Postup : 2017/2166(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0107/2018

Předložené texty :

A8-0107/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.40

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0145

ZPRÁVA     
PDF 644kWORD 64k
26.3.2018
PE 613.441v02-00 A8-0107/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2016

(2017/2166(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2016

(2017/2166(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 20018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005, ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0107/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2016

(2017/2166(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005, ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(9), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0107/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2016

(2017/2166(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0107/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(11) Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 výše 9 967 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 8,14 %; vzhledem k tomu, že dané navýšení souviselo zejména se dvěma granty ad hoc, jež se týkaly pilotních projektů evropské pobřežní stráže; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu o tom, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2016 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v roce 2016 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,6 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 88,5 %;

2.  bere na vědomí, že agentura obdržela od Komise v průběhu roku dodatečné prostředky na pilotní projekty týkající se funkcí evropské pobřežní stráže, jež významně ovlivnily její rozpočet, kdy se jedná zejména o dva granty ad hoc v celkové výši 750 000 EUR, které byly přiděleny do rozpočtu jako účelově vázané příjmy, jež měly být vynaloženy v rozpočtových letech 2016 a 2017 (tj. jako víceleté prostředky), což odůvodňuje skutečnost, že míra jejich plnění je posuzována odděleně od plnění zbývajících rozpočtových prostředků;

3.  vítá kroky dosažené v roce 2016 v oblasti elektronické správy: zavedení modulů e-Prior pro elektronické zadávání zakázek, objednávání a fakturaci ve spolupráci s generálním ředitelstvím Komise pro informační technologie (GŘ DIGIT), zavedení nástroje pro řízení smluv ABAC Contracts pro registraci a sledování rámcových smluv, zavedení systému správy pracovních cest Komise (MIPS), což vedlo k výraznému snížení používání papírových formulářů, a budoucí využívání systému Sysper 2 (IT nástroje pro personalistiku); je informován agenturou, že po zavedení dalších racionalizačních a zlepšujících opatření dnes zpracovává přibližně 95 % svých finančních transakcí elektronicky, což vede k vyšší účinnosti, spolehlivosti údajů a auditní stopě;

4.   připomíná, že rozpočet agentury se v posledních pěti rozpočtových letech nezměnil navzdory nárůstu v počtu pracovních cest a inspekcí; podotýká, že její výdaje na lidské zdroje se však nezměnily a provozní náklady během téhož období poklesly; zdůrazňuje, že tyto skutečnosti, které svědčí o optimalizaci zdrojů a kvalitě řízení agentury, by mohly zbrzdit její pokrok z důvodu nedostatku rozpočtových prostředků a představují tlak na činnost zaměstnanců, který je třeba posoudit, abychom měli jistotu, že jejich pracovní podmínky jsou dobré;

Závazky a přenesené prostředky

5.  konstatuje, že výše finančních prostředků převedených z roku 2016 do roku 2017 činila 11 % celkové dotace z roku 2016; konstatuje, že u hlavy II (správní výdaje) objem přenesených prostředků činil 34 %, což představuje oproti roku 2015 zvýšení o 14 %; konstatuje však, že nižší míru plnění u hlavy II lze vysvětlit tím, že řada externích služeb na konci roku stále čeká na dokončení a konečné platby (např. služby v oblasti IKT, překladů a externího hodnocení); od agentury se dozvídá, že k jejich úplnému provedení dojde během roku 2017 a přidělení prostředků nebude nutné zrušit;

6.  konstatuje, že s ohledem na míru zrušených prostředků na závazky přenesených z předchozího roku činí míra čerpání 95,3 % a míra zrušených prostředků 0,4 % prostředků na platby na rok 2016;

7.  zdůrazňuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturami předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Převody

8.  s uspokojením konstatuje, že podle konečné účetní závěrky agentury zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2016 v mezích finančních pravidel;

Zadávací řízení a zaměstnanecká politika

9.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2016 činil celkový počet aktivních zaměstnanců 56, což znamená, že plán pracovních míst byl naplněn na 100 %;

10.  konstatuje, že agentura provedla obecné 5% snížení počtu zaměstnanců; konstatuje však, že v důsledku změny zakládajícího nařízení agentura získala v plánu pracovních míst na rok 2017 13 míst souvisejících s novými úkoly;

11.  bere na vědomí, že vnitřní struktura agentury byla reorganizována s cílem přizpůsobení se novým změnám a přidělení dalších zdrojů v souvislosti se změnou zakládacího nařízení agentury;

12.  se znepokojením konstatuje, že 62 % zaměstnanců agentury představují muži a 38 % ženy, což je prakticky v poměru dvou ku jedné; vyzývá agenturu, aby tuto nevyváženost řešila a co nejdříve ji napravila;

13.  s uspokojením konstatuje, že agentura provedla naprostou většinu svých plateb ve lhůtách stanovených ve finančním nařízení a že dodavatelé neúčtovali žádné úroky z prodlení plateb; dále konstatuje, že v roce 2015 činila průměrná doba pro provedení plateb 22 dnů;

14.  zdůrazňuje, že součástí zaměstnanecké politiky agentury by měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; bere na vědomí, že rozpočet, který je vynakládán na aktivity spojené s dobrými životními podmínkami personálu, dosahuje 138,14 EUR na zaměstnance; konstatuje, že průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na zaměstnance činí 3,7, což je výrazně méně, než je u agentur EU obvyklé;

15.  bere na vědomí, že správní rada přijala v září 2017 nové prováděcí předpisy zabývající se obtěžováním; vyjadřuje politování nad prodlevami v jejich přijetí; vyzývá agenturu, aby podporovala pořádání školení a informačních schůzek s cílem zvýšit povědomí mezi zaměstnanci;

16.  s uspokojením konstatuje, že agentura v roce 2016 neobdržela žádné stížnosti, nebyly proti ní podány žádné žaloby ani nebyly hlášeny problematické případy týkající se náboru nebo propouštění zaměstnanců;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

17.  bere na vědomí, že agentura přijala komplexní politiku zaměřenou na prevenci a řízení případů střetu zájmů, jež byla změněna v roce 2016, a strategii pro boj proti podvodům; všímá si, že z celkového počtu 13 opatření, která měla být provedena do konce roku 2017, bylo již 11 provedeno; konstatuje, že kontroly agentury zaměřené na prevenci a odhalování podvodů mají podobný charakter jako kontroly, jejichž cílem je zajistit legalitu a správnost operací, např. zásada vzájemné kontroly („čtyř očí“), automatické kontroly v rámci finančních a účetních systémů, externě prováděný výpočet platů a prohlášení o neexistenci střetu zájmů, která jsou vždy podepisována členy panelu; s uspokojením konstatuje, že v agentuře od jejího zřízení nedošlo k žádným podvodům;

18.  vítá změny politiky agentury pro oblast konfliktů zájmů, které byly přijaty v roce 2016, a to zejména povinnost členů správní rady, výkonného ředitele agentury a vedoucích oddělení předložit životopisy, které jsou zveřejněny na internetových stránkách agentury a měly by být aktualizovány, kdykoli to bude nutné; bere na vědomí rozšíření oblasti působnosti členů správní rady;

19.  od agentury se dozvídá, že agentura všechna roční prohlášení o zájmech sledovala; vyjadřuje však politování nad tím, že dva členové správní rady do konce roku 2016 ještě nepředložili své prohlášení o zájmech; bere na vědomí, že před každou schůzí správní rady její předseda členy žádá, aby potvrdili věcnou správnost prohlášení o zájmech tak, že oznámí jakýkoli možný střet zájmů, který by mohl vyvstat ve vztahu k dané schůzi; vyzývá agenturu, aby o pokroku týkajícím se předložení chybějících prohlášení o zájmech informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

20.  bere na vědomí informaci agentury, podle které očekává vzorové rozhodnutí Komise s cílem přijmout své vlastní rozhodnutí o pravidlech pro oznamování (whistleblowing); konstatuje však, že dokud nebude toto vzorové rozhodnutí navrženo, poskytuje se jako vodítko pro zaměstnance i nadále stávající rozhodnutí Komise o pravidlech pro oznamování; konstatuje, že v roce 2016 nedošlo v agentuře k žádnému případu oznamování; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o uplatňování uvedeného vzorového rozhodnutí;

21.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat oznamovatelům využívat vhodné kanály pro zveřejňování příslušných informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

Hlavní dosažené výsledky

22.  vítá tři hlavní úspěchy, které agentura v roce 2016 určila, konkrétně to, že:

–  koordinovala 20 000 inspekcí rybolovu ve vodách Unie a mezinárodních oblastí prostřednictvím svých plánů společného nasazení;

–  navázala spolupráci s ostatními agenturami Unie zaměřenou na vytvoření evropské kapacity pobřežní stráže;

–  podporovala regionální provádění povinnosti vykládky v rámci společné rybářské politiky;

Vnitřní kontrolní systém

23.  konstatuje, že členové správní rady agentury přijali soubor standardů vnitřní kontroly s cílem zajistit, aby bylo dosaženo politických i provozních cílů; bere na vědomí, že většina standardů vnitřní kontroly měla vysokou míru provádění, přičemž čtyři oblasti dosáhly v rámci systému vnitřní kontroly „středního“ stupně provádění;

24.  s uspokojením bere na vědomí, že ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že standardy vnitřní kontroly 10 (kontinuita činnosti), 11 (správa dokumentů) a 12 (informace a komunikace) jsou nyní označeny jako „dokončené“;

Interní audit

25.  bere na vědomí, že v roce 2016 útvar interního auditu Komise (IAS) provedl předběžné posouzení rizik hlavních správních postupů agentury, provozních i administrativních; konstatuje, že výsledkem jeho práce bylo zavedení „strategického plánu interního auditu IAS na období 2017–2019“; s uspokojením konstatuje, že žádná doporučení IAS nejsou otevřená;

26.  bere na vědomí, že v říjnu 2015 započalo druhé pětileté nezávislé externí hodnocení agentury za období 2012–2016 a jeho dokončení bylo naplánováno na rok 2017; poukazuje na to, že každé hodnocení má posuzovat užitečnost, důležitost a účelnost agentury a jejích pracovních postupů a míru, do které přispívá k dosahování vysoké úrovně souladu s pravidly společné rybářské politiky; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podávala zprávy o tomto posouzení;

27.  uznává, že agentura vytvořila a zavedla centralizované monitorování všech auditních doporučení Účetního dvora, útvaru vnitřního auditu a jejího oddělení vnitřní kontroly, aby je tak konsolidovala a monitorovala a také aby zlepšila příslušné navazující akční plány;

Činnost

28.  bere na vědomí přijetí pozměněného zakládajícího nařízení agentury v roce 2016, které rozšířilo poslání agentury o spolupráci s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) a Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (EMSA) s cílem podporovat vnitrostátní orgány, které vykonávají funkce pobřežní stráže; konstatuje, že tyto tři agentury pracují společně se svými „partnerskými“ generálními ředitelstvími Komise (GŘ pro námořní záležitosti a rybolov (GŘ MARE), GŘ pro migraci a vnitřní věci (HOME) a GŘ pro mobilitu a dopravu (MOVE)) na přípravě a provádění pilotního projektu „Zřízení evropské pobřežní stráže“ zřízeného Parlamentem v rámci příprav na provádění „balíčku týkajícího se hranic“;

Další připomínky

29.  připomíná význam agentury pro harmonizaci a uplatňování zásad společné rybářské politiky; oceňuje její výkonnost, pokrok a vynikající výsledky, kterých od svého vytvoření dosáhla;

30.   zdůrazňuje příspěvek agentury k harmonizaci a standardizaci opatření společné rybářské politiky týkajících se monitorování, kontroly a dohledu s cílem zajistit rovné zacházení a zlepšit dodržování pravidel společné rybářské politiky, včetně povinnosti vykládky;

31.  zdůrazňuje roli agentury v rámci spolupráce Unie se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi v oblasti rybolovu, včetně regionálních organizací pro řízení rybolovu, za účelem důslednějšího dodržování opatření přijatých těmito mezinárodními organizacemi, především těch opatření, která mají bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

32.  vyjadřuje spokojenost se zvýšením počtu inspekcí v roce 2016 o 15 %, což dokazuje, že se zlepšila koordinace lidských zdrojů s členskými státy prostřednictvím plánů společného nasazení a také koordinace operativních plánů;

33.   vyjadřuje spokojenost s hodnocením Účetního dvora, který ve své zvláštní zprávě č. 08/2017 ocenil, že agentura sehrává zásadní roli při vytváření a zlepšování harmonizovaného a koherentního přístupu k systémům komunikace a výměny údajů o produktech rybolovu;

34.   uznává kvalitu a význam spolupráce agentury v rámci společného pilotního projektu s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost a agenturou Frontex týkajícího se vytvoření pobřežní stráže; připomíná však Komisi, že je třeba poskytnout agentuře dostatečné prostředky pro tento druh projektů nebo jakýkoliv jiný budoucí projekt, zejména v oblasti využívání nových technologií při kontrolách (vzdušné drony) nebo vzdělávání (e-learning);

35.  připomíná, že je důležité posílit mandát agentury tak, aby mohly být společně s ostatními unijními agenturami v námořním odvětví prováděny operační činnosti, které by měly za cíl zabránit katastrofám na moři a koordinovat působnost evropské pobřežní stráže;

36.  zdůrazňuje, že je nezbytné navýšit přidělené zdroje, aby se posílila operativní schopnost agentury s ohledem na nejistotu spojenou s brexitem a s dalšími kontrolami, které budou jeho důsledkem;

37.  navrhuje, aby se členem správní rady agentury stal poslanec Evropského parlamentu, aby se posílila její institucionální transparentnost, zejména při schvalování rozpočtu touto radou; navrhuje v tomto ohledu, aby byl daný poslanec vybrán z členů Výboru Evropského parlamentu pro rybolov;

o

o o

38.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(12) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

2.3.2018

STANOVISKO Výboru pro rybolov

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2016

(2017/2166(DEC))

Zpravodajka: Isabelle Thomas

NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  připomíná význam Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“) pro harmonizaci a uplatňování zásad společné rybářské politiky; oceňuje její výkonnost, pokrok a vynikající výsledky, kterých od svého vytvoření dosáhla;

2.   zdůrazňuje příspěvek agentury k harmonizaci a standardizaci opatření společné rybářské politiky týkajících se monitorování, kontroly a dohledu s cílem zajistit rovné zacházení a zlepšit dodržování pravidel, včetně povinnosti vykládky;

3.  připomíná roli agentury v rámci spolupráce Unie se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi v oblasti rybolovu, včetně regionálních organizací pro řízení rybolovu, za účelem důslednějšího dodržování opatření přijatých těmito mezinárodními organizacemi, především těch opatření, která mají bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

4.   bere na vědomí výroční zprávu Účetního dvora o agentuře za rozpočtový rok 2016 a také výroční zprávu o činnosti agentury za rok 2016;

5.  vyjadřuje spokojenost se zvýšením počtu inspekcí v roce 2016 o 15 %, což dokazuje, že se zlepšila koordinace lidských zdrojů s členskými státy prostřednictvím plánů společného nasazení a také koordinace operativních plánů;

6.   připomíná, že rozpočet agentury se v posledních pěti rozpočtových letech nezměnil navzdory nárůstu v počtu pracovních cest a inspekcí; výdaje agentury na lidské zdroje se nezměnily; náklady na operační činnosti se ve stejném období snížily; zdůrazňuje, že tyto skutečnosti, které svědčí o optimalizaci zdrojů a kvalitě řízení agentury, by mohly zbrzdit její pokrok z důvodu nedostatku rozpočtových prostředků a představují tlak na činnost zaměstnanců, který je třeba posoudit, abychom měli jistotu, že jejich pracovní podmínky jsou dobré;

7.   vyjadřuje spokojenost s prohlášením Účetního dvora ohledně legality a správnosti operací, na nichž se zakládá účetní závěrka za rok 2016, a také s hodnocením Účetního dvora, který ve své zvláštní zprávě č. 08/2017 ocenil, že agentura sehrává zásadní roli při vytváření a zlepšování harmonizovaného a koherentního přístupu k systémům komunikace a výměny údajů o produktech rybolovu;

8.  poukazuje na vynikající míru čerpání prostředků na závazky C1 (99,6 %), která se ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem zlepšila, a míru čerpání prostředků na platby C1 (88,5 %), která zůstala stabilní; vybízí agenturu, aby ve svém úsilí vytrvala a zajistila optimální čerpání přidělených prostředků;

9.   uznává kvalitu a význam spolupráce agentury v rámci společného pilotního projektu s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost a agenturou Frontex týkajícího se vytvoření pobřežní stráže; připomíná však Komisi, že je třeba poskytnout agentuře dostatečné prostředky pro tento druh projektů nebo jakýkoliv jiný budoucí projekt, zejména v oblasti využívání nových technologií při kontrolách (vzdušné drony) nebo vzdělávání (e-learning);

10.  připomíná, že je důležité posílit mandát agentury tak, aby mohly být společně s ostatními unijními agenturami v námořním odvětví prováděny operační činnosti, které by měly za cíl zabránit katastrofám na moři a koordinovat působnost evropské pobřežní stráže;

11.  zdůrazňuje, že by agentura měla obdržet dostatečné prostředky na provádění nových typů operací zaměřených na přerušení tras převaděčství osob a využívat údajů poskytovaných systémy hlášení na lodích s cílem odhalovat plavidla převážející migranty;

12.  zdůrazňuje, že je nezbytné navýšit přidělené zdroje, aby se posílila operativní schopnost agentury s ohledem na nejistotu spojenou s brexitem a s dalšími kontrolami, které budou jeho důsledkem;

13.  připomíná, že složení zaměstnanců agentury není vyvážené co do počtu žen a mužů, a vyzývá ke zvážení spravedlivého rozdělení funkcí;

14.  navrhuje, aby se členem správní rady agentury stal poslanec Evropského parlamentu, aby se posílila její institucionální transparentnost, zejména při schvalování rozpočtu touto radou; navrhuje v tomto ohledu, aby byl daný poslanec vybrán z členů Výboru Evropského parlamentu pro rybolov;

15. s ohledem na údaje, které má k dispozici, navrhuje, aby bylo výkonnému řediteli agentury uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

27.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

5

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Liliana Rodrigues

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

14

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

5

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 110.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 110.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 110.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 110.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 333, 9.9.2016, s. 31.

(12)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 13. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí