Procedura : 2017/2173(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0101/2018

Teksty złożone :

A8-0101/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.50

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0155

SPRAWOZDANIE     
PDF 709kWORD 63k
26.3.2018
PE 613.465v03-00 A8-0101/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016

(2017/2173(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016

(2017/2173(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(4), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0101/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016

(2017/2173(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(9), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0101/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016

(2017/2173(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0101/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(11) ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 39 398 106 EUR, co stanowi wzrost o 7,11 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że Urząd jest finansowany z wkładu Unii (10 203 000 EUR), składek krajowych organów nadzoru państw członkowskich i obserwatorów (16 180 250 EUR) oraz z opłat (10 550 293 EUR);

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  przyjmuje do wiadomości, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,97 %, co oznacza wzrost o 0,33 % w porównaniu z rokiem 2015, oraz że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 87,29 %, co oznacza wzrost o 2,75 % w porównaniu z rokiem 2015;

Zobowiązania i przeniesienia

2.  odnotowuje z zadowoleniem, że 92,8 % środków budżetowych na 2015 r. przeniesionych na 2016 r. uregulowano w ciągu roku;

3.  zauważa, że poziom przeniesionych środków był stosunkowo niski, z wyjątkiem tytułu III (wydatki operacyjne), gdzie wyniósł 38,09 %;

4.  wzywa Urząd, aby utrzymywał środki przenoszone na kolejny rok na jak najniższym poziomie;

5.  wskazuje, że przeniesienia są często częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych Urzędu i niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Urząd z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Przesunięcia

6.  z zadowoleniem zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności Urzędu poziom i charakter przesunięć dokonanych w 2016 r. nie wykroczył poza ramy określone w przepisach finansowych; zauważa, że Urząd wykonał przesunięcia w kwocie 553 743,41 EUR z tytułu III (wydatki operacyjne) i 182 131,59 EUR z tytułu II (infrastruktura i wydatki administracyjne) w celu zaspokojenia potrzeb budżetowych w tytule I (wydatki na personel);

Polityka kadrowa

7.  zauważa, że w 2016 r. Urząd zatrudniał 204 pracowników (136 pracowników zatrudnionych na czas określony ze 140 stanowisk zatwierdzonych w ramach budżetu Unii) w porównaniu ze 186 pracownikami w roku poprzednim; przyjmuje do wiadomości, że w 2016 r. wskaźnik rotacji pracowników wyniósł 8 % i był niższy od wskaźnika docelowego Urzędu wynoszącego 10 %;

8.  zauważa, że wśród 204 pracowników zatrudnianych przez Urząd w 2016 r. znajdowało się 86,3 (w ekwiwalencie pełnego czasu pracy, EPC) oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników kontraktowych, pracowników tymczasowych i konsultantów;

9.  zauważa z zadowoleniem, że w ujęciu ogólnym wskaźnik równowagi płci w Urzędzie wynosi 46 % kobiet wobec 54 % mężczyzn; wyraża jednak ubolewanie z powodu znacznej nierównowagi w składzie zarządu, gdzie wskaźnik ten wyniósł 17 % kobiet i 83 % mężczyzn;

10.  zauważa, że w 2016 r. pracownicy Urzędu przebywali na zwolnieniu chorobowym średnio sześć dni; odnotowuje, że Urząd zorganizował sesje rozwijające zdolności pracy w zespole oraz posiedzenia wyjazdowe dla pracowników dotyczące zrównoważenia środowiskowego, szkolenia kadry kierowniczej na miejscu dzięki warsztatom, prawa instytucjonalnego, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, dobrostanu fizycznego i psychicznego pracowników; zorganizowano również warsztaty dotyczące inteligencji emocjonalnej, gimnastyki w biurze, mindfulness, wprowadzenia do jogi i wymogów żywieniowych;

11.  z zadowoleniem zauważa, że Urząd utworzył sieć zaufanych doradców i zorganizował sesje informacyjne dla pracowników i kadry kierowniczej dotyczące ochrony godności osoby i zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu;

12.  odnotowuje, że w marcu 2015 r. dyrektor wykonawczy Urzędu upoważnił śledczych do przeprowadzenia dochodzenia administracyjnego w związku z zarzutem napastowania członka personelu przez zewnętrznego konsultanta IT i że dochodzenie zostało zakończone w marcu 2016 r.; zauważa, że zebrane dowody nie potwierdziły oskarżenia o napastowanie; zauważa również, że w 2016 r. nie zgłoszono żadnych innych przypadków napastowania i żadne takie przypadki nie były przedmiotem dochodzenia czy postępowania przed sądem;

13.  zauważa, że Urząd nie korzysta z żadnych pojazdów służbowych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

14.  zauważa, że deklaracje interesów i życiorysy członków Zarządu są publikowane na stronie internetowej Urzędu;

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2016 r. Urząd zaczął publikować rejestr spotkań pracowników z podmiotami zewnętrznymi;

16.  na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach zostały skutecznie wdrożone, jak przewidziano, w pierwszej połowie 2017 r.;

17.  wyraża potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, posiadającego wystarczające zasoby budżetowe, aby pomóc sygnalistom w wykorzystaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady;

18.  odnotowuje, że w 2016 r. Urząd otrzymał sześć wniosków o udzielenie dostępu do dokumentów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001(12), które rozpatrzono następująco: Urząd przyznał pełny dostęp w czterech przypadkach, a w dwóch przypadkach postanowił udzielić jedynie częściowego dostępu do dokumentów ze względu na ochronę prywatności i integralności osoby oraz ochronę celu kontroli, dochodzeń i audytów; zwraca się do Urzędu o traktowanie wszystkich takich wniosków w sposób możliwie jak najbardziej otwarty, w duchu przejrzystości i odpowiedzialności;

19.wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o zarzucanych i potwierdzonych naruszeniach zasad etycznych, a także o tym, jak Urząd zareagował na te naruszenia i jakie działania zamierza podjąć, aby uniknąć ich w przyszłości;

Główne osiągnięcia

20.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia i sukcesy wskazane przez Urząd w 2016 r., a mianowicie:

–  przyczynienie się do lepszej ochrony inwestorów poprzez koordynację różnych działań krajowych organów regulacyjnych, odnoszących się do produktów spekulacyjnych wysokiego ryzyka oferowanych klientom detalicznym w całej Unii;

–  przyczynienie się do powstania unii rynków kapitałowych dzięki wydaniu opracowania na temat ukrytego indeksowania (closet indexing) i wystosowaniu do Parlamentu i Rady opinii na temat podstawowych zasad europejskich ram w zakresie udzielania kredytów przez fundusze;

–  przyczynienie się do stabilności finansowej dzięki przeprowadzeniu globalnego pierwszego ogólnounijnego testu warunków skrajnych w odniesieniu do kontrahentów centralnych;

Audyt wewnętrzny

21.  odnotowuje, że Urząd wdrożył plan działania w odpowiedzi na audyt Służby Audytu Wewnętrznego (IAS) dotyczący zarządzania relacjami z zainteresowanymi stronami i komunikacji zewnętrznej; zauważa, że w 2016 r. Urząd rozpoczął opracowywanie i wdrażanie zintegrowanego podejścia do planowania i wykonywania działań komunikacyjnych skierowanych do wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych stron, a także zarządzania tymi działaniami, co poskutkuje szeregiem synergii, w tym większą koordynacją działań zainteresowanych stron we wszystkich kanałach komunikacji;

22.  na podstawie informacji otrzymanych od Urzędu przyjmuje do wiadomości, że wszystkie krytyczne lub bardzo istotne zalecenia, które IAS wydała w poprzednich latach, zostały wdrożone;

Wyniki

23.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Urząd, we współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego i Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, wchodzi w skład Wspólnego Komitetu, który ma za zadanie zapewnić międzysektorową spójność i wspólne stanowiska w dziedzinie nadzoru nad konglomeratami finansowymi oraz w innych kwestiach międzysektorowych; zauważa ponadto, że Urząd pracował również nad nawiązaniem współpracy z Jednolitym Mechanizmem Nadzorczym i Europejskim Bankiem Centralnym w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak infrastruktura rynku oraz stabilność finansowa;

24.  odnotowuje, że Trybunał przeprowadził kontrolę wykonania zadań w odniesieniu do nadzoru nad agencjami ratingowymi w Urzędzie i opublikował swoje końcowe sprawozdanie w lutym 2016 r.; zauważa, że w następstwie kontroli Urząd opracował plan działania w celu wdrożenia zaleceń Trybunału; zauważa, że wdrożono już siedem z ośmiu zaleceń Trybunału, a wdrażanie ósmego jest w toku;

Inne uwagi

25.  podkreśla, że dbając o pełne i terminowe wykonywanie wszystkich zadań wynikających z ram regulacyjnych ustanowionych przez Parlament Europejski i Radę, Urząd powinien uważnie realizować jedynie powierzone mu zadania, nie powinien wykraczać poza mandat przyznany mu przez Parlament Europejski i Radę oraz powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę proporcjonalności, aby optymalnie wykorzystywać zasoby i realizować cele wyznaczone przez Parlament Europejski i Radę;

26.  zwraca uwagę na centralną rolę Urzędu w lepszym nadzorowaniu systemu finansowego Unii w trosce o stabilność finansową, niezbędną przejrzystość i wyższy stopień bezpieczeństwa na unijnym rynku finansowym, zwłaszcza poprzez koordynowanie działań nadzorczych między krajowymi organami nadzoru, w razie potrzeby współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór międzynarodowy oraz dbanie o spójne stosowanie prawa Unii; podkreśla, że współpraca taka powinna opierać się na zaufaniu; podkreśla rolę Urzędu we wspieraniu i promowaniu zbieżnych praktyk nadzorczych na wysokim szczeblu w dziedzinie ochrony konsumentów, a także zauważa, iż opracowując środki poziomu 2 i 3, należy zwracać uwagę na specyfikę różnych rynków krajowych, jak i na to, żeby zainteresowani uczestnicy rynku na odpowiednio wczesnym etapie brali udział w procesie stosowania tych środków, a także uczestniczyć w poszczególnych fazach ich opracowywania i wdrażania; zwraca uwagę na potrzebę odpowiedniej i regularnej oceny pracy Urzędu w celu przydzielania i wykorzystywania jego zasobów w sposób skuteczniejszy, bardziej przejrzysty i wiarygodniejszy;

27.  zauważa, że ponieważ obowiązki Urzędu w coraz większym stopniu przesuwają się od zadań regulacyjnych ku egzekwowaniu i stosowaniu prawa unijnego, należy dokonać wewnętrznych przesunięć w odniesieniu do budżetu i personelu Urzędu; uważa, że Urząd musi dysponować wystarczającymi zasobami do wykonywania w pełni swoich zadań, w tym również aby mógł radzić sobie ze wszelkim dodatkowym obciążeniem pracą, wynikającym z tych zadań, a jednocześnie był w stanie odpowiednio określać priorytety w zakresie przydziału zasobów i skutecznego wydatkowania środków budżetowych; zwraca ponadto uwagę, że z wszelkim dodatkowym obciążeniem pracą Urząd może radzić sobie w drodze wewnętrznej realokacji środków budżetowych lub zasobów ludzkich, pod warunkiem że nie zagrozi to pełnemu wykonywaniu przez Urząd jego mandatu i będzie gwarantować niezależność Urzędu podczas wykonywania zadań nadzorczych;

28.  odnotowuje z zadowoleniem, że w 2016 r. Urząd był zaangażowany w certyfikację w systemie ekozarządzania i audytu dla różnych rodzajów działalności w celu obniżenia śladu środowiskowego;

29.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii może negatywnie wpłynąć na działalność Urzędu, ponieważ na terenie tego państwa siedziby ma obecnie wiele nadzorowanych podmiotów; odnotowuje, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii może w przyszłości spowodować spadek dochodów Urzędu;

30.  z zadowoleniem zauważa, że Urząd współpracuje aktywnie z właściwymi organami krajowymi, aby zrozumieć, jaki będzie wpływ wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii na nadzór nad rynkami finansowymi oraz na sam Urząd; zauważa ponadto, że Urząd utrzymuje w tym względzie kontakt z Komisją i wymienia się z nią informacjami;

o

o o

31.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2018 r.(13) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

1.3.2018

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016

(2017/2173(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Kay Swinburne

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  stwierdza, że w opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok 2016 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach; apeluje do Urzędu o należyte uwzględnienie i wdrożenie zaleceń Trybunału;

2.  podkreśla, że dbając o pełne i terminowe wykonywanie wszystkich zadań wynikających z ram regulacyjnych ustanowionych przez Parlament Europejski i Radę, Urząd powinien uważnie realizować jedynie powierzone mu zadania, nie powinien wykraczać poza mandat przyznany mu przez Parlament Europejski i Radę oraz powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę proporcjonalności, aby optymalnie wykorzystywać zasoby i realizować cele wyznaczone przez Parlament Europejski i Radę;

3.  zwraca uwagę na centralną rolę Urzędu w lepszym nadzorowaniu systemu finansowego Unii w trosce o stabilność finansową, niezbędną przejrzystość i wyższy stopień bezpieczeństwa na unijnym rynku finansowym, zwłaszcza poprzez koordynowanie działań nadzorczych między krajowymi organami nadzoru, w razie potrzeby współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór międzynarodowy oraz dbanie o spójne stosowanie prawa Unii; podkreśla, że współpraca taka powinna opierać się na zaufaniu; podkreśla rolę Urzędu we wspieraniu i promowaniu zbieżnych praktyk nadzorczych na wysokim szczeblu w dziedzinie ochrony konsumentów, a także zauważa, iż opracowując środki poziomu 2 i 3, należy zwracać uwagę na specyfikę różnych rynków krajowych, jak i na to, że zainteresowani uczestnicy rynku powinni na odpowiednio wczesnym etapie brać udział w procesie stosowania tych środków, a także uczestniczyć w poszczególnych fazach ich opracowywania i wdrażania; zwraca uwagę na potrzebę odpowiedniej i regularnej oceny pracy Urzędu w celu dysponowania jego zasobami w sposób skuteczniejszy, bardziej przejrzysty i wiarygodniejszy oraz w celu wykorzystywania ich w takiż sposób;

4.  zauważa, że ponieważ obowiązki Urzędu w coraz większym stopniu przesuwają się od zadań regulacyjnych ku egzekwowaniu i stosowaniu prawa unijnego, należy dokonać wewnętrznych przesunięć w odniesieniu do budżetu i personelu Urzędu; uważa, że Urząd musi dysponować wystarczającymi zasobami do wykonywania w pełni swoich zadań, w tym również aby mógł radzić sobie ze wszelkim dodatkowym obciążeniem pracą, wynikającym z tych zadań, a jednocześnie był w stanie odpowiednio określać priorytety w zakresie przydziału zasobów i skutecznego wydatkowania środków budżetowych; zwraca ponadto uwagę, że ze wszelkim dodatkowym obciążeniem pracą Urząd może radzić sobie w drodze wewnętrznej realokacji środków budżetowych lub zasobów ludzkich, pod warunkiem że nie zagrozi to pełnemu wykonywaniu przez Urząd jego mandatu i będzie gwarantować niezależność Urzędu podczas wykonywania zadań nadzorczych;

5.  uważa, że protokoły posiedzeń Rady Organów Nadzoru i grup interesariuszy, które są publicznie dostępne, powinny być szybciej publikowane, aby zredukować obecne opóźnienie czasowe oraz umożliwić lepszy wgląd w przeprowadzone dyskusje, stanowiska reprezentowane przez członków i sposób głosowania; podkreśla, że ze względu na charakter jego zadań Urząd musi dbać o przejrzystość nie tylko wobec Parlamentu Europejskiego i Rady, ale także wobec obywateli Unii; jest zdania, że działania informacyjne skierowane do opinii publicznej można by rozszerzyć o transmisje internetowe; zauważa, że należy również ułatwić dostęp do dokumentów i informacji związanych z posiedzeniami wewnętrznymi; przypomina o znaczeniu ochrony demaskatorów z myślą o poprawie przejrzystości, demokratycznej odpowiedzialności i kontroli publicznej.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

27.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

3

0

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 176.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 176.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 176.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 176.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Dz.U. C 84 z 17.3.2017, s. 192.

(12)

  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

(13)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności