Eljárás : 2017/2168(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0102/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0102/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.54

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0159

JELENTÉS     
PDF 362kWORD 50k
26.3.2018
PE 613.457v03-00 A8-0102/2018

az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2168(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/114/EK tanácsi határozatra(4), és különösen mellékletének 8. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0102/2018),

1.  mentesítést ad az Euratom Ellátási Ügynökség főigazgatója számára az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Euratom Ellátási Ügynökség főigazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(5),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(6),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(7) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/114/EK tanácsi határozatra(8), és különösen mellékletének 8. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0102/2018),

1.  jóváhagyja az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Euratom Ellátási Ügynökség főigazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0102/2018),

A  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Euratom Ellátási Ügynökség (az ügynökség) 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése ismét 125 000 euró volt; mivel az ügynökség költségvetéséből 119 000 euró (95,2 %) az uniós költségvetésből, 6000 euró (4,8 %) pedig saját bevételeiből (a befizetett tőke utáni banki kamat) származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a „számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtási aránya 94,34%-os volt, ami 2015-höz képest 4,58%-os csökkenést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 86,12%-os volt, ami 2015-höz képest 23,26%-os növekedést jelent;

Személyzeti politika

2.  nyugtázza, hogy 2016 végén az ügynökség személyzete 17 főből állt, akik mindannyian a Bizottság tisztviselői voltak;

Egyéb megjegyzések

3.  nyugtázza, hogy 2016-ban az ügynökség 344 tranzakciót, köztük szerződéseket, szerződésmódosításokat és értesítéseket dolgozott fel a nukleáris anyagokkal való ellátás biztonságának garantálása érdekében;

4.  megállapítja, hogy 2016 májusában az ügynökség tanácsadó testülete helybenhagyta az ügynökség szabályzatának frissítésére irányuló javaslattervezetet(9), amelynek az volt a célja, hogy a szabályokat összhangba hozza az aktuális piaci gyakorlatokkal; rámutat, hogy a hatályba lépés előtt a szabályzatot a Bizottságnak jóvá kell hagynia; megjegyzi ugyanakkor, hogy a jóváhagyási eljárás 2017 elejéig nem zárult le;

o

o o

5.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2018. ...-i állásfoglalására(10).

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20.

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20.

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4.

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0.

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0.  :  tartózkodás

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 207. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 207. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 41., 2008.2.15., 15. o.

(5)

HL C 417., 2017.12.6., 207. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 207. o.

(7)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(8)

HL L 41., 2008.2.15., 15. o.

(9)

Az Európai Atomenergia-közösség Ellátási Ügynökségének szabályzata (1960. május 5.) az ércek, alapanyagok és különleges hasadóanyagok kereslete és kínálata összeegyeztetése módjának meghatározásáról (HL P 32., 1960.5.11., 777. o.)

(10)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. április 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat