Procedure : 2017/2173(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0101/2018

Indgivne tekster :

A8-0101/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.50

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0155

BETÆNKNING     
PDF 403kWORD 61k
26.3.2018
PE 613.465v03-00 A8-0101/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016

(2017/2173(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bart Staes

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016

(2017/2173(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016, med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(4), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0101/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed decharge for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016

(2017/2173(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016, med myndighedens svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(9), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0101/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016

(2017/2173(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0101/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ("myndigheden") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(11) var på 39 398 106 EUR, hvilket svarer til en stigning på 7,11 % sammenlignet med 2015; der henviser til, at myndigheden finansieres ved hjælp af et bidrag fra Unionen (10 203 000 EUR), bidrag fra de nationale tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne og observatører (16 180 250 EUR) samt gebyrer (EUR 10 550 293);

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har erklæret, at den har fået rimelig sikkerhed for, at myndighedens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  anerkender, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,97 % svarende til en stigning på 0,33 % i forhold til 2015, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 87,29 %, hvilket svarer til en stigning på 2,75 % i forhold til 2015;

Forpligtelser og fremførsler

2.  bemærker med tilfredshed, at 92,8 % af de bevillinger fra 2015-budgettet, der blev fremført til 2016, blev betalt i løbet af året;

3.  bemærker, at niveauet for fremførsler var relativt lavt, bortset fra under afsnit III (aktionsudgifter), hvor det var på 38,09%;

4.  anmoder myndigheden om at holde fremførslerne til det efterfølgende år på et så lavt niveau som muligt;

5.  påpeger, at fremførsler ofte er delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af myndighedens operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af myndigheden og meddelt Revisionsretten;

Overførsler

6.  bemærker med tilfredshed, at niveauet og beskaffenheden af overførsler i 2016 ifølge myndighedens årlige aktivitetsrapport lå inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler; bemærker, at myndigheden foretog overførsler for i alt 553 743,41 EUR fra afsnit III (aktionsudgifter) og 182 131,59 EUR fra afsnit II (infrastruktur og administrationsudgifter) for at dække budgetbehovet under afsnit I (personaleudgifter);

Personalepolitik

7.  bemærker, at myndigheden i 2016 beskæftigede 204 medarbejdere (136 midlertidigt ansatte ud af 140 godkendte stillinger i henhold til EU-budgettet) sammenlignet med 186 ansatte i det foregående år; noterer sig, at personaleudskiftningsraten for 2016 var 8 %, hvilket var under myndighedens mål om 10 %;

8.  bemærker, at myndigheden ud af de 204 medarbejdere i 2016 beskæftigede 86,3 udstationerede nationale eksperter, kontraktansatte, vikaransatte og konsulenter (angivet i fuldtidsækvivalenter);

9.  bemærker, at myndighedens samlede kønsbalance var på 46 % kvinder og 54 % mænd; beklager imidlertid den betydelige ubalance i sammensætningen af bestyrelsen, hvor forholdet var 17 % kvinder og 83 % mænd;

10.  bemærker, at det gennemsnitlige sygefravær for myndighedens medarbejdere var seks dage pr. medarbejder i 2016; bemærker, at myndigheden arrangerede teambuildingarrangementer og eksterne møder for personalet med fokus på miljømæssig bæredygtighed, tilsynsworkshops på stedet, institutionel lovgivning, forebyggelse af udbrændthed, personalets fysiske og mentale trivsel, herunder workshops om følelsesmæssig intelligens, gymnastik på kontoret, mindfulness, introduktion til yoga og ernæringsbehov;

11.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden har etableret et netværk af fortrolige rådgivere og afholdt informationsmøder for de ansatte og ledelsen om beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af psykisk og seksuel chikane;

12.  bemærker, at myndighedens administrerende direktør i marts 2015 gav efterforskere mandat til at indlede en administrativ undersøgelse efter påstande om chikane, der var fremsat af en ekstern konsulent mod en medarbejder, og at undersøgelsen blev afsluttet i marts 2016; bemærker, at den indsamlede dokumentation ikke underbyggede påstandene om chikane; bemærker også, at der ikke blev indberettet, undersøgt eller indbragt andre sager om chikane for retten i 2016;

13.  bemærker, at myndigheden ikke anvender officielle køretøjer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

14.  konstaterer, at interesseerklæringerne og CV'erne for bestyrelsesmedlemmerne offentliggøres på myndighedens websted;

15.  glæder sig over, at myndigheden i løbet af 2016 begyndte at offentliggøre et register over personalets møder med eksterne interessenter;

16.  erfarer fra myndigheden, at reglerne om whistleblowing med succes er blevet gennemført som planlagt i første halvdel af 2017;

17.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

18.  bemærker, at myndigheden i 2016 modtog seks anmodninger om adgang til dokumenter i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001(12), og at myndigheden gav fuld aktindsigt i fire tilfælde, mens den i to tilfælde besluttede kun at give delvis adgang til dokumenterne på grund af beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet samt beskyttelse af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision; opfordrer myndigheden til at behandle alle sådanne anmodninger med størst mulig åbenhed i en ånd af gennemsigtighed og ansvarlighed;

19.  anmoder myndigheden om at informere dechargemyndigheden om påståede og bekræftede overtrædelser af etiske regler, om, hvordan den har behandlet sådanne overtrædelser, og hvordan den vil undgå dem i fremtiden;

Vigtigste resultater

20.  glæder sig over de tre væsentligste resultater og succeser, som myndigheden udpegede i 2016:

–  bidrog til en bedre beskyttelse af investorerne ved at koordinere en række nationale myndigheders aktiviteter i relation til spekulative produkter med høj risiko, der tilbydes til detailkunder i hele Unionen

–  bidrog til kapitalmarkedsunionen gennem arbejdet med skabsindeksering og afgivelsen af en udtalelse til Parlamentet og Rådet om de centrale principper for en europæisk ramme for kreditvurdering forud for udstedelse af lån under fonde

–  bidrog til finansiel stabilitet ved at gennemføre den første globale EU-dækkende stresstest for centrale modparter;

Intern revision

21.  noterer sig, at myndigheden har gennemført en handlingsplan til opfølgning på IAS's revision vedrørende "Forvaltning af interessenter og ekstern kommunikation"; bemærker, at myndigheden i 2016 begyndte at udvikle og gennemføre en integreret tilgang til planlægning, forvaltning og gennemførelse af myndighedens kommunikationsaktiviteter i forhold til interne og eksterne interessenter, hvilket vil resultere i en række synergier, herunder øget koordinering af de interesserede parters aktiviteter på tværs af alle kommunikationskanaler;

22.  erfarer fra myndigheden, at alle kritiske eller meget vigtige anbefalinger, som IAS har fremsat i de foregående år, er gennemført;

Performance

23.  glæder sig over, at myndigheden sammen med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger er en del af det blandede udvalg, som arbejder for at sikre tværsektoriel sammenhæng og fælles holdninger til tilsyn med finansielle konglomerater og andre tværsektorielle spørgsmål; bemærker endvidere, at myndigheden også har arbejdet på at opbygge sit samarbejde med Den Fælles Tilsynsmekanisme og Den Europæiske Centralbank på områder af fælles interesse såsom markedsinfrastrukturer og finansiel stabilitet;

24.  noterer sig, at Revisionsretten gennemførte en forvaltningsrevision vedrørende myndighedens tilsyn med kreditvurderingsbureauer og offentliggjorde sin endelige beretning i februar 2016; anerkender, at myndigheden efter revisionen har udarbejdet en handlingsplan for at efterkomme Revisionsrettens anbefalinger; bemærker, at syv af de otte anbefalinger, som Revisionsretten fremsatte, allerede er imødekommet, og at den ottende er ved at blive gennemført;

Andre bemærkninger

25.  understreger, at myndigheden, samtidig med at den sikrer, at alle opgaver, som følger af de retlige rammer, der er fastsat af Parlamentet og Rådet, gennemføres fuldt ud og inden for tidsfristen, omhyggeligt bør holde sig til og ikke bør gå ud over de opgaver og det mandat, den har fået pålagt af Parlamentet og Rådet og bør lægge særlig vægt på proportionalitetsprincippet med henblik på at optimere anvendelsen af ressourcer og opnå de mål, den har fået mandat til af Parlamentet og Rådet;

26.  påpeger den centrale rolle, myndigheden spiller i arbejdet med at sikre et bedre tilsyn med Den Europæiske Unions finansielle system for at sikre finansiel stabilitet, den nødvendige gennemsigtighed og større sikkerhed for Unionens finansielle marked, navnlig ved at koordinere tilsyn mellem de nationale tilsynsmyndigheder, ved om nødvendigt at samarbejde med institutioner, der er ansvarlige for internationalt tilsyn samt ved at føre tilsyn med en konsekvent anvendelse af EU-retten; understreger, at et sådant samarbejde bør baseres på en atmosfære af tillid; understreger den rolle, som myndigheden spiller ved at bidrage til og fremme konvergerende tilsynspraksisser på højt plan på forbrugerbeskyttelsesområdet, og understreger desuden, at der, når der udarbejdes niveau 2- og niveau 3-foranstaltninger bør fokuseres på de konkrete forhold på de forskellige nationale markeder, og at de berørte markedsdeltagere i tide bør inddrages i gennemførelsesprocessen såvel som i de enkelte udformnings- og gennemførelsesfaser; bemærker behovet for regelmæssigt at foretage en grundig vurdering af myndighedens arbejde med henblik på at tildele ressourcer mere effektivt og gøre dens ressourceanvendelse mere effektiv, gennemsigtig og troværdig;

27.  noterer sig, at myndighedens budget og personale bør omfordeles internt i takt med, at dens arbejdsbyrde i stigende grad ændres fra at bestå i reguleringsmæssige opgaver til at bestå i håndhævelse og anvendelse af EU-retten; finder det nødvendigt, at myndigheden råder over tilstrækkelige midler til fuldt ud at udføre sine opgaver, herunder til at håndtere eventuelle ekstra arbejdsbyrder, samtidig med at der sikres et passende niveau for prioritering for så vidt angår tildeling af midler og budgeteffektivitet; påpeger endvidere, at enhver stigning i myndighedens arbejdsbyrde kan håndteres internt gennem omfordeling af budgetressourcer eller menneskelige ressourcer, forudsat at en sådan omfordeling ikke skader den fulde udøvelse af myndighedens mandat og sikrer myndighedens uafhængighed i forbindelse med udførelsen af dens tilsynsopgaver;

28.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden i 2016 var involveret i fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision for forskellige aktiviteter for at nedbringe det miljømæssige fodaftryk;

29.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at Det Forenede Kongeriges udtræden af EU vil kunne påvirke myndighedens aktiviteter, idet mange vigtige enheder, som der føres tilsyn med, for øjeblikket befinder sig der; bemærker, at der fremover kan opstå et fald i myndighedens indtægter som følge af Det Forenede Kongeriges beslutning om at træde ud af EU;

30.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden samarbejder proaktivt med de nationale kompetente myndigheder for at forstå, hvilke konsekvenser Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen vil få for tilsynet med de finansielle markeder, samt hvilken indvirkning det vil få for myndigheden; bemærker endvidere, at myndigheden er i kontakt og udveksler oplysninger med Kommissionen om dette spørgsmål;

o

o  o

31.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af... 2018(13) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

1.3.2018

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016

(2017/2173(DEC))

Ordfører for udtalelse: Kay Swinburne

FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  anerkender, at Revisionsretten erklærer, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (i det følgende benævnt "myndigheden") for regnskabsåret 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige; opfordrer myndigheden til at sikre en passende opfølgning og gennemførelse af Revisionsrettens anbefalinger;

2.  understreger, at myndigheden, idet den sikrer, at den effektivt og i tide varetager alle de opgaver, der følger af den lovgivningsramme, Parlamentet og Rådet har fastlagt, omhyggeligt bør holde sig til og ikke gå ud over de opgaver og det mandat, den er blevet tildelt af Europa-Parlamentet og Rådet, og bør lægge særlig vægt på proportionalitetsprincippet med henblik på at optimere anvendelsen af ressourcer og opnå de mål, den har fået mandat til af Europa-Parlamentet og Rådet;

3.  påpeger den centrale rolle, myndigheden spiller i arbejdet med at sikre et bedre tilsyn med Den Europæiske Unions finansielle system for at sikre finansiel stabilitet, den nødvendige gennemsigtighed og større sikkerhed for Unionens finansielle marked, navnlig ved at koordinere tilsyn mellem de nationale tilsynsmyndigheder, ved om nødvendigt at samarbejde med institutioner, der er ansvarlige for internationalt tilsyn samt ved at føre tilsyn med en konsekvent anvendelse af EU-retten; understreger, at et sådant samarbejde bør baseres på en atmosfære af tillid; understreger den rolle, som myndigheden spiller ved at bidrage til og fremme konvergerende tilsynspraksisser på højt plan på forbrugerbeskyttelsesområdet, og understreger desuden, at der, når der udarbejdes niveau 2- og niveau 3-foranstaltninger bør fokuseres på de konkrete forhold på de forskellige nationale markeder, og at de berørte markedsdeltagere i tide bør inddrages i gennemførelsesprocessen såvel som i de enkelte udformnings- og gennemførelsesfaser; bemærker behovet for regelmæssigt at foretage en grundig vurdering af myndighedens arbejde med henblik på at tildele ressourcer mere effektivt og gøre dens ressourceanvendelse mere effektiv, gennemsigtig og troværdig;

4.  noterer sig, at myndighedens budget og personale bør omfordeles internt i takt med, at dens arbejdsbyrde i stigende grad ændres fra at bestå i reguleringsmæssige opgaver til at bestå i håndhævelse og anvendelse af EU-retten; finder det nødvendigt, at myndigheden råder over tilstrækkelige midler til fuldt ud at udføre sine opgaver, herunder til at håndtere eventuelle ekstra arbejdsbyrder, samtidig med at der sikres et passende niveau for prioritering for så vidt angår tildeling af midler og budgeteffektivitet; påpeger endvidere, at enhver stigning i myndighedens arbejdsbyrde kan håndteres internt gennem omfordeling af budgetressourcer eller menneskelige ressourcer, forudsat at en sådan omfordeling ikke skader den fulde udøvelse af myndighedens mandat og sikrer myndighedens uafhængighed i forbindelse med udførelsen af dens tilsynsopgaver.

5.  mener, at referaterne af møder i tilsynsrådet og interessentgrupperne, som er offentligt tilgængelige, bør offentliggøres hurtigere med henblik på yderligere at reducere den nuværende forsinkelse, samt på at give en bedre indsigt i de afholdte drøftelser, medlemmernes holdninger og stemmeadfærden; understreger, at det i lyset af arten af myndighedens opgaver er afgørende, at myndigheden viser gennemsigtighed, ikke kun i forhold til Europa-Parlamentet og Rådet, men også i forhold EU-borgere; mener, at det opsøgende arbejde over for offentligheden kan øges gennem webstreaming af arrangementer; påpeger, at adgangen til dokumenter og oplysninger i forbindelse med interne møder også bør lettes; minder om betydningen af at beskytte whistleblowere i forhold til at styrke gennemsigtigheden, den demokratiske ansvarlighed og den offentlige kontrol.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

27.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

3

0

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Julia Pitera

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 176.

(2)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 176.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(5)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 176.

(7)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 176.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(10)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 84 af 17.3.2017, s. 192.

(12)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(13)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2018)0000.

Seneste opdatering: 12. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik