Postup : 2017/2137(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0105/2018

Předložené texty :

A8-0105/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.19

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0124

ZPRÁVA     
PDF 824kWORD 94k
26.3.2018
PE 612.130v01-00 A8-0105/2018

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl I – Evropský parlament

(2017/2137(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl I – Evropský parlament

(2017/2137(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0248/2017)(2),

–  s ohledem na zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2016, oddíl I – Evropský parlament(3),

–  s ohledem na výroční zprávu interního auditora za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpověďmi orgánů(4),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(5) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a článek 318 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí předsednictva ze dne 16. června 2014 o vnitřních předpisech pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu(7), a zejména na článek 22 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 94, čl. 98 odst. 3 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0105/2018),

A.  vzhledem k tomu, že předseda přijal účetní závěrku Parlamentu za rozpočtový rok 2016 dne 28. června 2017;

B.  vzhledem k tomu, že generální tajemník jako hlavní pověřená schvalující osoba dne 10. července 2017 osvědčil, že má přiměřenou jistotu, že zdroje poskytnuté do rozpočtu Parlamentu byly použity k zamýšlenému účelu a v souladu se zásadami řádného finančního řízení a že zavedené kontrolní postupy dávají nezbytné záruky týkající se legality a správnosti uskutečněných operací;

C.  vzhledem k tomu, že čl. 166 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 vyžaduje, aby každý orgán Unie učinil všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o udělení absolutoria;

1.  uděluje absolutorium svému předsedovi za plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl I – Evropský parlament

(2017/2137(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl I – Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 94, čl. 98 odst. 3 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0105/2018),

A.  vzhledem k tomu, že ve svém potvrzení konečné účetní závěrky účetní Evropského parlamentu (dále jen „Parlament“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka poskytuje ve všech významných aspektech věrný a poctivý obraz finanční situace Parlamentu, výsledků jeho činností a jeho peněžních toků;

B.  vzhledem k tomu, že v souladu s běžným postupem bylo správě Parlamentu zasláno 141 otázek a že Výbor pro rozpočtovou kontrolu obdržel odpovědi a v přítomnosti místopředsedy odpovědného za rozpočet, generálního tajemníka a interního auditora o nich vedl veřejnou diskusi;

C.  vzhledem k tomu, že je neustále prostor pro zlepšování kvality, efektivity a účinnosti při správě veřejných financí a že kontrola je nutná, aby bylo zajištěno, aby se politické vedení a správa Parlamentu zodpovídaly občanům Unie;

Dohled nad rozpočtovým a finančním řízením Parlamentu

1.  konstatuje, že formální systém dohledu nad rozpočtovým a finančním řízením Parlamentu má čtyři hlavní součásti:

– potvrzení účetní závěrky účetním Parlamentu,

– výroční zprávy interního auditora a jeho stanovisko k fungování systému vnitřní kontroly,

– posouzení správních a jiných výdajů u všech orgánů a institucí, včetně Parlamentu, externím auditorem, jímž je Účetní dvůr, a

– postup udělování absolutoria, který připravuje Výbor pro rozpočtovou kontrolu a jehož výsledkem je rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria předsedovi Parlamentu;

2.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr rozšířil vzorek, pokud jde o počet finančních operací Parlamentu, a vyzývá Účetní dvůr, aby tímto způsobem postupoval i nadále, protože riziko poškození dobrého jména je vzhledem k tomu, že finanční a rozpočtové chyby by mohly mít na postavení tohoto orgánu nepříznivý dopad, poměrně vysoké;

3.  podněcuje Účetní dvůr k tomu, aby zvážil vydávání většího počtu zvláštních zpráv věnovaných specifickým oblastem operací Parlamentu, jako je například komunikační politika či způsob, jakým spravuje granty pro evropské politické strany a nadace, se zvláštním zaměřením na sestavování rozpočtu na základě výkonnosti;

4.  vítá návazný postup, který uplatňuje správa ve snaze posílit interní odborné zázemí v oblasti účetnictví a auditu tím, že vytvořila doplňkovou službu pro poslance, kteří se účastní postupů udělování absolutoria orgánům Unie, a poskytla jim tak pomoc a podporu při analýze výsledků účetních závěrek a zpráv o auditu a jejich výkladu;

Rozpočtové a finanční řízení Parlamentu

5.  konstatuje, že konečná výše prostředků Parlamentu na rok 2016 činila celkově 1 838 613 983 EUR, tj. 19,39 % prostředků v okruhu V víceletého finančního rámce(8) (VFR) vyčleněného na správní výdaje orgánů a institucí Unie jako celku v roce 2016, což oproti rozpočtu na rok 2015 (1 794 929 112 EUR) představuje zvýšení o 2,4 %;

6.  konstatuje, že celkové příjmy zapsané do účtů k 31. prosinci 2016 činily 183 381 513 EUR (oproti 176 367 724 EUR v roce 2015), včetně účelově vázaných příjmů ve výši 30 589 787 EUR (oproti 27 988 590 EUR v roce 2015);

7.  upozorňuje, že 69,92 % celkových čerpaných prostředků představovaly čtyři kapitoly: kapitola 10 (Členové orgánu), kapitola 12 (Úředníci a dočasní zaměstnanci), kapitola 20 (Budovy a náklady s nimi spojené) a kapitola 42 (Výdaje na parlamentní asistenci), což svědčí o vysoké míře rigidnosti u převážné části výdajů Parlamentu;

8.  bere na vědomí číselné údaje, na jejichž základě byla sestavena účetní závěrka Parlamentu za rozpočtový rok 2016, konkrétně:

a) Dostupné prostředky (v EUR)

prostředky na rok 2016:

1 838 613 983

neautomatické přenosy prostředků z rozpočtového roku 2015:

automatické přenosy prostředků z rozpočtového roku 2015:

289 323 907

prostředky odpovídající účelově vázaným příjmům na rok 2016:

30 589 787

přenosy prostředků odpovídajících účelově vázaným příjmům z roku 2015:

103 055 269

Celkem:

2 261 582 946

b) Využití prostředků v rozpočtovém roce 2016 (v EUR)

závazky:

2 225 465 435

provedené platby:

1 900 199 164

prostředky automaticky přenesené do následujícího roku včetně prostředků z účelově vázaných příjmů:

324 909 094

prostředky přenesené neautomaticky:

zrušené prostředky:

36 094 295

c) Rozpočtové příjmy (v EUR)

prostředky obdržené v roce 2016:

183 381 513

d) Celková rozvaha k 31. prosinci 2015 (v EUR)

1 574 480 381

9.  poukazuje na to, že bylo vynaloženo 99,2 % prostředků zapsaných do rozpočtu Parlamentu, tj. celkově 1 823 844 172 EUR, přičemž míra rušení prostředků činila 0,8 %; s uspokojením konstatuje, že stejně jako v předchozích letech bylo dosaženo vysoké úrovně plnění rozpočtu; konstatuje, že platby dosáhly celkové výše 1 538 531 527 EUR, což znamená míru čerpání ve výši 84,4 % a představuje zvýšení o 0,7 % oproti předchozímu roku;

10.  zdůrazňuje skutečnost, že zrušené prostředky na rok 2016, a to v úhrnné výši 14 769 811 EUR, se týkaly především mezd a dalších nároků a také už opět výdajů souvisejících s budovami;

11.  konstatuje, že v rozpočtovém roce 2016 bylo schváleno sedm převodů v souladu s články 27 a 46 finančního nařízení v celkové výši 66 655 000 EUR, neboli 3,6 % konečných prostředků; s obavami poznamenává, že většina takovýchto převodů se znovu týkala politiky Parlamentu v oblasti budov, zejména stavebního projektu Konrad Adenauer; domnívá se, že počet těchto sběrných převodů je stále velmi vysoký; je pevně přesvědčen, že účinné řízení rozpočtu by mělo být schopno omezit takovéto převody na nezbytné minimum; naléhavě žádá, aby byla politika Parlamentu v oblasti budov stanovena dostatečně jasně jako součást rozpočtové strategie;

Výroky Účetního dvora ve věci spolehlivosti účetní závěrky za rok 2016 a legality a správnosti operací, na nichž se zakládá

12.  připomíná, že Účetní dvůr provádí specifické posouzení správních a jiných nákladů jako jediné skupiny politik pro všechny instituce EU; upozorňuje na to, že správní a s nimi související výdaje zahrnují výdaje na lidské zdroje (platy, příspěvky a důchody), které představují 60 % celkových správních výdajů, a výdaje na budovy, vybavení, energie, komunikace a informační technologie;

13.  připomíná, že audit zahrnoval zkoumání reprezentativního vzorku 100 platebních operací, včetně na rizicích založeného vzorku 20 závazků, které byly schváleny až ke konci rozpočtového roku 2016 a byly přeneseny do roku 2017, aby bylo zkontrolováno, zda je rozpočet využíván v souladu se zásadou ročního rozpočtu;

14.  od Účetního dvora zjišťuje, že z důkazních informací celkově vyplývá, že výdaje na „správu“ nejsou zatíženy významnou mírou chyb; konstatuje, že na základě dvanácti kvantifikovaných chyb činí odhadovaná míra chyb v okruhu 5 VFR určeném na správní výdaje 0,2 % (snížení oproti 0,6 % v roce 2015);

Správa prostředků ze strany politických skupin

15.  připomíná, že politické skupiny odpovídají Parlamentu za správu jim přidělených finančních prostředků v rámci pravomocí, které jim udělilo předsednictvo; se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr zjistil nedostatky v kontrolách, které se týkají schvalování a úhrady výdajů u skupiny Evropa národů a svobody (ENF), a také zjistil, že byly provedeny platby, na které se nevztahovala žádná smlouva uzavřená na základě zadávacího řízení; upozorňuje, že výrok s výhradou vydal i externí auditor Ernest and Young; vyzývá předsednictvo Parlamentu, aby v souvislosti se skupinou ENF přijalo vhodná opatření, včetně případného vrácení příslušných prostředků;

16.  bere na vědomí konkrétní zjištění týkající se Parlamentu obsažená ve výroční zprávě Účetního dvora za rok 2016; bere na vědomí, že u jedné platby pro politickou skupinu Účetní dvůr zjistil nedostatky v kontrolách týkající se schvalování a úhrady výdajů, které byly provedeny v roce 2015, ale vyúčtovány až v roce 2016; kromě toho bere na vědomí, že Účetní dvůr zjistil, že byly provedeny platby, na které se nevztahovala žádná smlouva uzavřená na základě zadávacího řízení; bere také na vědomí, že Účetní dvůr zjistil podobné nedostatky u finančních operací v souvislosti s jinou politickou skupinou v roce 2015;

17.  bere na vědomí odpovědi, které dal Parlament v kontradiktorním řízení s Účetním dvorem; žádá Účetní dvůr, aby informoval příslušný výbor o provádění svého doporučení k přezkoumání rámce pro monitorování v souvislosti s plněním rozpočtových prostředků přidělených politickým skupinám a účinněji kontroloval, jak uplatňují pravidla pro schvalování a úhradu výdajů a jak provádějí zadávací řízení;

18.  vybízí sekretariát Parlamentu, aby i nadále vyvíjel zvýšené úsilí pomáhat politickým skupinám při zlepšování jejich interního finančního řízení a poskytovat jim lepší pokyny; žádá politické skupiny, aby dále zlepšovaly uplatňování pravidel pro schvalování a úhradu výdajů a zlepšovaly a dále harmonizovaly způsob, jakým provádějí zadávací řízení;

Výroční zpráva interního auditora

19.  konstatuje, že na veřejně přístupné schůzce příslušného výboru s interním auditorem konané dne 23. ledna 2018 představil interní auditor svou výroční zprávu a popsal, jakým způsobem provedl v roce 2016 audity na tato témata:

–  prověrka projektu nového systému finančního řízení (FMS) – fáze 3,

–  následný audit nedokončených opatření ze zpráv o interním auditu,

–  audiovizuální služby,

–  proces náboru pro úředníky a dočasné zaměstnance,

–  externí odborné poradenství u projektů provádění prací na generálním ředitelství pro infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO);

–  proces podávání zpráv o činnosti,

–  proces náboru pro smluvní zaměstnance,

–  infrastruktura a operace IT: inventář datového centra a správa externího odborného poradenství;

20.  připomíná, že výroční zpráva o činnosti je základním kamenem struktury řízení Parlamentu; zdůrazňuje, že po provedení auditu procesu podávání zpráv o činnosti, který se zaměřoval na efektivnost výročních zpráv o činnosti jako nástroje pro podávání zpráv o zodpovídání se a výkonnosti, vydal interní auditor následující doporučení:

–  měl by být přijat integrovaný rámec pro plánování a podávání zpráv; měl by zahrnovat stanovení jak strategických cílů, tak každoročních cílů činnosti jednotlivých generálních ředitelství, stanovovat klíčové ukazatele výsledků a zlepšovat vykazování výkonnosti ve výročních zprávách o činnosti;

–  generální tajemník by měl jmenovat útvar s rozšířeným mandátem pro koordinaci a monitorování procesu podávání zpráv o činnosti;

–  mělo by být zlepšeno posuzování rámce vnitřní kontroly a podávání zpráv o něm tím, že bude na každém generálním ředitelství jmenován koordinátor vnitřní kontroly, generálním ředitelstvím budou dány odpovídající pokyny a nástroje a bude zajištěno koherentní podávání zpráv o vnitřních kontrolách ve výročních zprávách o činnosti;

–  měly by být přijaty pro Parlament specifické pokyny pro vypracovávání prohlášení o věrohodnosti a posuzování toho, zda je třeba vyjádřit případné výhrady;

21.  konstatuje, že výsledkem procesu opatření v návaznosti na doporučení auditora v roce 2016 bylo ukončení 22 ze 48 neukončených opatření, která byla potvrzena, a také skutečnost, že profil rizika u opatření, která mají zpoždění, se v roce 2016 i nadále postupně snižoval; konstatuje zejména, že na konci roku bylo 10 ze 26 neukončených opatření v kategorii „značného rizika“ a zbývajících 16 v kategorii „mírného rizika“;

Opatření přijatá v návaznosti na usnesení o udělení absolutoria za rok 2015

22.  bere na vědomí písemné odpovědi na usnesení o udělení absolutoria za rok 2015, které byly dány Výboru pro rozpočtovou kontrolu dne 4. října 2017, a vystoupení generálního tajemníka k různým otázkám a požadavkům usnesení o udělení absolutoria Parlamentu za rok 2015 a následnou výměnu názorů s členy výboru; zdůrazňuje, že je důležité vést častější rozpravy s generálním tajemníkem o otázkách týkajících se rozpočtu Parlamentu a jeho provádění ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

23.  znovu zdůrazňuje, že v zájmu větší transparentnosti v rámci orgánu, a zejména pokud jde jeho o rozhodovací postupy, je třeba usnadnit práci vnitřních rozhodovacích orgánů Parlamentu, zejména předsednictva, a učinit ji přístupnější, a to především rozhodovací postup; požaduje, aby byly pořady jednání předsednictva zveřejňovány na intranetu včas a aby byly zápisy z jednání zveřejňovány mnohem rychleji; poznamenává, že pro zveřejnění není nutné čekat na jejich překlad do všech jazyků; blahopřeje sboru kvestorů k pokroku dosaženému v tomto ohledu, zejména pokud jde o novou politiku zveřejňování jeho rozhodnutí;

24.  žádá generálního tajemníka, aby toto usnesení předal předsednictvu a upozornil na všechny žádosti o opatření nebo rozhodnutí předsednictva; vyzývá generálního tajemníka, aby vypracoval plán činnosti předsednictva týkající se opatření navazujících a/nebo reagujících na doporučení uvedená v usneseních Parlamentu o udělení absolutoria a aby výsledky zahrnul do výročního dokumentu o monitorování; žádá generálního tajemníka, aby včas informoval Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu o všech projektech s významnými rozpočtovými dopady, které byly předloženy předsednictvu;

25.  lituje však toho, že mnohá doporučení v usnesení o udělení absolutoria za rok 2015 nebyla v dalším postupu zohledněna, což nebylo nijak vysvětleno ani odůvodněno; vyjadřuje své hluboké znepokojení nad tím, že ani předsednictvo, ani generální tajemník nezveřejnili zprávu o pokroku ani nedosáhli dostatečného pokroku u několika požadavků, aby jednali nebo učinili rozhodnutí;

26.  opakuje svůj požadavek, aby předsednictvo zajistilo provedení opatření v návaznosti na všechna rozhodnutí o udělení absolutoria, jak to vyplývá z článku 25 jednacího řádu, článku 6, přílohy IV jednacího řádu a článku 166 finančního nařízení;

27.  připomíná, že obě usnesení Parlamentu o udělení absolutoria za roky 2014 a 2015 obsahovala požadavek na technické řešení umožňující poslancům využívat svých vlastních stránek na internetových stránkách Parlamentu ke zveřejňování podrobností o svých schůzkách se zástupci zájmových skupin; naléhavě vyzývá předsednictvo Parlamentu a generálního tajemníka, aby tuto možnost bez dalšího odkladu zajistili;

28.  vyzývá generálního tajemníka, aby informoval poslance o pokroku dosaženém v souvislosti s projektem iPACS (jehož cílem je posílit a modernizovat bezpečnost osob, budov a majetku Parlamentu); konstatuje, že tento projekt byl přijat rozhodnutím předsednictva dne 9. března 2015; zdůrazňuje, že je důležité zjistit, zda projekt, který má pro Parlament tak velký význam – a který si vyžádal tak značné finanční prostředky –, probíhá v souladu se zadáním;

29.  vyzývá generálního tajemníka, aby inicioval opatření k řešení výrazně rostoucích cen hotelů ve Štrasburku; tyto ceny zaznamenaly dramatický meziroční nárůst, přičemž během plenárního zasedání jsou viditelně nejvyšší; doporučuje usnadnit dopravu mezi Štrasburkem a německou stranou hranice, kde jsou ceny výrazně nižší (např. prostřednictvím kyvadlové autobusové dopravy mezi městem Kehl a budovou Parlamentu);

30.  vítá iniciativy generálního tajemníka týkající se přezkumu strategie řízení krizí a kontinuity provozu s cílem zajistit odolnost Parlamentu, aby dokázal lépe čelit případným závažným událostem (jakékoli povahy, nicméně týkající se např. IT, bezpečnosti nebo prostor), které by mohly mít vliv na činnost Parlamentu, jak je to vyjádřeno v rozhodnutí předsednictva ze dne 3. května 2016;

Absolutorium Parlamentu za rok 2016

31.  bere na vědomí výměnu názorů mezi místopředsedou odpovědným za rozpočet, generálním tajemníkem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu v přítomnosti interního auditora dne 23. ledna 2018 v souvislosti s udělováním absolutoria Parlamentu za rok 2016;

32.  konstatuje, že v návaznosti na referendum, které se konalo ve Spojeném království dne 23. června 2016, diskutovalo předsednictvo o důsledcích jeho výsledku na své schůzi dne 4. července 2016; bere na vědomí, že postoj předsedy je takový, že po dobu, po níž zůstane Spojené království plným členem Unie, budou mít britští poslanci a zaměstnanci Parlamentu přesně ta samá práva a ty samé povinnosti jako všichni ostatní poslanci a zaměstnanci instituce; konstatuje, že toto uspořádání musí být pružné a musí zachovávat soulad s jakýmikoli možnými výsledky jednání o brexitu; konstatuje, že situace britských poslanců a zaměstnanců Parlamentu se může během dosud nevymezeného přechodného období změnit;

33.  uznává, že výsledek referenda měl značný dopad na sekretariáty výborů, rešeršní oddělení a horizontální útvary politických generálních ředitelství; konstatuje, že útvary Parlamentu připravily analytický materiál založený na shromažďování faktických podkladů ve snaze uvážit, jaký dopad bude mít vystoupení Spojeného království na oblasti politiky a právní předpisy v příslušných oblastech jejich zájmu; mimoto zjišťuje, že budoucí práce v této věci má velice složitou právní povahu a že odborné zázemí vybudované v sekretariátech výborů a tematických odděleních je k dispozici k využití během následných fází procesu vystoupení na základě přijatých politických rozhodnutí;

34.  vítá zlepšenou spolupráci v oblasti bezpečnosti mezi Parlamentem a vnitrostátními orgány v jeho hostitelských zemích, zejména spolupráci s belgickými orgány;

35.  vybízí generálního tajemníka, aby s belgickými železnicemi vyjednal nabídku většího počtu přímých vlakových spojů mezi stanicí Brusel-Luxembourg a letištěm Zaventem v době příletu a odletu největšího počtu poslanců, aby se zkrátil cestovní čas a snížila se uhlíková stopa poslanců; žádá sekretariát, aby propagoval u poslanců cestování vlakem;

36.  připomíná, že otevřenost vůči veřejnosti je charakteristickým rysem Parlamentu; podporuje reorganizaci a zlepšení vstupních prostor do všech budov Parlamentu ve všech třech pracovních místech na základě nového bezpečnostního konceptu, který zaručuje bezpečné pracovní prostředí pro parlamentní činnosti a současně má zachovat otevřenost Parlamentu; poznamenává, že tyto vchody, které byly modernizovány v roce 2015, byly vybaveny novými systémy kontroly vstupu a byly začleněny do nového centrálního integrovaného systému kontroly fyzického přístupu; zdůrazňuje, že vchod do budovy Louise Weiss ve Štrasburku je jedním z vchodů, které poslanci, zaměstnanci Unie a návštěvníci během plenárních zasedání používají nejvíce; zdůrazňuje, že jde de facto o nejviditelnější vchod ve Štrasburku; vyjadřuje politování nad skutečností, že „dočasná“ bezpečnostní kontrola u vchodu do budovy Louise Weiss se stala fakticky trvalou; naléhavě vyzývá generálního tajemníka, aby navrhl alternativu, která by usnadnila vstup do budovy Louise Weiss při zachování úrovně bezpečnosti a přitažlivosti tohoto vchodu;

37.  konstatuje, že míra pozornosti věnované sestavování rozpočtu podle výkonnosti je na jednotlivých generálních ředitelstvích různá a že v některých útvarech správy je tento přístup stále v přípravné fázi; vyzývá generálního tajemníka, aby zajistil, aby v celé správě byly stanoveny jasné, měřitelné cíle a aby bylo sledováno jejich plnění;

38.  bere na vědomí, že podle Účetního dvora činí náklady na zeměpisnou rozptýlenost Parlamentu 114 milionů EUR ročně; bere na vědomí zjištění obsažené v usnesení ze dne 20. listopadu 2013 o umístění sídel institucí Unie, že 78 % veškerých služebních cest zaměstnanců Parlamentu, na které se vztahuje služební řád, je přímým důsledkem toho, že jsou útvary Parlamentu geograficky rozptýleny; připomíná, že dopad této rozptýlenosti na životní prostředí činí odhadem 11 000–19 000 tun emisí CO2; žádá Radu, aby nalezla řešení pro toto plýtvání penězi daňových poplatníků;

39.  bere na vědomí, že bylo zveřejněno sedm zpráv o „nákladech vyplývajících z neexistence společného evropského postupu“ a pět „posouzení evropské přidané hodnoty“, které byly dokončeny v roce 2016;

40.  bere na vědomí revizi výše náhrad a příspěvků pro akreditované parlamentní asistenty v souvislosti s jejich služebními cestami mezi třemi pracovními místy Parlamentu; konstatuje, že pro úředníky a ostatní zaměstnance Parlamentu je cenový strop za hotelový pokoj při cestách do Štrasburku stanoven na 180 EUR a denní příspěvky na 102 EUR, což činí částku 282 EUR na den, zatímco u akreditovaných parlamentních asistentů je tato částka u týchž výdajů snížena na 137 EUR, 160 EUR, resp. 183 EUR a je na rozhodnutí poslance; připomíná však, že akreditovaní parlamentní asistenti mají nárok na stejný denní příspěvek jako úředníci a další zaměstnanci Parlamentu při cestách do jiných míst, než je Štrasburk; vyzývá předsednictvo, aby pro třetí rok volebního období a v zájmu rovného zacházení s pracovníky urychleně přijalo opatření s cílem přizpůsobit denní příspěvek, který pobírají akreditovaní parlamentní asistenti při cestách do Štrasburku, příspěvku, který pobírají úředníci a ostatní zaměstnanci; znovu žádá předsednictvo, aby plně vyrovnalo náhrady a příspěvky pro úředníky, ostatní zaměstnance a akreditované parlamentní asistenty;

41.  vítá ochotu generálního tajemníka nalézt řešení a opakuje svůj požadavek, aby bylo nalezeno funkční řešení pro ty akreditované parlamentní asistenty, kteří, ačkoli budou mít na konci stávajícího volebního období odpracována dvě volební období, nebudou mít po dosažení důchodového věku nárok vstoupit do evropského důchodového systému, a to vzhledem k okolnostem, které nemohou ovlivnit ani oni sami, ani poslanci, kteří je zaměstnávají, neboť jim nedosáhnou potřebných deseti let služby kvůli dřívějšímu termínu konání voleb v roce 2014 a zpožděním při schvalování nových smluv pro akreditované parlamentní asistenty v důsledku velkého pracovního přetížení v oblasti lidských zdrojů po volbách v letech 2009 a 2014; žádá proto, aby byla dvě volební období považována za deset let aktivní služby; vyzývá generálního tajemníka, aby pověřil generální ředitelství pro personál (GŘ PERS), aby neprodleně hledalo možná řešení, a aby o tomto procesu informoval zástupce akreditovaných parlamentních asistentů a zapojil je do něj; požaduje, aby Komise do 1. září 2018 předložila legislativní návrh s cílem vyřešit tento problém;

42.  konstatuje, že některé úhrady za služební cesty jsou prováděny se značným zpožděním, a navrhuje, aby byla prozkoumána řešení k jejich vyplácení v přiměřeném časovém rámci;

43.  považuje za vhodné ponechat malé zvýšení v rozpočtové položce 422 Výdaje na parlamentní asistenci, a to s ohledem na vyšší pracovní zátěž kvůli brexitu, rostoucí počet trialogů a stále větší množství dočasných a zvláštních výborů, které dosáhlo historického počtu 25 stálých a dočasných výborů, a kvůli souběhu konce volebního období se složitým balíčkem legislativních návrhů souvisejících s VFR;

44.  žádá generálního tajemníka, aby Komisi předložil zprávu o hodnocení nového statutu akreditovaných parlamentních asistentů vypracovanou v návaznosti na usnesení přijaté dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2014, která je také uvedena v článku 3 nařízení č. 160/2009;

45.  vybízí předsednictvo, aby při posuzování nových předpisů pro skupinové návštěvy zavedených v loňském roce zrušilo možnost pověřit vedením skupiny akreditované parlamentní asistenty, protože to vyvolává obavy v oblasti profesní, právní, etické a také v oblasti ochrany údajů;

46.  zjišťuje, že stážisté, které zaměstnávají poslanci, mají s daným poslancem soukromoprávní pracovní smlouvu, která pro ně nezakládá nárok na podobné postavení v Parlamentu, jako mají jiné kategorie zaměstnanců Parlamentu, nebo nárok na získání stipendia od samotného Parlamentu (Schumanovo stipendium); lituje toho, že v rámci generálního ředitelství pro finance (GŘ FINS) neexistuje žádný nástroj ani právní rámec pro to, aby bylo možno nastavit systém přímých zálohových plateb těmto stážistům ještě před pracovními cestami – přestože jsou tyto mechanismy k dispozici pro všechny ostatní zaměstnance – vzhledem k tomu, že si ze zřejmých důvodů mohou stěží dovolit hradit tyto výdaje předem z vlastních prostředků; zdůrazňuje, že poslanci mohou v jednotlivých případech uzavřít dohodu o zálohových platbách se stážistou a třetí osobou pověřenou prováděním plateb; konstatuje však, že mnoho poslanců nevyužívá k výplatě mzdy stážistům, které zaměstnává, služeb třetí osoby pověřené prováděním plateb, žádá Parlament, aby co nejdříve vyhodnotil, zda by bylo možno takovýto systém přímých plateb zavést;

47.  se znepokojením konstatuje, že v této pokročilé fázi volebního období Parlamentu se dosud na oficiálních internetových stránkách Parlamentu neobjevily životopisy více než poloviny poslanců; vyzývá generálního tajemníka, aby přijal okamžitá opatření a zajistil, aby byly na oficiálních internetových stránkách životopisy všech poslanců;

48.  je toho názoru, že v zájmu získávání nezávislejších a spolehlivějších stanovisek a studií je třeba vytvořit pravidla pro střet zájmů odborníků najímaných výbory Parlamentu;

49.  připomíná, že při udělování absolutoria za roky 2014 a 2015 konstatoval, že internetové stránky Parlamentu nejsou pro uživatele právě vstřícné, a s ohledem na to vyzývá generální ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM), aby bezodkladně zlepšilo své internetové stránky a vytvořilo účinnější vyhledávač; zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout pokroku, pokud jde o atraktivitu a zajímavost internetových stránek, a že je třeba nadále vynakládat úsilí na diverzifikaci dostupných platforem sociálních médií; vyzývá k uplatňování nové strategie, která bude reflektovat plnou kapacitu sociálních médií v různých podobách;

50.  bere na vědomí aktualizovaný mandát informačních kanceláří, které budou nově působit pod názvem „kontaktní kanceláře“ (který schválilo předsednictvo v listopadu 2017); výslovně zdůrazňuje, že jejich hlavní funkcí je informovat a komunikovat jménem Parlamentu na místní úrovni s cílem poskytovat informace o Unii a politikách Unie prostřednictvím činností externích zúčastněných stran na místní, regionální a vnitrostátní úrovni; zdůrazňuje, že je třeba optimalizovat využívání nových komunikačních technologií a vzorců a využít výhodné zeměpisné polohy kontaktních kanceláří v blízkosti občanů k dalšímu zintenzivnění činností na místní úrovni, jako je například pořádání diskusí s poslanci a občanskou společností s cílem naslouchat lidem a být s nimi v kontaktu; poukazuje na to, že k tomu, aby se ještě více dařilo oslovit občany, by měla přispět i debata na internetu a pozornost sdělovacích prostředků vyvolaná uvedenými akcemi; požaduje, aby byla zlepšena strategie přijatá v souvislosti s informačními kancelářemi Parlamentu, a naléhavě vyzývá GŘ COMM, aby se zabývalo problémem nerovnováhy mezi částkou vynaloženou na budovy a zaměstnance v porovnání s klíčovými funkcemi těchto kanceláří, tedy přímou komunikací s místními zúčastněnými stranami a občany;

Generální ředitelství pro komunikaci

51.  připomíná, že klíčovým ukazatelem výkonnosti GŘ COMM je celkový počet osob, které se podařilo oslovit, nebo zájem a pozornost, které se podařilo vyvolat v celé škále komunikačních platforem a kanálů Parlamentu; konstatuje, že pokud jde o pozornost věnovanou Parlamentu ve sdělovacích prostředcích a průměrné zpravodajské pokrytí za měsíc, tyto ukazatele se oproti roku 2015 zvýšily o 12 % a oproti volebnímu roku 2017 o 7 %; je si vědom zlepšení v tom, jak Parlament využívá sociální média, a také u činností spojených se zvyšováním informovanosti mezi mladými lidmi; upozorňuje však na to, že komunikační činnosti Parlamentu by se měly i nadále zlepšovat, zejména by se měl zvyšovat dosah jeho působení na sociálních sítích, který v současnosti neodpovídá standardům, které se očekávají od parlamentní instituce; zdůrazňuje, že zejména v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 je třeba rozvíjet a uplatňovat komplexní strategii v oblasti sociálních médií; zdůrazňuje, že tato strategie musí odrážet množství práce, kterou Parlament vykonává, a současně zohledňovat mnohostranné zájmy, obavy a představy, které občané v souvislosti s budoucností Evropy vyjadřují;

52.  konstatuje, že GŘ COMM zahájilo nový víceletý pracovní program pro granty v oblasti sdělovacích prostředků a pořádání akcí na období 2016–2019; zjišťuje, že pokud jde o poskytování grantů v mediální kategorii, bylo uzavřeno 102 rámcových dohod o partnerství a bylo schváleno 48 žádostí o grant v celkové hodnotě 3,99 milionu EUR; konstatuje, že v oblasti pořádání akcí bylo vybráno 18 projektů, jimž bude poskytnut grant, v celkové hodnotě 0,8 milionu EUR; vyzývá GŘ COMM, aby se zaměřilo na aktivnější přístup komunikační strategie Parlamentu k těm, kteří se sami od sebe o činnosti Parlamentu nezajímají, nebo jsou dokonce vůči jeho fungování skeptičtí;

53.  bere na vědomí zásadní technické a redakční změny veřejných internetových stránek Parlamentu, zejména optimalizaci vyhledávače na těchto stránkách; blahopřeje GŘ COMM k tomuto pokroku, ale dodává, že pokrok je stále příliš pomalý; konstatuje, že projekt Responsive Web Design a projekt obnovy platformy pro živé vysílání a videozáznam na požádání, jejichž cílem je přetvořit podobu internetových stránek tak, aby je bylo možno prohlížet na všech druzích zařízení, byly spuštěny v roce 2016 a byly úspěšně realizovány v některých částech internetových stránek; žádá, aby tyto projekty pokračovaly a uplatnily se ve všech sekcích internetových stránek Parlamentu; konstatuje, že vytvoření účinných internetových stránek a komunikačního nástroje si ještě vyžádá množství práce; zdůrazňuje, že obnova musí být provedena včas, protože viditelnost a přístupnost Parlamentu by měla být zajištěna s dostatečným předstihem před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu v roce 2019, nejpozději však do těchto voleb; zdůrazňuje, že transparentní a přístupné internetové stránky jsou pro zapojení občanů klíčové;

54.  bere na vědomí výrazné zvýšení objemu žádostí zaslaných oddělení pro žádosti občanů o informace (AskEP) od roku 2014, zejména v důsledku zjevně koordinovaných kampaní týkajících se určitých aktuálních témat; navrhuje, aby byli s odpověďmi Parlamentu obeznamováni poslanci, kteří možná o jejich existenci nemají tušení;

55.  upozorňuje na nejnovější průzkum Eurobarometru zadaný Parlamentem, v němž byla položena konkrétní otázka na obraz Parlamentu v očích veřejnosti; je potěšen tím, že podle tohoto průzkumu procento občanů, kteří Parlament vnímají pozitivně, vzrostlo z 25 % (2016) na 33 % (2017); s uspokojením konstatuje, že nárůst kladného vnímání je přímo úměrný poklesu „záporného názoru“ na Parlament o 7 procentních bodů z 28 % (2016) na 21 % (2017); zdůrazňuje, že navzdory jasným známkám zlepšení je ještě třeba vykonat množství práce;

56.  vybízí předsednictvo, aby při posuzování nových předpisů pro skupinové návštěvy zavedených v loňském roce zrušilo možnost pověřit vedením skupiny akreditované parlamentní asistenty;

57.  požaduje, aby byl přezkoumán systém pro výpočet úhrady cestovních výdajů pro skupinové návštěvy sponzorované poslanci, a to jak s cílem zajistit rovné zacházení pro všechny občany Unie, tak v zájmu podpory používání ekologičtějších dopravních prostředků, vzhledem k tomu, že stávající systém založený na počtu ujetých kilometrů nezohledňuje izolaci a zeměpisné překážky, kterým čelí některé oblasti Unie, a nezohledňuje náklady na cestování na místa, kde jsou k dispozici rychlejší a ekologičtější způsoby dopravy;

58.  konstatuje, že k 31. prosinci 2016 bylo na sekretariátu zaměstnáno celkem 5 375 úředníků a dočasných zaměstnanců (stav o 16 pracovníků nižší než k 31. prosinci 2015) a v politických skupinách bylo zaměstnáno celkem 806 úředníků a dočasných zaměstnanců (stav o 35 pracovníků vyšší než k 31. prosinci 2015); spolu se smluvními zaměstnanci odpovídalo GŘ PERS za 9 402 zaměstnanců (stav o 264 pracovníků vyšší než k 31. prosinci 2014);

59.  konstatuje, že k 1. lednu 2016 bylo v plánu pracovních míst Parlamentu zrušeno 57 pracovních míst v souladu s revizí služebního řádu na rok 2014 a VFR na období 2014–2020;

Generální ředitelství pro personál

60.  vítá skutečnost, že prosazování rovných příležitostí je i nadále klíčovou součástí politiky řízení lidských zdrojů Parlamentu; konstatuje, že akční plán pro prosazování rovnosti žen a mužů a rozmanitosti, který schválilo předsednictvo v roce 2015, byl v roce 2016 i nadále uskutečňován spolu s jeho specifickými cíli a všemi ostatními souvisejícími opatřeními;

61.  vítá skutečnost, že byl přijat časový plán projektu „Rovnost žen a mužů v sekretariátu Evropského parlamentu“; konstatuje, že tento plán nastiňuje konkrétní činnosti a jasný časový sled konkrétních opatření týkajících se řízení, odborného vzdělávání, zvyšování informovanosti o rovnosti žen a mužů, opatření ve snaze o rovnováhu práce a soukromého života a pravidelného monitorování vyváženého zastoupení mužů a žen na základě statistických údajů;

62.  vítá skutečnost, že došlo k posílení rovnosti žen a mužů v pozici vedoucích oddělení jmenovaných generálním tajemníkem z 21 % v roce 2006 na 36 % v roce 2016 a že pracovní pozice, které ženy získaly, mají tendenci vykazovat uspokojivé zlepšení kvality pracovních pozic určených ženám;

63.  lituje toho, že vyváženost zastoupení žen a mužů na úrovni generálního ředitele poklesla z 33,3 %/ 66,7 % v roce 2015 na 16,7 %/83,3 % v roce 2016; konstatuje, že vyváženost zastoupení žen a mužů na úrovni ředitelů zůstala mezi lety 2015 a 2016 takřka beze změny, činila 29,2 %/70,8 %, resp. 29,8 %/70,2 %; soudí, že tento postup je v rozporu s časovým plánem projektu Rovnost žen a mužů v sekretariátu Evropského parlamentu;

64.  uznává, že některé činnosti, jako je provozování jídelen a úklid, bylo pro Parlament výhodnější zajišťovat externě, a že v důsledku toho u některých generálních ředitelství může počet externích zaměstnanců v prostorách Parlamentu dokonce převyšovat počet úředníků;

65.  opakuje svůj názor, že by externí zaměstnanci neměli být využíváni jako způsob kompenzace za snížení stavu pracovních míst dohodnutého v rámci revize služebního řádu z roku 2014 a současného VFR;

66.  konstatuje, že na konci roku 2016 v Parlamentu pracovalo 1 924 akreditovaných parlamentních asistentů, o rok dříve jich bylo 1 791; žádá, aby právům akreditovaných parlamentních asistentů a místních asistentů byla věnována zvláštní pozornost, protože jejich smlouvy jsou bezprostředně provázány s mandátem poslanců Parlamentu, kterým poskytují podporu, s ohledem na to, že akreditovaní parlamentní asistenti jsou zaměstnanci, kteří mají pracovní smlouvu s Parlamentem, zatímco místní asistenti se řídí různými vnitrostátními právními předpisy;

67.  opakuje, že je znepokojen údajnou praxí, podle níž poslanci požadují, aby akreditovaní parlamentní asistenti cestovali, zejména do Štrasburku, bez cestovních příkazů, bez úhrady výdajů za pracovní cestu nebo jednoduše bez úhrady cestovních výdajů; je toho názoru, že takováto praxe vytváří prostor ke zneužívání této možnosti vzhledem k tomu, že pokud akreditovaní parlamentní asistenti cestují bez cestovních příkazů, nejenom že musí platit náklady z vlastních prostředků, ale navíc nejsou ani kryti pracovním pojištěním; vyzývá generálního tajemníka, aby tuto údajnou praxi prošetřil a aby o tom do konce roku podal zprávu;

68.  znovu žádá Konferenci předsedů, aby znovu zvážila možnost, aby akreditovaní parlamentní asistenti za určitých podmínek, které budou stanoveny, doprovázeli poslance na oficiálních delegacích a pracovních cestách, jak to již někteří poslanci požadují; vyzývá generálního tajemníka, aby prošetřil dopady na rozpočet a organizaci a logistiku těchto služebních cest;

69.  konstatuje, že Parlament poskytuje rozpočet výboru zaměstnanců, požaduje, aby podobný rozpočet poskytl i pro výbor akreditovaných parlamentních asistentů, protože plní úkoly stanovené statutem, které jsou užitečné pro všechny orgány a poslance;

70.  vyzývá správu, aby zapojila výbor akreditovaných parlamentních asistentů do všech rozhodovacích procesů, které by se mohly týkat akreditovaných parlamentních asistentů buď výhradně, nebo společně s ostatními kategoriemi zaměstnanců zastoupenými ve výboru zaměstnanců;

71.  vítá zájem o udržení zaměstnanců, kteří jsou britskými občany a pracují jako evropští úředníci; žádá generálního tajemníka, aby předložil zprávu o možných rizicích pro britské zaměstnance a o tom, jak zajistit, aby se britští zaměstnanci nestali obětí brexitu a aby jejich zákonná, smluvní a nabytá práva byla plně ochráněna;

72.  bere na vědomí, že v souladu s interinstitucionální dohodou o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(9) bylo pro rok 2016 zrušeno v plánu pracovních míst Parlamentu 57 míst, což odpovídalo požadavku na 5 % snížení stavu zaměstnanců; konstatuje, že byla zrušena ještě další dvě místa, která byla převedena do Komise v souvislosti s interinstitucionálními projekty IT; konstatuje navíc, že na základě rozhodnutí rozpočtového orgánu měl Parlament snížit svůj plán pracovních míst k 1. lednu 2017 o dalších 76 míst;

73.  je toho názoru, že v reakci na kampaň „#MeToo“ by měl Parlament dosáhnout uplatňování nulové tolerance vůči násilí v jakékoli formě, ať už strukturální, sexuální, fyzické nebo psychologické; proto žádá:

– plnou odpovědnost pachatelů a uplatňování dostupných sankcí a postihů v plném rozsahu;

– vytvoření centrální kanceláře pro řešení stížností určené k ohlašování případů obtěžování;

– přístup k nezávislému výboru pro řešení případů obtěžování v Parlamentu, který nereprodukuje vnitřní strukturu moci tím, že by byl složen z poslanců;

– ochranu pro oběti a ty, kteří takovéto násilné chování nahlásí, tak, aby zůstali v naprosté anonymitě a případy se řešily diskrétně;

– psychologickou podporu pro oběti, kterou bude zajišťovat centrální kancelář Parlamentu s pomocí lékařů, sociálních pracovníků a poradců;

– povinné školení o sexuálním obtěžování a psychickém obtěžování na pracovišti pro poslance a úředníky v mocenských pozicích;

– školení a informace pro zaměstnance, které jim pomohou rozpoznat sexuální obtěžování a zajistit, aby znali svá práva;

74.  domnívá se, že poměrně nízký počet stížností na obtěžování, které byly předloženy jak poradnímu výboru zabývajícímu se stížnostmi na obtěžování od zaměstnanců, tak akreditovanými parlamentními asistenty, by mohl naznačovat, že nejsou odpovídající možnosti, jak si stěžovat; zdůrazňuje, že služební řád uznává dva druhy obtěžování (psychologické a sexuální obtěžování); je toho názoru, že boj proti jakémukoli druhu obtěžování by měl být jednou z nejdůležitějších priorit generálního tajemníka; vítá v tomto ohledu návrh generálního tajemníka zřídit síť nezávislých důvěrných konzultantů, na které se mohou obrátit akreditovaní parlamentní asistenti, stážisté pracující pro poslance, zaměstnanci skupin a všichni ostatní zaměstnanci a stážisté; konstatuje, že tito konzultanti budou vybíráni podle odborných znalostí a interpersonálních dovedností a absolvují cílená školení; vybízí k revizi složení poradních výborů zabývajících se stížnostmi na obtěžování tak, aby bylo zajištěno rovné zastoupení poslanců, akreditovaných parlamentních asistentů a zaměstnanců a vyvážené zastoupení žen a mužů; vyzývá předsednictvo, aby přezkoumalo možnost jmenování externího auditora, aby se ještě zlepšily interní procesy;

75.  znovu připomíná zranitelnou pozici, v níž se nacházejí akreditovaní parlamentní asistenti a stážisté poslanců ve vztahu k vnitřním předpisům pro ochranu oznamovatelů; varuje generálního tajemníka před možnými finančními důsledky toho, že Parlament stále ještě neposkytuje akreditovaným parlamentním asistentům, kteří oznamují závažné protiprávní jednání poslanců, potřebnou ochranu oznamovatelů; naléhavě žádá generálního tajemníka, aby se touto situací okamžitě zabýval;

76.  požaduje, aby týdny vyhrazené na vnější parlamentní činnost byly využívány pro vzdělávací kurzy, zejména pro asistenty poslanců, včetně intenzivních jazykových kurzů;

77.  znovu upozorňuje na to, že Parlament je v podstatě jediným orgánem, který nezavedl systém pružné pracovní doby, mechanismus, který zavedly téměř všechny orgány, zejména Komise, už před několika lety, což vedlo prokazatelně k vyšší produktivitě a lepší kvalitě života zaměstnanců; požaduje, aby byl do úpravy pracovní doby Parlamentu co nejdříve začleněn systém pružné pracovní doby a aby byl Výbor pro rozpočtovou kontrolu průběžně informován o pokroku při dosahování tohoto cíle;

78.  opakuje – jak bylo přijato ve zprávě Parlamentu o udělení absolutoria za rok 2015 (bod 89) –, že studenti na stipendijní stáži by s ohledem na svůj příjem měli mít nárok na větší snížení cen v restauracích Parlamentu;

79.  s velkým znepokojením bere na vědomí pokles poptávky poslanců po individuálních jazykových kurzech francouzštiny a zejména španělštiny a italštiny, a to především od roku 2009; konstatuje, že pouze u kurzů angličtiny a němčiny je počet zájemců stabilní a dokonce se zvýšil; připomíná generálnímu tajemníkovi důležitost mnohojazyčnosti v procesu evropské integrace a úlohu, kterou by měla správa sehrávat při podpoře výuky jazyků mezi zvolenými zástupci občanů EU, vzhledem k tomu, že jazyky jsou také jedním za základních nástrojů dorozumívání a komunikace při výkonu poslaneckých povinností; vyzývá správu, aby poslance vhodnými prostředky pravidelně informovala o existujících brožurách a informacích dostupných na internetu týkajících se všech příležitostí, které Parlament nabízí, se zvláštním důrazem na výuku jazyků prováděnou interními lektory v Bruselu a lektory, kteří jsou k dispozici na vyžádání ve Štrasburku, protože toto řešení skýtá největší flexibilitu, nejlépe vyhovuje jejich potřebám a pracovním podmínkám a také jde o ekonomicky nejvýhodnější nabídku; dále naléhavě žádá generálního tajemníka, aby zajistil nezbytné prostředky na podporu mnohojazyčnosti v této oblasti, a to i zlepšením dostupnosti interních jazykových lektorů a ukončením nejistoty pracovního místa, které mnozí z nich čelí; bere na vědomí převedení oddělení pro odborné vzdělávání poslanců z GŘ FINS pod GŘ PERS s cílem vytvořit větší součinnost s oddělením pro odborné vzdělávání zaměstnanců, které již spadá pod GŘ PERS; žádá generálního tajemníka, aby Parlament informoval o konkrétních výsledcích, kterých tímto krokem hodlá docílit;

80.  vyzývá generálního tajemníka, aby vypracoval dobrovolnou a transparentní politiku mobility, která bude zohledňovat zájmy a dovednosti zaměstnanců v rámci skutečné strategie kariérního rozvoje;

Generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku

81.  konstatuje, že aktualizovaný návrh střednědobé strategie Parlamentu v oblasti budov, ve kterém se promítne nejnovější vývoj u budov v Lucemburku a Štrasburku, by měl být zaměřen na prostory v Bruselu, a zejména na to, co bude s budovou Paul-Henri Spaak; dále vyzývá předsednictvo, aby vyhodnotilo stáří infrastruktury v budově Salvador de Madariaga ve Štrasburku; konstatuje navíc, že klíčové faktory spojené s brexitem, které budou určující pro budoucnost politiky v oblasti budov, jako jsou potenciální důsledky brexitu pro mnohojazyčnost, pro počet míst úředníků v plánu pracovních míst a počet poslanců, stále nejsou známy; chápe, že spolehlivě plánovat lze, teprve až bude proces brexitu dokončen; vyzývá předsednictvo, aby vypracovalo strategie ke zmírnění rizik s ohledem na potřebu zabránit jakýmkoli možným narušením, jež by mohl způsobit budoucí vývoj jednání v otázce brexitu; žádá generálního tajemníka, aby navrhl podrobný plán, kam umístit zaměstnance, kteří pracují v různých budovách, v případě renovace nebo rekonstrukce těchto budov;

82.  naléhavě vyzývá příslušné útvary, aby vyjasnily, jak mají v plánu prakticky naplnit prohlášení Parlamentu, Rady a Komise o příkladné úloze svých budov s ohledem na směrnici o energetické účinnosti, a to vzhledem k blížícímu se konečnému termínu v roce 2020;

83.  bere na vědomí, že předsednictvo pověřilo generálního tajemníka zadáním vypracovat podrobné návrhy možností v souvislosti se stavebními úpravami v budově Paul-Henri Spaak; dále podotýká, že tyto návrhy by se měly věnovat všem možným scénářům, včetně možnosti nechat věci, jak jsou, nebo provést renovaci či rekonstrukci, a že by k těmto návrhům měla být připojena podrobná posouzení proveditelnosti projektů a měly by být řešeny veškeré relevantní právní záležitosti; konstatuje, že podrobné návrhy, které připravilo GŘ INLO, měly být předloženy předsednictvu počátkem roku 2018;

84.  konstatuje, že většina budov Parlamentu nebyla projektována a stavěna se zřetelem k požadavkům norem Eurokódy pro navrhování stavebních konstrukcí, protože tyto normy v době jejich výstavby ještě neexistovaly; konstatuje, že jedinými budovami, které vyhovují normám Eurokódy pro navrhování stavebních konstrukcí, jsou budovy Willy Brandt a Wilfried Martens; zjišťuje, že riziko, které vzniká potenciální zranitelností konstrukce jednotlivých budov, je částečně zmírněno operativními opatřeními, která provedlo GŘ INLO a generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu (GŘ SAFE), a že se předpokládají další organizační změny s cílem řešit tento problém;

85.  připomíná, že předsednictvo na své schůzi dne 11. dubna 2016 přijalo návrh zajišťovat službu přepravy poslanců interně; konstatuje s uspokojením, že postup pro zajišťování služby řidičů interně vedl ke kvantitativnímu i kvalitativnímu zvýšení úrovně služeb poskytovaných poslancům a také umožnil účinně a efektivně reagovat na nepředvídatelné nouzové situace nebo náhlý nárůst poptávky; lituje toho, že při procesu náboru pro službu přepravy v Parlamentu nebyla dodržena zásada vyváženého zastoupení žen a mužů; vyzývá generálního tajemníka, aby předložil návrh na zlepšení současné situace; je navíc znepokojen rozdílem v platových třídách mezi řidiči a ptá se předsednictva, zda plánuje zvážit harmonizaci, aby se zabránilo případným nespravedlivým systémům odměňování;

86.  vítá zavedení zkušebního projektu digitálního předávání podpůrných dokladů mezi zadavatelským oddělením na GŘ INLO a oddělením ex ante pro závazky výdajů v oddělení údržby ve Štrasburku; s uspokojením konstatuje, že na základě pozitivních zkušeností byl tento projekt rozšířen i na oddělení projektů ve Štrasburku; podněcuje GŘ INLO k tomu, aby i nadále zavádělo digitální předávání dokumentů, kdekoli je to možné, aby se snížily náklady a zvýšila se efektivita příslušných útvarů;

87.  konstatuje, že revize cen v samoobslužné jídelně Parlamentu byla nutná, aby skončila praxe dotovaných služeb a přešlo se ke smlouvě koncesního typu, u které poskytovatel stravovacích služeb sám nese ekonomické a obchodní riziko; vítá skutečnost, že stážisté v Parlamentu mají i nadále nárok na slevu ve výši 0,50 EUR na hlavní jídlo v samoobslužných restauracích v Bruselu a Lucemburku a ve výši 0,80 EUR ve Štrasburku; žádá GŘ INLO, aby sledovalo budoucí zvyšování cen, aby bylo zajištěno, že budou za tyto služby účtovány odpovídající a spravedlivé ceny;

Generální ředitelství pro tlumočení a konference

88.  bere na vědomí, že pokud jde o nové výstupní referenční hodnoty pro tlumočníky, byla stanovena průměrná doba tlumočení nejméně 11 hodin týdně a nejvíce 17 hodin; konstatuje, že celkový průměrný počet hodin týdně, které stráví interní tlumočníci tlumočením ve svých kabinách, se zvýšil z 11 hodin 54 minut v roce 2014 na 13 hodin 25 minut v roce 2016; konstatuje, že rok 2014 byl volebním rokem, takže potřeba tlumočení byla nižší; zdůrazňuje, že nárůst mezi lety 2014 a 2016 je důsledkem návratu Parlamentu k pravidelnému rytmu střídání výborů, skupin, Štrasburku a tyrkysových týdnů; připomíná, že při revizi služebního řádu v roce 2013 byla týdenní pracovní doba pro všechny zaměstnance evropských institucí zvýšena ze 37,5 hodiny na 40–42 hodin, v důsledku čehož se zvýšila také týdenní pracovní doba tlumočníků; podněcuje k budoucí spolupráci mezi odbory a generálním tajemníkem, která by se měla zaměřit na to, jak vytvořit spravedlivé pracovní podmínky a současně zajistit hladký průběh parlamentní práce; upozorňuje, že probíhají průběžná jednání mezi generálním tajemníkem a výborem zaměstnanců, a naléhavě vyzývá všechny strany, aby dospěly k dohodě; konstatuje, že zvýšení prostředků vynaložených na „další zaměstnance“ bylo částečně vysvětlováno zvýšenou potřebou externího tlumočení v roce 2016 (o 2,2 milionu EUR více než v roce 2015); mimoto konstatuje, že u schůzí politických skupin a schůzí výborů není k dispozici tlumočení do všech jazyků vzhledem k pravidlům pro poskytování tlumočníků; konečně zjišťuje, že změny v plánování schůzí výborů, v jejichž důsledku se mnoho schůzí konalo v neobvyklou dobu, je částečně způsobeno jen malou flexibilitou při snaze o efektivní využívání tlumočnické kapacity;

89.  s uspokojením konstatuje, že předsednictvo přijalo „strategii modernizace řízení konferencí“ v Parlamentu, kterou mu předložil generální tajemník; konstatuje, že tato strategie předpokládá jediné kontaktní místo poskytující podporu pořadatelům konferencí a měla by být podpořena integrovanou konferenční službou využívající konkrétním požadavkům přizpůsobenou platformu IT; konstatuje také, že pro technická zařízení v zasedacích místnostech by měla být postupně zaváděna pomoc dostupná na jednom místě a správa a podpora na jednom místě;

Generální ředitelství pro finance

90.  připomíná, že předsednictvo schválilo na své schůzi dne 26. října 2015 nový přístup s cílem zvýšit zaměření na klienta a snížit administrativní zátěž pro poslance zavedením dvou nových nástrojů, „Portálu pro poslance EP“ a „e-portálu“; vítá zavedení „Portálu pro poslance EP“, který je jednotným kontaktním místem, kde jsou sdruženy všechny služby týkající se formalit finančních a sociálních nároků, a jehož plný provoz byl zahájen v červenci 2016; konstatuje, že jeho elektronická on-line verze „e-portál“ byla k dispozici od ledna 2015 s přehlednými informacemi o platných předpisech a právech spojených se statusem poslance; zdůrazňuje, že zjednodušení administrativní činnosti by nemělo být dosahováno pouze přenesením části práce administrativních zaměstnanců na poslance a jejich kanceláře;

91.  požaduje, aby byly zjednodušeny postupy při náboru zaměstnanců a úhrady služebních cest a cestovních výdajů místních asistentů; vyjadřuje politování nad tím, že tyto procesy jsou často složité a zdlouhavé, což má za následek značné zpoždění; vyzývá GŘ FINS, aby tuto záležitost řešilo jako prioritu;

92.  konstatuje, že platnost současné smlouvy s cestovní kanceláří Parlamentu končí na konci roku 2018 a že se připravuje otevřené nabídkové řízení s cílem vybrat novou cestovní kancelář, která bude pomáhat Parlamentu při vyřizování a organizaci pracovních cest; požaduje, aby tato nová smlouva obsahovala zpřísněné podmínky, zejména pokud jde o stanovování cen jízdenek/letenek a o to, že by telefonní operátoři cestovní kanceláře měli být k dispozici nepřetržitě, a to i o víkendu; zdůrazňuje význam jednoduchého a uživatelsky přívětivého mechanismu pro vyřizování stížností tak, aby bylo možné rychle upozorňovat na nedostatky, což umožní rychlé zlepšení jakýchkoli problémů; zdůrazňuje, že je třeba věnovat větší pozornost konkrétním požadavkům poslanců a jejich potřebě na míru přizpůsobených služeb;

93.  vybízí nástupnickou cestovní kancelář, aby usilovala o dosažení nejkonkurenceschopnějších cen cestovních služeb Parlamentu;

Dobrovolný důchodový fond

94.  konstatuje, že dobrovolný důchodový fond byl zřízen v roce 1990 podle pravidel předsednictva, jimiž se řídí dodatečný (dobrovolný) důchodový systém, a poslanci se do něj mohli přihlašovat až do konce šestého volebního období (13. července 2009); konstatuje, že tento fond byl zřízen jako důchodový systém pro poslance, protože do té doby žádný takový neexistoval;

95.  připomíná, že Soudní dvůr v roce 2013 rozhodl, že rozhodnutí předsednictva zvýšit věk odchodu do důchodu pro pojistníky fondu ze 60 na 63 let, aby nedošlo k brzkému vyčerpání kapitálu a aby byl fond uveden do souladu s novým statutem poslanců Parlamentu, je právně platné;

96.  konstatuje, že se zvýšil odhadovaný pojistně-matematický schodek dobrovolného důchodového fondu z 286 milionu EUR na konci roku 2015 na 326,2 milionu EUR na konci roku 2016; dále konstatuje, že na konci roku 2016 činil disponibilní vlastní kapitál fondu 146,4 milionu EUR a výše pojistného závazku 472,6 milionu EUR; zjišťuje, že tyto předpokládané budoucí závazky jsou rozloženy do několika desetiletí, konstatuje však, že celková částka vyplacená z dobrovolného důchodového fondu v roce 2016 činila 16,6 milionu EUR;

97.  zdůrazňuje, že v příštích pěti letech bude z řad poslanců, kteří dosáhnou věku odchodu do důchodu a kteří budou mít nárok na vyplácení důchodu na základě svých příspěvků do fondu a za předpokladu, že v roce 2019 nebude žádný příjemce (znovu) zvolen nebo nepřijme jiný volný evropský mandát, počet nových důchodců 21 v roce 2018, 74 v roce 2019, 21 v roce 2020, 12 v roce 2021 a 17 v roce 2022;

98.  lituje toho, že stále ještě není k dispozici posouzení současné situace dobrovolného důchodového fondu; připomíná bod 115 usnesení o udělení absolutoria za rok 2015 a bod 112 zprávy o udělení absolutoria za rok 2014, který požaduje posouzení stávající situace dobrovolného důchodového fondu; vyzývá předsednictvo, aby co nejdříve zajistilo provedení posouzení stávající situace dobrovolného důchodového fondu, a to nejpozději do 30. června 2018;

99.  znovu upozorňuje na přetrvávající problémy týkající se dobrovolného důchodového fondu a žádá předsednictvo a generálního tajemníka, aby přijali opatření s cílem zabránit jeho brzké platební neschopnosti, aniž by to mělo jakýkoli dopad na rozpočet Parlamentu;

100.  konstatuje, že až a pokud fond nebude schopen plnit své závazky, ručí za vyplácení důchodových nároků Parlament; vítá oznámení generálního tajemníka, že předložil předsednictvu plán dalšího postupu;

101.  konstatuje, že s ohledem na současnou úroveň finančních aktiv fondu v kombinaci s jeho budoucími ročními platebními závazky a vývojem návratnost jeho investic na finančních trzích se termín platební neschopnosti dobrovolného důchodového fondu předpokládá zhruba v rozmezí let 2024 až 2026;

Příspěvek na všeobecné výdaje

102.  vítá rozhodnutí předsednictva vytvořit pracovní skupinu ad hoc pro stanovení a zveřejnění pravidel pro používání příspěvku na všeobecné výdaje; připomíná očekávání, která Parlament formuloval ve svých usneseních ze dne 5. dubna 2017(10) a ze dne 25. října 2017(11) o rozpočtu na rok 2018, která požadují větší transparentnost příspěvku na všeobecné výdaje a potřebu pracovat na vymezení přesnějších pravidel týkajících se odpovědnosti výdajů povolených v rámci tohoto příspěvku, aniž by Parlamentu vznikly vícenáklady; znovu vyzývá předsednictvo, aby provedlo následující konkrétní změny týkající se příspěvku na všeobecné výdaje:

– příspěvek na všeobecné výdaje by měl být ve všech případech spravován na samostatném bankovním účtu;

– poslanci by měli uchovávat veškeré účtenky související s příspěvkem na všeobecné výdaje;

– nevyužitá část příspěvku na všeobecné výdaje by měla být na konci funkčního období poslance vrácena;

103.  připomíná princip nezávislosti poslaneckého mandátu; zdůrazňuje, že zvolení poslanci odpovídají za použití výdajů pro parlamentní činnosti a že mohou zveřejnit svůj výkaz výdajů financovaných z příspěvku na všeobecné výdaje na své osobní internetové stránce;

104.  je přesvědčen, že jakákoli revize příspěvku na všeobecné výdaje by měla vzít v potaz dříve přijatá doporučení pléna týkající se transparentnosti a finanční zodpovědnosti;

Generální ředitelství pro inovace a technologickou podporu

105.  připomíná, že klíčovým strategickým pilířem ve světě otevřené komunikace je pro Parlament posílení bezpečnosti IKT; konstatuje, že v rámci akčního plánu pro kybernetickou bezpečnost se pilíř „kybernetické bezpečnosti“ zaměřuje na zvyšování informovanosti a školicí činnosti, aby bylo zajištěno, že uživatelé IKT v Parlamentu budou informováni o rizicích, a aby tak přispíval k první linii obrany v tomto směru; bere na vědomí informační kampaň týkající se rizik pro kybernetickou bezpečnost, jejíž součástí jsou vizuální upomínky rozmístěné po prostorách Parlamentu, články vycházející v interním parlamentním zpravodaji na téma kybernetické bezpečnosti a informační schůzky pro poslance EP, asistenty a zaměstnance; vyjadřuje nicméně své znepokojení nad hrozbami pro kybernetickou bezpečnost; vítá jmenování ředitele pro bezpečnost informačních systémů, vytvoření oddělení pro bezpečnost IKT s útvarem pro řízení bezpečnosti a útvarem pro bezpečnostní operace; vyzývá generálního tajemníka, aby prověřil možnost zavedení systému založeného výhradně na interních odbornících, mimo jiné s cílem zabránit vysoké fluktuaci;

106.  domnívá se, že první prioritou v oblasti služeb IT by mělo být zajištění dobrého přístupu k internetu a že v současné době dochází k příliš velkému počtu nehod;

107.  bere na vědomí projekt „ICT3MEPs“, který by měl zlepšit služby v oblasti IKT poskytované poslancům a jejich zaměstnancům v době, kdy pracují ve ve svých volebních obvodech; zjišťuje, že první fáze projektu byla realizována v říjnu 2016, kdy byla zavedena správa přístupu pro místní asistenty; konstatuje nicméně, že na projektu je stále co zlepšovat; žádá příslušné útvary, aby pokračovaly v realizaci tohoto projektu se zřetelem k potřebám uživatelů;

108.  vítá zavedení přístupu k wi-fi pro návštěvníky Parlamentu, což je dalším krokem k digitálně inkluzivnějšímu Parlamentu; upozorňuje však na to, že bezpečnost IKT by měla být i nadále naprostou nezbytností a že intranet Parlamentu by měl být ochráněn proti potenciálním nepřátelským útokům zvenčí; zdůrazňuje, že je třeba zásadně zlepšit povahu poskytované služby, zejména ve Štrasburku, a očekává, že budou v blízké budoucnosti přijata nezbytná opatření;

109.  vyzývá předsednictvo, aby ve spolupráci s generálním ředitelstvím pro inovace a technologickou podporu (GŘ ITEC) přijalo opatření ke zmírnění rizika s cílem zajistit hladký průběh práce Parlamentu v případě poškození nebo výpadků systému; zdůrazňuje význam prioritního seznamu služeb, podle něhož musí být fungování služby obnoveno co nejrychleji, aby v případě kybernetického útoku služba nadále fungovala v rámcovém rozsahu; vyzývá předsednictvo, aby vypracovalo pohotovostní plán pro dlouhodobé výpadky systému; doporučuje diverzifikovat místa, na kterých se nacházejí servery datových center, s cílem zlepšit bezpečnost a kontinuitu systémů IT v Parlamentu;

110.  opakuje svůj požadavek vyjádřený v usnesení o udělení absolutoria za rok 2014, aby byl vytvořen nouzový systém rychlého varování, který umožní GŘ ITEC ve spolupráci s GŘ SAFE zasílat prostřednictvím SMS či e-mailu rychlá sdělení poslancům a zaměstnancům, kteří budou souhlasit s tím, že jejich kontaktní údaje budou zařazeny na komunikační seznam, jenž bude použit ve specifických mimořádných situacích;

Generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu

111.  bere na vědomí nový optimalizovaný systém pro organizaci bezpečnostních úkolů, který generální tajemník předložil předsednictvu v lednu 2018; bere dále na vědomí, že tento nový systém bere v potaz specifičnost úlohy a funkce pracovníků ostrahy; doufá, že lze zachovat otevřený dialog, abychom měli i nadále na zřeteli požadavky této skupiny zaměstnanců pracující ve velmi napjatých bezpečnostních podmínkách;

112.  vítá dlouhodobé úsilí zlepšovat bezpečnost a ochranu v prostorách Parlamentu i v jejich okolí; bere na vědomí, že pokud jde o bezpečnost, musí Parlament usilovat o dosažení křehké rovnováhy mezi zohledněním celé řady ochranných opatření a zavedením příliš přísného bezpečnostního režimu, který by činnost Parlamentu zpomaloval; trvá nicméně na tom, že bezpečnost Parlamentu je třeba dále posílit, a znovu žádá, aby generální tajemník zajistil, že zaměstnanci budou řádně proškoleni a budou schopni profesionálně plnit své úkoly, a to i v mimořádných situacích;

113.  vyzývá bezpečnostní pracovníky GŘ SAFE, aby v případě evakuace pečlivě zkontrolovali celou budovu, za kterou odpovídají, a ujistili se, že byla evakuována, a aby během evakuace poskytli pomoc osobám s poruchou sluchu nebo s jinou formou zdravotního postižení;

Parlament šetrný k životnímu prostředí

114.  připomíná, že předsednictvo zahájilo projekt systému environmentálního řízení dne 19. dubna 2004; konstatuje, že v roce 2016 přijalo předsednictvo revidovanou environmentální politiku, která zachovává a opět potvrzuje závazek Parlamentu k neustálému zlepšování zaměřenému na šetrnost k životnímu prostředí;

115.  oceňuje odhodlání Parlamentu provádět zadávání zelených veřejných zakázek; konstatuje, že v červnu 2016 byly schváleny „pokyny EP pro zadávání zelených veřejných zakázek“, které mají pomoci schvalujícím osobám v Parlamentu úspěšně zahájit politiku a postupy zelených nákupů; vítá zřízení interinstitucionálního kontaktního místa pro zelené veřejné zakázky; požaduje, aby bylo vyhodnoceno zavedení kritérií povinných konzultací zelených veřejných zakázek pro veřejné zakázky překračující určitou finanční hodnotu nebo pro konkrétní kategorie výrobků; bere na vědomí výstavbu vertikální zahrady v budově Altiero Spinelli a je toho názoru, že její výhody nijak neodůvodňují její náklady; vyzývá systém environmentálního řízení, aby hledal řešení, která kromě ekologického rozměru zohledňují i poměr nákladů a přínosů;

116.  vítá instalaci fontánek s pitnou vodou a nový systém opakovaně použitelných skleněných nádob; konstatuje, že tyto fontánky nejsou dostatečně propagovány a nebyly dosud instalovány v kancelářských prostorách; vyjadřuje politování nad tím, že v rozporu s požadavky zadávací dokumentace na snížení plastového odpadu se zvýšil počet jídel v jednorázových obalech prodaných ve stravovacích zařízeních Parlamentu; požaduje transparentní informace o množství plastového odpadu vznikajícího ve stravovacích zařízeních; konstatuje, že značka balené pitné vody podávané na schůzích Parlamentu se změnila už třikrát za necelé dva roky, což neodpovídá dříve oznámeným dobám trvání nabídkového řízení, a že obaly jsou stále plastové; bere na vědomí, že Komise přestala používat plastové lahve s pitnou vodou, a vyzývá Parlament, aby vypracoval plán, jak Komisi následovat, a to zejména s ohledem na příkladnou úlohu Parlamentu a s ohledem na politickou iniciativu strategie pro problematiku plastů;

117.  konstatuje, že předsednictvo vyslovilo souhlas s časovým plánem pro přechod k vozovému parku elektromobilů, který předložil generální tajemník; bere na vědomí, že koncem roku 2017 by měla polovinu všech osobních vozů a minibusů ve vozovém parku Parlamentu tvořit elektrická vozidla nebo nabíjecí hybridní vozidla, a že od roku 2018 by jakýkoli vůz nově pořizovaný do vozového parku Parlamentu měl být nabíjecím hybridem nebo elektrickým vozidlem; konstatuje, že v roce 2020 by měly být veškeré osobní vozy ve vozovém parku Parlamentu elektrickými vozidly nebo nabíjecími hybridními vozidly, a v roce 2021 by mělo totéž platit i pro všechny minibusy Parlamentu; rozhodně zdůrazňuje, že před jakoukoli větší obnovou vozového parku by měla být provedena analýza nákladů a přínosů a že Výbor pro rozpočtovou kontrolu by měl být obeznámen s analýzou nákladů a přínosů vypracovanou v rámci provádění časového plánu pro přechod k vozovému parku elektromobilů; požaduje, aby bylo větší úsilí věnováno podpoře aktivní mobility, včetně nabídky přitažlivějších, dostupnějších a bezpečnějších parkovacích míst pro cyklisty;

118.  vyzývá předsednictvo, aby se při hledání řešení šetrnějších k životnímu prostředí neomezovalo jen na elektromobily, protože existují obavy týkající se jejich výroby (včetně dostatečné dostupnosti potřebných zdrojů) a odstraňování použitých baterií na konci životnosti; vyjadřuje politování nad tím, že poslanci nebyli informováni o analýze alternativních paliv, jako jsou biopaliva, syntetická paliva nebo vodíkové palivové články; zdůrazňuje, že diverzifikace vozového parku šetrného k životnímu prostředí by snížila závislost na jednom dodavateli a mohla by předcházet možnému budoucímu nedostatku v zásobování;

119.  konstatuje, že Parlament musí dodržovat platné regionální a místní právní předpisy, a vyzývá útvary Parlamentu, aby upřesnily, jakým způsobem uplatňují bruselský regionální zákon o kvalitě vzduchu, klimatu a hospodaření s energií (COBRACE), zejména pokud jde o parkovací místa nabízená zaměstnancům;

120.  v souvislosti s politikou Unie v oblasti energetiky a klimatu pro období po roce 2030 vítá dodatečná opatření ke kompenzaci nevyhnutelných emisí; žádá Parlament, aby vypracoval další koncepce pro kompenzaci emisí CO2;

Výroční zpráva o udělených zakázkách

121.  připomíná, že finanční nařízení(12) a prováděcí pravidla k němu(13) stanoví, že rozpočtovému orgánu a veřejnosti musí být poskytnuty informace o zakázkách udělených orgánem nebo institucí; konstatuje, že finanční nařízení ukládá povinnost zveřejňovat udělené zakázky v hodnotě nad 15 000 EUR, tj. v hodnotě, která odpovídá prahové hodnotě, nad níž je nutno konat výběrové řízení s více nabídkami;

122.  konstatuje, že z celkových 219 zakázek udělených v roce 2016 vzešlo 77 (v hodnotě 436 milionů EUR) z otevřených nebo omezených řízení a 141 (v celkové hodnotě 64 milionů EUR) z vyjednávacího řízení; konstatuje, že celkový počet zakázek udělených v rámci vyjednávacího řízení byl v roce 2016 o 14 % nižší (141 oproti 151 v roce 2015) a jejich hodnota se snížila o 29 % (64 milionů EUR oproti 90 milionům EUR v roce 2015);

123.  bere na vědomí, že členění zakázek udělených v roce 2016 a v roce 2015 podle jejich typu vypadá následovně:

Typ zakázky

2016

2015

Počet

Procentní podíl

Počet

Procentní podíl

Služby

Dodávky

Stavební práce

Budovy

169

36

13

1

77 %

16 %

6 %

1 %

194

34

18

8

77 %

13 %

7 %

3 %

Celkem

219

100 %

254

100 %

Typ zakázky

2016

2015

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Služby

244 881 189

49 %

539 463 943

70 %

Dodávky

155 805 940

31 %

78 424 245

11 %

Stavební práce

97 640 851

19 %

92 889 168

12 %

Budovy

1 583 213

1 %

55 804 154

7 %

Celkem

499 911 194

100 %

766 581 510

100 %

(Výroční zpráva o zakázkách udělených Evropským parlamentem, 2016, s. 6)

124.  bere na vědomí následující rozdělení zakázek udělených v letech 2016 a 2015 podle typu použitého řízení:

Typ řízení

  

2016

2015

Počet

Procentní podíl

Počet

Procentní podíl

otevřené

omezené

vyjednávací

výběrové

výjimečné

70

7

141

1

32 %

3 %

64%

1 %

93

10

151

37 %

4 %

59 %

Celkem

219

100 %

254

100 %

Typ řízení  

2016

2015

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

otevřené

omezené

vyjednávací

výběrové

výjimečné

406 408 732

29 190 756

64 284 705

27 000

81 %

6 %

13 %

0 %

636 333 284

40 487 367

89 760 859

83 %

5 %

12 %

Celkem

499 911 194

100 %

766 581 510

100 %

(Výroční zpráva o zakázkách udělených Evropským parlamentem, 2016, s. 8)

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0)

125.  konstatuje, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 0 a přidělené politickým skupinám a nezařazeným poslancům byly v roce 2016 využity následovně:

Skupina

2016

2015

Roční prostředky

Vlastní zdroje a přenesené prostředky

Výdaje

Míra využití ročních prostředků

Prostředky přenesené do dalšího období

Roční prostředky

Vlastní zdroje a přenesené prostředky

Výdaje

Míra využití ročních prostředků

Prostředky přenesené do dalšího období

PPE

17 400

8 907

18 303

105,19 %

8 005

17 440

10 198

17 101

98,06 %

8 745

S&D

15 327

5 802

15 713

102,51 %

5 417

15 256

5 748

15 379

100,81 %

7 633

ECR

6 125

2 518

5 835

95,25 %

2 809

5 959

1 614

5 065

84,99 %

2 779

ALDE

5 759

2 366

6 448

111,98 %

1 676

5 692

2 517

5 865

103,03 %

2 839

GUE/NGL

4 340

1 729

4 662

107,43 %

1 407

4 305

1 256

3 832

89,02 %

2 156

Verts/ALE

4 180

1 557

3 921

93,82 %

1 815

4 153

1 293

3 890

93,67 %

2 078

EFDD

3 820

1 873

2 945

77,10 %

1 910

3 843

1 643

3 629

94,45 %

1 919

ENF**

1 587

0

827

52,09 %

793

Nezařazení poslanci

772

216

616

79,90 %

257

1 627

533

1 001

61,51 %

214

Celkem***

57 723

24 968

58 443

101,25 %

23 296

59 860

24 803

56 588

94,53 %

29 155

*   všechny částky v tisících EUR

**  konečné částky způsobilých výdajů u skupiny ENF budou zaneseny později

***  celkový součet nezahrnuje částky od skupiny ENF

126.  se znepokojením konstatuje, že u jedné politické skupiny vydal nezávislý externí auditor auditní výrok s výhradou; zejména je znepokojen tím, že auditor zjistil nedodržení předpisů pro používání finančních prostředků z rozpočtové položky 400 v případech nákladů, pro které nebylo možno obdržet odpovídající podpůrnou dokumentaci, a také v případě, kdy u 10 poskytovatelů služeb nebyly splněny povinnosti zadávacího řízení;

127.  vyjadřuje své znepokojení, pokud jde o riziko poškození pověsti Parlamentu, které tyto nesrovnalosti přinášejí, a je přesvědčen, že je třeba přijmout rychlá a účinná opatření, která umožní tyto nesrovnalosti řešit a zabránit jejich opakování v budoucnu;

Evropské politické strany a evropské politické nadace

128.  konstatuje, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 2 a přidělené politickým stranám byly v roce 2016 využity následovně(14):

Zkratka

Vlastní zdroje

Grant EP

Příjmy celkem(15)

Grant EP jako % způsobilých výdajů (max. 85 %)

Výsledný přebytek (k převodu do rezerv) nebo schodek

Evropská lidová strana

PPE

1 734

6 918

10 650

85 %

304

Strana evropských socialistů

PES

1 408

7 154

9 512

85 %

12

Strana Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

ALDE

611

2 337

3 162

85 %

88

Evropská strana zelených

EGP

502

1 795

2 587

85 %

78

Aliance Evropských konzervativců a reformistů

AECR

472

2 292

3 232

85 %

-240

Strana evropské levice

EL

335

1 594

2 119

85 %

25

Evropská demokratická strana

PDE

107

518

625

85 %

4

EUDemokraté

EUD

54

238

341

85 %

11

Evropská svobodná aliance

EFA

158

777

1 008

85 %

5

Evropské křesťanské politické hnutí

ECPM

109

493

665

85 %

0

Evropská aliance pro svobodu

EAF

68

391

459

85 %

-40

Evropská aliance národních hnutí

AEMN

61

229

391

85 %

0

Hnutí pro Evropu svobod a demokracie

MENL

189

785

1 020

85 %

0

Aliance pro mír a svobodu

APF

62

329

391

85 %

-5

Celkem

 

5 870

25 850

36 160

85 %

242

 

129.  konstatuje, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 3 a přidělené politickým nadacím byly v roce 2016 využity následovně(16):

Nadace

Zkratka

Přidružena ke straně

Vlastní zdroje

Konečná výše grantu EP

Příjmy celkem

Grant EP jako % způsobilých výdajů (max. 85 %)

Wilfried Martens Centre for European Studies

WMCES

PPE

965 665

4 878 174

5 843 839

85 %

Evropská nadace pokrokových studií

FEPS

PES

1 041 910

4 430 253

5 472 163

84 %

Evropské liberální fórum

ELF

ALDE

248 996

1 126 430

1 375 426

85 %

Zelená evropská nadace

GEF

EGP

204 866

1 090 124

1 294 990

85 %

Transform Europe

TE

EL

217 209

901 484

1 118 693

85 %

Institut evropských demokratů

IED

PDE

50 690

272 033

322 724

85 %

Centrum Mauritse Coppieterse

CMC

EFA

71 952

318 411

390 362

85 %

Nový směr – Nadace pro evropskou reformu

ND

AECR

316 916

1 503 964

1 820 880

85 %

Evropská nadace pro svobodu

EFF

EAF

41 923

226 828

268 751

85 %

Organizace pro evropskou mezistátní spolupráci*

OEIC

EUD

21 702

126 727

148 429

99 %

Křesťanská politická nadace pro Evropu

SALLUX

ECPM

61 024

326 023

387 047

85 %

Evropské identity & tradice

ITE

AEMN

37 896

184 685

222 581

85 %

Nadace pro Evropu národů a svobody

FENL

MENL

96 726

549 357

646 084

85 %

Europa Terra Nostra

ETN

APF

37 461

151 403

188 864

85 %

Celkem**

 

 

3 414 937

16 085 895

19 500 832

85 %

(*)  Konečná výše grantu pro nadaci OEIC představuje 99 % výdajů, protože některé z výdajů byly označeny za nezpůsobilé výdaje, a tudíž se celková částka způsobilých výdajů snížila.

(**)  Tabulka nezahrnuje číselné údaje pro nadaci IDDE, v jejímž případě proběhl v roce 2016 postup odstoupení od grantu.   Rozhodování o dalším poskytování grantu probíhá.

 

 

 

 

 

 

130.  je znepokojen nedávno zjištěnými nesrovnalostmi, ke kterým došlo ve vztahu k výdajům a vlastním zdrojům řady evropských politických stran a nadací;

131.  vyjadřuje znepokojení, pokud jde o riziko poškození pověsti Parlamentu, které tyto nesrovnalosti přinášejí, a je přesvědčen, že je třeba přijmout rychlá a účinná opatření, která umožní tyto nesrovnalosti řešit a zabránit jejich opakování v budoucnu; domnívá se však, že tyto nesrovnalosti se objevily pouze u velmi malého počtu politických stran a nadací; je toho názoru, že tyto nesrovnalosti by neměly zpochybnit finanční řízení ostatních politických stran a nadací; zastává názor, že je třeba posílit mechanismy vnitřní kontroly Parlamentu;

132.  vyzývá generálního tajemníka, aby do 1. května tohoto roku předložil zprávu příslušným výborům o všech opatřeních přijatých v boji proti zneužívání poskytovaných dotací;

133.  žádá nově zřízený Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace, aby po prvním roce činnosti, kterým byl rok 2017, předložil Parlamentu zprávu o pokroku; vyzývá generálního tajemníka, aby zajistil, že tento úřad bude mít k dispozici veškeré nezbytné zdroje k plnění svých úkolů;

134.  domnívá se, že strany a nadace musí při zaměstnávání osob plně dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy a právní předpisy v sociální oblasti členského státu, v němž se práce provádí; žádá, aby interní audity zahrnovaly i analýzu tohoto hlediska.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

19.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Gerben-Jan Gerbrandy, Brian Hayes, Andrey Novakov, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Howarth

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, John Howarth, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. L 48, 24.2.2016.

(2)

Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 266, 11.8.2017, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1.

(5)

Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 10.

(6)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

PE 422.541/Bur.

(8)

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2014 ze dne 2. prosince 2014, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014–2020.

(9)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(10)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0114.

(11)

Přijaté texty, P8_TA_PROV(2017)0408.

(12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října

2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady

(ES, Euratom) č. 1605/2002 – Úř. věst. L 298, 26.10.2012.

(13)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční

pravidla pro souhrnný rozpočet Unie – Úř. věst. L 362, 31.12.2012.

(14)

všechny částky v tisících EUR

(15)

celkové příjmy zahrnují prostředky přenesené z předchozího roku v souladu s čl. 125 odst. 6 finančního nařízení

(16)

všechny částky v tisících EUR

Poslední aktualizace: 13. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí