Postupak : 2017/2173(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0101/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0101/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.50

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0155

IZVJEŠĆE     
PDF 631kWORD 61k
26.3.2018
PE 613.465v03-00 A8-0101/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016.

(2017/2173(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016.

(2017/2173(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016., s odgovorom Nadzornog tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Nadzorno tijelo   treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(4), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0101/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnoj direktorici Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnoj direktorici Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016.

(2017/2173(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016., s odgovorom Nadzornog tijela(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(9), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0101/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi   izvršnoj direktorici Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016.

(2017/2173(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0101/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(11) Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („Nadzorno tijelo”) za financijsku godinu 2016. njegov konačni proračun iznosio 39 398 106 EUR, što je povećanje od 7,11 % u odnosu na 2015. godinu; budući da se Nadzorno tijelo financira iz doprinosa Unije (10 203 000 EUR), doprinosa nacionalnih nadzornih tijela država članica i promatrača (16 180 250 EUR) i naknada (10 550 293 EUR);

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Nadzornog tijela pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  potvrđuje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,97 %, što je porast od 0,33 % u odnosu na 2015., te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 87,29 %, što je porast od 2,75 % u odnosu na 2015.;

Obveze i prijenosi

2.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je 92,8 % proračunskih sredstava prenesenih u 2016. isplaćeno unutar godine;

3.  primjećuje da je stopa prijenosa bila relativno niska uz iznimku glave III. (operativni rashodi), gdje je iznosila 38,09%;

4.  traži od Nadzornog tijela da količine koje se prenose u sljedeću godinu zadrži na najmanjoj mogućoj razini;

5.  ističe da su prijenosi često u potpunosti ili djelomično opravdani višegodišnjom prirodom operativnih programa Nadzornog tijela te da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Nadzorno tijelo planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Prijenosi

6.  sa zadovoljstvom napominje da su, prema godišnjem izvješću o radu Nadzornog tijela, razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2016. ostale u granicama financijskih pravila; primjećuje da je Nadzorno tijelo izvršilo prijenose u iznosu od 553 743,41 EUR iz glave III. (operativni rashodi) i 182 131,59 EUR iz glave II (infrastrukturni i administrativni rashodi) kako bi se pokrile proračunske potrebe glave I. (rashodi za osoblje);

Politika zapošljavanja

7.  prima na znanje da je Nadzorno tijelo tijekom 2016. zaposlilo 204 člana osoblja (136 privremenih djelatnika od 140 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije), u usporedbi sa 186 članova osoblja prethodne godine; prima na znanje da je stopa fluktuacije osoblja za 2016. iznosila 8 %, što je manje od cilja Agencije od 10 %;

8.  prima na znanje da je od 204 člana osoblja Nadzorno tijelo 2016. zapošljavalo 86,3 (u ekvivalentima punog radnog vremena) upućenih nacionalnih stručnjaka, ugovornog osoblja, privremenog osoblja i konzultanata;

9.  napominje da je opća ravnoteža spolova u Nadzornom tijelu iznosila 46 % žena i 54 % muškaraca; međutim, izražava žaljenje zbog znatne neravnoteže u sastavu upravnog odbora, u kojem omjer iznosi 17 % žena i 83 % muškaraca;

10.  napominje da je svaki član osoblja Nadzornog tijela 2016. u prosjeku s posla zbog bolovanja bio odsutan šest radnih dana; primjećuje da je Nadzorno tijelo organiziralo aktivnosti jačanja zajedništva i dane izvan ureda s naglaskom na održivosti okoliša, terenskim radionicama o nadzoru, pravu institucija, sprečavanju sindroma izgaranja te fizičkoj i mentalnoj dobrobiti osoblja, uključujući radionice o emocionalnoj inteligenciji, vježbe koje se izvode za radnim stolom, usredotočenu svjesnost, uvod u jogu i prehrambene potrebe;

11.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo uspostavilo mrežu povjerljivih savjetnika i održalo sastanke za podizanje razine osviještenosti za osoblje i rukovoditelje o tome kako zaštititi dostojanstvo ljudi i spriječiti psihičko i spolno uznemiravanje;

12.  napominje da je u ožujku 2015. izvršna direktorica Nadzornog tijela ovlastila istraživače da provedu administrativnu istragu nakon optužbi za navodno uznemiravanje koje je vanjski IT konzultant podnio protiv člana osoblja te da je istraga dovršena u ožujku 2016.; napominje da prikupljeni dokazi nisu išli u prilog optužbama za navodno uznemiravanje; također napominje da 2016. nije bilo slučajeva uznemiravanja koji su prijavljeni, pod istragom ili pred sudom;

13.  primjećuje da Nadzorno tijelo ne koristi službena vozila;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

14.  prima na znanje da su izjave o financijskim interesima i životopisi članova upravnog odbora objavljeni na internetskim stranicama Nadzornog tijela;

15.  pozdravlja činjenicu da je Nadzorno tijelo tijekom 2016. počelo objavljivati registar sastanaka osoblja s vanjskim dionicima;

16.  prima na znanje od Nadzornog tijela da su pravila o zviždačima uspješno provedena, kao što je predviđeno, u prvoj polovici 2017.;

17.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima kojima se utječe na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

18.  prima na znanje da je Nadzorno tijelo 2016. primilo šest zahtjeva za pristup dokumentima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001(12) te odobrilo potpun pristup za četiri slučaja, dok je u dvama slučajevima Nadzorno tijelo odlučilo odobriti samo djelomični pristup dokumentima radi zaštite privatnosti i integriteta pojedinca te radi zaštite svrhe inspekcija, istraga i revizija; poziva Nadzorno tijelo da obrađuje sve takve zahtjeve što je moguće otvorenije, u duhu transparentnosti i odgovornosti;

19. traži od Nadzornog tijela da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o navodnim i potvrđenim kršenjima etičkih pravila, o načinu na koji ta kršenja rješava te kako će ih izbjeći u budućnosti;

Glavna postignuća

20.  pozdravlja tri glavna postignuća i uspjeha koje je Nadzorno tijelo istaknulo za 2016., a to su:

–  doprinos boljoj zaštiti ulagača koordiniranjem niza aktivnosti nacionalnih regulatornih tijela u vezi s visokorizičnim špekulativnim proizvodima koji se nude malim ulagačima diljem Unije;

–  doprinos uniji tržišta kapitala objavom izjave o radu u vezi s prikrivenim indeksiranjem i upućivanjem mišljenja Parlamentu i Vijeću o tome što bi trebala biti glavna načela europskog okvira za izdavanje kredita po fondovima;

–  doprinos financijskoj stabilnosti provedbom prvog sveobuhvatnog testiranja otpornosti na stres diljem EU-a za središnje druge ugovorne stranke;

Unutarnja revizija

21.  prima na znanje da je Nadzorno tijelo provelo akcijski plan kao odgovor na reviziju Službe za unutarnju reviziju (IAS) o „upravljanju dionicima i vanjskoj komunikaciji”; napominje da je Nadzorno tijelo 2016. počelo razvijati i provoditi integrirani pristup planiranju, upravljanju i izvršavanju komunikacijskih aktivnosti Nadzornog tijela prema njegovim unutarnjim i vanjskim dionicima, što će dovesti do velikog broja sinergija, uključujući bolju koordinaciju aktivnosti dionika u svim komunikacijskim kanalima;

22.  potvrđuje na temelju navoda Nadzornog tijela da su provedene sve kritične ili vrlo važne preporuke koje je IAS izdao prethodnih godina;

Uspješnost

23.  pozdravlja činjenicu da Nadzorno tijelo, zajedno s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo i Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, čini dio Zajedničkog odbora čija je zadaća osigurati međusektorsku dosljednost i zajednička stajališta u području nadzora nad financijskim konglomeratima i raditi na drugim međusektorskim pitanjima; osim toga napominje da je Nadzorno tijelo također radilo na razvoju suradnje s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i Europskom središnjom bankom u područjima od zajedničkog interesa kao što su tržišne infrastrukture i financijska stabilnost;

24.  prima na znanje da je Revizorski sud u Nadzornom tijelu proveo reviziju uspješnosti o nadzoru nad agencijama za kreditni rejting i objavio završno izvješće u veljači 2016.; potvrđuje da je Nadzorno tijelo nakon revizije uspostavilo akcijski plan kako bi se provele preporuke Revizorskog suda; prima na znanje da je, od osam preporuka Revizorskog suda, njih sedam već razmotreno, a da se osma trenutačno razmatra;

Druge primjedbe

25.  naglašava da bi se Nadzorno tijelo, uz vođenje računa o tome da se svi zadaci koji proizlaze iz regulatornog okvira koji su utvrdili Parlament i Vijeće provedu u cijelosti i u zadanom roku, trebalo pomno pridržavati zadaća i da ne bi trebalo prekoračivati ovlasti izvan zadaća koje su mu povjerili Parlament i Vijeće te da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti načelu proporcionalnosti kako bi se resursi koristili na najbolji način i ostvarili ciljevi koje su mu odredili Parlament i Vijeće;

26.  ističe ključnu ulogu Nadzornog tijela u jamčenju boljeg nadzora nad financijskim sustavom Unije kako bi se osigurali financijska stabilnost, potrebna transparentnost i veća sigurnost financijskog tržišta Unije, posebno usklađivanjem nadzora među nacionalnim nadzornim tijelima, suradnjom prema potrebi s institucijama nadležnima za međunarodni nadzor, kao i nadzorom nad dosljednom primjenom prava Unije; naglašava da bi se takva suradnja trebala temeljiti na povjerenju; naglašava ulogu Nadzornog tijela za pružanje doprinosa konvergentnim nadzornim praksama na visokoj razini u području zaštite potrošača i njihovo promicanje, nadalje naglašava da bi trebalo posvetiti pozornost specifičnim značajkama pojedinih nacionalnih tržišta pri izradi mjera za razine 2 i 3 te da bi se njima obuhvaćeni sudionici na tržištu trebali u odgovarajućem roku uključiti u postupak njihove primjene, kao i u pojedine faze izrade i provedbe; navodi potrebu za odgovarajućom ocjenom rada Nadzornog tijela na redovitoj osnovi u cilju djelotvornije, transparentnije i vjerodostojnije raspodjele njegovih sredstava;

27.  napominje da bi se, s obzirom na to da se djelovanje Nadzornog tijela sve više preusmjerava s regulatornih zadaća na provođenje i primjenu prava Unije, proračun i ljudski resursi Nadzornog tijela trebali interno preraspodijeliti; smatra da je bitno da Nadzorno tijelo raspolaže dostatnim sredstvima za potpuno izvršavanje svojih zadaća, uključujući za učinkovito hvatanje u koštac sa svakim dodatnim radnim opterećenjem koje je potrebno za izvršavanje tih zadaća, jamčeći istovremeno odgovarajuću razinu utvrđivanja prioriteta kada je riječ o dodjeli sredstava i proračunskoj učinkovitosti; naglašava, nadalje, da se svako povećanje radnog opterećenja može riješiti internim preraspodjelama proračunskih sredstava i osoblja pod uvjetom da to ne dovodi u pitanje potpuno izvršenje mandata Nadzornog tijela i da se time jamči neovisnost Nadzornog tijela u obavljanju nadzornih zadaća;

28.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo 2016. sudjelovalo u certifikaciji sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) za razne aktivnosti kako bi smanjilo svoj ekološki otisak;

29.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da bi se povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije moglo odraziti na djelatnosti Nadzornog tijela jer se mnoga važna tijela nad kojima se obavlja nadzor trenutačno nalaze u Ujedinjenoj Kraljevini; prima na znanje da je moguće da će se prihodi Nadzornog tijela zbog odluke Ujedinjene Kraljevine o napuštanju EU-a u budućnosti smanjiti;

30.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Nadzorno tijelo proaktivno surađuje s nacionalnim nadležnim tijelima kako bi se dobio uvid u razmjere učinka odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Unije na nadziranje financijskih tržišta, kao i u učinak na samo Nadzorno tijelo; nadalje napominje da Nadzorno tijelo o tom pitanju održava kontakte i razmjene informacija s Komisijom;

o

o o

31.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od... 2018.(13) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

1.3.2018

MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016.

(2017/2173(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Kay Swinburne

PRIJEDLOZI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  potvrđuje da su, prema mišljenju Revizorskog suda („Sud”), transakcije prikazane u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („Nadzorno tijelo”) za 2016. godinu zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima; poziva Nadzorno tijelo da se pobrine o odgovarajućim popratnim mjerama i provedbi preporuka Revizorskog suda;

2.  naglašava da bi se Nadzorno tijelo, uz vođenje računa o tome da se svi zadaci koji proizlaze iz regulatornog okvira koji su utvrdili Europski parlament i Vijeće provedu u cijelosti i u zadanom roku, trebalo pomno pridržavati zadaća i da ne bi trebalo proširiti mandat izvan zadaća koje su mu povjerili Europski parlament i Vijeće te da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti načelu proporcionalnosti kako bi se resursi koristili na najbolji način i ostvarili ciljevi koje su mu odredili Europski parlament i Vijeće;

3.  ističe ključnu ulogu Nadzornog tijela u jamčenju boljeg nadzora nad financijskim sustavom Unije kako bi se osigurali financijska stabilnost, potrebna transparentnost i veća sigurnost financijskog tržišta Unije, posebno usklađivanjem nadzora među nacionalnim nadzornim tijelima, suradnjom prema potrebi s institucijama nadležnima za međunarodni nadzor, kao i nadzorom nad dosljednom primjenom prava Unije; naglašava da bi se takva suradnja trebala temeljiti na povjerenju; naglašava ulogu Nadzornog tijela za pružanje doprinosa konvergentnim nadzornim praksama na visokoj razini u području zaštite potrošača i njihovo promicanje, nadalje naglašava da bi trebalo posvetiti pozornost specifičnim značajkama pojedinih nacionalnih tržišta pri izradi mjera za razine 2 i 3 te da bi se njima obuhvaćeni sudionici na tržištu trebali u odgovarajućem roku uključiti u postupak njihove primjene, kao i u pojedine faze izrade i provedbe; navodi potrebu za odgovarajućom ocjenom rada Nadzornog tijela na redovitoj osnovi u cilju djelotvornije, transparentnije i vjerodostojnije raspodjele njegovih sredstava;

4.  napominje da bi se, s obzirom na to da se djelovanje Nadzornog tijela sve više preusmjerava s regulatornih zadaća na provođenje i primjenu prava Unije, proračun i ljudski resursi Nadzornog tijela trebali interno preraspodijeliti; smatra da je bitno da Nadzorno tijelo raspolaže dostatnim sredstvima za potpuno izvršavanje svojih zadaća, uključujući za učinkovito hvatanje u koštac sa svakim dodatnim radnim opterećenjem koje je potrebno za izvršavanje tih zadaća, jamčeći istovremeno odgovarajuću razinu utvrđivanja prioriteta kada je riječ o dodjeli sredstava i proračunskoj učinkovitosti; naglašava, nadalje, da se svako povećanje radnog opterećenja može riješiti internim preraspodjelama proračunskih sredstava i osoblja pod uvjetom da to ne dovodi u pitanje potpuno izvršenje mandata Nadzornog tijela i da se time jamči neovisnost Nadzornog tijela u obavljanju nadzornih zadaća;

5.  smatra da bi se zapisnici sjednica Odbora nadzornih tijela i interesnih skupina, koji su javno dostupni, trebali brže objavljivati kako bi se smanjilo vrijeme između održavanja sjednica i objave zapisnika i kako bi se pružio bolji uvid u održane rasprave, stajališta članova i načine na koji glasuju; s obzirom na prirodu zadaće Nadzornog tijela, inzistira na obveznoj transparentnosti koju ono mora pokazivati ne samo u odnosu s Europskim parlamentom i Vijećem već i u pogledu svih građana Unije; smatra da bi se do javnosti moglo bolje doprijeti prijenosom uživo na internetu; pristup dokumentima i informacijama s internih sastanaka također bi trebao biti olakšan; podsjeća na važnost zaštite zviždača radi povećanja transparentnosti, demokratske odgovornosti i javne kontrole.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

27.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

3

0

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 176.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 176.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 176.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 176.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 84, 17.3.2017., str. 192.

(12)

  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(13)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti