Процедура : 2017/2153(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0106/2018

Внесени текстове :

A8-0106/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.31

Приети текстове :

P8_TA(2018)0136

ДОКЛАД     
PDF 729kWORD 64k
26.3.2018
PE 613.466v02-00 A8-0106/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2017/2153(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2017/2153(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Центъра(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0063/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(4), и по-специално член 14,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по култура и образование (A8-0106/2018),

1.  освобождава от отговорност директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2017/2153(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Центъра(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0063/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(9), и по-специално член 14,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по култура и образование (A8-0106/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2017/2153(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по култура и образование (A8-0106/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(11) на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 50 576 283 EUR, което представлява увеличение с 2,0% в сравнение с 2015 г.;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) заявява в своя доклад за годишните отчети на Европейския център за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година („доклад на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2015 година

1.  с дълбоко съжаление отбелязва, че Центърът все още не разполага с план за непрекъснатост на работата, в съответствие с бележките на Сметната палата, и поради това не изпълнява Стандарт за вътрешен контрол 10; настоятелно призовава Центъра да информира органа по освобождаване от отговорност за последващите действия;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 89,37%, което представлява увеличение с 1,21% в сравнение с предходната година; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 82,19%, което представлява увеличение с 3,66% в сравнение с предходната година;

3.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2016 г. касовите наличности и краткосрочните депозити на Центъра са намалели на 34 200 000 EUR (в сравнение с 38 300 000 EUR в края на 2015 г.) и резервите са намалели на 31 100 000 EUR (в сравнение с 34 000 000 EUR в края на 2015 г.); отбелязва, че това намаление е в резултат от прилагането на бюджетен подход, който има за цел намаляване на натрупания бюджетен излишък от предходни години; отчита, че Центърът предвижда през 2017 г. бюджетните излишъци ще бъдат намалени още повече в резултат от въвеждането на нова ценова структура, чрез която ще се понижи средната цена за превод, плащана от възложителите на Центъра;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва, че Центърът леко е намалил общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения, пренесени към следващата година, от 9,63% през 2015 г. на 7,56% през 2016 г., което представлява намаление с 2,07%; отбелязва, че високата степен на изпълнение на разходите се дължи до голяма степен на разходите по дял 1, където са били използвани 97,80% от бюджета;

5.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, особено ако са предварително планирани от Центъра и са съобщени на Палатата; изтъква обаче, че високият дял на анулираните пренесени бюджетни кредити (10%), би могъл да се разглежда като знак за неточно бюджетно планиране;

Политика относно персонала

6.  отбелязва, че съгласно щатното разписание през 2016 г. са били заети 195 длъжности (от общо 197 разрешени съгласно бюджета на Съюза), т.е. същия брой като през 2015 г.; отбелязва със загриженост, че, въз основа на броя заети длъжности към 31 декември 2016 г., съотношението между половете е било 61,64% жени и 38,36% мъже, което представлява дисбаланс в съотношението между половете от почти две към едно; препоръчва този дисбаланс да бъде преодолян и коригиран във възможно най-кратък срок;

7.  отбелязва, че до момента Центърът е спазил целта за намаление на персонала с 5% (плюс 5% като агенция, достигнала „нормален ритъм на работа“) за периода от 2014 до 2018 г.; настоява, че Центърът трябва да разполага с ресурсите, които са необходими за осигуряването на първокласен писмен превод и първокласни езикови услуги; препоръчва в бъдеще да не се предприемат съкращения на бюджета или на щатното разписание на Центъра;

8.  подчертава, че равновесието между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката по отношение на персонала на Центъра; отбелязва, че бюджетът, изразходван за дейности в областта на благосъстоянието, възлиза на 13 754 EUR; отбелязва, че служителите са ползвали средно по 13,04 дни отпуск по болест през 2016 г.;

9.  припомня, че Центърът е приел решение относно психическия и сексуалния тормоз през 2009 г.; подкрепя обученията и информационните сесии, организирани с цел повишаване на осведомеността на персонала относно психическия и сексуалния тормоз;

10.  отбелязва със задоволство факта, че Центърът не е получавал никакви жалби, срещу него не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи, свързани с назначаването или уволнението на служители през 2016 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

11.  отчита, че стратегията на Центъра за борба с измамите е приета от управителния му съвет през октомври 2016 г. и че Центърът ще включи глава относно прозрачността, отчетността и почтеността в годишния си отчет за 2017 г.;

12.  отбелязва със загриженост, че Центърът е решил да публикува декларациите за интереси без автобиографиите поради проблеми, свързани с управлението, които се дължат на размера на неговия управителен съвет (около 130 членове и заместници); отбелязва, че декларацията за интереси и автобиографията на директора са публикувани на уебсайта на Центъра;

13.  оценява факта, че през 2016 г. в Центъра не са регистрирани случаи на конфликти на интереси;

14.  отбелязва със задоволство, че през 2008 г. Центърът е приел вътрешни правила относно сигнализирането на нередности и ги е изменил през 2014 г.; отбелязва, че няма случаи на сигнализиране на нередности в Центъра през 2016 г.;

15.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчни бюджетни ресурси, който да помага на лицата, сигнализиращи за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно се осигурява поверителност и се предлагат необходимите подкрепа и съвет;

16.  изразява съжаление, че Центърът не оповестява публично протоколите от заседанията на своя управителен съвет; призовава Центъра да промени своята политика;

17.  отчита основанията на Центъра за отказ на достъп до документи; очаква Центърът да използва по максимално законен и надлежен начин възможността за отказ на достъп до документи, като същевременно защитава поверителните и личните данни;

Основни постижения

18.  приветства трите основни постижения, посочени от Центъра за 2016 г., а именно:

–  Центърът е разработил своята стратегия за периода 2016 – 2020 г., която е била приета от неговия управителен съвет;

–  новата система на Центъра за управление на преводаческия процес (eCDT) е била въведена успешно при възложителите на Центъра;

–  Центърът е разработил нова ценова структура за превода на документи, благодарение на която възложителите на Центъра са реализирали икономии въз основа на повторното използване на съдържание, съхранявано в преводаческите памети на Центъра;

19.  изразява дълбоко съжаление обаче, че за своите програмни документи Центърът не използва нито показатели за въздействието, нито показатели за крайните продукти, нито показатели за вложените ресурси; отбелязва, че Центърът не извършва систематични предварителни оценки за планирането и контрола, като също така призовава Центъра да използва систематични последващи оценки за измерване на своите резултати;

Вътрешен одит

20.  отбелязва, въз основа на информация от Центъра, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила последващ одит, отнасящ се до управлението на непрекъснатостта на работата на Центъра и управлението на работния процес за превод на документи; отбелязва, че всички препоръки, с изключение на три, във връзка с които предстои да бъдат предприети действия през 2017 г., са били изпълнени адекватно и ефективно; отбелязва, че е бил постигнат значителен напредък при създаването на плановете за непрекъснатост на работата, което частично намалява установените рискове и следователно нивото на приоритетност на препоръката се е понижило от „много важна“ на „важна“; освен това отбелязва, че IAS е отчела продължаващото разработване на новата система за управление на преводаческия процес, eCdT, но е счела, че все още е необходимо да бъде завършена работата по редица елементи, преди тази „важна“ препоръка да може да се счита за напълно изпълнена; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на препоръките на IAS;

Резултати от изпълнението

21.  отбелязва преразглеждането на системата за измерване на удовлетвореността на възложителите с цел да се разработи по-ефективен процес за комуникация с възложителите; приветства новия подход, представен през септември 2016 г. на шест клиента, а именно Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Европейската агенция по лекарствата, Европейската агенция по химикалите, Европейската агенция за основните права, Европейския банков орган и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа; очаква да види рационализираното решение, което ще бъде усъвършенствано и приложено в eCdT през 2017 г.;

22.  изразява задоволство от факта, че през 2016 г. са подписани нови споразумения между Центъра и три структури, благодарение на което общият брой на клиентите на Центъра е достигнал 64; призовава агенциите и органите на Съюза да избягват дублирането на преводачески услуги винаги, когато това е възможно, като използват в по-голяма степен услугите на Центъра;

23.  отбелязва, въз основа на годишния отчет за дейността на Центъра, че съгласно прегледа, извършен от ръководството на Центъра в края на годината, и при прилагане на някои тегловни коефициенти, цялостното изпълнение на изменената работна програма на Центъра за 2016 г. е 79,2% на база първоначалния бюджет и 85% на база коригиращия бюджет;

24.  отбелязва със задоволство, че Центърът е приел нов план за действие за осигуряване на качество на преводите (ПДОКП) за периода 2015 – 2016 г.; отбелязва, че в изменената работна програма на Центъра за 2016 г. целевата стойност за изпълнението на ПДОКП е определена на 100%, като в края на 2016 г. са били изпълнени 98,2% от плана; отчита, че акцентът е бил поставен върху прилагането на нов инструмент за управление на съвкупността от документи (MultiTrans) и автоматизирането на потока на информация относно свързаните заявки за превод чрез новия инструмент за управление на преводаческия процес, eCdT; приветства допълнителния напредък, осъществен посредством изпитванията, проведени със специфичните за Центъра инструменти за машинен превод;

25.  подкрепя ясния ангажимент на Центъра по отношение на качеството, доказателство за което е неговата твърда позиция по отношение на „системно незадоволителните“ писмени преводи на външни изпълнители; приветства подхода му на предоставяне на непрекъснато тематично обучение както на щатните преводачи на Центъра, така и на външните изпълнители, тъй като това помага за поддържането на високи стандарти за качество;

Други коментари

26.  потвърждава отново непоколебимия си ангажимент по отношение на многоезичието в Съюза като най-важната платформа за диалог с гражданите и като такава – като съществено условие за успеха на демократичната система на Съюза; в тази връзка, призовава Европейския парламент да се присъедини към Съвета и Комитета на регионите и да позволява писмен и устен превод на тези езици, които на национално равнище са официални по конституция(12); приветства ролята на Центъра за улесняване на работата на агенциите и органите на Съюза чрез осигуряването на висококачествен писмен превод и на висококачествени езикови услуги;

27.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че ролята на Центъра е да предоставя на всички институции, агенции и органи на Съюза, потърсили неговото съдействие, необходимите за тяхната дейност преводачески услуги; отбелязва освен това, че регламентите за създаването на повечето агенции и органи изискват те да използват услугите на Центъра, ако им е необходим превод; отбелязва, обаче, че някои от тях (на които се дължат повече от половината от приходите на Центъра) все по-често използват вътрешни и други алтернативни решения, което означава, че капацитетът на Центъра не се използва в максимално възможната степен и че съществува дублиране при разработването на системи и текущите разходи на равнището на Съюза, както и че е възможно бизнес моделът и непрекъснатостта на работата на Центъра да са изложени на риск;

28.  призовава настоятелно Центъра да продължи да полага усилия за проучването на иновативни езикови технологии като помощно средство за основната си дейност; счита, че с разработването на многоезични терминологични източници, като базата данни IATE, Центърът помага да се гарантира, че всички официални езици на Съюза вървят в крак с нововъзникващите концепции.

°

°  °

29.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.(13) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

26.1.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2017/2153(DEC))

Докладчик по становище: Богдан Анджей Здройевски

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  потвърждава отново непоколебимия си ангажимент по отношение на многоезичието в Европейския съюз като най-важната платформа за диалог с гражданите и като такава – като крайно необходимо условие за успеха на демократичната система на Съюза; приветства ролята на Центъра за преводи за улесняване на работата на агенциите и органите на Съюза чрез осигуряването на висококачествен писмен превод и на висококачествени езикови услуги;

2.  изразява задоволство от факта, че през 2016 г. бяха подписани нови споразумения между Центъра и три структури, благодарение на което общият брой на клиентите на Центъра достигна 64; призовава агенциите и органите на Съюза да избягват дублирането на преводачески услуги винаги, когато това е възможно, като използват в по-голяма степен услугите на Центъра;

3.  отбелязва, че до момента Центърът спази целта за намаление на персонала с 5% (плюс 5% като агенция с нормален ритъм на работа) за периода от 2014 до 2018 г.; настоява, че Центърът трябва да разполага с ресурсите, които са необходими за осигуряването на първокласен писмен превод и първокласни езикови услуги; препоръчва да не се предприемат в бъдеще съкращения на бюджета или на щатното разписание на Центъра;

4.  приветства усилията на Центъра да намали своите бюджетни излишъци посредством намаляване на цените за услугите си през 2015 г., като паричните средства и краткосрочните депозити са намалели от 38,3 милиона евро през 2015 г. на 34,2 милиона евро през 2016 г., а резервите – от 34 милиона евро през 2015 г. на 31,1 милиона евро през 2016 г.; взема под внимание изявлението на директора, че увеличаването на цените е неизбежно на определен етап, и призовава Центъра да пристъпи към това повишаване на цените в тясно сътрудничество с клиентите;

5.  подкрепя ясния ангажимент на Центъра по отношение на качеството, доказателство за което е неговата твърда позиция по отношение на „системно незадоволителните“ писмени преводи на външни изпълнители; приветства подхода му на предоставяне на непрекъснато тематично обучение както на щатните преводачи на Центъра, така и на външните изпълнители, тъй като това помага за поддържането на високи стандарти за качество;

6.  призовава настоятелно Центъра да продължи да полага усилия за проучването на иновативни езикови технологии като помощно средство за основната си работа; счита, че с разработването на многоезични терминологични източници, като базата данни IATE, Центърът помага да се гарантира, че всички официални езици на Съюза вървят в крак с нововъзникващите концепции.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Algirdas Saudargas

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 37.

(2)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 37.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 37.

(7)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 37.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

OВ C 443, 29.11.2016 г., стр. 10.

(12)

Съветът и Комитетът на регионите са страни по административно споразумение с правителството на Испания и правителството на Обединеното кралство, съгласно което езиците, които на национално равнище са официални по конституция, като каталонски, галисийски, баски, уелски и шотландски келтски, биха могли да се използват за различни цели, включително за писмени и устни преводи. Отражението върху бюджета за институциите на Съюза е всъщност нулево, тъй като всички разходи, произтичащи от неговото прилагане, се поемат на национално равнище. До момента нито Съветът, нито Комитетът на регионите са докладвали за проблеми при изпълнението на споразумението.

(13)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2018)0000.

Последно осъвременяване: 13 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност