Postup : 2017/2144(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0099/2018

Předložené texty :

A8-0099/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.27

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0132

ZPRÁVA     
PDF 554kWORD 64k
26.3.2018
PE 612.041v02-00 A8-0099/2018

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(2017/2144(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Ingeborg Gräßle

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(2017/2144(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-255/2017)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2018),

1.  uděluje absolutorium evropskému inspektorovi ochrany údajů za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(2017/2144(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro  občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  bere na vědomí, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2016 v oblasti správních a jiných výdajů evropského inspektora ochrany údajů (dále jen „inspektor“) nebyly ve svém celku zatíženy významnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly pro správní a jiné výdaje byly účinné;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2016 uvedl, že u inspektora nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

3.  bere na vědomí, že podle stávajícího postupu udělování absolutoria jsou výroční zprávy o činnosti předkládány v červnu Účetnímu dvoru, který je v říjnu předkládá Parlamentu, a nejpozději do května se o nich hlasuje na plenárním zasedání; podotýká, že pokud nedojde k odložení udělení absolutoria, uplyne od uzavření roční závěrky do doby udělení absolutoria nejméně 17 měsíců; poukazuje na to, že audit v soukromém sektoru se řídí mnohem kratším harmonogramem; zdůrazňuje, že postup udělování absolutoria je třeba zjednodušit a urychlit; požaduje, aby se inspektor a Účetní dvůr řídili osvědčenými postupy používanými v soukromém sektoru; navrhuje, aby byl termín pro odevzdání výročních zpráv o činnosti stanoven na 31. března následujícího roku po ukončení účetního období a termín pro odevzdání zprávy Účetního dvora na 1. července; navrhuje rovněž, aby byl harmonogram postupu udělování absolutoria stanovený v článku 5 přílohy IV jednacího řádu Parlamentu přepracován tak, aby se o udělení absolutoria hlasovalo na dílčím listopadovém plenárním zasedání, díky čemuž by byl postup udělování absolutoria uzavřen do jednoho roku po ukončení předmětného účetního období;

4.  vítá celkově řádné a obezřetné finanční řízení inspektora v rozpočtovém období pro rok 2016; vyjadřuje podporu úspěšné změně paradigmatu v rámci plánování rozpočtu Komise směrem k sestavování rozpočtu na základě výkonnosti, jež zavedla místopředsedkyně Kristalina Georgievová v září 2015 jako součást iniciativy „Rozpočet EU zaměřený na výsledky“; vyzývá inspektora, aby tuto metodu uplatnil na svůj vlastní postup plánování rozpočtu;

5.  konstatuje, že rozpočet přidělený inspektorovi na rok 2016 dosáhl celkové výše 9 288 043 EUR (8 760 417 EUR v roce 2015) a že míra plnění činila 91,93 % (94,66 % v roce 2015); bere na vědomí pokles míry plnění rozpočtu a předpoklad inspektora, že tento vývoj bude v nadcházejících letech pokračovat; vyzývá inspektora, aby své rozpočtové odhady stanovil opatrně, a to s ohledem na předvídatelný nárůst činnosti v nadcházejících letech;

6.  konstatuje, že vytvoření Evropského sboru pro ochranu osobních údajů bude nadále spadat do pravomoci inspektora; domnívá se, že rozpočtové odhady by měly zajistit efektivní rozpočtovou výkonnost v nadcházejících letech;

7.  zdůrazňuje, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o ochraně údajů v odvětví policie a soudnictví(6) budou vymahatelné od května 2018 a bude je nutné bez omezení dodržovat a uplatňovat; bere na vědomí záměr inspektora ponechat si obecné nařízení o ochraně osobních údajů jako referenční bod pro svou práci;

8.  vítá pokračující práci sítě Internet Privacy Engineering Network, což je skupina složená z odborníků v oblasti informačních technologií ze všech odvětví, která poskytuje platformu pro spolupráci a výměnu informací v oblasti metod inženýrství a nástrojů, jež začleňují požadavky na ochranu údajů a soukromí do nových technologií, což je zásadním aspektem uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů;

9.  vyzývá inspektora, aby předložil podrobný seznam služebních cest, které členové jeho úřadu absolvovali v roce 2016, včetně ceny, místa a nákladů u každé služební cesty; žádá inspektora, aby služební cesty realizované v roce 2017 zahrnul do své příští výroční zprávy o činnosti;

10.  je si vědom toho, že byla přijata prováděcí opatření k zajištění účinné interní kontroly procesů, aby bylo zaručeno hospodárné, účinné a účelné naplňování cílů inspektora; vyzývá inspektora, aby do své výroční zprávy o činnosti zahrnul informace o těchto opatřeních;

11.  s potěšením konstatuje, že inspektor zahájil v roce 2016 iniciativu zaměřenou nazvýšení odpovědnosti, jejímž účelem je vybavit instituce Unie – počínaje úřadem inspektora coby správcem údajů – k tomu, aby šly příkladem při dodržování a prokazování dodržování pravidel ochrany údajů;

12.  poukazuje na to, že ve výroční zprávě o interním auditu za rok 2016, která byla zveřejněna koncem března 2017, interní auditor (IAS) konstatoval, že dosud nebylo vyřešeno pět důležitých doporučení týkajících se vnitřních kontrolních systémů, která byla vydána již v předchozích letech; vyjadřuje politování nad tím, že se některá z těchto doporučení týkají politiky v oblasti bezpečnosti informací a kontinuity činnosti; konstatuje, že neexistující strategie v oblasti bezpečnosti informací zvyšuje riziko, že informace nebudou dostatečně chráněny, což by mohlo vést k jejich úniku a poškodit dobré jméno inspektora; s potěšením konstatuje, že navzdory zpoždění o více než 14 měsíců inspektor dne 19. června 2017 přijal strategii v oblasti bezpečnosti informací; vyzývá inspektora, aby zejména s ohledem na povahu své činnosti a úkolů šel v tomto směru příkladem a řídil se v budoucnu veškerými doporučeními bez zbytečného odkladu;

13.  vyzývá inspektora, aby parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou kontrolu sdělil částky uhrazené v roce 2016 podle dohod o úrovni služeb, u nichž se poplatky stanovují v závislosti na spotřebě;

14.  vítá, že v roce 2016 byla přijata strategie zaměřená na rovné příležitosti a zvážena opatření ke zkvalitnění pracovních podmínek;

15.   vítá, že ve výroční zprávě o činnosti byly uvedeny vyčerpávající informace o veškerých lidských zdrojích, které měl inspektor k dispozici;

16.  žádá, aby ve shrnutí oddílů o zadávání veřejných zakázek a řízení v oblasti služebních cest uvedených ve výroční zprávě inspektora o činnosti byla doplněna srovnávací tabulka za poslední čtyři roky;

17.  bere na vědomí, že v roce 2016 byl přijat etický rámec, který upravuje chování členů a všech zaměstnanců inspektora, pokud jde o jejich interní a externí vztahy; rovněž bere na vědomí, že tento rámec zahrnuje již existující kodexy chování, rozhodnutí o informátorech a proti obtěžování, disciplinární řízení a administrativní šetření; žádá, aby informace o různých oblastech rámce byly ve výroční zprávě o činnosti i nadále předkládány samostatně;

18.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat informátorům využívat vhodné kanály pro zveřejňování jejich informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich totožnosti a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

19.  vyzývá, aby se inspektor více podílel na řešeních, která podporují inovace a zajišťují dodržování pravidel v oblasti ochrany soukromí a údajů, zejména zvyšováním transparentnosti, kontroly ze strany uživatelů a odpovědnosti při zpracovávání velkého objemu dat; vyzývá k přijetí účinných kroků k maximalizaci přínosů nových technologií, které by zároveň zajistily plné dodržování veškerých základních práv;

20.  bere na vědomí, že inspektor ve své výroční zprávě o činnosti zveřejnil kapitolu o interinstitucionální spolupráci s dalšími institucemi, jak se požaduje ve zprávě o udělení absolutoria za rok 2015; konstatuje, že inspektor v roce 2016 podepsal dvě nové samostatné dohody o spolupráci; žádá inspektora, aby i nadále prohluboval interinstitucionální spolupráci a aby v příští výroční zprávě o činnosti poskytl aktuální informace o dosažených výsledcích;

21.  bere na vědomí, že inspektor do své výroční zprávy o činnosti začlenil informace o pokroku, jehož bylo dosaženo v rámci strategie na období 2015–2019; konstatuje, že inspektor v březnu 2015 přehodnotil klíčové ukazatele výkonnosti s cílem sledovat a upravit dopad své činnosti a využívání zdrojů; s uspokojením bere na vědomí, že všechny klíčové ukazatele výkonnosti stanovené ve strategii inspektora na období 2015–2019 byly splněny a že inspektor v roce 2016 někdy překročil stanovené cíle, z čehož vyplývá, že provádění strategie je na dobré cestě; vybízí inspektora, aby šel nadále tímto směrem;

22.  vítá záměr inspektora zaručit, aby byla ochrana údajů pro všechny zúčastněné strany co nejjednodušší a nejúčinnější, jak je stanoveno ve strategii pro jeho mandát;

23.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím Velké Británie vystoupit z Evropské unie; poznamenává, že v této fázi nelze činit žádné předpovědi o finančních, administrativních, lidských a dalších důsledcích týkajících se odchodu této země z EU, a žádá výbor a Účetní dvůr, aby provedly příslušná posouzení dopadu a do konce roku 2018 informovaly Parlament o jejich výsledcích.

7.2.2018

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016: Evropský inspektor ochrany údajů

(2017/2144(DEC))

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že výroční zpráva Účetního dvora o plnění rozpočtu EU neobsahuje žádné připomínky týkající se evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ); uznává však, že v roce 2016 nepodrobil Účetní dvůr auditu žádnou operaci EIOÚ v rámci náhodně vybraného vzorku celkových správních výdajů, který pokrývá všechny orgány a instituce, a neposoudil tudíž legalitu a správnost jeho uskutečněných operací; zdůrazňuje ale, že výroky Účetního dvora zveřejněné v posledních čtyřech letech k EIOÚ byly bez výhrad; připomíná, že transparentnost má pro řádné fungování tohoto subjektu Unie zásadní význam;

2.  poukazuje na skutečnost, že ve výroční zprávě o interním auditu za rok 2016, která byla zveřejněna koncem března 2017, interní auditor (IAS) konstatoval, že dosud nebylo vyřešeno pět důležitých doporučení týkajících se vnitřních kontrolních systémů, která byla učiněna již v předchozích letech; vyjadřuje politování nad tím, že se některá z těchto doporučení týkají politik v oblasti bezpečnosti informací a kontinuity činností; konstatuje, že neexistující politika bezpečnosti informací zvyšuje riziko, že informace nebudou dostatečně chráněny, což by mohlo vést k jejich úniku a poškodit dobré jméno této instituce; vítá skutečnost, že EIOÚ dne 19. června 2017 přijal politiku bezpečnosti informací, navzdory zpoždění o více než 14 měsíců; vyzývá EIOÚ, aby – zejména s ohledem na povahu své činnosti a úkolů – šel v tomto směru příkladem a v budoucnu prováděl veškerá doporučení bez zbytečného odkladu;

3.  bere s uspokojením na vědomí, že všechny klíčové ukazatele výkonnosti stanovené ve strategii EIOÚ na období 2015–2019 byly v roce 2016 splněny a někdy překročily stanovené cíle, z čehož vyplývá, že provádění strategie je na dobré cestě;

4.  vyzdvihuje kvalitu rad udílených tvůrcům politik Unie v souvislosti s přijetím zastřešující dohody a systému na ochranu soukromí; bere na vědomí úsilí, které EIOÚ věnuje přípravám na zajištění sekretariátu nového Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) coby součásti obecného nařízení o ochraně osobních údajů(7); sezájmem bere na vědomí, že EIOÚ zahájil činnost etické poradní skupiny(8);

5.  zdůrazňuje, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o ochraně údajů v odvětví policie a soudnictví(9) budou vymahatelné od května 2018 a musí být plně dodržovány a prováděny; bere na vědomí záměr EIOÚ ponechat si obecné nařízení o ochraně osobních údajů jako referenční bod pro svou práci;

6.  vítá pokračující práci sítě Internet Privacy Engineering Network, což je skupina složená z odborníků v oblasti informačních technologií ze všech odvětví, která poskytuje platformu pro spolupráci a výměnu informací v oblasti metod inženýrství a nástrojů, jež začleňují požadavky na ochranu údajů a soukromí do nových technologií, což je zásadním aspektem provádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů;

7.  vítá skutečnost, že EIOÚ zahájil v roce 2016 iniciativu zaměřenou na odpovědnost, jejímž účelem je vybavit instituce Unie – počínaje EIOÚ samotným coby správcem údajů – k tomu, aby šly příkladem při dodržování a prokazování dodržování pravidel ochrany údajů;

8.  vyzývá, aby se EIOÚ více podílel na řešeních, která podporují inovace a zajišťují dodržování pravidel v oblasti ochrany soukromí a údajů, zejména zvyšováním transparentnosti, kontroly ze strany uživatelů a odpovědnosti při zpracovávání velkého objemu dat; vyzývá k uskutečnění účinných kroků pro maximalizaci přínosů nových technologií, které zároveň zajistí plné dodržování veškerých základních práv;

9.  vítá záměr EIOÚ zaručit, aby byla ochrana údajů pro všechny zúčastněné strany co nejjednodušší a nejúčinnější, jak je stanoveno ve strategii pro jeho mandát;

10.  s uspokojením bere na vědomí zveřejnění pokynů pro zpracovávání osobních informací jako součást postupu pro whistleblowing, které poskytují doporučení ohledně toho, jak vytvořit bezpečné kanály, jež mohou zaměstnanci využívat k hlášení podvodů, zajistit důvěrnost obdržených informací a chránit totožnost všech osob zapojených do určitého případu.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

1.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Julia Pitera

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

  Úř. věst. L 48, 24.2.2016.

(2)

  Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

(7)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)

  Rozhodnutí evropského inspektora ochrany údajů ze dne 3. prosince 2015, kterým se zřizuje externí poradní skupina k etickým aspektům ochrany údajů („etická poradní skupina“) (Úř. věst. C 33/1, 28.1.2016, s. 1).

(9)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí