Процедура : 2017/2168(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0102/2018

Внесени текстове :

A8-0102/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.54

Приети текстове :

P8_TA(2018)0159

ДОКЛАД     
PDF 674kWORD 51k
26.3.2018
PE 613.457v03-00 A8-0102/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година

(2017/2168(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година

(2017/2168(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0078/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(4), и по-специално член 8 от приложението към него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0102/2018),

1.  освобождава от отговорност генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година

(2017/2168(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(5),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(6) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0078/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(7), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(8), и по-специално член 8 от приложението към него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0102/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година

(2017/2168(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0102/2018),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година остава стабилен в размер на 125 000 EUR; като има предвид, че 119 000 EUR (95,2%) от бюджета на Агенцията се осигуряват от бюджета на Съюза, а 6 000 EUR (4,8%) – от собствените ѝ приходи (банкови лихви по внесения капитал);

Б.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения от 94,34%, което представлява намаление с 4,58% спрямо 2015 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е била 86,12%, което представлява увеличение с 23,26% спрямо 2015 г.;

Политика относно персонала

2.  отбелязва, че към края на 2016 г. Агенцията е имала 17 служители, като всички те са били длъжностни лица на Комисията;

Други коментари

3.  отбелязва, че Агенцията е обработила 344 операции през 2016 г., в т.ч. договори, изменения и известия, с цел да се гарантира сигурността на доставките на ядрени материали;

4.  отбелязва, че през май 2016 г. консултативният комитет на Агенцията е дал положително становище по проектопредложение за актуализация на правилника ѝ(9) с цел да го приведе в съответствие с настоящите пазарни практики; отбелязва, че преди да влезе в сила предложеният правилник трябва да бъде одобрен от Комисията; отбелязва обаче, че процесът на одобрение не е бил приключен в началото на 2017 г.;

o

o o

5.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.(10) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 207.

(2)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 207.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.

(5)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 207.

(6)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 207.

(7)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(8)

ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.

(9)

Правилник на Агенцията за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия от 5 май 1960 г. относно определяне на начина за балансиране на търсенето и предлагането на руди, суровини и специални делящи се материали (ОВ P 32, 11.5.1960 г., стр. 777)

(10)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2018)0000.

Последно осъвременяване: 9 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност