Förfarande : 2017/2173(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0101/2018

Ingivna texter :

A8-0101/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.50

Antagna texter :

P8_TA(2018)0155

BETÄNKANDE     
PDF 311kWORD 62k
26.3.2018
PE 613.465v03-00 A8-0101/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016

(2017/2173(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016

(2017/2173(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(4), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0101/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016

(2017/2173(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016, med myndighetens svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(7) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(9), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0101/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016

(2017/2173(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0101/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(11) för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) uppgick myndighetens slutgiltiga budget för budgetåret 2016 till 39 398 106 EUR, vilket innebär en ökning med 7,11 % jämfört med 2015. Myndigheten finansieras med bidrag från unionen (10 203 000 EUR), bidrag från medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och observatörer (16 180 250 EUR) och avgifter (10 550 293 EUR).

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens räkenskaper för budgetåret 2016 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet konstaterar att budgetövervakningsinsatserna under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,97 %, vilket utgör en ökning på 0,33 % jämfört med 2015, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 87,29 %, vilket är en ökning med 2,75 % jämfört med 2015.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att 92,8 % av de anslag från 2015 som överförts till 2016 betalades ut inom ett år.

3.  Europaparlamentet konstaterar att överförandegraden för betalningar var relativt hög, med undantag för rubrik III (driftsutgifter), som låg på 38,09 %.

4.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att hålla den volym som ska föras över till efterföljande år så låg som möjligt.

5.  Europaparlamentet påpekar att överföringar ofta är delvis eller helt och hållet motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byrån planerat dem i förväg och meddelat revisionsrätten om detta.

Överföringar

6.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2016, i enlighet med myndighetens slutliga redovisning, har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser. Parlamentet noterar att myndigheten utförde överföringar till ett belopp av 553 743,41 EUR från avdelning III (driftsutgifter) och 182 131,59 EUR från avdelning II (infrastruktur och administrativa utgifter) för att täcka budgetbehov i avdelning I (personalutgifter).

Personalpolitik

7.  Europaparlamentet noterar att myndigheten hade 204 anställda (136 tillfälligt anställda av de 140 tjänster som godkänts inom ramen för unionens budget) under 2016, jämfört med 186 under det föregående året. Parlamentet noterar att personalomsättningen 2016 var 8 %, vilket ligger under myndighetens mål på 10 %.

8.  Europaparlamentet konstaterar att av myndighetens personal 2016 på 204 personer var 86,3 (heltidsekvivalenter) utstationerade nationella experter, kontraktsanställda, extrapersonal och konsulter.

9.  Europaparlamentet noterar att könsfördelningen vid myndigheten var 46 % kvinnor och 54 % män. Parlamentet beklagar dock den betydande obalansen i styrelsens sammansättning, där andelen kvinnor var 17 % och 83 % var män.

10.  Europaparlamentet konstaterar att byråns personal i genomsnitt hade sex sjukdagar 2016. Parlamentet noterar att myndigheten organiserade teambyggandeseminarier och personalutflyktsdagar med fokus på miljömässig hållbarhet, tillsyn på plats, institutionell rätt, förebyggande av utbrändhet, personalens fysiska och psykiska välbefinnande, inbegripet workshoppar om emotionell intelligens, skrivbordsergonomi, mindfulness, yoga och kostbehov.

11.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten har inrättat ett nätverk med tio konfidentiella rådgivare och hållit upplysningskurser för personalen och ledningen för att skydda personens värdighet och för att förhindra psykologiska och sexuella trakasserier.

12.  Europaparlamentet noterar att i mars 2015 gav myndighetens verkställande direktör i uppdrag till utredare att genomföra en administrativ utredning till följd trakasserier som en extern IT-konsult påstods ska ha gjort sig skyldig till mot en tjänsteman och att utredningen slutfördes i mars 2016. Parlamentet noterar att den insamlade bevisningen inte styrkte de påstådda trakasserierna. Parlamentet noterar också att inga andra fall av trakasserier rapporterades, utreddes eller anmäldes till domstolen under 2016.

13.  Europaparlamentet konstaterar att byrån inte använder tjänstefordon.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

14.  Europaparlamentet konstaterar att intresseförklaringarna och meritförteckningarna för förvaltningsstyrelsens har offentliggjorts på myndighetens webbplats.

15.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten under 2016 började offentliggöra ett register över personalens möten med externa intressenter.

16.  Europaparlamentet erfar från myndigheten att bestämmelserna om rapportering av missförhållanden (visselblåsning) framgångsrikt har genomförts som planerat under det första halvåret 2017.

17.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ som kan offentliggöra informationen, ge råd och ta sig an fallen och som har tillräckliga budgetresurser, i syfte att kunna hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna ut de berörda uppgifterna om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens finansiella intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder stöd och råd.

18.  Europaparlamentet noterar att myndigheten 2016 tog emot sex ansökningar om tillgång till handlingar i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001(12). I fyra fall beviljade myndigheten fullständig tillgång och i två fall beslutade myndigheten att endast bevilja partiell tillgång till handlingarna på grund av skyddet av den enskildes privatliv och integritet och skyddet av syftet med inspektioner, utredningar och revisioner. Myndigheten uppmanas att behandla alla sådana begäranden med så stor öppenhet som möjligt, i en anda av transparens och ansvarsskyldighet.

19.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om påstådda och bekräftade överträdelser av etiska regler, om hur den har hanterat sådana överträdelser, och hur den kommer att undvika dem i framtiden.

Resultatbaserad budgetering

20.  Europaparlamentet välkomnar myndighetens tre viktigaste resultat och framgångar 2016, nämligen följande:

–  Den bidrog till att bättre skydda investerare genom att samordna olika nationella regleringsmyndigheters verksamheter med anknytning till spekulativa produkter med hög risk som erbjuds icke-professionella kunder på olika håll i unionen.

–  Den bidrog till kapitalmarknadsunionen genom att ta fram analyser om dolda indexfonder och rikta ett yttrande till unionens medlagstiftare om vad som borde vara de grundläggande principerna för en europeisk ram för fonders långivning.

–  Den bidrog till finansiell stabilitet genom att genomföra den första totala EU‑omfattande stresstesten för centrala motparter.

Internrevision

21.  Europaparlamentet noterar att myndigheten genomfört en handlingsplan som svar på IAS-revisionen av hantering av intressenter och extern kommunikation. Parlamentet konstaterar att myndigheten under 2016 började utveckla och genomföra en integrerad metod för planering, förvaltning och genomförande av myndighetens meddelanden till sina interna och externa intressenter som kommer att leda till en rad synergieffekter, bland annat bättre samordning av de berörda aktörernas verksamhet inom alla kommunikationskanaler.

22.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten bekräftat att alla avgöranden och mycket viktiga rekommendationer från IAS under tidigare år har genomförts.

Resultat

23.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten, tillsammans med Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, utgör en del av den gemensamma kommitté som arbetar för att säkerställa sektorsövergripande konsekvens och gemensamma ståndpunkter när det gäller tillsyn av finansiella konglomerat och andra sektorsövergripande frågor. Parlamentet konstaterar dessutom att myndigheten också har arbetat med att bygga upp sitt samarbete med den gemensamma tillsynsmekanismen och Europeiska centralbanken på områden av gemensamt intresse, såsom marknadsinfrastruktur och finansiell stabilitet.

24.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten utförde en granskning av tillsynen över kreditvärderingsinstitut vid myndigheten och offentliggjorde sin slutrapport i februari 2016. Parlamentet uppskattar att myndigheten upprättat en handlingsplan till följd av granskningen för att genomföra revisionsrättens rekommendationer. Parlamentet konstaterar att sju av de åtta rekommendationer som revisionsrätten gjorde redan åtgärdats och att en håller på att åtgärdas.

Övriga kommentarer

25.  Europaparlamentet betonar att myndigheten måste se till att alla uppdrag som följer av det regelverk som fastställts av parlamentet och rådet utförs till fullo och inom fastställda tidsfrister, och att den samtidigt noggrant måste hålla sig till sina uppgifter, inte gå utöver det mandat som myndigheten tilldelats av Europaparlamentet och rådet, och att ägna särskild uppmärksamhet åt proportionalitetsprincipen, i syfte att optimera resursanvändningen och uppfylla de mål som Europaparlamentet och rådet fastställt för myndigheten.

26.  Europaparlamentet betonar myndighetens centrala roll för att säkerställa en bättre tillsyn över unionens finansiella system för att säkerställa finansiell stabilitet, nödvändig transparens och större säkerhet för unionens finansiella marknad, i synnerhet genom att samordna tillsynen mellan nationella tillsynsmyndigheter, vid behov samarbeta med institutioner som ansvarar för internationell tillsyn och kontrollera att unionslagstiftningen tillämpas konsekvent. Parlamentet betonar att ett sådant samarbete bör ske i en atmosfär präglad av förtroende. Parlamentet understryker myndighetens roll för att bidra till och främja en enhetlig tillsynspraxis på hög nivå på konsumentskyddsområdet och understryker dessutom att i samband med utarbetandet av nivå 2- och nivå 3-åtgärder måste hänsyn tas till de nationella marknadernas särdrag och de berörda marknadsdeltagarna bör involveras i tillämpningsprocessen tillräckligt snabbt, samt i de enskilda utformnings- och genomförandestegen. Parlamentet noterar behovet av att korrekt bedöma myndighetens arbete på regelbunden basis för att fördela och använda resurserna mer effektivt, transparent och trovärdigt.

27.  Eftersom myndighetens arbete i allt högre grad övergår från tillsynsuppgifter till att genomföra och tillämpa unionsrätten noterar Europaparlamentet att myndighetens budget och personalstyrka bör omfördelas internt. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att myndigheten har tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppgifter till fullo, inbegripet att hantera den ytterligare arbetsbelastning som dessa uppgifter ger upphov till, samtidigt som man säkerställer lämpliga prioriteringar i samband med tilldelningen av medel och budgeteffektivitet. Parlamentet påpekar dessutom att en ökning av myndighetens arbetsbelastning kan hanteras internt genom en omfördelning av budgetmedel eller personal, under förutsättning att en sådan omfördelning inte hindrar myndigheten från att fullt ut utöva sitt mandat och säkerställer myndighetens oberoende vid utförandet av dess tillsynsuppgifter.

28.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten under 2016 engagerade sig i certifiering av olika verksamheter inom ramen för miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen för att minska miljöpåverkan.

29.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att Förenade kungarikets utträde ur EU kan påverka myndighetens verksamhet eftersom många betydande enheter som står under tillsyn för närvarande är placerade där. Parlamentet noterar att det är möjligt att myndighetens inkomster i framtiden kommer att minska till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna EU.

30.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten arbetar proaktivt med de nationella behöriga myndigheterna för att förstå konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen för tillsynen över finansmarknaderna samt dess konsekvenser för myndigheten. Parlamentet noterar vidare att myndigheten nu har kontakter och utbyten med kommissionen i denna fråga.

o

o o

31.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(13) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

1.3.2018

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016

(2017/2173(DEC))

Föredragande av yttrande: Kay Swinburne

FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) för budgetåret 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. Parlamentet uppmanar myndigheten att se till att revisionsrättens rekommendationer följs upp och genomförs ordentligt.

2.  Europaparlamentet betonar att myndigheten måste se till att alla uppdrag som följer av det regelverk som fastställts av Europaparlamentet och rådet utförs till fullo och inom fastställda tidsfrister, och att den samtidigt noggrant måste hålla sig till sina uppgifter, inte gå utöver det mandat som myndigheten tilldelats av Europaparlamentet och rådet och ägna särskild uppmärksamhet åt proportionalitetsprincipen, i syfte att optimera resursanvändningen och uppfylla de mål som Europaparlamentet och rådet fastställt för myndigheten.

3.  Europaparlamentet betonar myndighetens centrala roll för att säkerställa en bättre tillsyn över unionens finansiella system för att säkerställa finansiell stabilitet, nödvändig transparens och större säkerhet för unionens finansiella marknad, i synnerhet genom att samordna tillsynen mellan nationella tillsynsmyndigheter, vid behov samarbeta med institutioner som ansvarar för internationell tillsyn och kontrollera att unionslagstiftningen tillämpas konsekvent. Parlamentet betonar att ett sådant samarbete bör ske i en atmosfär präglad av förtroende. Parlamentet understryker myndighetens roll för att bidra till och främja en enhetlig tillsynspraxis på hög nivå på konsumentskyddsområdet och understryker dessutom att i samband med utarbetandet av nivå 2- och nivå 3-åtgärder måste hänsyn tas till de nationella marknadernas särdrag och de berörda marknadsdeltagarna bör involveras i tillämpningsprocessen tillräckligt snabbt, samt i de enskilda utformnings- och genomförandestegen. Parlamentet noterar behovet av att korrekt bedöma myndighetens arbete på regelbunden basis för att fördela och använda resurserna mer effektivt, transparent och trovärdigt.

4.  Eftersom myndighetens arbete i allt högre grad övergår från tillsynsuppgifter till att genomföra och tillämpa unionsrätten noterar Europaparlamentet att myndighetens budget och personalstyrka bör omfördelas internt. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att myndigheten har tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppgifter till fullo, inbegripet att hantera den ytterligare arbetsbelastning som dessa uppgifter ger upphov till, samtidigt som man säkerställer lämpliga prioriteringar i samband med tilldelningen av medel och budgeteffektivitet. Parlamentet påpekar dessutom att en ökning av myndighetens arbetsbelastning kan hanteras internt genom en omfördelning av budgetmedel eller personal, under förutsättning att en sådan omfördelning inte hindrar myndigheten från att fullt ut utöva sitt mandat och säkerställer myndighetens oberoende vid utförandet av dess tillsynsuppgifter.

5.  Europaparlamentet anser att protokollen från tillsynsstyrelsens och intressentgruppernas sammanträden, som är allmänt tillgängliga, bör offentliggöras snabbare för att ytterligare minska den nuvarande eftersläpningen och för att ge en bättre inblick i de diskussioner som hållits, ledamöternas ståndpunkter och hur de röstat. Parlamentet betonar att med tanke på myndighetens uppdrag är det viktigt att den uppvisar transparens inte bara gentemot Europaparlamentet och rådet utan också gentemot unionsmedborgarna. Parlamentet anser att informationen till allmänheten skulle kunna förbättras genom webbsändningar. Parlamentet påpekar att tillgång till handlingar och information som avser interna sammanträden också bör underlättas. Parlamentet påminner om vikten av skyddet för visselblåsare för att förbättra transparens, demokratisk ansvarsskyldighet och offentlig kontroll.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

27.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

3

0

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 176.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 176.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 176.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 176.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 84, 17.3.2017, s. 192.

(12)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(13)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 12 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy