Procedūra : 2017/2153(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0106/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0106/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.31

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0136

ZIŅOJUMS     
PDF 716kWORD 61k
26.3.2018
PE 613.466v02-00 A8-0106/2018

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2153(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2153(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru(4), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības komitejas atzinumu (A8-0106/2018),

1.  sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2153(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru(9), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības komitejas atzinumu (A8-0106/2018),

1.  apstiprina Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2153(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības komitejas atzinumu (A8-0106/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (turpmāk “Centrs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(11) tā 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 50 576 283, t. i. par 2,0 % lielāks nekā 2015. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2015. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pauž dziļu nožēlu par to, ka Centrs vēl nav ieviesis darbības nepārtrauktības plānu atbilstīgi Revīzijas palātas komentāram un tādējādi neievēro iekšējās kontroles standartu Nr. 10; mudina Centru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par turpmākajiem pasākumiem;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  ņem vērā, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 89,37 %, t. i., par 1,21 % augstāks nekā iepriekšējā gadā; konstatē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 82,19 %, t. i., par 3,66 % augstāks nekā iepriekšējā gadā;

3.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu 2016. gadā Centra skaidras naudas un īstermiņa noguldījumu apmērs samazinājās līdz EUR 34 200 000 (2015. gada beigās — EUR 38 300 000) un rezerves samazinājās līdz EUR 31 100 000 (2015. gada beigās — EUR 34 000 000); ņem vērā, ka šā samazinājuma iemesls ir budžeta pieeja, kas paredz samazināt no iepriekšējiem gadiem uzkrāto pārpalikumu; pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Centra sniegto informāciju ir paredzams, ka budžeta pārpalikums 2017. gadā vēl vairāk samazināsies, jo ir ieviesta jauna cenu struktūra, samazinot vidējo cenu par tulkojumiem, ko maksā Centra klienti;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  ņem vērā, ka Centrs ir nedaudz (par 2,07 %) samazinājis to apropriāciju kopējo līmeni, par kurām uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas uz nākamo gadu, — no 9,63 % 2015. gadā līdz 7,56% 2016. gadā; ņem vērā, ka izmaksu augstais izpildes līmenis ir lielā mērā skaidrojams ar izdevumu apmēru 1. sadaļā, kurā tika izmantoti 97,80 % no budžeta;

5.  ņem vērā, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Centrs tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai; tomēr norāda, ka augsto atcelto pārnesumu īpatsvaru (10 %) var uzskatīt par apliecinājumu nepareizai budžeta plānošanai;

Personāla politika

6.  konstatē, ka saskaņā ar štatu sarakstu 2016. gadā bija aizpildītas 195 štata vietas (no 197 vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu) — tikpat daudz, cik 2015. gadā; aplūkojot 2016. gada 31. decembrī aizpildītās štata vietas, ar bažām konstatē nelīdzsvarotību darbinieku dzimumu īpatsvara attiecībā — 61,64 % sieviešu un 38,36 % vīriešu jeb gandrīz divi pret vienu; iesaka pēc iespējas drīzāk novērst un kompensēt šo nelīdzvarotību;

7.  norāda, ka Centrs patlaban ir izpildījis mērķi laikposmā no 2014. līdz 2018. gadam samazināt darbinieku skaitu par 5 % (un vēl par 5 % kā optimālu darbības stadiju sasniegušai aģentūrai); uzstāj, ka Centra rīcībā ir jābūt nepieciešamajiem resursiem, lai sniegtu izcilus tulkošanas un valodu pakalpojumus; iesaka turpmāk neveikt samazinājumus Centra budžetā vai štatu sarakstā;

8.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Centra personāla politikas; ņem vērā, ka labjutības pasākumiem veltītais budžets sasniedz EUR 13 754; konstatē, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits uz vienu darbinieku 2016. gadā bija 13,04 dienas;

9.  atgādina, ka 2009. gadā Centrs pieņēma lēmumu par psiholoģiski un seksuāli aizskarošu izturēšanos; atbalsta mācības un informatīvos pasākumus, kas tika organizēti, lai palielinātu personāla informētību par psiholoģiski un seksuāli aizskarošu izturēšanos;

10.  ar gandarījumu ņem vērā, ka saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu 2016. gadā Centrs nav saņēmis nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

11.  pieņem zināšanai to, ka Centra valde 2016. gada oktobrī pieņēma krāpšanas apkarošanas stratēģiju un ka Centrs iekļaus savā 2017. gada ziņojumā nodaļu par pārredzamību, pārskatatbildību un godprātību;

12.  ar bažām ņem vērā, ka saistībā ar valdes locekļu skaitu (aptuveni 130 locekļi un locekļu aizstājēji) radušos pārvaldības problēmu dēļ Centrs izlēma publiskot interešu deklarācijas bez CV; ņem vērā, ka direktora interešu deklarācija un CV ir publiskoti Centra tīmekļa vietnē;

13.  atzinīgi vērtē to, ka Centram 2016. gadā nebija neviena interešu konflikta gadījuma;

14.  ar gandarījumu konstatē, ka Centrs 2008. gadā pieņēma iekšējos noteikumus par trauksmes celšanu un 2014. gadā izdarīja tajos izmaiņas; norāda, ka 2016. gadā Centrā nav reģistrēts neviens trauksmes celšanas gadījums;

15.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga ES iestāde informācijas sniegšanai, konsultācijām un atzinumu izstrādei un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

16.  pauž nožēlu, ka Centrs nepublisko valdes sanāksmju protokolus; aicina Centru mainīt savu politiku;

17.  pieņem zināšanai Centra sniegto pamatojumu saistībā ar atteikumu nodrošināt piekļuvi dokumentiem; sagaida, ka Centrs pēc iespējas mazāk izmantos iespēju atteikt piekļuvi dokumentiem, vienlaikus aizsargājot konfidenciālus un personas datus;

Galvenie sasniegumi

18.  atzinīgi vērtē Centra noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti:

–  Centrs izstrādāja stratēģiju 2016.–2020. gadam, un valde to apstiprināja;

–  Centra klientu rīcībā tika veiksmīgi nodota jaunā darba plūsmas pārvaldības sistēma (eCdT);

–  Centrs izstrādāja dokumentu tulkošanai jaunu cenu struktūru, kura balstījās uz Centra tulkošanas atmiņās saglabātā satura atkārtotu izmantošanu un kuras rezultātā Centra klienti guva ietaupījumus;

19.  tomēr pauž dziļu nožēlu, ka Centrs savos plānošanas dokumentos neizmanto ietekmes rādītājus, rezultātu rādītājus un ieguldījuma rādītājus; ņem vērā, ka Centrs neveic sistemātiskus ex ante novērtējumus par plānošanas un kontroles pasākumiem un aicina Centru izmantot šādus sistemātiskus ex ante novērtējumus, lai izmērītu savu sniegumu;

Iekšējā revīzija

20.  ņem vērā Centra sniegto informāciju par to, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica pēcpārbaudes revīziju par Centra darbības nepārtrauktības pārvaldību un dokumentu tulkošanas darba plūsmas pārvaldību; konstatē, ka visi ieteikumi, izņemot trīs ieteikumus, pie kuriem Centrs strādās 2017. gadā, ir pienācīgi un efektīvi īstenoti; ņem vērā, ka ievērojami panākumi ir gūti, izveidojot darbības nepārtrauktības plānus, ar kuriem tiks daļēji mazināti konstatētie riski, un tādēļ ieteikuma nozīmīguma pakāpe tika samazināta no ļoti svarīga uz svarīgu ieteikumu; turklāt ņem vērā, ka IAS pieņēma zināšanai jaunās tulkošanas darba plūsmas pārvaldības sistēmas (eCdT) notiekošo pilnveidi, bet uzskatīja, ka joprojām ir jāpabeidz daži elementi, lai svarīgo ieteikumu varētu uzskatīt par pilnībā īstenotu; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par IAS ieteikumu īstenošanu;

Sniegums

21.  ņem vērā to, ka tiek pārskatīta klientu apmierinātības novērtēšanas sistēma, lai izveidotu efektīvāku procesu saziņai ar klientiem; atzinīgi vērtē jauno pieeju, ar ko 2016. gada septembrī tika iepazīstināti seši klienti, proti, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Eiropas Zāļu aģentūra, Eiropas Ķimikāliju aģentūra, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra, Eiropas Banku iestāde un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra; vēlēsies redzēt racionalizētu risinājumu, kas 2017. gadā tiks pilnveidots un iekļauts eCdT;

22.  pauž gandarījumu par to, ka 2016. gadā Centrs parakstīja jaunus nolīgumus ar trijām struktūrām, tādējādi Centra klientu kopskaitam palielinoties līdz 64 klientiem; aicina Savienības aģentūras un struktūras, cik vien iespējams, izvairīties no tulkošanas pakalpojumu dublēšanās, plašāk izmantojot Centra pakalpojumus;

23.  pēc iepazīšanās ar Centra gada darbības pārskatu ņem vērā, ka, pamatojoties uz Centra vadības gada beigās veikto izvērtēšanu un piemērojot dažus svēruma koeficientus, Centra 2016. gada grozītā darba programma kopumā tika izpildīta par 79,2 % saskaņā ar sākotnējo budžetu un par 85 % saskaņā ar budžeta grozījumu;

24.  ar gandarījumu ņem vērā, ka Centrs īstenoja jaunu Tulkošanas kvalitātes nodrošināšanas rīcības plānu (TKNRP) 2015. un 2016. gada laikposmam; ņem vērā, ka Centra grozītajā 2016. gada darba programmā TKNRP īstenošanas mērķis bija noteikts 100 % apmērā un ka līdz 2016. gada beigām bija īstenoti 98,2 % no plāna; pieņem zināšanai, ka galvenā uzmanība tika pievērsta jaunā korpusa pārvaldības rīka (MultiTrans) ieviešanai un informācijas plūsmas automatizācijai attiecībā uz tulkošanas pieprasījumiem, kas tiek iesniegti, izmantojot jauno darba plūsmas rīku eCdT; atzinīgi vērtē panākumus, kas tika gūti pārbaudēs ar Centra specifiskajām mašīntulkošanas programmām;

25.  atbalsta Centra nepārprotamo apņemšanos nodrošināt kvalitāti, par ko liecina Centra stingrā nostāja attiecībā pret tādiem ārējo līgumslēdzēju tulkojumiem, kuri atkārtoti vērtēti kā neapmierinoši; atzinīgi vērtē Centra īstenoto pieeju pastāvīgi nodrošināt tematiskas mācības gan Centrā strādājošiem štata tulkotājiem, gan ārējiem līgumslēdzējiem, jo tas palīdz saglabāt augstus kvalitātes standartus;

Citi komentāri

26.  atkārtoti uzsver savu nelokāmo atbalstu daudzvalodībai Savienībā, raugoties uz to kā izšķirīgi nozīmīgu platformu saziņas veidošanā ar iedzīvotājiem un līdz ar to — kā būtisku priekšnosacījumu Savienības demokrātiskās sistēmas panākumu nodrošināšanai; šajā sakarībā prasa Eiropas Parlamentam atļaut veikt rakstisku un mutisku tulkošanu valodās, kurām ir konstitucionāls statuss valsts līmenī(12), kā tas tiek darīts Padomē un Reģionu komitejā; atzinīgi vērtē Centra lomu Savienības aģentūru un struktūru darba sekmēšanā, sniedzot augstas kvalitātes tulkošanas un lingvistiskos pakalpojumus;

27.  ņem vērā, ka saskaņā ar Centra ziņojumu tā uzdevums ir sniegt Savienības aģentūrām un struktūrām to darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus papildus šādu pakalpojumu sniegšanai pēc pieprasījuma ES iestādēm; turklāt ņem vērā, ka lielākās daļas aģentūru un struktūru izveides regulās ir ietverta prasība izmantot Centra tulkošanas pakalpojumus; tomēr ņem vērā, ka vairākas no tām (izmantoto līdzekļu apmēra ziņā pārsniedzot pusi no Centra ieņēmumiem) aizvien vairāk izmanto iekšējus un citus alternatīvus risinājumus un tas nozīmē, ka Centra kapacitāte netiek izmantota maksimāli iespējamā apmērā un Savienības līmenī notiek sistēmu izstrādes un ekspluatācijas izmaksu dubultošanās, tādējādi apdraudot Centra uzņēmējdarbības modeli un darbības turpināšanu;

28.  mudina Centru turpināt izvērtēt to, kā inovatīvas valodu tehnoloģijas var palīdzēt tam pildīt pamatuzdevumus; uzskata, ka, pilnveidojot daudzvalodu terminoloģijas avotus, piemēram, IATE datubāzi, Centrs palīdz nodrošināt to, lai jaunu jēdzienu veidošanās atspoguļotos visās Savienības oficiālajās valodās;

o

o o

29.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

26.1.2018

Kultūras un izglītības komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2153(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Bogdan Andrzej Zdrojewski

IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atkārtoti uzsver savu nelokāmo atbalstu daudzvalodībai Eiropas Savienībā, raugoties uz to kā izšķirīgi nozīmīgu platformu saziņas veidošanā ar iedzīvotājiem un līdz ar to — kā būtisku priekšnosacījumu Savienības demokrātiskās sistēmas panākumu nodrošināšanai; atzinīgi vērtē Tulkošanas centra lomu Savienības aģentūru un struktūru darba sekmēšanā, sniedzot augstas kvalitātes tulkošanas un valodu pakalpojumus;

2.  pauž gandarījumu par to, ka 2016. gadā Centrs parakstīja jaunus nolīgumus ar trijām struktūrām, tādējādi Centra klientu kopskaitam palielinoties līdz 64; aicina Savienības aģentūras un struktūras, kad vien iespējams, izvairīties no tulkošanas pakalpojumu dublēšanās, plašāk izmantojot Centra pakalpojumus;

3.  norāda, ka Centrs patlaban ir izpildījis mērķi laikposmā no 2014. līdz 2018. gadam samazināt darbinieku skaitu par 5 % (un vēl par 5 % kā optimālu darbības stadiju sasniegušai aģentūrai); uzstāj, ka Centra rīcībā ir jābūt nepieciešamajiem resursiem, lai sniegtu izcilus tulkošanas un valodu pakalpojumus; iesaka turpmāk neveikt samazinājumus Centra budžetā vai štatu sarakstā;

4.  uzteic Centra centienus samazināt budžeta pārpalikumu, 2015. gadā samazinot cenas un tādējādi skaidras naudas līdzekļu un īstermiņa depozītu apmēram samazinoties no EUR 38,3 miljoniem 2015. gadā līdz EUR 34,2 miljoniem 2016. gadā, un rezervēm samazinoties no EUR 34 miljoniem 2015. gadā līdz EUR 31,1 miljonam 2016. gadā; pieņem zināšanai direktora sniegto informāciju, ka pienāks brīdis, kad cenas neizbēgami nāksies palielināt, un aicina Centru organizēt šādu cenu palielināšanu ciešā sadarbībā ar klientiem;

5.  atbalsta Centra nepārprotamo apņemšanos nodrošināt kvalitāti, par ko liecina Centra stingrā nostāja attiecībā pret tādiem ārējo līgumslēdzēju tulkojumiem, kuri atkārtoti vērtēti kā neapmierinoši; atzinīgi vērtē Centra īstenoto pieeju pastāvīgi nodrošināt tematiskas mācības gan Centrā strādājošiem štata tulkotājiem, gan ārējiem līgumslēdzējiem, jo tas palīdz saglabāt augstus kvalitātes standartus;

6.  mudina Centru turpināt pievērsties jautājumam, kā tam pamatuzdevumu izpildē var palīdzēt inovatīvas valodu tehnoloģijas; uzskata, ka, pilnveidojot daudzvalodu terminoloģijas avotus, piemēram, IATE datubāzi, Centrs palīdz nodrošināt to, lai jaunu jēdzienu veidošanās atspoguļotos visās Savienības oficiālajās valodās.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

23.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Algirdas Saudargas

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 37. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 37. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 417, 6.12.2017., 37. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 37. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

OV C 443, 29.11.2016., 10. lpp.

(12)

Padome un Reģionu komiteja noslēdza administratīvu nolīgumu ar Spānijas un Apvienotās Karalistes valdībām par to, ka valodas, kurām ir konstitucionāls statuss valsts līmenī, piemēram, katalāņu, galisiešu, basku, velsiešu un Skotijas gēlu valodas, var izmantot dažādos nolūkos, tostarp rakstiskā un mutiskā tulkošanā. Tas nerada nekādu ietekmi uz Savienības iestāžu budžetu, jo visas izmaksas, kas rodas šī nolīguma īstenošanā, tiek segtas no attiecīgo valstu budžeta. Līdz šim ne Padome, ne Reģionu komiteja nav ziņojusi par problēmām nolīguma īstenošanā.

(13)

Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika