Förfarande : 2017/2168(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0102/2018

Ingivna texter :

A8-0102/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.54

Antagna texter :

P8_TA(2018)0159

BETÄNKANDE     
PDF 266kWORD 51k
26.3.2018
PE 613.457v03-00 A8-0102/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016

(2017/2168(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016

(2017/2168(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8‑0078/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 1.2,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(4), särskilt artikel 8,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0102/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016

(2017/2168(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016, med byråns svar(5),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(6), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8‑0078/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artikel 1.2,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(8), särskilt artikel 8,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0102/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016

(2017/2168(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0102/2018), och av följande skäl:

A  Enligt redovisningen för Euratoms försörjningsbyrå (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2016 till 125 000 EUR. 119 000 EUR (95,2 %) av byråns budget kommer från unionsbudgeten och 6 000 EUR (4,8 %) från dess egna inkomster (bankräntor på inbetalt kapital).

B.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2016 förklarade revisionsrätten att den hade uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 94,34 %, vilket innebär en ökning med 4,58 % jämfört med 2015. Parlamentet konstaterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 86,12 %, vilket är en ökning med 23,26 % jämfört med 2015.

Personalpolitik

2.  Europaparlamentet noterar att byrån hade 17 anställda i slutet av 2016, vilka alla var tjänstemän vid kommissionen.

Övriga kommentarer

3.  Europaparlamentet noterar att byrån 2016 hanterade 344 transaktioner, däribland kontrakt, ändringar och underrättelser i syfte att säkerställa försörjningstrygghet i fråga om kärnmaterial.

4.  Europaparlamentet noterar att byråns rådgivande kommitté i maj 2016 avgav ett positivt yttrande över ett förslag till ändring av dess förordning(9) i syfte att harmonisera den med aktuell marknadspraxis. Parlamentet noterar att innan de föreslagna bestämmelserna träder i kraft ska de godkännas av kommissionen. Parlamentet noterar dock att processen för godkännande inte hade slutförts i början av 2017.

o

o o

5.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(10) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 207.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 207.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 207.

(6)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 207.

(7)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)

EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.

(9)

Förordning från Euratoms försörjningsbyrå av den 5 maj 1960 om fastställande av sättet för att väga efterfrågan mot tillgången på malmer, råmaterial och speciella klyvbara material (EGT P 32, 11.5.1960. s. 777).

(10)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 12 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy