Procedūra : 2017/2153(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0106/2018

Pateikti tekstai :

A8-0106/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.31

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0136

PRANEŠIMAS     
PDF 710kWORD 61k
26.3.2018
PE 613.466v02-00 A8-0106/2018

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2153(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2153(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/1994, įsteigiantį Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą(4), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A8-0106/2018),

1.  patvirtina Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriui, kad Centro 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2153(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/1994, įsteigiantį Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą(9), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A8-0106/2018),

1.  pritaria Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2153(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A8-0106/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (toliau – Centras) pajamų ir išlaidų ataskaita(11), jo galutinis 2016 finansinių metų biudžetas buvo 50 576 283 EUR, t. y. 2,0 proc. didesnis, palyginti su 2015 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, jog Centro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2015 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  labai apgailestauja dėl to, kad Centras dar neturi Audito Rūmų pastaboje nurodyto veiklos tęstinumo plano ir atitinkamai nesilaiko 10-ojo vidaus kontrolės standarto; primygtinai ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tolesnius veiksmus;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad 2016 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 89,37 proc., ir, palyginti su ankstesniais metais, jis yra 1,21 proc. didesnis; pastebi, kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo 82,19 proc., t. y. 3,66 proc. didesnis, palyginti su ankstesniais metais;

3.  pažymi, kad, 2016 m. Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, Centro grynųjų pinigų ir trumpalaikių indėlių kiekis sumažėjo iki 34 200 000 EUR (palyginti su 38 300 000 EUR 2015 m. pabaigoje), o rezervai sumažėjo iki 31 100 000 EUR (palyginti su 34 000 000 EUR 2015 m. pabaigoje); pažymi, kad tokį sumažėjimą lėmė biudžeto valdymo metodas, kurį taikant siekiama sumažinti per ankstesnius metus sukauptą perteklių; pripažįsta, kad Centras prognozuoja, jog 2017 m. biudžeto perteklius mažės dar sparčiau dėl įgyvendinamos naujos kainų nustatymo struktūros, kuri padės sumažinti vidutinę Centro klientų mokamą kainą už vertimus;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  pažymi, kad Centras šiek tiek sumažino bendrą į kitus metus perkeltų įsipareigotų asignavimų dalį nuo 9,63 proc. 2015 m. iki 7,56 proc. 2016 m., t. y. sumažino 2,07 proc.; pažymi, kad didelis išlaidų įvykdymo lygis daugiausia susijęs su išlaidomis pagal 1 antraštinę dalį, pagal kurią buvo panaudota 97,80 proc. biudžeto;

5.  pažymi, kad perkėlimus į kitą laikotarpį neretai galima iš dalies arba visiškai paaiškinti daugiamečiu Agentūros veiklos programų pobūdžiu, ir jie nebūtinai parodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat nėra visada nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jei Agentūra iš anksto juos planuoja ir apie juos praneša Audito Rūmams; vis dėlto pabrėžia, kad didelė panaikintų perkeltų asignavimų dalis (10 proc.) galėtų būti laikoma rodikliu, kad biudžetas buvo suplanuotas netiksliai;

Personalo politika

6.  pastebi, kad, vadovaujantis etatų planu, 2016 m., kaip ir 2015 m., buvo užimti 195 etatai (iš 197 pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų etatų); su susirūpinimu pažymi, kad pagal 2016 m. gruodžio 31 d. užimtų etatų skaičių 2016 m. lyčių pusiausvyra buvo tokia: 61,64 proc. moterų ir 38,36 proc. vyrų, t. y., disbalanso santykis buvo beveik du kartus daugiau moterų nei vyrų; rekomenduoja į šį disbalansą atsižvelgti ir kiek įmanoma greičiau jį ištaisyti;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad Centras iki šiol įgyvendino tikslą 2014–2018 m. 5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių (neįskaitant 5 proc., kurie jam nustatyti kaip visu pajėgumu dirbančiai agentūrai); primygtinai tvirtina, jog Centrui turi būti skiriami reikiami ištekliai, kad jis galėtų teikti aukščiausios kokybės vertimo raštu ir kalbines paslaugas; rekomenduoja ateityje nemažinti Centro biudžeto ar etatų plano;

8.  pabrėžia, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų būti įtraukta į Centro personalo politiką; pažymi, kad gerovės užtikrinimo veiklai išleistas 13 754 EUR biudžetas; pastebi, kad 2016 m. vienam darbuotojui teko vidutiniškai 13,04 laikinojo nedarbingumo atostogų dienos;

9.  primena, kad 2009 m. Centras priėmė sprendimą dėl psichologinio ir seksualinio priekabiavimo; remia mokymus ir informacines sesijas, rengiamas informuotumui apie darbuotojų psichologinį ir seksualinį priekabiavimą didinti;

10.  džiaugdamasis pažymi, kad 2016 m. Centras negavo jokių skundų, teismo ieškinių ar pranešimų dėl atvejų, susijusių su darbuotojų samda ar atleidimu;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas ir demokratija

11.  pažymi, kad 2016 m. spalio mėn. Centro valdyba priėmė kovos su sukčiavimu strategiją ir kad Centras į savo 2017 m. metinę ataskaitą įtrauks skyrių apie skaidrumą, atskaitomybę ir sąžiningumą;

12.  susirūpinęs pažymi, kad dėl valdymo problemų, susijusių su jo valdybos dydžiu (maždaug 130 narių ir pakaitinių narių), Centras pasirinko skelbti interesų deklaracijas be gyvenimo aprašymų; pažymi, kad Centro svetainėje yra paskelbta direktoriaus interesų deklaracija ir gyvenimo aprašymas;

13.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. Centre nebuvo interesų konflikto atvejų;

14.  džiaugdamasis pažymi, kad 2008 m. Centras priėmė vidaus taisykles dėl informavimo apie pažeidimą ir 2014 m. jas iš dalies pakeitė; pažymi, kad 2016 m. Centre nebuvo informavimo apie pažeidimą atvejų;

15.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

16.  apgailestauja dėl to, kad Centras viešai neskelbia savo valdybos posėdžių protokolų; ragina Centrą pakeisti savo politiką;

17.  atkreipia dėmesį į Centro priežastis atsisakyti leisti susipažinti su dokumentais; tikisi, kad Centras, užtikrindamas konfidencialių duomenų apsaugą ar asmens duomenų slaptumą, kuo labiau teisėtu ir įprastu būdu naudojasi galimybe atsisakyti leisti susipažinti su dokumentais;

Pagrindiniai pasiekimai

18.  palankiai vertina tris pagrindinius 2016 m. nurodytus Centro pasiekimus:

–  Centras parengė savo 2016–2020 m. strategiją, kurią priėmė jo valdyba;

–  Centro klientai sėkmingai pradėjo naudoti naują Centro darbo procesų valdymo sistemą (eCdT);

–  Centras parengė naują dokumentų vertimo kainų nustatymo struktūrą, todėl Centro klientai gali sutaupyti, pakartotinai panaudojant Centro vertimo atmintyse saugomą turinį;

19.  tačiau labai apgailestauja dėl to, kad savo programavimo dokumentams Centras nenaudoja poveikio rodiklių, rezultatų rodiklių ar išteklių rodiklių; atkreipia dėmesį į tai, kad Centras neatlieka sistemingų planavimo ir kontrolės ex ante vertinimų, ir todėl ragina Centrą sistemingai naudoti ex post vertinimus savo veiklai įvertinti;

Vidaus auditas

20.  pažymi, kad, Centro duomenimis, Komisijos Vidaus audito tarnyba (IAS) atliko Centro veiklos tęstinumo valdymo ir dokumentų vertimo darbo procesų valdymo tolesnių veiksmų auditą; pastebi, kad buvo deramai ir efektyviai įgyvendintos visos rekomendacijos, išskyrus tris, kurių bus imtasi 2017 m.; pažymi, kad parengus veiklos tęstinumo planus, kurie iš dalies sumažina nustatytus pavojus, padaryta reikšminga pažanga, todėl rekomendacijos svarba buvo sumažinta nuo „labai svarbios“ iki „svarbios“; taip pat pažymi, kad Vidaus audito tarnyba pripažino vykdomą naujos vertimo darbo procesų valdymo sistemos eCdT kūrimą, bet mano, kad keli elementai dar turi būti užbaigti, kol ši „svarbi“ rekomendacija galės būti laikoma visiškai įgyvendinta; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie Vidaus audito tarnybos rekomendacijų įgyvendinimą;

Veikla

21.  atkreipia dėmesį į klientų pasitenkinimo sistemos peržiūrą, siekiant parengti efektyvesnį bendradarbiavimo su klientais procesą; palankiai vertina naują požiūrį, kuris 2016 m. rugsėjo mėn. buvo pristatytas šešiems klientams, t. y. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės agentūrai, Europos vaistų agentūrai, Europos cheminių medžiagų agentūrai, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai, Europos bankininkystės institucijai ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrai; laukia supaprastinto sprendimo, kuris bus tiksliai suderintas ir įgyvendintas eCdT 2017 m.;

22.  reiškia savo pasitenkinimą tuo, kad 2016 m. Centras ir trys subjektai pasirašė naujus susitarimus, todėl bendras Centro klientų skaičius išaugo iki 64; ragina Sąjungos agentūras ir įstaigas, kai tik įmanoma, vengti vertimo raštu paslaugų dubliavimo ir dažniau naudotis Centro paslaugomis;

23.  pažymi, kad, Centro metinės veiklos ataskaitos duomenimis, remiantis Centro vadovybės parengta metų pabaigos ataskaita ir taikant tam tikrus korekcinius koeficientus, bendrai 2016 m. iš dalies pakeista Centro darbo programa įgyvendinta 79,2 proc. pagal pirminį biudžetą ir 85 proc. pagal taisomąjį biudžetą;

24.  su pasitenkinimu pažymi, kad Centras patvirtino naują 2015–2016 m. laikotarpio Vertimo kokybės užtikrinimo veiksmų planą; atkreipia dėmesį į tai, kad iš dalies pakeistoje Centro darbo programoje 2016 m. buvo nustatytas 100 proc. tikslinis Vertimo kokybės užtikrinimo veiksmų plano rodiklis ir kad 2016 m. pabaigoje buvo įgyvendinta 98,2 proc. plano; pripažįsta, kad daugiausia dėmesio buvo skiriama naujo tekstyno valdymo įrankio (MultiTrans) įdiegimui ir su vertimo užklausomis susijusios informacijos srauto automatizavimui pasitelkiant naują darbo procesų įrankį eCdT; palankiai vertina tolesnę pažangą vykdant bandymus su Centro mašininio vertimo moduliais;

25.  pritaria aiškiam Centro įsipareigojimui užtikrinti kokybę, kuris akivaizdžiai matomas iš jo tvirtos pozicijos dėl išorės rangovų pateikiamų vertimų raštu, kuriuos jis vertina kaip „pakartotinai nepatenkinamos kokybės“; palankiai vertina jo nuostatą nuolat rengti teminius mokymus tiek Centro etatiniams, tiek išorės rangovų vertėjams raštu, nes tai padeda išlaikyti aukštus kokybės standartus;

Kitos pastabos

26.  pakartoja savo tvirtą įsipareigojimą skatinti daugiakalbystę Sąjungoje, nes ji yra pagrindinė bendravimo su piliečiais platforma ir dėl to būtina sąlyga siekiant sėkmingo Sąjungos demokratinės sistemos veikimo; šiuo požiūriu prašo Europos Parlamentą prisijungti prie Tarybos ir Regionų komiteto ir leisti versti raštu ir žodžiu tomis kalbomis, kurioms nacionaliniu lygmeniu yra suteiktas konstitucinis statusas(12); palankiai vertina Centro atliekamą vaidmenį palengvinant Sąjungos agentūrų ir įstaigų darbą ir teikiant aukštos kokybės vertimo raštu ir kalbines paslaugas;

27.  pažymi, kad, vadovaujantis Audito Rūmų ataskaita, Centro užduotis yra ne tik teikti vertimo paslaugas Sąjungos institucijoms, kai jų prireikia, bet ir teikti Sąjungos agentūromis ir įstaigoms jų veiklai būtinas vertimo paslaugas; taip pat pažymi, kad daugumos agentūrų ir įstaigų steigiamuosiuose reglamentuose reikalaujama, kad jos naudotųsi Centro vertimo paslaugomis; tačiau pažymi, kad kelios jų (užtikrinančios daugiau nei pusę Centro pajamų) vis dažniau naudoja vidaus ir kitus alternatyvius sprendimus, o tai reiškia, kad Centro pajėgumai nėra išnaudojami maksimaliai ir kad Sąjungos lygmeniu dubliuojamas sistemų kūrimas bei patiriamos dvigubos išlaidos ir gali kilti pavojus Centro veiklos modeliui ir veiklos tęstinumui;

28.  primygtinai ragina Centrą toliau nagrinėti galimybes naudotis novatoriškomis kalbos technologijomis, nes tai padėtų vykdyti pagrindinę veiklą; mano, kad plėtodamas daugiakalbius terminologijos šaltinius, pavyzdžiui, duomenų bazę IATE, Centras padeda užtikrinti, kad atsirandantys terminai būtų išversti į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas;

°

°  °

29.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d.(13) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

26.1.2018

Kultūros ir švietimo komitetoNUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2153(DEC))

Nuomonės referentas: Bogdan Andrzej Zdrojewski

PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  dar kartą patvirtina savo tvirtą įsipareigojimą skatinti daugiakalbystę Europos Sąjungoje, nes tai pagrindinė bendravimo su piliečiais programa, taigi ir būtina sąlyga siekiant sėkmingo Sąjungos demokratinės sistemos veikimo; palankiai vertina Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro atliekamą vaidmenį palengvinant Sąjungos agentūrų ir įstaigų darbą ir teikiant aukštos kokybės vertimo raštu ir kalbines paslaugas;

2.  reiškia savo pasitenkinimą tuo, kad 2016 m. Centras ir trys subjektai pasirašė naujus susitarimus, todėl bendras Centro klientų skaičius išaugo iki 64; ragina Sąjungos agentūras ir įstaigas, kai tik įmanoma, vengti vertimo raštu paslaugų dubliavimo ir dažniau naudotis Centro paslaugomis;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Centras iki šiol įgyvendino tikslą 2014–2018 m. 5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių (neskaitant 5 proc., kurie jam nustatyti kaip visu pajėgumu dirbančiai agentūrai); primygtinai tvirtina, jog Centrui turi būti skiriami reikiami ištekliai, kad jis galėtų teikti aukščiausios kokybės vertimo raštu ir kalbines paslaugas; rekomenduoja ateityje nemažinti Centro biudžeto ar etatų plano;

4.  palankiai vertina Centro pastangas sumažinti biudžeto perteklių 2015 m. sumažinant kainas, kadangi dėl to grynųjų pinigų ir trumpalaikių indėlių kiekis sumažėjo nuo 38,3 mln. EUR 2015 m. iki 34,2 mln. EUR 2016 m., o rezervų kiekis sumažėjo nuo 34 mln. EUR 2015 m. iki 31,1 mln. EUR 2016 m.; atkreipia dėmesį į direktoriaus pareiškimą, kad tam tikru etapu reikės neišvengiamai padidinti kainas, ir ragina Centrą valdyti tokį kainų didinimą glaudžiai bendradarbiaujant su klientais;

5.  pritaria aiškiam Centro įsipareigojimui užtikrinti kokybę, kuris akivaizdžiai matomas iš jo tvirtos pozicijos dėl išorės rangovų pateikiamų vertimų raštu, kuriuos jis vertina kaip „pakartotinai nepatenkinamos kokybės“; palankiai vertina jo nuostatą nuolat rengti teminius mokymus tiek Centro etatiniams, tiek išorės rangovų vertėjams raštu, nes tai padeda išlaikyti aukštus kokybės standartus;

6.  primygtinai ragina Centrą toliau nagrinėti galimybes naudotis novatoriškomis kalbos technologijomis, nes tai padėtų vykdyti pagrindinę veiklą; mano, kad plėtodamas daugiakalbius terminologijos šaltinius, kaip antai duomenų bazė IATE, Centras padeda užtikrinti, kad atsirandantys terminai būtų išversti į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

23.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Algirdas Saudargas

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 37.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 37.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 314, 1994 12 7, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 37.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 37.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 314, 1994 12 7, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 443, 2016 11 29, p. 10.

(12)

Taryba ir Regionų komitetas su Ispanijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybėmis sudarė administracinį susitarimą, kuriame numatoma, kad kalbos, kurioms nacionaliniu lygmeniu suteiktas konstitucinis statusas, pvz., katalonų, galisų, baskų, valų ir škotų gėlų, galėtų būti vartojamos įvairiais tikslais, įskaitant vertimą raštu ir vertimą žodžiu. Sąjungos institucijos dėl to nepatirs jokio poveikio savo biudžetui, nes visos su šio susitarimo įgyvendinimo susijusios išlaidos bus padengtos nacionaliniu lygmeniu. Iki šiol nei Taryba, nei Regionų komitetas nepranešė apie kokias nors susitarimo įgyvendinimo problemas.

(13)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika