Procedure : 2017/2153(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0106/2018

Indgivne tekster :

A8-0106/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.31

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0136

BETÆNKNING     
PDF 399kWORD 60k
26.3.2018
PE 613.466v02-00 A8-0106/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016

(2017/2153(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bart Staes

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016

(2017/2153(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016, med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer(4), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0106/2018),

1.  meddeler direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016

(2017/2153(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016, med centrets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer(9), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0106/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016

(2017/2153(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0106/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer ("centret") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(11) var på 50 576 283 EUR, hvilket er en stigning på 2,0 % i forhold til 2015;

C.  henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2015

1.  beklager dybt, at centret endnu ikke har opstillet en forretningskontinuitetsplan, jf. Revisionsrettens anbefaling, og at det således ikke overholder intern kontrolstandard nr. 10; opfordrer indtrængende centret til at underrette dechargemyndigheden om yderligere foranstaltninger;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 89,37 %, hvilket er en stigning på 1,21 % sammenlignet med det foregående år; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 82,19 % svarende til en stigning på 3,66 % i forhold til det foregående år;

3.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at centrets kassebeholdning og kortfristede indlån i 2016 faldt til 34 200 000 EUR (i forhold til 38 300 000 EUR ved udgangen af 2015), og at reserven faldt til 31 100 000 EUR (i forhold til 34 000 000 EUR ved udgangen af 2015); bemærker, at faldet skyldes en budgetmæssig tilgang, der har til formål at nedbringe det kumulerede overskud fra tidligere år; anerkender, at centret efter eget udsagn forventer, at budgetoverskuddene vil blive reduceret yderligere i 2017 som følge af implementeringen af den nye prisstruktur, der sænker den gennemsnitspris, som centrets kunder betaler for oversættelser;

Forpligtelser og fremførsler

4.  bemærker, at centret reducerede den samlede andel af forpligtede bevillinger, der blev fremført til det efterfølgende år, en smule fra 9,63 % i 2015 til 7,56 % i 2016, hvilket udgør et fald på 2,07 %; noterer sig, at det høje gennemførelsesniveau for udgifter hovedsageligt skyldes udgifterne under afsnit 1, hvor 97,80 % af budgettet blev anvendt;

5.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller fuldt ud berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer, at de ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og budgetgennemførelsen og ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af centret og meddelt Revisionsretten; påpeger imidlertid, at den høje andel af bortfaldne fremførsler (10%) kan betragtes som et tegn på upræcis budgetplanlægning;

Personalepolitik

6.  konstaterer ud fra stillingsfortegnelsen, at 195 stillinger (ud af de 197 stillinger, som var godkendt i henhold til EU-budgettet) var besat i 2016, hvilket er det samme antal som i 2015; noterer sig med bekymring, at kønsubalancen i det samlede antal besatte stillinger pr. 31. december 2016 var på 61,64 % kvinder og 38,36 % mænd, dvs. en kønsubalance på næsten to til en; henstiller, at denne ubalance adresseres og afhjælpes så hurtigt som muligt;

7.  bemærker, at centret hidtil har opfyldt målet om en personalereduktion på 5 % (plus 5 % som et "cruising speed" (fuldt operationelt) agentur) fra 2014 til 2018; fastholder, at centret skal have de ressourcer, der er nødvendige for at levere førsteklasses oversættelser og sprogtjenester; fraråder fremtidige nedskæringer i centrets budget eller stillingsfortegnelse;

8.  understreger, at balancen mellem arbejde og privatliv bør være en del af centrets personalepolitik; bemærker, at de midler, der er brugt på aktiviteter til fysisk velvære, beløber sig til 13 754 EUR; bemærker, at det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder var 13,04 dage i 2016;

9.  minder om, at centret vedtog en beslutning om mobning og sexchikane i 2009; støtter uddannelses- og oplysningsarrangementer, der har til formål at øge opmærksomheden blandt medarbejderne på mobning og sexchikane;

10.  bemærker med tilfredshed, at centret ikke modtog nogen klager eller sagsanlæg, og at der ikke blev indberettet nogen sager i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere i 2016;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

11.  anerkender, at centrets bestyrelse i oktober 2016 vedtog en strategi til bekæmpelse af svig, og at centret vil indarbejde et kapitel om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i sin årsberetning for 2017;

12.  bemærker med bekymring, at centret har valgt at offentliggøre interesseerklæringer uden CV på grund af forvaltningsmæssige problemer relateret til størrelsen af dets bestyrelse (ca. 130 medlemmer og suppleanter); bemærker, at direktørens CV og interesseerklæring er offentliggjort på centrets websted;

13.  glæder sig over, at agenturet ikke oplevede nogen sager om interessekonflikter i 2016;

14.  bemærker med tilfredshed, at centret i 2008 vedtog interne regler om whistleblowing, der senest blev ændret i 2014; bemærker, at der i 2016 ikke var nogen whistleblowersager i centret;

15.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

16.  beklager, at centret ikke offentliggør referaterne fra sine bestyrelsesmøder; opfordrer centret til at ændre sin politik;

17.  noterer sig centrets begrundelser for at give afslag på aktindsigt; forventer, at centret anvender muligheden for at nægte aktindsigt på den mest lovlige og regelmæssige måde, samtidig med at det beskytter fortrolige eller personlige data;

Vigtigste resultater

18.  glæder sig over de tre væsentligste resultater i 2016, som centret har udpeget, nemlig:

–  centret udviklede sin strategi for 2016-2020, der blev vedtaget af dets bestyrelse

–  centrets nye styringssystem til oversættelsesprocessen (eCDT) blev anvendt på centrets kunder med et godt resultat

–  centret udviklede en ny prisstruktur for oversættelse af dokumenter, som resulterede i at centrets kunder opnåede besparelser baseret på genbrug af indhold, der var gemt i centrets oversættelseshukommelser;

19.  beklager dog dybt, at centret ikke anvender effektindikatorer, resultatindikatorer eller inputindikatorer for programmeringsdokumenter; bemærker, at centret ikke foretager systematiske forudgående vurderinger for planlægning og kontrol, og opfordrer desuden centret til at anvende systematiske efterfølgende evalueringer for at måle sin performance;

Intern revision

20.  bemærker centrets oplysning om, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) udførte en opfølgende revision af centrets forvaltning af forretningskontinuiteten og styringssystemet for oversættelse af dokumenter; bemærker, at alle anbefalinger, med undtagelse af tre, som skal behandles i 2017, var blevet tilstrækkeligt og effektivt implementeret; bemærker, at der er gjort betydelige fremskridt med hensyn til etableringen af forretningskontinuitetsplaner, som delvis kan afbøde de identificerede risici, og at vigtigheden af anbefalingerne derfor kunne nedjusteres fra "meget vigtig" til "vigtig"; bemærker endvidere, at IAS anerkendte den igangværende udvikling af det nye styringssystem til oversættelsesprocessen, eCDT, men fandt, at flere elementer stadig manglede at blive afsluttet før denne "vigtige" anbefaling kunne anses for at være gennemført fuldt ud; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af IAS' anbefalinger;

Resultater

21.  noterer sig gennemgangen af kundetilfredshedssystemet med henblik på at udvikle en mere effektiv procedure for kontakten med kunder; glæder sig over den nye tilgang, som blev præsenteret for seks kunder i september 2016, nemlig Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, Det Europæiske Lægemiddelagentur, Det Europæiske Kemikalieagentur, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur; ser frem til at se den strømlinede løsning, der vil blive finjusteret og taget i brug i eCDT i 2017;

22.  udtrykker sin tilfredshed med, at der blev undertegnet nye aftaler mellem centret og tre enheder i 2016, hvilket bragte centrets samlede antal kunder op på 64; opfordrer Unionens agenturer og organer til så vidt muligt at undgå overlapning af oversættelsestjenester ved i højere grad at anvende centrets tjenester;

23.  bemærker, at centrets overordnede gennemførelse af dets reviderede arbejdsprogram for 2016 ifølge centrets årlige aktivitetsrapport – på grundlag af den af centrets ledelse gennemførte revision og anvendelsen af nye vægtningsfaktorer – var på 79,2 % baseret på det oprindelige budget og 85 % baseret på ændringsbudgettet;

24.  bemærker med tilfredshed, at centret har vedtaget en ny handlingsplan for kvalitetssikring af oversættelser (Translation Quality Assurance Action Plan (TQAAP)) for 2015-2016; bemærker, at gennemførelsesgraden for TQAAP i centrets ændrede arbejdsprogram for 2016 var fastsat til 100 %, og at 98,2 % af planen var gennemført ved udgangen af 2016; anerkender, at der blev sat fokus på gennemførelsen af et nyt corpus forvaltningsredskab (MultiTrans) og automatiseringen af informationsstrømmen i forbindelse med anmodninger om oversættelser via det nye workflowværktøj, eCDT; glæder sig over de yderligere fremskridt, der er gjort med de tests, der er blevet gennemført med de centerspecifikke oversættelsesmaskiner;

25.  støtter centrets klare engagement i at opnå høj kvalitet som dokumenteret gennem dets hårde kurs over for "gentagne tilfælde af utilfredsstillende" oversættelser fra eksterne kontrahenter; påskønner centrets praksis med løbende at yde tematisk uddannelse både til centrets interne oversættere og til eksterne kontrahenter, da dette bidrager til at opretholde en høj kvalitetsstandard;

Andre bemærkninger

26.  gentager sit urokkelige engagement i at fremme flersprogethed i Unionen som en central platform for dialog med borgerne og dermed som en afgørende forudsætning for, at Unionens demokratiske system bliver en succes; anmoder i denne forbindelse om, at Europa-Parlamentet slutter sig til Rådet og Regionsudvalget og tillader oversættelse og tolkning til de sprog, der har forfatningsmæssig status på nationalt plan(12); glæder sig over den rolle, som centret spiller i at fremme Unionens agenturers og organers arbejde ved at levere oversættelser og sprogtjenester af høj kvalitet;

27.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at centrets opgave er at udføre det nødvendige oversættelsesarbejde for EU-agenturerne og -organerne samt for de EU-institutioner, der måtte ønske det; bemærker endvidere, at de fleste agenturer og organer i henhold til deres oprettelsesforordninger skal anvende centrets oversættelsesarbejde; bemærker imidlertid, at flere af dem (som tegner sig for mere end halvdelen af centrets indtægter) gør øget brug af inhouse og andre alternative løsninger, hvilket betyder, at centrets kapacitet ikke udnyttes i videst muligt omfang, og at der er en overlapning af systemudvikling og løbende omkostninger på EU-plan, og at centrets forretningsmodel og kontinuitet kan være i fare;

28.  opfordrer centret til at fortsætte sine bestræbelser på at udforske innovative sprogteknologier som en støtte til sine kerneaktiviteter; mener, at centret ved at udvikle flersprogede terminologikilder som f.eks. IATE-databasen bidrager til at sikre, at alle EU's sprog holder trit med fremkomsten af nye begreber;

°

°  °

29.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning ... 2018(13) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

26.1.2018

UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016

(2017/2153(DEC))

Ordfører for udtalelse: Bogdan Andrzej Zdrojewski

FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bekræfter sit helhjertede engagement i flersprogetheden i Den Europæiske Union som et centralt udgangspunkt for dialogen med borgerne og dermed som en afgørende forudsætning for, at EU's demokratiske system kan fungere; værdsætter den rolle, som Oversættelsescentret spiller for at fremme Unionens agenturers og organers arbejde ved at levere oversættelser og sprogtjenester af høj kvalitet;

2.  udtrykker sin tilfredshed med, at der blev undertegnet nye aftaler mellem centret og tre enheder i 2016, hvilket bragte centrets samlede antal kunder op på 64; opfordrer Unionens agenturer og organer til så vidt muligt at undgå overlapning af oversættelsestjenester ved i højere grad at anvende centrets tjenester;

3.  bemærker, at centret hidtil har opfyldt målet om en personalereduktion på 5 % (plus 5 % som et "cruising speed" (fuldt operationelt) agentur) fra 2014 til 2018; fastholder, at centret skal have de ressourcer, der er nødvendige for at levere førsteklasses oversættelser og sprogtjenester; fraråder fremtidige nedskæringer i centrets budget eller stillingsfortegnelse;

4.  bifalder centrets bestræbelser på at reducere sit budgetoverskud gennem en nedsættelse af sine priser i 2015, hvilket indebar, at centrets kontantbeholdning og kortfristede indskud faldt fra 38,3 mio. EUR i 2015 til 34,2 mio. EUR i 2016 og reserverne fra 34 mio. EUR i 2015 til 31,1 mio. EUR i 2016; noterer sig direktørens erklæring om, at en prisstigning vil være uundgåelig på et eller andet tidspunkt, og opfordrer centret til at forvalte en sådan prisstigning i tæt samarbejde med kunderne;

5.  støtter centrets klare engagement i at opnå høj kvalitet som dokumenteret gennem dets hårde kurs over for "gentagne tilfælde af utilfredsstillende" oversættelser fra eksterne kontrahenter; påskønner centrets praksis med løbende at yde tematisk uddannelse både til centrets interne oversættere og til eksterne kontrahenter, da dette bidrager til at opretholde en høj kvalitetsstandard;

6.  opfordrer centret til at fortsætte sine bestræbelser på at udforske innovative sprogteknologier som en støtte til sine kerneaktiviteter; mener, at centret ved at udvikle flersprogede terminologikilder som f.eks. IATE-databasen bidrager til at sikre, at alle EU's sprog holder trit med fremkomsten af nye begreber.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

23.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Algirdas Saudargas

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 37.

(2)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 37.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.

(5)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 37.

(7)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 37.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.

(10)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 443 af 29.11.2016, s. 10.

(12)

Rådet og Regionsudvalget har indgået en administrativ aftale med regeringerne i Spanien og Det Forenede Kongerige om, at sprog, der har forfatningsmæssig status på nationalt plan, som f.eks. catalansk, galicisk, baskisk, walisisk og skotsk gælisk, kan anvendes til en række forskellige formål, herunder oversættelse og tolkning. De budgetmæssige konsekvenser for EU-institutionerne er faktisk nul, da alle omkostninger som følge af dens gennemførelse bæres på nationalt plan. Hidtil har hverken Rådet eller Regionsudvalget meldt om problemer med gennemførelsen af aftalen.

(13)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2018)0000.

Seneste opdatering: 13. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik