Postup : 2017/2153(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0106/2018

Predkladané texty :

A8-0106/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.31

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0136

SPRÁVA     
PDF 574kWORD 63k
26.3.2018
PE 613.466v02-00 A8-0106/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016

(2017/2153(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016

(2017/2153(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0106/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016

(2017/2153(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou strediska(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(9), a najmä na jeho článok 14,

  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0106/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016

(2017/2153(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0106/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(11) predstavoval konečný rozpočet Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (ďalej len „stredisko“) na rozpočtový rok 2016 sumu 50 576 283 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 2,0 % v porovnaní s rokom 2015;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2015

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa poznámky Dvora audítorov stredisko ešte nezaviedlo plán na zabezpečenie kontinuity činností a nespĺňa tak normu vnútornej kontroly 10; naliehavo vyzýva stredisko, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o ďalších opatreniach;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 89,37 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 1,21 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 82,19 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 3,66 %;

3.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov v roku 2016 sa hotovosť a krátkodobé depozity strediska znížili na 34 200 000 EUR (v porovnaní s 38 300 000 EUR na konci roka 2015) a rezervy poklesli na 31 100 000 EUR (v porovnaní s 34 000 000 EUR na konci roka 2015); poznamenáva, že tento pokles je výsledkom rozpočtového prístupu, ktorého cieľom je znížiť kumulovaný prebytok z predchádzajúcich rokov; berie na vedomie, že podľa strediska stredisko predpoklad, že zavedením novej cenovej štruktúry sa v roku 2017 zníženie rozpočtových prebytkov ešte zrýchli a vďaka nej sa zníži priemerná cena za preklad, ktorú zaplatia zákazníci strediska;

Záväzky a prenosy

4.  konštatuje, že stredisko mierne znížilo celkovú úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do nasledujúceho roka z 9,63% v roku 2015 na 7,56% v roku 2016, čo predstavuje zníženie o 2,07%; berie na vedomie, že vysoká úroveň čerpania výdavkov je vo veľkej miere spôsobená výdavkami v hlave 1, kde sa použilo 97,80 % rozpočtu;

5.  poznamenáva, že prenosy môžu byť často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich centrum vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov; poukazuje však na to, že vysoký podiel zrušených prenosov (10%) by sa mohol javiť ako znak nepresného rozpočtového plánovania;

Personálna politika

6.  poznamenáva, že podľa plánu pracovných miest bolo v roku 2016 obsadených 195 pracovných miest (zo 197 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), čo je rovnaký počet ako v roku 2015; so znepokojením poznamenáva, že pokiaľ ide o počet obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016, bola rodová nerovnováha 61,64 % žien k 38,36 % mužov, čo predstavuje pomer nevyváženosti takmer 2:1; odporúča, aby sa táto nerovnováha čo najskôr riešila a napravila;

7.  konštatuje, že stredisko dosiaľ splnilo cieľ 5 % zníženia počtu zamestnancov (popri 5 % stanovených ako cieľ „naplno fungujúcej“ agentúry) na obdobie 2014 – 2018; trvá na tom, že stredisko musí mať zdroje potrebné na poskytovanie prekladov a jazykových služieb na prvotriednej úrovni; neodporúča žiadne budúce škrty v rozpočte alebo v pláne pracovných miest strediska;

8.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky strediska; konštatuje, že rozpočtové prostriedky vynaložené na zdraviu prospešné aktivity predstavujú 13 754 EUR; poznamenáva, že v roku 2016 bol priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov 13,04 dňa na zamestnanca;

9.  pripomína, že stredisko prijalo v roku 2009 rozhodnutie týkajúce sa psychického a sexuálneho obťažovania; podporuje školenia a informačné stretnutia organizované s cieľom zvyšovať informovanosť zamestnancov o psychologickom a sexuálnom obťažovaní;

10.  s uspokojením berie na vedomie, že v roku 2016 neboli stredisku adresované žiadne sťažnosti, žaloby ani ohlásené prípady týkajúce sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

11.  berie na vedomie, že stratégiu strediska boja proti podvodom prijala jeho správna rada v októbri 2016 a že stredisko do svojej výročnej správy za rok 2017 začlení kapitolu o transparentnosti, zodpovednosti a integrite;

12.  so znepokojením konštatuje, že stredisko sa rozhodlo zverejniť vyhlásenia o záujmoch bez životopisov vzhľadom na problémy s riadením týkajúce sa veľkosti svojej správnej rady (približne 130 členov a náhradníkov); konštatuje, že vyhlásenie o záujmoch a životopis riaditeľa sú uverejnené na webovom sídle strediska;

13.  oceňuje, že stredisko v roku 2016 nezaznamenalo žiadny prípad konfliktu záujmov;

14.  s uspokojením konštatuje, že stredisko v roku 2008 prijalo vnútorné pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík a upravilo ich v roku 2014; konštatuje, že v stredisku v roku 2016 neboli zaznamenané žiadne prípady oznamovania nekalých praktík;

15.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

16.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že stredisko nezverejňuje zápisnice zo schôdzí svojej správnej rady; vyzýva stredisko, aby zmenilo svoju politiku;

17.  berie na vedomie dôvody strediska na zamietnutie prístupu k dokumentom; očakáva od strediska, že možnosť odmietnuť prístup k dokumentom bude využívať čo najzákonnejším a najpravidelnejším spôsobom, pričom bude zároveň chrániť dôverné a osobné údaje;

Hlavné úspechy

18.  víta tri hlavné úspechy strediska v roku 2016, a to konkrétne:

–  stredisko vypracovalo svoju stratégiu na roky 2016 – 2020, ktorú prijala jeho správna rada;

–  medzi klientmi strediska bol úspešne zavedený nový systém strediska na riadenie pracovného toku (eCdT);

–  stredisko vypracovalo novú štruktúru cien za preklad dokumentov, vďaka čomu zákazníci strediska dosiahli úspory, a to na základe opakovaného použitia obsahu uchovávaného v prekladateľských pamätiach strediska;

19.  vyjadruje však hlboké poľutovanie nad tým, že stredisko pre svoje programové dokumenty nepoužíva ukazovatele vplyvu, ukazovatele výstupov ani ukazovatele vstupov; Konštatuje, že stredisko nerobí žiadne systematické posúdenia ex ante pre plánovanie a kontroly, ani systematické posúdenia ex post na meranie svojej výkonnosti;

Vnútorný audit

20.  na základe odpovedí strediska konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal následný audit riadenia kontinuity činností strediska a riadenia pracovného toku pri preklade dokumentov; konštatuje, že všetky odporúčania okrem troch, ktorých otázka sa riešila v roku 2017, boli riadne a účinne vykonané; poznamenáva, že sa dosiahol značný pokrok v súvislosti so zriadením plánov na zabezpečenie kontinuity činností, ktoré čiastočne zmierňujú zistené riziká, a preto znížil úroveň dôležitosti odporúčania z „veľmi dôležité“ na „dôležité“; okrem toho konštatuje, že IAS uznal pokračujúci rozvoj eCdT, nového systému riadenia pracovného toku pri preklade, ale vyjadril názor, že je ešte nutné finalizovať viaceré prvky, aby sa „dôležité“ odporúčanie mohlo považovať za v plnej miere vykonané; vyzýva stredisko, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o vykonávaní odporúčaní IAS;

Výkonnosť

21.  berie na vedomie preskúmanie systému spokojnosti klientov s cieľom vypracovať účinnejší postup komunikácie so zákazníkmi; víta nový prístup, ktorý bol predstavený v septembri 2016 šiestim zákazníkom, a to Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Európskej agentúre pre lieky, Európskej chemickej agentúre, Agentúre Európskej únie pre základné práva, Európskemu orgánu pre bankovníctvo a Európskej agentúre pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci; očakáva efektívne riešenie, ktoré bude upresnené a zavedené v eCdT počas roku 2017;

22.  vyjadruje uspokojenie s tým, že stredisko v roku 2016 podpísalo nové dohody s tromi subjektmi, čím sa celkový počet klientov strediska zvýšil na 64; vyzýva agentúry a orgány Únie, aby, kdekoľvek je to možné, zabránili zdvojovaniu prekladateľských služieb tým, že budú väčšmi využívať služby strediska;

23.  na základe výročnej správy o činnosti strediska konštatuje, že vzhľadom na preskúmanie, ktoré vedenie strediska uskutočnilo koncom roka, a pri uplatnení niektorých váhových faktorov miera celkového vykonávania zmeneného pracovného programu strediska na rok 2016 bola na úrovni 79,2 % vo vzťahu k počiatočnému rozpočtu a 85 % vo vzťahu k opravnému rozpočtu;

24.  konštatuje s uspokojením, že stredisko prijalo nový akčný plán na zabezpečenie kvality prekladu (TQAAP) na roky 2015 – 2016; konštatuje, že v zmenenom pracovnom programe strediska na rok 2016 sa za cieľ stanovilo dosiahnutie miery plnenia uvedeného TQAAP na úrovni 100 % a že do konca roka 2016 sa plán splnil na 98,2 %; berie na vedomie, že dôraz sa kládol na zavedenie nového súboru nástrojov riadenia (MultiTrans) a automatizáciu toku informácií o súvisiacich žiadostiach o preklad cez nový nástroj pre pracovný tok, eCdT; víta ďalší pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti testov vykonaných nástrojmi strojového prekladu určených pre stredisko;

25.  schvaľuje jednoznačný záväzok strediska presadzovať kvalitu, o čom svedčí jeho neochvejný postoj voči „opakovane neuspokojivým“ prekladom externých dodávateľov; víta jeho prístup založený na zabezpečovaní nepretržitých tematických školení tak pre interných prekladateľov strediska, ako aj pre externých dodávateľov, pretože to pomáha zachovávať vysokú úroveň kvality;

Ďalšie pripomienky

26.  opakuje svoje neochvejné odhodlanie presadzovať viacjazyčnosť v Únii ako kľúčový prostriedok na oslovenie občanov a ako základný predpoklad úspechu demokratického systému Únie; v tejto súvislosti žiada Európsky parlament, aby sa pripojil k Rade a Výboru regiónov a umožnil preklad a tlmočenie v jazykoch, ktoré majú ústavné postavenie na vnútroštátnej úrovni(12); oceňuje úlohu, ktorú zohráva stredisko pri uľahčovaní práce agentúr a orgánov EÚ tým, že zabezpečuje preklady a jazykové služby vysokej kvality;

27.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že úlohou strediska je poskytovať agentúram a orgánom Únie prekladateľské služby nevyhnutné pre ich činnosť a okrem toho poskytovať prekladateľské služby inštitúciám Únie, ktoré ho o to môžu požiadať; okrem toho konštatuje, že v zakladajúcich nariadeniach väčšiny agentúr a orgánov sa požaduje, aby využívali prekladateľské služby strediska; konštatuje však, že niektoré z nich (ktoré predstavujú viac ako polovicu príjmov strediska) v čoraz väčšej miere využívajú interné a iné alternatívne riešenia, čo znamená, že kapacita strediska nie je využitá v najväčšej možnej miere a že existuje zdvojenie rozvoja systémov a prevádzkových nákladov na úrovni Únie a že obchodný model a kontinuita činností strediska by mohli byť ohrozené;

28.  naliehavo vyzýva stredisko, aby pokračovalo v prieskume inovačných jazykových technológií, ktoré mu pomáhajú v jeho hlavnej činnosti; domnieva sa, že vývojom viacjazyčných terminologických zdrojov, ako je databáza IATE, stredisko pomáha zabezpečiť, aby všetky úradné jazyky Únie držali krok s novými koncepciami.

°

°  °

29.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(13) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

26.1.2018

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016

(2017/2153(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bogdan Andrzej Zdrojewski

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  opakuje svoje neochvejné odhodlanie presadzovať viacjazyčnosť v Európskej únii ako kľúčový prostriedok na oslovenie občanov a ako základný predpoklad úspechu demokratického systému Únie; oceňuje úlohu, ktorú toto stredisko zohráva pri uľahčovaní práce agentúr a orgánov Únie tým, že zabezpečuje preklady a jazykové služby vysokej kvality;

2.  vyjadruje uspokojenie s tým, že stredisko v roku 2016 podpísalo nové dohody s tromi subjektmi, čím sa celkový počet klientov strediska zvýšil na 64; vyzýva agentúry a orgány Únie, aby, kdekoľvek je to možné, zabránili zdvojovaniu prekladateľských služieb tým, že budú väčšmi využívať služby strediska;

3.  konštatuje, že stredisko dosiaľ plní cieľ 5 % zníženia počtu zamestnancov (popri 5 % stanovených ako cieľ „naplno fungujúcej“ agentúry) na obdobie 2014 – 2018; trvá na tom, že stredisko musí mať zdroje potrebné na poskytovanie prekladov a jazykových služieb na prvotriednej úrovni; neodporúča žiadne budúce škrty v rozpočte alebo v pláne pracovných miest strediska;

4.  oceňuje úsilie strediska o zníženie jeho rozpočtového prebytku znížením cien v roku 2015, pričom hotovosť a krátkodobé vklady klesli z 38,3 milióna EUR v roku 2015 na 34,2 milióna EUR v roku 2016 a rezervy klesli z 34 miliónov EUR v roku 2015 na 31,1 milióna EUR v roku 2016; berie na vedomie vyhlásenie riaditeľky, že zvýšenie cien bude v určitej fáze nevyhnutné, a vyzýva stredisko, aby takéto zvýšenie cien stanovilo v úzkej spolupráci so svojimi klientmi;

5.  schvaľuje jednoznačný záväzok strediska presadzovať kvalitu, o čom svedčí jeho neochvejný postoj voči „opakovane neuspokojivým“ prekladom externých dodávateľov; víta jeho prístup založený na zabezpečovaní nepretržitých tematických školení tak pre interných prekladateľov strediska, ako aj pre externých dodávateľov, pretože to pomáha zachovávať vysokú úroveň kvality;

6.  naliehavo vyzýva stredisko, aby pokračovalo v prieskume inovačných jazykových technológií, ktoré mu pomáhajú v jeho hlavnej činnosti; domnieva sa, že vývojom viacjazyčných terminologických zdrojov, ako je databáza IATE, stredisko pomáha zabezpečiť, aby všetky úradné jazyky Únie držali krok s novými koncepciami.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Algirdas Saudargas

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 37.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 37.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 37.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 37.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 443, 29.11.2016, s. 10.

(12)

Rada a Výbor regiónov uzavreli administratívnu dohodu s vládami Španielska a Spojeného kráľovstva v tom zmysle, že jazyky, ktoré majú na vnútroštátnej úrovni ústavné postavenie, ako sú katalánčina, galícijčina, baskičtina, waleština a škótska gaelčina, možno používať na rôzne účely vrátane prekladu a tlmočenia. Pre inštitúcie Únie je vplyv na rozpočet v skutočnosti nulový, keďže všetky náklady vyplývajúce z jeho vykonávania sú hradené na vnútroštátnej úrovni. Doteraz ani Rada, ani Výbor regiónov nenahlásili žiadne problémy pri vykonávaní tejto administratívnej dohody.

(13)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 12. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia