Procedură : 2017/2153(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0106/2018

Texte depuse :

A8-0106/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.31

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0136

RAPORT     
PDF 634kWORD 64k
26.3.2018
PE 613.466v02-00 A8-0106/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2153(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2153(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(4), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0106/2018),

1.  acordă directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2153(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Centrului(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(9), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0106/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2153(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0106/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane,

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(11), bugetul definitiv al Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene („Centrul”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 50 576 283 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 2,0 % față de bugetul pentru 2015;

C.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2015

1.  regretă faptul că Centrul nu dispune încă de un plan de continuitate a activității, în conformitate cu observația Curții și, prin urmare, nu respectă standardul de control intern nr. 10; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile viitoare;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată a execuției bugetare de 89,37 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,21 % față de exercițiul precedent; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 82,19 %, ceea ce reprezintă o creștere de 3,66 % în comparație cu exercițiul precedent;

3.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, în 2016 numerarul și depozitele pe termen scurt deținute de Centru au scăzut la 34 200 000 EUR (față de 38 300 000 EUR la sfârșitul anului 2015), iar rezervele au scăzut la 31 100 000 EUR (față de 34 000 000 EUR la sfârșitul anului 2015); ia act de faptul că această scădere este rezultatul unei abordări bugetare prin care se intenționează reducerea excedentului acumulat în exercițiile precedente; constată că, potrivit Centrului, se preconizează că reducerea excedentelor bugetare va fi accelerată și mai mult în 2017, ca urmare a implementării noii structuri tarifare care va reduce prețul mediu pentru traducere plătit de clienții Centrului;

Angajamente și reportări

4.  constată că procentul global al creditelor de angajament reportate de către Centru în exercițiul următor s-a redus ușor, de la 9,63% în 2015 la 7,56% în 2016, ceea ce reprezintă o scădere de 2,07%; ia act de faptul că rata ridicată de execuție a cheltuielilor se datorează în mare măsură cheltuielilor de la titlul 1, unde a fost utilizat 97,80 % din buget;

5.  ia act de faptul că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de către observator și comunicate Curții; subliniază, cu toate acestea, că procentul ridicat de reportări anulate (10 %) ar putea fi considerat un semn de inexactitate în planificarea bugetară;

Politica de personal

6.  constată că, potrivit organigramei, în 2016 erau ocupate 195 de posturi (din cele 197 de posturi autorizate de la bugetul Uniunii), cifra fiind aceeași ca în 2015; ia act cu preocupare de faptul că, pe baza numărului de posturi ocupate la 31 decembrie 2016, în 2016 dezechilibrul de gen a fost de 61,64 % femei față de 38,36 % bărbați, un raport de dezechilibru de aproape doi la unu; recomandă abordarea și remedierea acestui dezechilibru cât mai curând posibil;

7.  observă că Centrul și-a îndeplinit până în prezent obiectivul de reducere cu 5 % a personalului (în plus față de procentul de 5 % impus agențiilor „cu viteză de croazieră”) pentru perioada 2014-2018; insistă că Centrul trebuie să dispună de resursele necesare pentru a furniza traduceri și servicii lingvistice de primă clasă; recomandă să nu se mai realizeze alte reduceri ale bugetului sau ale schemei de personal a Centrului;

8.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să fie parte a politicii de personal a Centrului; constată că bugetul cheltuit pentru activități de menținere în formă la locul de muncă se ridică la 13 754 EUR; constată că numărul mediu de zile de concediu medical per membru al personalului în 2016 a fost de 13,04;

9.  reamintește că Centrul a adoptat în 2009 o decizie privind hărțuirea psihologică și sexuală; sprijină sesiunile de formare și informare organizate pentru a crește gradul de informare a personalului cu privire la hărțuirea psihologică și sexuală;

10.  constată cu satisfacție că Centrul nu a primit nicio plângere și nu i s-au adus la cunoștință acțiuni în justiție sau cazuri raportate legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

11.  ia act de faptul că strategia Centrului de combatere a fraudelor a fost adoptată de Consiliul său de administrație în 2016 și de faptul că Centrul va include în raportul său anual pe 2017 un capitol referitor la transparență, responsabilitate și integritate;

12.  ia act cu preocupare de faptul că Centrul a optat pentru publicarea declarațiilor de interese fără CV-uri din cauza problemelor de gestionare asociate referitoare la dimensiunea Consiliului său de administrație (aproximativ 130 de membri și membri supleanți); ia act de faptul că declarația de interese a directorului și CV-ul acestuia sunt publicate pe site-ul de internet al Centrului;

13.  apreciază faptul că Centrul nu s-a confruntat cu niciun caz de conflict de interese în 2016;

14.  ia act cu satisfacție de faptul că Centrul a adoptat norme interne privind semnalarea neregulilor în 2008 și le-a modificat în 2014; ia act de faptul că, în 2016, nu au existat cazuri de semnalare a neregulilor în cadrul Centrului;

15.  afirmă necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de denunțători și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a-i ajuta pe denunțători să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

16.  regretă faptul că Centrul nu face publice procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului său de administrație; invită Centrul să își modifice politica în acest sens;

17.  ia act de motivele Centrului de refuzare a accesului la documente; se așteaptă ca Centrul să utilizeze, în deplină legalitate și cu respectarea procedurilor, posibilitatea de a refuza accesul la documente, protejând în același timp datele confidențiale sau cu caracter personal;

Principalele realizări

18.  salută principalele trei realizări identificate de Centru în 2016, și anume:

–  Centrul și-a elaborat strategia pentru perioada 2016-2020, care a fost adoptată de Consiliul său de administrație;

–  noul sistem de management al fluxului de lucru al Centrului (eCDT) a fost introdus cu succes la clienții Centrului;

–  Centrul a elaborat o nouă structură de stabilire a prețurilor pentru traducerea documentelor, ceea ce a dat clienților săi posibilitatea de a realiza economii bazate pe reutilizarea conținutului stocat în memoriile de traducere ale Centrului;

19.  regretă profund, cu toate acestea, faptul că Centrul nu utilizează indicatori de impact, indicatori de rezultat sau indicatori privind resursele utilizate pentru documentele sale de programare; ia act de faptul că Centrul nu efectuează evaluări ex-ante sistematice pentru planificare și control și invită, de asemenea, Centrul să utilizeze evaluări ex-post sistematice pentru a-și măsura performanțele;

Auditul intern

20.  constată, din informațiile furnizate de Centru, că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat un audit de urmărire subsecventă privind gestionarea continuității activității și gestionarea fluxului de lucru pentru traducerea documentelor Centrului; constată că s-a dat curs în mod adecvat și eficace tuturor recomandărilor, cu excepția a trei, care vor fi abordate în 2017; ia act de faptul că au fost înregistrate progrese semnificative datorită instituirii planurilor de continuitate a activității, care atenuează parțial riscurile identificate și, prin urmare, nivelul de importanță al recomandării a fost reclasificat de la „foarte important” la „important”; constată, de asemenea, că IAS a luat act de procesul de dezvoltarea noului sistem de gestionare a fluxului de traduceri, eCDT, dar consideră unele elemente trebuie să fie finalizate înainte ca această recomandare „importantă” să poată fi considerată ca fiind pe deplin pusă în aplicare; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor IAS;

Performanță

21.  ia act de revizuirea sistemului de satisfacție a clienților, care are drept scop de a dezvolta un proces mai eficace în relațiile cu clienții; salută noua abordare care a fost prezentată unui număr de șase clienți, în septembrie 2016, și anume Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Agenția Europeană pentru Medicamente, Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Autoritatea Bancară Europeană și Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă; așteaptă cu interes integrarea soluțiilor și perfecționarea acestora, precum și introducerea eCDT în cursul anului 2017;

22.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că, în 2016, Centrul a semnat acorduri noi cu trei entități, ridicând numărul total al clienților săi la 64; invită agențiile și organismele Uniunii ca, ori de câte ori este posibil, să evite duplicarea serviciilor de traducere, utilizând în mai mare măsură serviciile Centrului;

23.  constată că, potrivit raportului anual de activitate al Centrului, pe baza analizei efectuate de conducerea Centrului la sfârșit de an, aplicând unii factori de ponderare, implementarea globală a programului de lucru modificat al Centrului pentru 2016 a fost de 79,2 % pe baza bugetului inițial și de 85 % pe baza bugetului modificat;

24.  constată cu satisfacție că Centrul a adoptat un nou plan de acțiune pentru asigurarea calității traducerilor (TQAAP) pentru perioada 2015-2016; ia act de faptul că obiectivul privind realizarea obiectivelor TQAAP stabilit în programul de lucru modificat al Centrului pe 2016 a fost stabilit la 100 % și că, până la sfârșitul lui 2016, planul fusese realizat în proporție de 98,2 %; ia act de faptul că s-a pus accent pe implementarea unui nou instrument de gestionare a corpusului (MultiTrans) și de automatizare a fluxului de informații privind cererile de traducere prin intermediul noului instrument de gestionare a fluxului de lucru, eCDT; salută continuarea progreselor înregistrate în ceea ce privește testele efectuate cu motoarele de traducere automată specifice ale Centrului;

25.  sprijină angajamentul clar al Centrului față de calitate, demonstrat de poziția sa fermă cu privire la traducerile „în mod repetat nesatisfăcătoare” furnizate de contractanții externi; salută abordarea Centrului care constă în oferirea periodică de cursuri tematice, destinate atât traducătorilor interni ai Centrului, cât și contractanților externi, deoarece acest lucru contribuie la menținerea unor standarde de calitate ridicate;

Alte observații

26.  își reafirmă angajamentul ferm față de multilingvism în Uniune, ca platformă-cheie pentru contactul cu cetățenii, și, ca atare, ca o condiție esențială pentru succesul sistemului democratic al Uniunii; în această privință, solicită Parlamentului European să se alăture Consiliului și Comitetului Regiunilor și să permită traducerea și interpretarea în limbile care au statut constituțional la nivel național(12); salută rolul Centrului în facilitarea activității agențiilor și organismelor UE prin furnizarea de traduceri și de servicii lingvistice de înaltă calitate;

27.  ia act din raportul Curții, că misiunea Centrului este de a furniza agențiilor și organismelor Uniunii serviciile de traducere necesare pentru activitățile acestora, pe lângă serviciile de traducere furnizate instituțiilor Uniunii care îl solicită în acest sens; ia act, de asemenea, de faptul că regulamentele de înființare ale celor mai multe dintre agenții și organisme le impun acestora să facă apel la serviciile de traducere ale Centrului; observă, cu toate acestea, că o parte dintre acestea (ceea ce înseamnă peste jumătate din veniturile Centrului) apelează din ce în ce mai mult la traduceri interne și la soluții alternative, ceea ce înseamnă că capacitatea Centrului nu este utilizată în cea mai mare măsură posibilă și că există o suprapunere a acțiunilor de dezvoltare a sistemelor și a costurilor de funcționare la nivelul Uniunii și că modelul comercial al Centrului și continuitatea acestuia ar putea fi periclitate;

28.  îndeamnă Centrul să își continue eforturile de explorare a unor tehnologii lingvistice inovatoare, care să îl ajute în activitatea sa principală; consideră că, prin dezvoltarea unor resurse terminologice multilingve, cum este baza de date IATE, Centrul contribuie la asigurarea faptului că toate limbile oficiale ale Uniunii țin pasul cu conceptele emergente;

°

°  °

29.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(13) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

26.1.2018

AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2153(DEC))

Raportor pentru aviz: Bogdan Andrzej Zdrojewski

SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  își reafirmă angajamentul ferm față de multilingvism în Uniunea Europeană ca platformă-cheie pentru contactul cu cetățenii și, ca atare, ca o condiție esențială pentru succesul sistemului democratic al Uniunii; salută rolul Centrului de Traduceri în facilitarea activității agențiilor și organismelor Uniunii prin furnizarea de traduceri și de servicii lingvistice de înaltă calitate;

2.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că, în 2016, Centrul a semnat acorduri noi cu trei entități, ridicând numărul total al clienților săi la 64; invită agențiile și organismele Uniunii ca, ori de câte ori este posibil, să evite duplicarea serviciilor de traducere, utilizând în mai mare măsură serviciile Centrului;

3.  observă că Centrul și-a îndeplinit până în prezent obiectivul de reducere cu 5 % a personalului (în plus față de procentul de 5 % impus agențiilor „cu viteză de croazieră”) pentru perioada 2014-2018; insistă că Centrul trebuie să dispună de resursele necesare pentru a furniza traduceri și servicii lingvistice de primă clasă; recomandă să nu se mai realizeze alte reduceri ale bugetului sau ale schemei de personal a Centrului;

4.  apreciază eforturile Centrului de reducere a surplusului său bugetar printr-o reducere a prețurilor practicate în 2015, depozitele în numerar și pe termen scurt scăzând de la 38,3 milioane EUR în 2015 la 34,2 milioane EUR în 2016, iar rezervele de la 34 milioane EUR în 2015 la 31,1 milioane EUR în 2016; ia act de declarația directorului potrivit căreia o majorare a prețurilor va fi inevitabilă la un moment dat și invită Centrul să gestioneze această majorare a prețurilor în strânsă colaborare cu clienții săi;

5.  sprijină angajamentul clar al Centrului față de calitate, demonstrat de poziția sa fermă cu privire la traducerile „în mod repetat nesatisfăcătoare” furnizate de contractanții externi; salută abordarea Centrului care constă în oferirea periodică de cursuri tematice, destinate atât traducătorilor interni ai Centrului, cât și contractanților externi, deoarece acest lucru contribuie la menținerea unor standarde de calitate ridicate;

6.  îndeamnă Centrul să își continue eforturile de explorare a unor tehnologii lingvistice inovatoare, care să îl ajute în activitatea sa principală; consideră că, prin dezvoltarea unor resurse terminologice multilingve, cum este baza de date IATE, Centrul contribuie la asigurarea faptului că toate limbile oficiale ale Uniunii țin pasul cu conceptele emergente.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

23.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Membri supleanți prezenți la votul final

Algirdas Saudargas

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p. 37.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p. 37.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 314, 7.12.1994, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 417, 6.12.2017, p. 37.

(7)

JO C 417, 6.12.2017, p. 37.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 314, 7.12.1994, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

JO C 443, 29.11.2016, p.10.

(12)

Consiliul și Comitetul Regiunilor au încheiat un acord administrativ cu guvernele Spaniei și Regatului Unit în scopul ca limbile care au statut constituțional la nivel național în statele membre respective, cum ar fi catalana, galiciana, basca, galeza și galica scoțiană, să poată fi folosite în diverse scopuri, inclusiv în traducere și interpretare. Implicațiile bugetare pentru instituțiile Uniunii sunt, de fapt, zero, deoarece toate costurile generate de punerea în aplicare a acestui acord sunt suportate la nivel național. Până în prezent, nici Consiliul, nici Comitetul Regiunilor nu au raportat dificultăți în punerea în aplicare a acordului.

(13)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ultima actualizare: 12 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate