Procedură : 2017/2168(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0102/2018

Texte depuse :

A8-0102/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.54

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0159

RAPORT     
PDF 574kWORD 50k
26.3.2018
PE 613.457v03-00 A8-0102/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2168(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2168(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 1 alineatul (2),

–  având în vedere Decizia 2008/114/CE, Euratom a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom(4), în special articolul 8 din anexa la această decizie,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0102/2018),

1.  acordă directorului general al Agenției de Aprovizionare a Euratom descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului general al Agenției de Aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2168(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(5),

–  având în vedere declarația de asigurare(6) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(7), în special articolul 1 alineatul (2),

–  având în vedere Decizia 2008/114/CE, Euratom a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom(8), în special articolul 8 din anexa la această decizie,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0102/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului general al Agenției de Aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2168(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0102/2018),

A  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției de Aprovizionare a Euratom („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2016 a rămas stabil, atingând valoarea de 125 000 EUR; întrucât, din bugetul total al Agenției, suma de 119 000 EUR (95,2 %) provine de la bugetul Uniunii, iar suma de 6 000 EUR (4,8 %) din veniturile proprii (dobânzi bancare generate de capitalul vărsat);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție a creditelor de angajament de 94,34 %, reprezentând o scădere cu 4,58 % față de 2015; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 86,12 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 23,26 % în comparație cu 2015;

Politica de personal

2.  observă că, la sfârșitul anului 2016, efectivul de personal al Agenției era compus din 17 angajați, fiecare dintre aceștia având statut de funcționari ai Comisiei;

Alte observații

3.  constată că, potrivit Agenției, în 2016 aceasta a gestionat 344 de operațiuni, inclusiv contracte, modificări și notificări, pentru a asigura securitatea aprovizionării cu materiale nucleare;

4.  ia act de faptul că, în mai 2016, Comitetul consultativ al Agenției a emis un aviz favorabil privind un proiect de propunere de modificare a regulamentului Agenției(9), pentru a-l alinia la practicile actuale ale pieței; remarcă faptul că, înainte de a intra în vigoare, regulamentul modificat trebuie să fie aprobat de Comisie; constată, cu toate acestea, că procesul de aprobare nu fusese finalizat la începutul anului 2017;

o

o

5.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(10) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p. 207.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p. 207.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 41, 15.2.2008, p. 15.

(5)

JO C 417, 6.12.2017, p. 207.

(6)

JO C 417, 6.12.2017, p. 207.

(7)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(8)

JO L 41, 15.2.2008, p. 15.

(9)

Regulamentul Agenției de Aprovizionare a Comunității Europene a Energiei Atomice din 5 mai 1960 de determinare a normelor privind compararea cererii și ofertei de minereuri, materii prime și produse fisionabile speciale (JO P 32, 11.5.1960 p. 777). 777)

(10)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ultima actualizare: 12 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate