Postupak : 2017/2153(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0106/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0106/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.31

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0136

IZVJEŠĆE     
PDF 629kWORD 60k
26.3.2018
PE 613.466v02-00 A8-0106/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2017/2153(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2017/2153(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016., s odgovorima Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2965/1994 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije(4), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0106/2018),

1.  daje razrješnicu direktorici Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2016.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zatvaranju računa Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2017/2153(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016., s odgovorima Centra(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2965/1994 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije(9), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0106/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2017/2153(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0106/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno nastaviti jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je, prema Izvještaju o prihodima i rashodima(11) Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije („Centar”), konačni proračun Centra za financijsku godinu 2016. iznosio 50 576 283 EUR, što je povećanje od 2,0 % u odnosu na 2015.;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2015.

1.  izražava duboko žaljenje zbog toga što Centar još uvijek nije uveo plan kontinuiteta poslovanja u skladu s primjedbom Revizorskog suda, što znači da se ne pridržava standarda unutarnje kontrole br. 10; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o daljnjim koracima u tom području;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 89,37 %, što je povećanje od 1,21 % u odnosu na prethodnu godinu; primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 82,19 %, što je povećanje od 3,66 % u odnosu na prethodnu godinu;

3.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, iznos gotovinskih i kratkoročnih depozita Centra 2016. smanjen na 34 200 000 EUR (u usporedbi s 38 300 000 EUR krajem 2015.), dok su pričuve smanjene na 31 100 000 EUR (u usporedbi s 34 000 000 EUR krajem 2015. godine); napominje da to smanjenje proizlazi iz proračunskog pristupa kojim se nastoji smanjiti akumulirani višak iz prijašnjih godina; prima na znanje da Centar predviđa da će se smanjenje proračunskog suficita dodatno ubrzati tijekom 2017. kao rezultat primjene novog cjenika kojim će se smanjiti prosječna cijena prijevoda koju plaćaju klijenti Centra;

Obveze i prijenosi

4.  napominje da je Centar neznatno smanjio ukupnu stopu prenesenih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, s 9,63 % 2015. na 7,56 % 2016., što je smanjenje od 2,07 %; prima na znanje da je visoka stopa izvršenja rashoda ponajprije povezana s rashodima iz glave 1., u kojoj je iskorišteno 97,80 % proračuna;

5.  napominje da prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i izvršenju proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Centar planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu; međutim ističe da bi visok udio ukinutih prijenosa (10 %) mogao upućivati na netočno planiranje proračuna;

Politika zapošljavanja

6.  primjećuje da je prema planu radnih mjesta tijekom 2016. bilo popunjeno 195 radnih mjesta (od ukupno 197 radnih mjesta odobrenih u okviru proračuna Unije), što je brojka jednaka onoj iz 2015.; sa zabrinutošću primjećuje na temelju popunjenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016. da 61,64 % osoblja čine žene, a 38,36 % muškarci, odnosno da nije postignuta ravnoteža zbog odnosa koji je gotovo dva naprema jedan; preporučuje da se ta neravnoteža što prije riješi i ispravi;

7.  prima na znanje da je Centar zasad ispunio cilj smanjenja broja zaposlenika za 5 % (uz dodatnih 5 % kao agencija s ustaljenim poslovanjem) od 2014. do 2018.; ustraje u tome da Centar mora imati na raspolaganju sredstva potrebna za pružanje vrhunskih prevoditeljskih i jezičnih usluga; preporučuje da se u budućnosti ne smanjuju ni proračun Centra ni broj radnih mjesta;

8.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Centra; napominje da su na aktivnosti namijenjene dobrobiti zaposlenika potrošena sredstva u visini od 13 754 EUR; primjećuje da je prosječni broj dana bolovanja po zaposleniku 2016. godine iznosio 13,04 dana;

9.  podsjeća na to da je Centar 2009. donio odluku u vezi sa psihičkim i spolnim uznemirivanjem; podupire obuku i informativna predavanja koji su organizirani kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja u pogledu psihičkog i spolnog uznemirivanja;

10.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Centar nije zaprimio nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

11.  prima na znanje da je upravni odbor Centra u listopadu 2016. donio strategiju za borbu protiv prijevara te da će Centar u svoje godišnje izvješće za 2017. uvrstiti poglavlje u pogledu transparentnosti, odgovornosti i integriteta;

12.  sa zabrinutošću napominje da je Centar odlučio objaviti izjave o financijskim interesima bez pripadajućih životopisa, zbog broja članova upravnog odbora (oko 130 članova i zamjenika članova odbora); napominje da su izjava o financijskim interesima i životopis direktorice objavljeni na internetskim stranicama Centra;

13.  pozdravlja činjenicu da 2016. godine Centar nije imao nijedan slučaj sukoba interesa;

14.  sa zadovoljstvom napominje da je Centar 2008. usvojio pravila o zviždačima koja su 2014. izmijenjena; napominje da 2016. u Centru nije bio zabilježen nijedan slučaj u vezi sa zviždačima;

15.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

16.  izražava žaljenje zbog toga što Centar ne objavljuje zapisnike sa sastanaka svojeg upravnog odbora; poziva Centar da u tom pogledu promijeni svoju politiku;

17.  prima na znanje razloge odbijanja pristupa dokumentima koje Centar navodi; očekuje da Centar, ako se koristi mogućnošću odbijanja pristupa dokumentima u nastojanju da se zaštite povjerljivi ili osobni podaci, postupa strogo u skladu sa zakonima i propisima;

Glavna postignuća

18.  pozdravlja tri glavna postignuća Centra ostvarena 2016., a to su:

–  Centar je razvio strategiju za razdoblje 2016. – 2020. koju je upravni odbor usvojio;

–  klijenti Centra uspješno su se počeli služiti novim sustavom Centra za upravljanje radnim postupcima (e-CdT);

–  Centar je razvio novi cjenik za prevođenje dokumenata kojim se, zbog korištenja sadržaja pohranjenih u prijevodnim memorijama, smanjila cijena prijevoda koju plaćaju klijenti Centra;

19.  izražava duboko žaljenje, međutim, zbog činjenice da se Centar u programskim dokumentima ne koristi pokazateljima učinka, pokazateljima rezultata ni ulaznim pokazateljima; napominje da Centar ne provodi sustavne ex ante procjene za planiranje i nadzor te k tomu poziva Centar da se koristi sustavnim ex post evaluacijama za mjerenje uspješnosti;

Unutarnja revizija

20.  napominje na temelju navoda Centra da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela naknadnu reviziju upravljanja kontinuitetom poslovanja Centra i upravljanja tijekom rada na prevođenju dokumenata; napominje da su sve preporuke provedene učinkovito i na odgovarajući način, osim triju koje će biti riješene 2017. godine; napominje da je ostvaren znatan napredak u pogledu uspostave planova kontinuiteta poslovanja kojima se djelomično ublažavaju utvrđeni rizici i time snižava razina važnosti preporuke s „vrlo važna” na „važna”; nadalje napominje da je Služba za unutarnju reviziju potvrdila da je u tijeku razvoj novog sustava za upravljanje prijevodnim radnim postupcima (e-CDT), ali smatra da je nekoliko elemenata potrebno dovršiti prije nego što se ta „važna” preporuka može smatrati potpuno provedenom; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o primjeni preporuka Službe Komisije za unutarnju reviziju;

Uspješnost

21.  prima na znanje preispitivanje sustava zadovoljstva među klijentima radi razvoja učinkovitijeg postupka za suradnju s klijentima; pozdravlja činjenicu da je novi pristup u rujnu 2016. predstavljen klijentima iz šest organizacija, Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo, Europske agencije za lijekove, Europske agencije za kemikalije, Agencije Europske unije za temeljna prava, Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu; sa zanimanjem iščekuje pojednostavnjeno rješenje koje će tijekom 2017. biti usavršeno i integrirano u e-CDT;

22.  izražava zadovoljstvo zbog novih sporazuma koji su 2016. potpisani između Centra i triju subjekata, čime se ukupan broj klijenata Centra popeo na 64; poziva agencije i tijela Unije da većim korištenjem uslugama Centra kad god je to moguće izbjegavaju dupliciranje prevoditeljskih usluga;

23.  napominje da je, prema godišnjem izvješću o radu Centra, na temelju preispitivanja koje uprava Centra provodi na kraju svake godine te uz primjenu određenog faktora ponderiranja, ukupno izvršenje izmijenjenog programa rada Centra za 2016. bilo 79,2 % na temelju inicijalnog proračuna, odnosno 85 % na temelju izmijenjenog proračuna;

24.  sa zadovoljstvom napominje da je Centar usvojio novi Akcijski plan za jamčenje kvalitete prijevoda (TQAAP) za razdoblje 2015. – 2016.; prima na znanje da je ciljna stopa ostvarenja za taj akcijski plan u programu rada Centra za 2016. bila 100 %, a da je do kraja 2016. ostvareno 98,2 % plana; prima na znanje da je naglasak stavljen na provedbu novog alata za upravljanje korpusom (MultiTrans) i automatizaciju tijeka informacija u pogledu povezanih zahtjeva za prijevode u sklopu novog alata za tijek rada (e-CDT); pozdravlja činjenicu da je ostvaren daljnji napredak u testovima koji se odnose na vlastite alate Centra za strojno prevođenje;

25.  pozdravlja veliku predanost Centra kvaliteti, što je vidljivo kroz njegov čvrst stav o prijevodima vanjskih suradnika koji u više navrata pokažu lošu kvalitetu; pozdravlja njegov pristup kojim se omogućuje kontinuirano tematsko osposobljavanje prevoditelja Centra i vanjskih pružatelja usluga jer se time doprinosi održavanju visokih standarda kvalitete;

Ostale primjedbe

26.  ponovno ističe svoju nepokolebljivu predanost višejezičnosti u Uniji, koja predstavlja ključnu platformu za komunikaciju s građanima te je stoga osnovni preduvjet za uspjeh demokratskog sustava Unije; u tom pogledu traži od Europskog parlamenta da se pridruži Vijeću i Odboru regija i omogući pismeno i usmeno prevođenje na one jezike koji na nacionalnoj razini imaju ustavni status(12); pozdravlja ulogu koju Centar ima u olakšavanju rada agencija i tijela Unije pružajući im visokokvalitetne prijevode i jezične usluge;

27.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda zadaća Centra pružati agencijama i tijelima Unije prevoditeljske usluge nužne za obavljanje njihovih aktivnosti, no Centar ujedno iste usluge pruža i institucijama Unije, na njihov zahtjev; nadalje napominje da se uredbama o osnivanju većine agencija i tijela propisuje obveza korištenja prevoditeljskim uslugama Centra; napominje međutim da se nekoliko tijela i agencija (koje čine više od pola prihoda Centra) sve više služi vlastitim i drugim alternativnim rješenjima za prevođenje, što znači da se kapaciteti Centra ne upotrebljavaju onoliko koliko bi mogli, da na razini Unije dolazi do udvostručavanja troškova razvoja sustava za prevođenje i tekućih troškova te da bi mogao postojati rizik u pogledu poslovnog modela i kontinuiteta poslovanja Centra;

28.  snažno potiče Centar da nastavi ulagati napore u istraživanje inovativnih jezičnih tehnologija koje mogu poslužiti kao pomoćno sredstvo u njegovu osnovnom radu; smatra da, razvojem višejezičnih terminoloških izvora, kao što je baza podataka IATE, Centar doprinosi tome da svi službeni jezici Unije drže korak s novim tehnologijama;

°

°  °

29.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju rezoluciju od ... 2018.(13) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

26.1.2018

MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2017/2153(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Bogdan Andrzej Zdrojewski

PRIJEDLOZI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  ponovno ističe svoju nepokolebljivu predanost višejezičnosti u Europskoj uniji, koja predstavlja ključnu platformu za komunikaciju s građanima, te je zato osnovni preduvjet za uspjeh demokratskog sustava Unije; pozdravlja ulogu koju Prevoditeljski centar ima u olakšavanju rada agencija i tijela Unije pružajući im visokokvalitetne prevoditeljske i jezične usluge;

2.  izražava zadovoljstvo zbog novih sporazuma koji su 2016. potpisani između Centra i triju subjekata, čime se ukupan broj klijenata Centra popeo na 64; poziva agencije i tijela Unije da većim korištenjem usluga Centra kad god je to moguće izbjegavaju dupliciranje prevoditeljskih usluga;

3.  prima na znanje da je Centar za sada ispunio cilj smanjenja broja zaposlenika za 5 % (uz dodatnih 5 % kao agencija s ustaljenim poslovanjem) od 2014. do 2018.; ustraje u tome da Centru moraju biti na raspolaganju sredstva potrebna za pružanje vrhunskih prevoditeljskih i jezičnih usluga; preporučuje da se u budućnosti ne smanjuju ni proračun Centra ni broj radnih mjesta;

4.  pozdravlja napore Centra za smanjenje proračunskih viškova smanjivanjem cijena 2015., pri čemu su se gotovinski i kratkoročni depoziti smanjili s 38,3 milijuna EUR 2015. na 34,2 milijuna EUR 2016., dok su se pričuve smanjile s 34 milijuna EUR 2015. na 31,1 milijun EUR 2016.; prima na znanje izjavu direktora da će povećanje cijena u budućnosti biti neizbježno te poziva Centar da oko povećanja cijena blisko surađuje s klijentima;

5.  pozdravlja veliku predanost Centra kvaliteti, što je vidljivo kroz njegov čvrst stav o prijevodima vanjskih suradnika koji u više navrata pokažu lošu kvalitetu; pozdravlja njegov pristup kojim se omogućuje kontinuirano tematsko osposobljavanje prevoditelja Centra i vanjskih pružatelja usluga jer se time doprinosi održavanju visokih standarda kvalitete;

6.  snažno potiče Centar da nastavi ulagati napore u istraživanje inovativnih jezičnih tehnologija koje mogu poslužiti kao pomoćno sredstvo u njegovu osnovnom radu; smatra da, razvojem višejezičnih terminoloških izvora, kao što je baza podataka IATE, Centar doprinosi tome da svi službeni jezici Unije drže korak s novim tehnologijama.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

23.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Algirdas Saudargas

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2013., str. 37.

(2)

SL C 417, 6.12.2013., str. 37.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 314, 7.12.1994., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2013., str. 37.

(7)

SL C 417, 6.12.2013., str. 37.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 314, 7.12.1994., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 443, 29.11.2016., str. 10.

(12)

Vijeće i Odbor regija sklopili su administrativni sporazum s vladama Španjolske i Ujedinjene Kraljevine kako bi se jezici koji na nacionalnoj razini imaju ustavni status, kao što su katalonski, galješki, baskijski, velški i škotski galski, mogli koristiti u razne svrhe, uključujući pismeno i usmeno prevođenje. Proračunski učinak na institucije Unije zapravo ne postoji, s obzirom na to da se svi troškovi povezani s provedbom tog sporazuma snose na nacionalnoj razini. Dosad ni Vijeće ni Odbor regija nisu izvijestili o problemima pri provedbi sporazuma.

(13)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 13. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti