Postopek : 2017/2153(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0106/2018

Predložena besedila :

A8-0106/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.31

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0136

POROČILO     
PDF 625kWORD 60k
26.3.2018
PE 613.466v02-00 A8-0106/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016

(2017/2153(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016

(2017/2153(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(4) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0106/2018),

1.  podeli razrešnico direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016

(2017/2153(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016 z odgovorom centra(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(9) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0106/2018),

1.  odobri zaključni račun Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016

(2017/2153(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0106/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja posebni pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(11) Prevajalskega centra za organe Evropske unije (v nadaljevanju: center) kaže, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2016 znašal 50.576.283 EUR, kar je 2,0 % več kot leta 2015;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2016 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2015

1.  močno obžaluje, da center še nima načrta neprekinjenega delovanja, kakor je bilo navedeno v pripombi Računskega sodišča, zato ne izpolnjuje standarda notranje kontrole št. 10; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice seznanja z nadaljnjimi ukrepi;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala 89,37 %, kar je 1,21 % več kot leto prej; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 82,19 %, kar je 3,66 % več kot leto prej;

3.  na osnovi poročila Računskega sodišča za leto 2016 ugotavlja, da so se gotovina in kratkoročne vloge centra zmanjšale na 34.200.000 EUR (konec leta 2015 so znašale 38.300.000 EUR), rezerve pa na 31.100.000 EUR (konec leta 2015 so znašale 34.000.000 EUR); ugotavlja, da je to znižanje rezultat proračunskega pristopa, s katerim se namerava zmanjšati skupni presežek iz prejšnjih let; na podlagi podatkov centra ugotavlja, da se bo zniževanje proračunskega presežka v letu 2017 predvidoma še pospešilo zaradi izvajanja nove cenovne strukture, s katero se bo znižala povprečna cena, ki jo za storitve prevajanja plačujejo stranke centra;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

4.  ugotavlja, da je center nekoliko zmanjšal skupno stopnjo proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in so bila prenesena v naslednje leto, z 9,63 % leta 2015 na 7,56 % leta 2016, kar je 2,07 % manj; ugotavlja, da gre visoko stopnjo izvrševanja odhodkov pripisati predvsem odhodkom v naslovu 1, v katerem je bilo uporabljenih 97,80 % proračuna;

5.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih center načrtuje vnaprej in o tem obvesti Računsko sodišče; poudarja pa, da bi utegnil visok delež razveljavljenih prenosov (10 %) kazati na nenatančnost pri proračunskem načrtovanju;

Kadrovska politika

6.  na podlagi kadrovskega načrta ugotavlja, da je bilo leta 2016 zasedenih 195 delovnih mest (od 197 mest, odobrenih v proračunu Unije) in da se njihovo število v primerjavi z letom 2015 ni spremenilo; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila glede na število zasedenih delovnih mest 31. decembra 2016 zastopanost spolov neuravnotežena, saj je bilo leta 2016 med zaposlenimi 61,64 % žensk ter 38,36 % moških, kar pomeni, da je bilo skoraj dvakrat več žensk; priporoča, naj se ta neuravnotežena zastopanost čim prej obravnava in odpravi;

7.  ugotavlja, da je center do zdaj izpolnil cilj 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih (poleg 5-odstotnega zmanjšanja za agencijo, ki je v polnem zagonu) od leta 2014 do leta 2018; vztraja, da mora center imeti zadostne vire, ki se zahtevajo za prvorazredne prevode in jezikovne storitve; svari pred prihodnjimi rezi v proračunu ali kadrovskem načrtu centra;

8.  poudarja, da bi moralo biti ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem del kadrovske politike centra; ugotavlja, da proračun, ki je bil porabljen za dejavnosti za dobro počutje, znaša 13.754 EUR; opaža, da je bolniški dopust leta 2016 v povprečju znašal 13,04 dni na zaposlenega;

9.  opozarja, da je center leta 2009 sprejel odločbo glede psihičnega in spolnega nadlegovanja; podpira izobraževanje in usposabljanje, ki se organizira z namenom ozaveščanja zaposlenih v zvezi s psihičnim in spolnim nadlegovanjem;

10.  z zadovoljstvom ugotavlja, da center v letu 2016 ni prejel pritožb, niti ni bil vpleten v tožbe ali primere, povezane z zaposlovanjem ali odpuščanjem uslužbencev;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov, preglednost in demokracija

11.  potrjuje, da je upravni odbor centra oktobra 2016 sprejel strategijo za boj proti goljufijam in da namerava center v svoje letno poročilo za leto 2017 vključiti poglavje o preglednosti, odgovornosti in integriteti;

12.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je center zaradi težav, povezanih z velikostjo upravnega odbora (ki šteje približno 130 članov in nadomestnih članov), sklenil objaviti izjave o interesih brez življenjepisov; ugotavlja, da sta izjava o interesih in življenjepis direktorja objavljena na spletnem mestu centra;

13.  ceni, da center v letu 2016 ni imel primera nasprotja interesov;

14.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je center leta 2008 sprejel notranja pravila o prijavljanju nepravilnosti ter jih leta 2014 spremenil; je seznanjen, da leta 2016 v centru ni bilo primerov prijave nepravilnosti;

15.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ EU za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo prijaviteljem nepravilnosti pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

16.  obžaluje, da center ne objavlja zapisnikov sej upravnega odbora; poziva ga, naj spremeni svojo politiko v zvezi s tem;

17.  je seznanjen z vzroki centra za zavrnitev dostopa do dokumentov; pričakuje, da bo čim bolj zakonito in pravilno uporabljal možnost zavrnitve dostopa do dokumentov, obenem pa zagotavljal varovanje zaupnih ali osebnih podatkov;

Glavni dosežki

18.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je za leto 2016 navedel center, in sicer:

–  je razvil lastno strategijo za obdobje 2016–2020, ki jo je sprejel upravni odbor;

–  so naročniki centra začeli uspešno uporabljati novi sistem za upravljanje poteka dela (eCdT);

–  je center pripravil novo strukturo oblikovanja cen za storitve prevajanja dokumentov, tako da so naročniki po zaslugi ponovne uporabe vsebine, shranjene v pomnilnikih prevodov centra, ustvarili prihranke;

19.  vendar močno obžaluje, da center v programskih dokumentih ne uporablja kazalnikov vpliva, rezultatov ali vložkov; ugotavlja, da center ne izvaja sistematičnega predhodnega ocenjevanja načrtov in kontrol, ter ga poziva, naj s sistematičnim naknadnim ocenjevanjem meri svojo uspešnost;

Notranja revizija

20.  na podlagi navedb centra ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila naknadno revizijo upravljanja neprekinjenosti poslovanja in upravljanja poteka dela pri prevajanju dokumentov v centru; opaža, da je center začel ustrezno in učinkovito izvajati vsa priporočila razen treh, ki se jim bo posvetil v letu 2017; ugotavlja, da je bil z oblikovanjem načrtov za neprekinjenost poslovanja, ki delno blažijo odkrito tveganje, dosežen občuten napredek, zato je bila pomembnost priporočila spremenjena z „zelo pomembno“ na „pomembno“; ugotavlja tudi, da je služba za notranjo revizijo sicer priznala, da se novi sistem za upravljanje poteka prevajalskega dela (eCdT) še razvija, a ugotovila, da je treba dokončati več elementov, preden bo mogoče „pomembno“ priporočilo šteti za povsem zaključeno; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o izvajanju priporočil službe za notranjo revizijo;

Uspešnost

21.  ugotavlja, da je center pregledal sistem za merjenje zadovoljstva naročnikov, da bi vzpostavil učinkovitejši proces sodelovanja z njimi; pozdravlja novi pristop, ki ga je center septembra 2016 predstavil šestim naročnikom, in sicer Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino, Evropski agenciji za zdravila, Evropski agenciji za kemikalije, Agenciji Evropske unije za temeljne pravice, Evropskemu bančnemu organu in Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu; se veseli racionalizirane rešitve, ki se bo v letu 2017 izpopolnila in začela izvajati prek sistema eCdT;

22.  izraža zadovoljstvo, da so bili v letu 2016 podpisani novi sporazumi med centrom in tremi subjekti, tako da ima sedaj center skupno 64 strank; poziva agencije in organe Unije, naj se skušajo izogniti podvajanju dela prevajalskih služb, če je le mogoče, tako da pogosteje uporabljajo storitve centra;

23.  na podlagi letnega poročila o dejavnostih centra ugotavlja, da skupna stopnja izvajanja spremenjenega delovnega programa centra za leto 2016 na podlagi pregleda ob koncu leta, ki ga je opravilo vodstvo centra, in ob upoštevanju nekaterih dejavnikov ponderiranja, znaša 79,2 % glede na prvotni proračun ter 85 % glede na spremenjeni proračun;

24.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je center sprejel novi akcijski načrt za zagotavljanje kakovosti prevodov (TQAAP) za obdobje 2015–2016; ugotavlja, da je bil za uresničitev tega akcijskega načrta v spremenjenem delovnem programu centra za leto 2016 določen cilj 100 % in da je bilo do konca leta 2016 realiziranih 98,2 % načrta; potrjuje, da se je posebna pozornost posvečala izvajanju novega orodja za upravljanje korpusov (MultiTrans) in avtomatizaciji informacijskih tokov v zvezi z zahtevki za prevode prek novega orodja za upravljanje poteka dela (eCdT); pozdravlja nadaljnji napredek, dosežen pri preizkušanju orodja za strojno prevajanje, ki ga uporablja izključno center;

25.  podpira, da je center jasno zavezan kakovosti, kar je vidno iz njegovega odločnega stališča o „večkrat nezadovoljivih“ prevodih zunanjih izvajalcev; pozdravlja pristop centra za zagotavljanje stalnega tematskega usposabljanja tako za prevajalce centra kot za zunanje izvajalce, saj to pomaga ohraniti visoke standarde kakovosti;

Druge pripombe

26.  ponovno poudarja svojo trdno zavezanost večjezičnosti v Uniji, ki je ključna platforma za sodelovanje z državljani in je kot taka temeljni pogoj za uspeh demokratičnega sistema Unije; v zvezi s tem poziva Evropski parlament, naj se pridruži Svetu in Odboru regij in dovoli, da se jeziki, ki imajo ustavni status na državni ravni(12), uporabljajo pri prevajanju in tolmačenju; pozdravlja vlogo, ki jo ima center pri poenostavljanju dela agencij in organov Unije, saj zagotavlja visokokakovostne prevode in jezikovne storitve;

27.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je naloga centra vsem agencijam in organom Unije zagotavljati prevajalske storitve, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih dejavnostih, na zahtevo pa zagotavljati prevajalske storitve tudi institucijam Unije, ki jih potrebujejo; ugotavlja tudi, da ustanovne uredbe večine agencij in organov zahtevajo uporabo prevajalskih storitev centra; ugotavlja pa, da več agencij in organov (ki zagotovijo več kot polovico prihodkov centra) čedalje pogosteje uporablja interne ali druge nadomestne rešitve, to pa pomeni, da zmogljivost centra ni izkoriščena v največji možni meri, da so tekoči stroški in razvoj sistemov na evropski ravni podvojeni in da bi lahko bila poslovni model in neprekinjeno poslovanje centra ogrožena;

28.  poziva center, naj si še naprej prizadeva, da bi raziskal inovativne jezikovne tehnologije kot pripomoček za njegovo osnovno dejavnost; meni, da center z razvijanjem večjezičnih terminoloških virov, kot je podatkovna zbirka IATE, pomaga zagotavljati, da so vsi uradni jeziki Unije v koraku z novimi koncepti.

°

°  °

29.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2018(13) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

26.1.2018

MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016

(2017/2153(DEC))

Pripravljavec mnenja: Bogdan Andrzej Zdrojewski

POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ponovno poudarja svojo trdno zavezanost večjezičnosti v Evropski uniji, ki je ključna platforma za sodelovanje z državljani in je kot taka temeljni pogoj za uspeh demokratičnega sistema Unije; pozdravlja vlogo, ki jo ima prevajalski center pri lajšanju dela agencij in organov Unije z zagotavljanjem zelo kakovostnih prevodov in jezikovnih storitev;

2.  izraža zadovoljstvo, da so bili v letu 2016 podpisani novi sporazumi med centrom in tremi subjekti, tako da ima sedaj center skupno 64 strank; poziva agencije in organe Unije, naj se skušajo izogniti podvajanju dela prevajalskih služb, če je le mogoče, tako da pogosteje uporabljajo storitve centra;

3.  ugotavlja, da je center do zdaj izpolnil cilj 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih (poleg 5-odstotnega zmanjšanja za agencijo, ki je v polnem zagonu) od leta 2014 do leta 2018; vztraja, da mora center imeti zadostne vire, ki se zahtevajo za prvorazredne prevode in jezikovne storitve; svari pred prihodnjimi rezi v proračunu ali kadrovskem načrtu centra;

4.  pozdravlja prizadevanja centra za zmanjšanje proračunskega presežka z znižanjem svojih cen v letu 2015, pri čemer so se denarna sredstva in kratkoročni depoziti zmanjšali z 38,3 milijona EUR v letu 2015 na 34,2 milijona EUR v letu 2016, rezerve pa s 34 milijonov EUR v letu 2015 na 31,1 milijona EUR v letu 2016; je seznanjen z izjavo direktorata, da se v določenem trenutku ne bo mogoče izogniti povišanju cen, in poziva center, naj takšno povišanje cen upravlja v tesnem sodelovanju s strankami;

5.  podpira, da je center jasno zavezan kakovosti, kar je vidno iz njegovega odločnega stališča o „večkrat nezadovoljivih“ prevodih zunanjih izvajalcev; pozdravlja pristop centra za nudenje stalnega tematskega usposabljanja tako za prevajalce centra kot za zunanje izvajalce, saj to pomaga ohraniti visoke standarde kakovosti;

6.  poziva center, naj si še naprej prizadeva, da bi raziskal inovativne jezikovne tehnologije kot pripomoček za njegovo osnovno dejavnost; meni, da center z razvijanjem večjezičnih terminoloških virov, kot je podatkovna zbirka IATE, pomaga zagotavljati, da so vsi uradni jeziki Unije v koraku z novimi koncepti.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

23.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Algirdas Saudargas

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Rupert Matthews, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 37.

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 37.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 314, 7.12.1994, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 417, 6.12.2017, str. 37.

(7)

UL C 417, 6.12.2017, str. 37.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 314, 7.12.1994, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

UL C 443, 29.11.2016, str. 10.

(12)

Svet in Odbor regij sta podpisala upravni sporazum z vladama Španije in Združenega kraljestva, po katerem se lahko jeziki, ki imajo ustavni status na državni ravni, kot so katalonščina, galicijščina, baskovščina, valižanščina in škotska gelščina, uporabljajo za različne namene, tudi pri prevajanju in tolmačenju. Za institucije Unije to dejansko nima proračunskih posledic, saj se vsi stroški, ki izhajajo iz izvajanja tega sporazuma, krijejo na državni ravni. Do zdaj niti Svet niti Odbor regij nista poročala o težavah pri izvajanju tega sporazuma.

(13)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

Zadnja posodobitev: 9. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov