Процедура : 2017/2166(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0107/2018

Внесени текстове :

A8-0107/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.40

Приети текстове :

P8_TA(2018)0145

ДОКЛАД     
PDF 735kWORD 66k
26.3.2018
PE 613.441v02-00 A8-0107/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година

(2017/2166(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година

(2017/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0076/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(4), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0107/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година

(2017/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0076/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(9), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0107/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година

(2017/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0107/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(11) на Европейската агенция за контрол на рибарството („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 9 967 000 EUR, което представлява увеличение от 8,14% спрямо 2015 г.; като има предвид, че увеличението се дължи основно на допълнителни специални безвъзмездни средства, свързани с пилотни проекти на Европейската служба за брегова охрана; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2016 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,6%; отбелязва също така, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 88,5%;

2.  отбелязва, че допълнителните средства, които бяха получени от Комисията през годината за реализацията на пилотни проекти във връзка с функциите на Европейската служба за брегова охрана, оказаха значително въздействие върху бюджета, и по-конкретно в бюджета бяха получени два специални гранта на обща стойност от 750 000 EUR под формата на целеви приходи, които да бъдат изразходвани в рамките на финансовите години 2016 и 2017 (т.е. на многогодишна основа), което обяснява факта, че тяхното усвояване се разглежда отделно от изпълнението на останалия бюджет;

3.  приветства мерките, предприети през 2016 г. в областта на електронната администрация: въвеждане на модулите e-Prior за електронно подаване на оферти, подаване на поръчки и фактуриране в сътрудничество с Генерална дирекция „Информатика“ на Комисията, прилагане на инструмента за управление на договорите (договори ABAC) за регистрация и проследяване на рамкови договори, прилагане на системата на Комисията за управление на командировките (MIPS), което води до значително намаляване на използването на хартиени формуляри, както и бъдещо използване на Sysper 2 (инструмент на информационните технологии за човешките ресурси); установява въз основа на информация от Агенцията, че наред с прилагането на други мерки за подобряване на рационализацията, тя понастоящем обработва електронно около 95% от своите финансови операции, което води до по-голяма ефективност, надеждност на данните и одитни следи;

4.   припомня, че бюджетът на Агенцията не е претърпял промени през последните пет години въпреки увеличаването на нейните задачи и проверки; отбелязва, че въпреки това нейните разходи за човешки ресурси не са се променили и че разходите за нейните дейности за същия период са намалели; подчертава, че елементите, които отразяват оптимизирането на ресурсите и качеството на управление на Агенцията, могат да се окажат пречка за напредъка й поради липсата на достатъчно бюджетни кредити и да окажат натиск върху дейността на служителите, което да наложи извършването на проверка за гарантиране на качеството на техните условия на труд;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че пренесените от 2016 за 2017 г. бюджетни кредити представляват 11% от общия размер на субсидията за 2016 г.; отбелязва, че равнището на преносите по дял II („Административни разходи“) възлиза на 34%, което представлява увеличение с 14% в сравнение с резултатите от 2015 г.; отбелязва все пак, че по-слабото усвояване на бюджетните кредити по дял II може да се обясни с редица външни услуги, които към края на годината все още не са били предоставени, нито са били извършени окончателни плащания във връзка с тях (като например ИКТ, писмени преводи и услуги по външна оценка); установява въз основа на информация от Агенцията, че те ще бъдат напълно приключени през 2017 г. и бюджетните кредити няма да бъдат анулирани;

6.  отбелязва, че по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, пренесени от предходната година, изпълнението е 95,3%, и съответното анулиране представлява 0,4% от бюджетните кредити за плащания за 2016 г.;

7.  посочва, че преносите често са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от агенциите и са съобщени на Сметната палата;

Трансфери

8.  отбелязва със задоволство, че според окончателните отчети на Агенцията равнището и естеството на трансферите през 2016 г. са останали в границите на финансовите правила;

Обществени поръчки и политика относно персонала

9.  отбелязва, че към 31 декември 2016 г. общият брой на работещите служители е бил 56, което означава, че щатното разписание е било изпълнено на 100%;

10.  отбелязва, че Агенцията е извършила общото съкращение на персонала с 5%; отбелязва обаче, че поради промени в учредителния регламент Агенцията е получила в щатното си разписание за 2017 г. 13 длъжности за изпълнението на съответни нови задачи;

11.  отбелязва, че вътрешната структура на Агенцията е била реорганизирана, за да се адаптира към новите промени и допълнителните ресурси, свързани с изменението на учредителния регламент на Агенцията;

12.  отбелязва със загриженост, че общият процент на служителите мъже е 62%, а този на жените е 38%, като дисбалансът в съотношението между половете е почти две към едно; призовава Агенцията да разгледа и да премахне този дисбаланс възможно най-скоро;

13.  отбелязва със задоволство, че Агенцията е извършила по-голямата част от плащанията в рамките на сроковете по Финансовия регламент и че доставчиците не са начислявали лихва за забавени плащания; отбелязва освен това, че средният срок за извършване на плащане през 2015 г. е бил 22 дни;

14.  подчертава, че балансът между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката относно персонала на Агенцията; отбелязва, че бюджетът за дейности, свързани с благосъстоянието на служителите, е бил 138,14 EUR на човек; отбелязва, че служителите са ползвали средно по 3,7 дни отпуск по болест, което е доста под средното за агенциите на Съюза;

15.  отбелязва, че правилата за прилагане относно тормоза са приети от управителния съвет през 2017 г.; изразява съжаление за забавеното въвеждане на тези правила; призовава Агенцията да подкрепи организирането на обучителни и информационни сесии за повишаване на осведомеността на служителите;

16.  отбелязва със задоволство факта, че Агенцията не е получила никакви жалби, срещу нея не са заведени съдебни дела, нито са докладвани случаи, свързани с назначаването или уволнението на служители през 2016 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

17.  потвърждава, че Агенцията е приела обща политика за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси, която е била променена през 2016 г., както и стратегия за борба с измамите; отбелязва, че вече са изпълнени 11 от общо 13-те планирани действия, които е трябвало да бъдат реализирани до края на 2017 г.; отбелязва, че механизмите за контрол на Агенцията, целящи предотвратяването и разкриването на измами, са подобни на тези, които гарантират законосъобразността и редовността на операциите, като например „принципа на четирите очи“, автоматизирания контрол във финансовите и счетоводните системи, възлагането на външен изпълнител на изчисляването на заплатите, както и задължително подписваните от членовете на експертната комисия декларации за липса на конфликти на интереси; отбелязва със задоволство въз основа на информация от Агенцията, че от нейното създаване досега не са възниквали събития, свързани с измами;

18.  приветства приетите през 2016 г. промени в политиката на Агенцията относно конфликтите на интереси, и по-специално задължението за членовете на административния съвет, изпълнителния директор на Агенцията и началниците на отдели да представят своите автобиографии, които да се публикуват на уебсайта на Агенцията и да се актуализират, при необходимост; отбелязва разширяването на обхвата на тези разпоредби, така че да бъдат включени и членовете на консултативния съвет;

19.  установява въз основа на информация от Агенцията, че тя упражнява контрол по отношение на всички годишни писмени декларации за интереси; все пак изразява съжаление за това, че двама членове на административния съвет все още не бяха предоставили своите декларации за интереси до края на 2016 г.; отбелязва, че преди всяко заседание на административния съвет председателят изисква от членовете на този съвет да потвърдят верността на фактите в техните декларации за интереси, като декларират всякакви потенциални конфликти, които биха могли да възникнат във връзка със съответното заседание; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка, постигнат във връзка с представянето на липсващите декларации за интереси;

20.  отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че тя очаква от Комисията образеца на решение, за да приеме решение относно подаването на сигнали за нарушения; отбелязва обаче, че до получаването на образец на решение от Комисията, настоящото решение на Комисията относно подаването на сигнали за нарушения ще продължи да важи като ръководство за служителите; отбелязва, че през 2016 г. в Агенцията не е имало случаи на подадени сигнали за нарушения; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на образеца на решение;

21.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвет;

Основни постижения

22.  приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно:

–  тя е координирала 20 000 инспекции на морския риболов във водите на Съюза и в международни води чрез нейните съвместни планове за разполагане;

–  тя е установила сътрудничество с други агенции на Съюза за създаването на капацитет за европейска брегова охрана;

–  тя е подкрепила регионалното изпълнение на задължението за разтоварване в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР);

Вътрешен контрол

23.  отбелязва, че административният съвет на Агенцията е приел набор от стандарти за вътрешен контрол (СВК), които имат за цел да гарантират постигането на целите на политиката и оперативните цели; отбелязва, че 12 от тези СВК се прилагат много ефективно, като четири области се характеризират със средна степен на изпълнение в системата за вътрешен контрол;

24.  отбелязва със задоволство въз основа на доклада на Сметната палата, че СВК № 10 (непрекъснатост на дейността), СВК № 11 (управление на документи) и СВК № 12 (информация и комуникация) сега са маркирани като „завършени“;

Вътрешен одит

25.  отбелязва, че през 2016 г. Службата за вътрешен одит (IAS) е извършила оценка на риска, включваща основните процеси на Агенцията (оперативни и административни процеси); отбелязва, че в резултат на този одит е бил изготвен стратегическият план на IAS за вътрешен одит за периода 2017 – 2019 г.; отбелязва със задоволство, че няма неизпълнени препоръки на IAS;

26.  отбелязва, че втората петгодишна независима външна оценка на Агенцията за периода 2012 – 2016 г. е започнала през октомври 2015 г. и се очаква да приключи през 2017 г.; изтъква, че всяка оценка цели оценяване на полезността, целесъобразността и ефективността на Агенцията и нейните практики на работа, както и степента, в която тя допринася за постигането на високо равнище на съответствие с правилата на ОПОР; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултата от тази оценка;

27.  потвърждава факта, че Агенцията е разработила и въвела централизирано наблюдение за всички одитни препоръки, отправени от Сметната палата, IAS и нейната структура за вътрешен одит, с цел тяхното консолидиране и мониторинг, както и с цел да се подобри проследяването на съответните планове за действие;

Резултати от дейността

28.  отбелязва приемането през 2016 г. на променения учредителен регламент на Агенцията, който разширява мисията на Агенцията за поддържане на сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) и Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) с цел подкрепа на националните органи, изпълняващи функции по брегова охрана; отбелязва, че тези три агенции работят заедно с трите си партньора – генералните дирекции на Комисията ((ГД „Морско дело и рибарство“ (MARE), ГД „Миграция и вътрешни работи“ (HOME) и ГД „Мобилност и транспорт“)) за подготовката и изпълнението на пилотния проект „Създаване на Европейска служба за брегова охрана“, лансиран от Парламента при подготовката за изпълнение на „пакета от мерки за границите“;

Други коментари

29.  подчертава важната роля на Агенцията за хармонизирането и прилагането на принципите на ОПОР; приветства нейната ефективност, отбелязания от нея напредък и отличните резултати, постигнати от нейното създаване насам;

30.   подчертава приноса на Агенцията за хармонизирането и стандартизирането на мерките по ОПОР във връзка с проследяването, контрола и надзора, с цел осигуряване на равнопоставеност на третирането и подобряване на спазването на правилата на ОПОР, включително и задължението за разтоварване;

31.  припомня ролята на Агенцията при сътрудничеството на Съюза с трети държави и международни организации в областта на рибарството, в т.ч. и регионалните организации за управление на рибарството (РОУР), за да се засили спазването на мерките, и по-специално на тези за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов), приети от тези международни организации;

32.  изразява удовлетворението си във връзка с увеличението с 15% на инспекциите през 2016 г., което свидетелства за подобряване на координацията на човешките ресурси с държавите членки чрез съвместни планове за разполагане (СПР) и координация на оперативните планове;

33.   изразява удовлетворението си от оценката на Сметната палата в нейния специален доклад 08/2017 относно фундаменталната роля на Агенцията за разработването и подобряването на хармонизиран и последователен подход за системи за комуникация и обмен на данни относно продуктите от риболов;

34.   признава качеството и значението на съдействието на Агенцията, оказано в рамките на съвместния пилотен проект с Европейската агенция за морска безопасност и Frontex във връзка със създаването на Европейска брегова охрана; все пак припомня на Комисията, че следва да се осигури достатъчно финансиране за Агенцията за осъществяването на този вид проекти или други бъдещи проекти, и по-специално проекти, свързани с използването на нови технологии за мониторинг (дронове) или с обучение (eLearning);

35.  припомня значението на укрепването на мандата на Агенцията за развитието на съвместни оперативни дейности с други агенции на Съюза в морския сектор, с цел предотвратяване на бедствия в морето и координиране на функциите на европейските служби за брегова охрана;

36.  подчертава необходимостта от увеличаване на предоставяните средства с цел укрепване на оперативния капацитет на Агенцията предвид неяснотите около Брексит и допълнителните проверки, които ще последват във връзка с това;

37.  предлага включване на един член на Европейския парламент в управителния съвет на Агенцията, с цел увеличаване на институционалната прозрачност, по-специално при одобряването на бюджета от управителния съвет; предлага този член на ЕП да бъде избран от комисията по рибно стопанство на Парламента;

o

o o

38.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.(12) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

2.3.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година

(2017/2166(DEC))

Докладчик по становище: Изабел Тома

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня значението на Европейската агенция за контрол на рибарството („Агенцията“) за хармонизирането и прилагането на принципите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР); приветства нейната ефективност, отбелязания от нея напредък и отличните резултати, постигнати от нейното създаване насам;

2.   подчертава приноса на Агенцията за хармонизирането и стандартизирането на ОПОР що се отнася до проследяването, контрола и надзора, имащи за цел да осигурят равнопоставеност на третирането и подобряване на спазването на правилата, включително на задължението за разтоварване;

3.  припомня ролята на Агенцията в областта на сътрудничеството на Съюза с трети държави и международни организации в областта на рибарството, в т.ч. регионалните организации за управление на рибарството (РОУР), за да се засили спазването на мерките, и по-специално на тези за борба с незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов), приети от тези международни организации;

4.   отбелязва годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година, както и годишния доклад за дейността на Агенцията;

5.  изразява удовлетворението си във връзка с увеличението с 15% на инспекциите през 2016 г., което свидетелства за подобряване на координацията на човешките ресурси с държавите членки чрез съвместни планове за разполагане (СПР) и координацията на оперативните планове;

6.   припомня, че бюджетът на Агенцията не е претърпял промени през последните пет години въпреки увеличаването на задачите и инспекциите; че за сметка на това разходите й в полза на човешките ресурси не са се увеличили; че разходите за операциите за същия период са намалели; подчертава, че тези елементи, които отразяват оптимизирането на ресурсите и качеството на управление на Агенцията, могат да се окажат пречка за напредъка й поради липса на достатъчно бюджетни кредити и да окажат натиск върху дейността на служителите, които следва да бъдат изслушани, за да се провери качеството на условията им на труд;

7.   изразява удовлетворение във връзка с изявлението на Сметната палата относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети за финансовата 2016 година и относно направената от Сметната палата преценка в нейния Специален доклад 08/2017, на фундаменталната роля на Агенцията за разработването и укрепването на хармонизиран и последователен подход на системи за предаване на съобщения и обмен на данни относно продуктите от риболов;

8.  подчертава отличната степен на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения C1 (99,6 %), което представлява увеличение в сравнение с предходната година, както и на бюджетните кредити за плащания C1 (88,5 %), които остават стабилни в сравнение с предходните години; насърчава Агенцията да продължи да полага усилия, за да гарантира оптимално усвояване на отпуснатите бюджетни кредити;

9.   признава качеството и значението на сътрудничеството от страна на Агенцията, предоставено в рамките на съвместния пилотен проект с Европейската агенция за морска безопасност и Frontex относно създаването на Европейска брегова охрана; но припомня на Комисията, че следва да се осигури достатъчно финансиране за Агенцията за този вид проекти или всеки друг бъдещ проект, по-специално за проектите свързани с използването на нови технологии в проверките (дронове) или за проектите, свързани с обучение (eLearning);

10.  припомня значението на укрепването на мандата на Агенцията, за да се разработят съвместни оперативни дейности с други агенции на Съюза в морския сектор с цел предотвратяване на бедствия в морето и координиране на функциите на европейските служби за брегова охрана;

11.  изтъква, че на Агенцията следва да се предоставят достатъчно средства за провеждането на нови видове операции, имащи за цел прекъсване на маршрутите за нелегален трафик на хора и за използването на данните, предоставени от системите за корабно докладване с цел установяване на местонахождението на плавателни съдове, превозващи мигранти;

12.  подчертава необходимостта от увеличаване на предоставяните средства с цел укрепване на оперативния капацитет на Агенцията предвид неяснотите около Брексит и допълнителните проверки, които ще последват от оттеглянето на Обединеното кралство;

13.  припомня, че личният състав на Агенцията не отразява равенството между мъжете и жените и призовава за справедливо разпределение на задълженията;

14.  предлага включване на един член на Европейския парламент в управителния съвет на Агенцията, с цел укрепване на институционалната прозрачност, особено при одобряване на бюджета от управителния съвет; във връзка с това предлага посоченият член на ЕП да бъде избран от комисията по рибно стопанство на Европейския парламент;

15.  с оглед на наличните данни предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

5

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Liliana Rodrigues

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

14

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

5

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 110.

(2)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 110.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 110.

(7)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 110.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

OВ C 333, 9.9.2016 г., стр. 31.

(12)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2018)0000.

Последно осъвременяване: 10 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност