proiect emblematic în cadrul cooperării Uniunii cu țările MENA în domeniul combaterii terorismului;

31.  invită Colegiul să întreprindă fără întârziere demersurile necesare pentru a-și spori vizibilitatea pe internet și să își îmbunătățească în continuare site-ul internet pentru ca acesta să devină mai relevant pentru părțile interesate și să sprijine în mod mai eficient activitatea Colegiului; recomandă Colegiului să raporteze în mod mai eficient cu privire la impactul activităților sale, în special asupra securității Uniunii; recunoaște eforturile depuse de Colegiu în această direcție;

o

o o

32.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

19.2.2018

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2163(DEC))

Raportor pentru aviz: Kostas Chrysogonos

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) prezintă în mod fidel situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, constatând legalitatea și regularitatea operațiunilor derulate;

2.  subliniază că bugetul și personalul CEPOL au crescut cu aproximativ 22 % în 2016; ia act, în acest context, de faptul că reportările de credite angajate, în valoare de 140 055 EUR, respectiv 30%, au fost ridicate la Titlul II (cheltuieli cu activități de sprijin) și au fost legate în principal de consultanța în domeniul IT și de bunuri și servicii informatice comandate spre finalul exercițiului financiar;

3.  ia act de rata ridicată de rotație a personalului CEPOL după mutarea sediului acestei instituții din Regatul Unit în Ungaria și recunoaște că acest lucru este cauzat de diferența dintre coeficienții de corecție a salariilor și de gradele reduse de recrutare; observă, în acest sens, că Statutul funcționarilor oferă flexibilitatea necesară pentru ca situația de pe piața muncii din Uniune să fie luată în considerare atunci când sunt recrutați funcționari pentru a răspunde nevoilor specifice ale instituțiilor; încurajează CEPOL să adopte acțiuni pe termen lung în vederea stabilizării ratei de rotație a personalului, în special în domeniul TIC;

4.  remarcă faptul că vizibilitatea publică a CEPOL a crescut în 2016, numărul participanților ajungând la 18 009 în 2016, față de 12 992 în 2015 (+38,6%); scoate în evidență calitatea produselor CEPOL, 95 % dintre participanți fiind foarte satisfăcuți sau satisfăcuți; salută faptul că certificarea CEPOL este în conformitate cu standardul ISO 9001:2015 pentru sistemele de management al calității;

5.  subliniază că Agenția a furnizat cu succes produsele și serviciile așteptate, în conformitate cu programul său de lucru pe 2016;

6.  ia act de faptul că 2016 a fost primul an integral de implementare a proiectului de Parteneriat pentru formare în domeniul combaterii terorismului dintre UE și MENA; salută faptul că acest proiect este acum recunoscut ca un proiect emblematic în cadrul cooperării Uniunii cu țările MENA în domeniul combaterii terorismului;

7.  subliniază faptul că, potrivit datelor din raportul anual consolidat pe 2016, un număr total de 1 788 de persoane au participat la cursurile desfășurate în centre ale Agenției, la seminare online și la schimburi de experiență în domeniul drepturilor fundamentale; încurajează CEPOL să continue punerea în aplicare a unor programe de formare în aceste domenii, în mod eficient; sprijină, de asemenea, intenția CEPOL de a continua realizarea unor programe de formare și seminare online pentru a pune la dispoziția funcționarilor responsabili cu aplicarea legii informații actualizate și exemple de bune practici privind identificarea și anchetarea infracțiunilor motivate de ură și a unor diferite forme de violență bazată pe gen și pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la provocările cu care se confruntă grupurile sociale vulnerabile;

8.  regretă faptul că declarațiile de interese ale experților CEPOL sunt publicate pe pagina de internet a acesteia doar pentru personalul de conducere de nivel superior și pentru membrii consiliului de administrație; susține obiectivul CEPOL de a-și revizui modalitățile de colectare și publicare a declarațiilor de interese ale experților, ținând seama în mod corespunzător de cerințele în materie de protecție a datelor cu caracter personal;

9.  invită CEPOL să adopte și să pună în aplicare fără întârziere o strategie clară și solidă privind denunțarea de nereguli, precum și norme împotriva practicii „ușilor turnante” în conformitate cu Statutul funcționarilor Uniunii;

10.  invită Agenția să întreprindă fără întârziere demersurile necesare pentru a-și spori vizibilitatea pe internet și să își îmbunătățească în continuare site-ul internet pentru ca acesta să devină mai relevant pentru părțile interesate și pentru a sprijini în mod mai eficient activitatea CEPOL; recomandă Colegiului să raporteze în mod mai eficient cu privire la efectele activităților sale, în special asupra securității Uniunii; recunoaște eforturile depuse de CEPOL în această direcție.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

1.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p. 47.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p. 47.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(5)

JO L 319, 4.12.2015, p. 1.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 417, 6.12.2017, p. 47.

(8)

JO C 417, 6.12.2017, p. 47.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(11)

JO L 319, 4.12.2015, p. 1.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

JO C 113, 30.3.2016, p.107.

(14)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ultima actualizare: 12 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate