Menettely : 2017/2173(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0101/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0101/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.50

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0155

MIETINTÖ     
PDF 310kWORD 63k
26.3.2018
PE 613.465v03-00 A8-0101/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2173(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2173(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05941/2018 – C8‑0083/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(4) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0101/2018),

1.  myöntää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2173(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05941/2018 – C8‑0083/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(9) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0101/2018),

1.  hyväksyy Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2173(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0101/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tulo- ja menotaulukon(11) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 39 398 106 euroa, mikä merkitsee 7,11 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että viranomaisen toiminta rahoitetaan unionin rahoitusosuudella (10 203 000 euroa), jäsenvaltioiden ja tarkkailijoiden kansallisten valvontaviranomaisten rahoitusosuuksilla (16 180 250 euroa) sekä maksuilla (10 550 293 euroa);

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  toteaa, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,97 prosenttia, mikä merkitsee 0,33 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna, ja maksumäärärahojen käyttöaste 87,29 prosenttia, mikä merkitsee 2,75 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

2.  panee tyytyväisenä merkille, että 92,8 prosenttia varainhoitovuoden 2015 talousarvion vuodelle 2016 siirretyistä määrärahoista maksettiin vuoden aikana;

3.  panee merkille, että siirtojen taso oli suhteellisen alhainen lukuun ottamatta osastoa 3 (toimintamenot), jossa se oli 38,09 prosenttia;

4.  pyytää viranomaista pitämään seuraavalle vuodelle siirrettävän määrän mahdollisimman pienenä;

5.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat usein osittain tai täysin perusteltuja viranomaisen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos viranomainen suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

6.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomaisen vuotuisen toimintakertomuksen mukaan siirrot olivat vuonna 2016 määrältään ja luonteeltaan viranomaisen varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia; toteaa, että viranomainen siirsi 553 743,41 euroa osastosta 3 (toimintamenot) ja 182 131,59 euroa osastosta 2 (infrastruktuuri- ja hallintomenot) kattaakseen osaston 1 (henkilöstömenot) talousarviotarpeet;

Henkilöstöpolitiikka

7.  panee merkille, että vuonna 2016 viranomaisen palveluksessa oli 204 henkilöstön jäsentä (136 väliaikaista toimihenkilöä 140 virasta, jotka on hyväksytty unionin talousarviossa), kun määrä oli edellisvuonna 186; toteaa, että henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2016 oli 8 prosenttia, mikä alittaa viranomaisen 10 prosentin tavoitteen;

8.  panee merkille, että vuonna 2016 viranomaisen palveluksessa oli kansallisia asiantuntijoita, sopimussuhteisia toimihenkilöitä, vuokratyöntekijöitä ja konsultteja 86,3 (kokoaikaisiksi muutettuina) yhteensä 204:stä henkilöstön jäsenestä;

9.  panee merkille, että viranomaisen sukupuolijakauma oli 46 prosenttia naisia ja 54 prosenttia miehiä; pitää kuitenkin valitettavana epätasapainoa johtokunnassa, jossa naisten osuus oli 17 prosenttia ja miesten 83 prosenttia;

10.  toteaa, että vuonna 2016 viranomaisen henkilöstön jäsenten sairauspoissaolot olivat keskimäärin kuusi päivää; panee merkille, että viranomainen järjesti yhteishengen luomistapahtumia ja henkilöstön virkistyspäiviä, joilla keskityttiin ekologiseen kestävyyteen, paikalla suoritettavaa valvontaa käsittelevän seminaarin, seminaareja, joissa käsiteltiin institutionaalista oikeutta, työuupumuksen ennaltaehkäisyä ja henkilöstön fyysistä ja henkistä työhyvinvointia, sekä seminaareja, joiden aiheina olivat tunneäly, istumatyöntekijän liikunta, mindfulness, johdatus joogaan ja erityisruokavaliot;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on perustanut uskottujen neuvonantajien verkoston ja järjestänyt henkilöstölle ja johtajille tiedotustilaisuuksia siitä, kuinka suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja estetään työpaikkakiusaaminen ja seksuaalinen häirintä;

12.  panee merkille, että viranomaisen toimitusjohtaja antoi maaliskuussa 2015 tutkijoille valtuudet käynnistää hallinnollinen tutkinta ulkopuolisen tietotekniikkakonsultin esitettyä häirintää koskevia väitteitä erästä henkilöstön jäsentä vastaan ja että tutkinta saatettiin päätökseen maaliskuussa 2016; panee merkille, että kerätty näyttö ei tukenut häirintää koskevia väitteitä; panee myös merkille, että vuonna 2016 ei tehty muita ilmoituksia häirintätapauksista eikä sellaisia myöskään tutkittu tai viety tuomioistuimeen;

13.  ottaa huomioon, ettei viranomainen käytä lainkaan virka-autoja;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

14.  panee merkille, että johtokunnan jäsenten sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja ansioluettelot on julkistettu viranomaisen verkkosivustolla;

15.  suhtautuu myönteisesti siihen, että vuoden 2016 kuluessa viranomainen alkoi julkaista luetteloa henkilöstön ja ulkopuolisten sidosryhmien välisistä kokouksista;

16.  panee viranomaisen antamista tiedoista merkille, että väärinkäytösten paljastamista koskevat säännöt pantiin suunnitelmien mukaisesti onnistuneesti täytäntöön vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla;

17.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

18.  panee merkille, että viranomainen sai vuonna 2016 kuusi asetuksen (EY) N: o 1049/2001(12) mukaisesti esitettyä asiakirjoihin tutustumista koskevaa pyyntöä ja antoi neljässä tapauksessa kaikki asiakirjat tutustuttavaksi mutta päätti kahdessa tapauksessa antaa asiakirjat tutustuttavaksi vain osittain suojellakseen henkilön yksityisyyttä ja koskemattomuutta sekä tarkastusten, tutkintojen ja tilintarkastustoimien tarkoitusta; kehottaa viranomaista käsittelemään kaikkia tällaisia pyyntöjä mahdollisimman avoimesti läpinäkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden hengessä;

19.   kehottaa viranomaista antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tietoja väitetyistä ja vahvistetuista eettisten sääntöjen rikkomuksista sekä siitä, miten se on käsitellyt rikkomuksia ja miten se aikoo välttää niitä tulevaisuudessa;

Tärkeimmät saavutukset

20.  on tyytyväinen viranomaisen vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen ja onnistumiseen, jotka ovat seuraavat:

–  se auttoi suojaamaan sijoittajia paremmin koordinoimalla useita kansallisten sääntelyviranomaisten toimia, jotka liittyivät koko unionissa vähittäisasiakkaille tarjottaviin korkeariskisiin spekulatiivisiin tuotteisiin

–  se osallistui pääomamarkkinaunioniin julkistamalla piiloindeksointia koskevan työnsä ja toimittamalla parlamentille ja neuvostolle lausunnon siitä, mitä olisi pidettävä keskeisinä periaatteina laadittaessa eurooppalaiset puitteet rahastojen lainanantokäytännöille

–  se antoi panoksensa rahoitusvakauteen tekemällä ensimmäisen koko unionin laajuisen kattavan stressitestin keskitetyille keskusvastapuolille;

Sisäinen tarkastus

21.  toteaa, että viranomainen pani täytäntöön toimintasuunnitelman vastauksena sisäisen tarkastuksen sidosryhmien hallinnointia ja ulkoista viestintää koskevaan tarkastukseen; panee merkille, että viranomainen ryhtyi vuonna 2016 laatimaan ja toteuttamaan integroitua lähestymistapaa sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä koskevien viestintätoimintojensa suunnitteluun, hallintoon ja toteutukseen ja sen avulla on määrä saada aikaan synergiaa sekä parantaa sidosryhmien toimintojen koordinointia kaikissa viestintäkanavissa;

22.  toteaa, että viranomaisen mukaan kaikki sisäisen tarkastuksen aikaisempina vuosina antamat kriittiset tai erittäin tärkeät suositukset on toteutettu;

Toiminnan tuloksellisuus

23.  on tyytyväinen siihen, että viranomainen kuuluu yhdessä Euroopan pankkiviranomaisen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kanssa yhteiskomiteaan, joka pyrkii varmistamaan toimialojen välisen johdonmukaisuuden ja yhteiset kannat finanssiryhmittymien valvonnan alalla ja muissa monialaisissa kysymyksissä; toteaa lisäksi, että viranomainen on myös kehittänyt yhteistyötään yhteisen valvontamekanismin ja Euroopan keskuspankin kanssa yhteisen edun mukaisilla aloilla, joita ovat esimerkiksi markkinainfrastruktuurit ja rahoitusvakaus;

24.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin toimitti viranomaisen harjoittamaa luottoluokituslaitosten valvontaa koskevan tuloksellisuuden tarkastuksen ja julkisti sen loppuraportin helmikuussa 2016; toteaa, että viranomainen laati tarkastuksen johdosta toimintasuunnitelman tilintarkastustuomioistuimen suositusten täytäntöönpanoa varten; ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen kahdeksasta suosituksesta seitsemän on jo toteutettu ja kahdeksatta käsitellään parhaillaan;

Muita huomautuksia

25.  tähdentää, että samalla kun viranomainen huolehtii siitä, että kaikki parlamentin ja neuvoston vahvistamasta säädöskehyksestä johtuvat tehtävät suoritetaan kaikilta osin ja määräajassa, sen olisi pitäydyttävä tarkasti tehtävissään eikä se saisi ylittää parlamentin ja neuvoston sille antamia toimivaltuuksia ja sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota oikeasuhteisuuden periaatteeseen, jotta voidaan optimoida resurssien käyttö ja saavuttaa parlamentin ja neuvoston sille määräämät tavoitteet;

26.  korostaa viranomaisen keskeistä roolia varmistettaessa unionin rahoitusjärjestelmän parempi valvonta rahoitusvakauden varmistamiseksi, tarvittava avoimuus ja unionin rahoitusmarkkinoiden parempi turvallisuus erityisesti koordinoimalla kansallisten valvontaviranomaisten suorittamaa valvontaa, toimimalla tarvittaessa yhteistyössä kansainvälisestä valvonnasta vastaavien elinten kanssa ja valvomalla unionin oikeuden johdonmukaista soveltamista; korostaa, että tällaisessa yhteistyössä olisi vallittava luottamuksen ilmapiiri; korostaa viranomaisen roolia edistettäessä korkean tason valvontakäytänteiden merkittävää lähentämistä kuluttajansuojan alalla ja painottaa lisäksi, että olisi kiinnitettävä huomiota kansallisten markkinoiden erityispiirteisiin, kun laaditaan 2 ja 3 tason toimenpiteitä, ja että asianomaiset markkinatoimijat olisi otettava riittävän ajoissa mukaan kyseisten toimenpiteiden soveltamisprosessiin sekä yksittäisiin suunnittelu- ja täytäntöönpanovaiheisiin; toteaa, että viranomaisen toimintaa on arvioitava asianmukaisesti ja säännöllisesti, jotta sille voidaan kohdentaa resursseja ja se voi itse käyttää niitä tehokkaammin, avoimemmin ja uskottavammin;

27.  toteaa, että koska viranomaisen toiminnan painopiste on enenevässä määrin siirtymässä sääntelytehtävistä unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaan ja soveltamiseen, sen talousarvio ja henkilöresurssit olisi kohdennettava sisäisesti uudelleen; pitää olennaisena, että viranomaisella on riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen kaikilta osin ja että se selviää myös näistä tehtävistä mahdollisesti aiheutuvasta ylimääräisestä työmäärästä, samalla kun varmistetaan asianmukainen priorisoinnin taso resurssien jaon ja budjettitehokkuuden osalta; korostaa lisäksi, että viranomaisen mahdollisen työmäärän lisääntymistä voidaan kompensoida kohdentamalla varoja tai henkilöstöä sisäisesti uudelleen edellyttäen, että tämä ei haittaa viraston tehtävien hoitamista miltään osin ja että varmistetaan viraston riippumattomuus valvontatehtäviensä hoitamisessa;

28.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen osallistui vuonna 2016 useiden toimien sertifiointiin ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän mukaisesti ympäristöjalanjälkensä pienentämiseksi;

29.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että Yhdistyneen kuningaskunnan ero unionista saattaa vaikuttaa viranomaisen toimintaan, sillä monet merkittävistä valvonnan kohteena olevista organisaatioista sijaitsevat tällä hetkellä siellä; ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota unionista saattaa johtaa siihen, että viranomaisen tulot mahdollisesti vähenevät tulevaisuudessa;

30.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen tekee ennakoivaa yhteistyötä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa ymmärtääkseen Yhdistyneen kuningaskunnan eron vaikutuksen rahoitusmarkkinoiden valvontaan sekä itse viranomaiseen; panee lisäksi merkille, että viranomainen pitää yhteyttä komissioon ja vaihtaa sen kanssa näkemyksiä asiasta;

o

o o

31.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta ... 2018 antamaansa päätöslauselmaan(13) EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta.

1.3.2018

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2173(DEC))

Valmistelija: Kay Swinburne

EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  toteaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen vuodelta 2016 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset; kehottaa viranomaista varmistamaan tilintarkastustuomioistuimen suositusten asianmukaiset jatkotoimet ja täytäntöönpanon;

2.  tähdentää, että samalla kun viranomainen huolehtii siitä, että kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston vahvistamasta säädöskehyksestä johtuvat tehtävät suoritetaan kaikilta osin ja määräajassa, sen olisi pitäydyttävä tarkasti tehtävissään eikä se saisi ylittää Euroopan parlamentin ja neuvoston sille antamia toimivaltuuksia ja sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota oikeasuhteisuuden periaatteeseen, jotta voidaan optimoida resurssien käyttö ja saavuttaa tavoitteet, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto viranomaiselle ovat määränneet;

3.  korostaa viranomaisen keskeistä roolia varmistettaessa unionin rahoitusjärjestelmän parempi valvonta rahoitusvakauden varmistamiseksi, tarvittava avoimuus ja unionin rahoitusmarkkinoiden parempi turvallisuus erityisesti koordinoimalla kansallisten valvontaviranomaisten suorittamaa valvontaa, toimimalla tarvittaessa yhteistyössä kansainvälisestä valvonnasta vastaavien elinten kanssa ja valvomalla unionin oikeuden johdonmukaista soveltamista; korostaa, että tällaisessa yhteistyössä olisi vallittava luottamuksen ilmapiiri; korostaa viranomaisen roolia edistettäessä korkean tason valvontakäytänteiden merkittävää lähentämistä kuluttajansuojan alalla ja painottaa lisäksi, että olisi kiinnitettävä huomiota kansallisten markkinoiden erityispiirteisiin, kun laaditaan 2 ja 3 tason toimenpiteitä, ja että asianomaiset markkinatoimijat olisi otettava riittävän ajoissa mukaan kyseisten toimenpiteiden soveltamisprosessiin sekä yksittäisiin suunnittelu- ja täytäntöönpanovaiheisiin; toteaa, että viranomaisen toimintaa on arvioitava asianmukaisesti ja säännöllisesti, jotta sille voidaan kohdentaa resursseja ja se voi itse käyttää niitä tehokkaammin, avoimemmin ja uskottavammin;

4.  toteaa, että koska viranomaisen toiminnan painopiste on enenevässä määrin siirtymässä sääntelytehtävistä unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaan ja soveltamiseen, sen talousarvio ja henkilöresurssit olisi kohdennettava sisäisesti uudelleen; pitää olennaisena, että viranomaisella on riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen kaikilta osin ja että se selviää myös näistä tehtävistä mahdollisesti aiheutuvasta ylimääräisestä työmäärästä, samalla kun varmistetaan asianmukainen priorisoinnin taso resurssien jaon ja budjettitehokkuuden osalta; korostaa lisäksi, että viranomaisen mahdollisen työmäärän lisääntymistä voidaan kompensoida kohdentamalla varoja tai henkilöstöä sisäisesti uudelleen edellyttäen, että tämä ei haittaa viraston tehtävien hoitamista miltään osin ja että varmistetaan viraston riippumattomuus valvontatehtäviensä hoitamisessa;

5.  katsoo, että hallintoneuvoston ja sidosryhmien kokousten julkisesti saatavilla olevat pöytäkirjat olisi julkaistava ripeämmin, jotta voidaan entisestään lyhentää kokousten ja pöytäkirjojen julkaisemisen välistä nykyistä viivettä sekä antaa parempi käsitys käydyistä keskusteluista sekä jäsenten kannoista ja äänestyskäyttäytymisestä; pitää viranomaisen tehtävien luonteen perusteella välttämättömänä, että se toimii avoimesti niin parlamenttiin ja neuvostoon nähden kuin unionin kansalaisiin nähden; katsoo, että yleisö voitaisiin saavuttaa paremmin lähettämällä tapahtumia suoratoistona verkossa; korostaa, että myös sisäisiä kokouksia koskevien asiakirjojen ja tietojen saatavuutta olisi parannettava; muistuttaa väärinkäytösten paljastajien suojelemisen merkityksestä avoimuuden lisäämisessä sekä demokraattisen vastuuvelvollisuuden ja julkisen valvonnan parantamisessa.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

27.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

1

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

3

0

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 176.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 176.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 176.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 176.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUVL C 84, 17.3.2017, s. 192.

(12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30. toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

(13)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

Päivitetty viimeksi: 12. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö