Menetlus : 2017/2166(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0107/2018

Esitatud tekstid :

A8-0107/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.40

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0145

RAPORT     
PDF 390kWORD 62k
26.3.2018
PE 613.441v02-00 A8-0107/2018

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2166(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2166(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3) eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005 (millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem)(4), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A8-0107/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2166(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8) eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005 (millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem)(9), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A8-0107/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2166(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A8-0107/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust on väga oluline veelgi tugevdada, parandades selleks läbipaistvust ja aruandluskohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise kontseptsiooni ja inimressursside juhtimise head tava;

B.  arvestades, et oma tulude ja kulude eelarvestuse järgi(11)oli Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (edaspidi „amet“) eelarveaasta 2016 lõplik eelarve 9 967 000 eurot, mis on võrreldes 2015. aastaga 8,14 % rohkem; arvestades, et kasv oli tingitud peamiselt täiendavatest sihtotstarbelistest toetustest, mis olid seotud Euroopa rannikuvalve katseprojektidega; arvestades, et ameti kogu eelarve pärineb liidu eelarvest;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,6 %; märgib lisaks, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 88,5 %;

2.  võtab teadmiseks, et Euroopa Komisjonilt aasta jooksul saadud täiendavad rahalised vahendid Euroopa rannikuvalve ülesannetega seotud katseprojektide jaoks on eelarvet märkimisväärselt mõjutanud – nimelt laekus eelarvesse kaks sihtotstarbelist toetust (kokku 750 000 eurot) sihtotstarbelise tuluna, mis tuli kulutada aastatel 2016 ja 2017 (st mitmeaastaselt), mis õigustab asjaolu, et nende täitmise määra käsitletakse ülejäänud eelarve täitmisest eraldi;

3.  tunneb heameelt 2016. aastal e-halduse valdkonnas saavutatud edusammude üle: e-Priori moodulite rakendamine pakkumiste esitamiseks, tellimiseks ja arvete esitamiseks elektroonilisel teel koostöös Euroopa Komisjoni informaatika peadirektoraadiga, lepingute haldamise vahendi ABAC Contracts rakendamine raamlepingute registreerimiseks ja järelkontrolliks, Euroopa Komisjoni lähetuste haldamise süsteemi rakendamine, mis viib paberkandjal esitatud vormide märkimisväärse vähenemiseni, Sysper 2 (personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraadi IT-vahend) kasutamine tulevikus; võtab ametilt teadmiseks, et koos teiste ratsionaliseerimise parandamise meetmetega töötleb ta praegu ligikaudu 95 % oma finantstehingutest elektrooniliselt, mis tagab andmete ja kontrolljälgede suurema tõhususe ja usaldusväärsuse;

4.   tuletab meelde, et ameti eelarve on viimase viie eelarveaasta jooksul jäänud muutumatuks, kuigi lähetuste ja inspekteerimiste arv on kasvanud, märgib, et kulutused inimressurssidele ei ole siiski muutunud ja tema tegevuskulud vähenesid samal perioodil; rõhutab, et need asjaolud, mis kajastavad ressursside optimeerimist ja ameti juhtimise kvaliteeti, võivad piisavate eelarveassigneeringute puudumise tõttu takistada ameti edasist arengut ja avaldavad survet ametnike tegevusele, mistõttu ametnike töötingimusi tuleks nende kvaliteedi tagamiseks auditeerida;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  märgib, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud vahendite määr on 11 % kõigist 2016. aasta toetustest; märgib, et II jaotise (halduskulud) ülekandmise määr oli 34 %, mis tähendab 14 % kasvu võrreldes 2015. aasta tulemustega; märgib siiski, et II jaotise madalamat täitmismäära saab põhjendada mitmete välisteenustega, mis ootavad aasta lõpuks ikka veel lõpetamist või lõplikke makseid (nagu IKT, kirjaliku tõlke ja välishindamise teenused); võtab ametilt teadmiseks, et nende täielik täitmine toimub 2017. aasta jooksul ja assigneeringuid ei ole vaja tühistada;

6.  märgib, et eelmisest aastast üle kantud kohustuste täitmismäär oli 95,3 % ja vastav tühistamine moodustas 2016. aasta maksete assigneeringutest 0,4 %;

7.  juhib tähelepanu sellele, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui amet on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Ümberpaigutused

8.  märgib rahuloluga, et ameti lõpliku raamatupidamise aastaaruande kohaselt jäid 2016. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanked ja personalipoliitika

9.  märgib, et 31. detsembril 2016. aastal oli alalise personali koguarv 56, mis tähendab, et ametikohtade loetelu täideti 100 % ulatuses;

10.  täheldab, et amet on saavutanud eesmärgi vähendada töötajate arvu 5 %; märgib siiski, et asutamismääruses tehtud muudatuse tõttu anti ametile 2017. aasta ametikohtade loetelus 13 uut ametikohta, mis olid seotud uute ülesannetega;

11.  võtab teadmiseks, et ameti sisestruktuur korraldati ümber, et kohanduda uute muudatustega ja täiendavate ressurssidega, mis olid seotud ameti asutamismääruse muutmisega;

12.  märgib murelikult, et meessoost töötajate üldine osakaal on 62 % ja naissoost töötajate oma 38 % ehk suhe on tasakaalustamata peaaegu kaks ühele; kutsub ametit üles selle tasakaalustamatusega tegelema ja seda võimalikult kiiresti vähendama;

13.  märgib rahuloluga, et amet tegi suurema osa maksetest finantsmääruses määratud tähtaja jooksul ja tarnijad ei nõudnud hilinenud maksete eest intresse; märgib lisaks, et 2015. aastal tehti maksed keskmiselt 22 päeva jooksul;

14.  rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal peaks olema osa ameti personalipoliitikast; märgib, et heaoluga seotud tegevustele kulutatud eelarve on 138,14 eurot töötaja kohta; täheldab, et keskmine haiguspäevade arv töötaja kohta on 3,7 päeva, mis on ELi ametite keskmisest tunduvalt väiksem;

15.  märgib, et haldusnõukogu võttis ahistamist käsitlevad rakenduseeskirjad vastu 2017. aastal; peab viivitusi nende eeskirjade kasutusele võtmisel kahetsusväärseks; kutsub ametit üles toetama koolituste ja teabeürituste korraldamist, et parandada töötajate teadlikkust;

16.  märgib rahuloluga, et amet ei saanud 2016. aasta jooksul töötajate töölevõtmist või töölt vabastamist käsitlevaid kaebusi, kohtuasju ega nendest teatatud juhtumeid;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine, läbipaistvus ja demokraatia

17.  võtab teadmiseks, et amet võttis huvide konfliktide ennetamiseks ja haldamiseks vastu tervikliku poliitika, mida muudeti 2016. aastal, ja pettusevastase strateegia; võtab teadmiseks, et kõigist 13 meetmest, mida oli kavas rakendada 2017. aasta lõpuks, olid 11 juba rakendatud; võtab teadmiseks, et ameti kontrollisüsteemid, mille eesmärk on ennetada ja tuvastada pettusi, on sarnased nendega, millega tagatakse tehingute seaduslikkus ja korrektsus, näiteks nn nelja silma põhimõte, automatiseeritud kontroll rahandus- ja raamatupidamissüsteemides ning see, et allhanke korras arvutatud palkadele ja huvide deklaratsioonidele kirjutavad alati alla audiitorkogu liikmed; võtab ameti andmetele tuginedes rahuloluga teadmiseks, et selle asutamisest alates ei ole toimunud ühtegi pettust;

18.  tunneb heameelt ameti huvide konflikti poliitikas 2016. aastal tehtud muudatuste üle, nimelt haldusnõukogu liikmete, ameti tegevdirektori ja üksuste juhtide kohustuse üle esitada elulookirjeldused, mis avaldatakse ameti veebisaidil ja mida tuleks vajaduse korral uuendada; võtab teadmiseks nõuandekomisjoni liikmete volituste laiendamise;

19.  võtab ametilt teadmiseks, et amet kontrollib kõiki iga-aastaseid kirjalikke huvide deklaratsioone; peab siiski kahetsusväärseks asjaolu, et 2016. aasta lõpuks ei olnud kaks haldusnõukogu liiget veel oma huvide deklaratsiooni esitanud; märgib, et eesistuja palub nõukogu liikmetel enne iga haldusnõukogu koosolekut kinnitada huvide deklaratsiooni faktilist õigsust ja teatada mis tahes võimalikust huvide konfliktist, mis võib koosolekuga seoses tekkida; kutsub ametit üles andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru puuduvate huvide deklaratsioonide esitamises tehtud edusammude kohta;

20.  võtab ametilt teadmiseks, et ta ootab Euroopa Komisjonilt näidisotsust, et võtta vastu oma otsus rikkumisest teatamise kohta; kuid märgib, et seni, kuni Euroopa Komisjon ei ole näidisotsust esildanud, pakutakse töötajatele suunisena endiselt Euroopa Komisjoni kehtivat otsust rikkumisest teatamise kohta; märgib, et 2016. aastal ei esinenud ametis ühtegi rikkumisest teatamise juhtumit; kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni näidisotsuse rakendamisest;

21.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest õigusnormide rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ning pakkudes vajalikku tuge ja nõu;

Peamised saavutused

22.  tunneb heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille amet oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

–  oma ühiskasutuskavade abil koordineeris ta liidus ja rahvusvahelistes vetes 20 000 kalanduskontrolli teostamist;

–  ta alustas teiste liidu ametitega koostööd Euroopa Rannikuvalve suutlikkuse loomiseks;

–  ta toetas ühise kalanduspoliitika (ÜKP) raames lossimiskohustuse piirkondlikku rakendamist;

Sisekontroll

23.  märgib, et ameti haldusnõukogu võttis vastu sisekontrolli standardite kogumi, mille eesmärk on tagada poliitika- ja tegevuseesmärkide saavutamine; võtab teadmiseks, et sisekontrollisüsteemis on kõrge rakendamise määr 12 sisekontrolli standardil ja keskmine rakendamise määr neljal valdkonnal;

24.  märgib kontrollikoja aruande põhjal rahuloluga, et sisekontrolli 10. standardi (talitluspidevus), sisekontrolli 11. standardi (dokumendihaldus) ja sisekontrolli 12. standardi (teave ja teabevahetus) seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud“.

Siseaudit

25.  märgib, et 2016. aastal tegi siseauditi talitus riskihindamise, mis hõlmas ameti olulisi, nii põhi- kui ka haldusprotsesse; märgib, et siseauditi talituse töö tulemusel loodi „Siseauditi talituse strateegiline siseauditi kava aastateks 2017–2019“; märgib rahuloluga, et siseauditi talituse täitmata soovitusi ei ole;

26.  võtab teadmiseks, et teine viieaastane ameti sõltumatu välishindamine aastate 2012–2016 kohta algas 2015. aasta oktoobris ja oli kavas lõpetada 2017. aastal; rõhutab, et iga hindamine tehakse selleks, et hinnata ameti ja selle töömeetodite kasulikkust, asjakohasust ja tõhusust ning seda, mil määral aitab see kaasa ÜKP eeskirjade range järgimise saavutamisele; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kõnealuse hindamise tulemustest aru;

27.  võtab teatavaks asjaolu, et amet töötas välja ja juurutas tsentraliseeritud järelevalve kõigi auditisoovituste jaoks, mille on andnud kontrollikoda, siseauditi talitus ja selle sisekontrollisüsteem, et neid koondada ja jälgida ning vastavate tegevuskavade jälgimist parandada;

Tulemuslikkus

28.  võtab teadmiseks, et 2016. aastal võeti vastu ameti muudetud asutamismäärus, milles laiendati ameti ülesannet teha koostööd Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) ja Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga (EMSA), et toetada rannikuvalveülesandeid täitvaid riiklikke ametiasutusi; täheldab, et need kolm ametit on töötanud koos kolme nende partneriks oleva Euroopa Komisjoni peadirektoraadiga (merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi, rände ja siseasjade peadirektoraadi ning liikuvuse ja transpordi peadirektoraadiga), et valmistada ette ja rakendada katseprojekti „Euroopa rannikuvalveteenistuse loomine“, mille koostas Euroopa Parlament, valmistudes ette nn piiripaketi rakendamiseks;

Muud kommentaarid

29.  tuletab meelde ameti tähtsust ühise kalanduspoliitika põhimõtete ühtlustamisel ja kohaldamisel; väljendab heameelt ameti loomisest saadik saavutatud tulemuslikkuse, edu ja suurepäraste tulemuste üle;

30.   rõhutab ameti panust seire, kontrolli ja järelevalvega seotud ÜKP meetmete ühtlustamisse ja standardimisse, et tagada õiglane kohtlemine ja parandada eeskirjade, sealhulgas lossimiskohustuse järgimist;

31.  tuletab meelde ameti rolli liidu koostöös kolmandate riikide ja rahvusvaheliste kalandusorganisatsioonidega, sh piirkondlike kalandusorganisatsioonidega, et tõhustada nende rahvusvaheliste organisatsioonide kehtestatud meetmete, eelkõige ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüügi) vastu võitlemiseks võetud meetmete järgimist;

32.  väljendab rahulolu inspekteerimiste 15 %-lise kasvu üle 2016. aastal, mis peegeldab seda, et inimressursse on ühiskasutuskavade abil ja tegevuskavade kooskõlastamise kaudu liikmesriikidega paremini koordineeritud;

33.   väljendab rahulolu kontrollikoja eriaruandes nr 08/2017 avaldatud hinnangu üle, et ametil on oluline roll kalandustooteid käsitlevate side- ja andmevahetussüsteemide ühtlustatud ja ühtse lähenemisviisi väljatöötamises ja tõhustamises;

34.   tunnustab ameti kvaliteetset ja asjakohast koostööd Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ja Frontexiga ühise katseprojekti raames, mis käsitleb rannikuvalve loomist, kuid tuletab komisjonile meelde, et ametile tuleks anda seda liiki projektide või muude tulevaste projektide jaoks piisavad vahendid, eelkõige projektide jaoks, mis on seotud uute tehnoloogiate kasutamisega kontrollimisel (mehitamata õhusõidukid) või koolitusel (e-õpe);

35.  tuletab meelde, et oluline on suurendada ameti volitusi ja kavandada koos teiste merendussektoris tegutsevate liidu ametitega ühisoperatsioone, et hoida ära merekatastroofe ja kooskõlastada Euroopa rannikuvalve tööd;

36.  rõhutab vajadust eraldada rohkem vahendeid, et suurendada ameti tegevussuutlikkust Brexitiga seotud ebakindluse ja sellest tulenevate täiendavate kontrollide taustal;

37.  teeb ettepaneku kaasata ameti haldusnõukokku üks Euroopa Parlamendi liige, et suurendada ameti institutsioonilist läbipaistvust, seda eelkõige eelarve heakskiitmisel haldusnõukogu poolt; teeb sellega seoses ettepaneku, et vastav parlamendiliige valitaks Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni liikmete seast;

o

o o

38.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [...] 2018. aasta resolutsioonile(12) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

2.3.2018

KALANDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2166(DEC))

Arvamuse koostaja: Isabelle Thomas

ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tuletab meelde Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (edaspidi „amet“) tähtsust ühise kalanduspoliitika (ÜKP) põhimõtete ühtlustamisel ja kohaldamisel; väljendab heameelt ameti loomisest saadik esinenud tõhususe, edenemise ja saavutatud heade tulemuste üle;

2.   rõhutab ameti panust seire, kontrolli ja järelevalvega seotud ÜKP meetmete ühtlustamisse ja standardimisse, et tagada õiglane kohtlemine ja parandada eeskirjade, sealhulgas lossimiskohustuse järgimist;

3.  tuletab meelde ameti rolli liidu koostöös kolmandate riikide ja rahvusvaheliste kalandusorganisatsioonidega, sh piirkondlike kalandusorganisatsioonidega, et tõhustada nende rahvusvaheliste organisatsioonide kehtestatud meetmete, eelkõige ETR-kalapüügi vastu võitlemiseks võetud meetmete järgimist;

4.   võtab teadmiseks kontrollikoja aruande ameti eelarveaasta 2016 kohta ja ameti 2016. aasta tegevusaruande;

5.  väljendab rahulolu inspekteerimiste 15 %-lise kasvu üle 2016. aastal, mis peegeldab seda, et inimressursse on ühiskasutuskavade abil ja tegevuskavade kooskõlastamise kaudu liikmesriikidega paremini koordineeritud;

6.   tuletab meelde, et ameti eelarve on viimase viie eelarveaasta jooksul jäänud muutumatuks, kuigi lähetuste ja inspekteerimiste arv on kasvanud, ning et ameti personalikulud ei ole muutunud ja tegevuskulud on samal ajavahemikul vähenenud; rõhutab, et need asjaolud, mis kajastavad ressursside optimeerimist ja ameti juhtimise kvaliteeti, võivad piisavate eelarveassigneeringute puudumise tõttu takistada ameti edasist arengut ja avaldavad survet ametnike tegevusele, mistõttu tuleks ametnike töötingimuste kvaliteedi tagamiseks nad ära kuulata;

7.   väljendab rahulolu kontrollikoja avalduse üle, et ameti 2016. aasta raamatupidamise aruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed, ning selle üle, et kontrollikoda leidis oma eriaruandes nr 08/2017, et ametil on oluline roll kalandustooteid käsitlevatele side- ja andmevahetussüsteemidele ühtlustatud ja ühtse lähenemisviisi väljatöötamisel ja tõhustamisel;

8.  rõhutab C1 kulukohustuste assigneeringute ja C1 maksete assigneeringute suurepärast täitmismäära (vastavalt 99,6 % ja 88,5 %), millest esimene on võrreldes eelneva eelarveaastaga tõusnud ja teine on püsinud eelnevate eelarveaastate jooksul stabiilsena; julgustab ametit jätkuvalt pingutama, et tagada eraldatud assigneeringute optimaalne kasutus;

9.   tunnustab ameti kvaliteetset ja asjakohast koostööd Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ja Frontexiga ühise katseprojekti raames, mis käsitleb rannikuvalve loomist, kuid tuletab komisjonile meelde, et ametile tuleks anda seda liiki projektide või muude tulevaste projektide jaoks piisavad vahendid, pidades eelkõige silmas projekte, mis on seotud uute tehnoloogiate kasutamisega kontrollimisel (mehitamata õhusõidukid) või koolitusel (e-õpe);

10.  tuletab meelde, et oluline on suurendada ameti volitusi ja kavandada koos teiste merendussektoris tegutsevate liidu ametitega ühisoperatsioone, et hoida ära merekatastroofe ja kooskõlastada Euroopa rannavalve ülesandeid;

11. juhib tähelepanu asjaolule, et ametile tuleks anda piisavad vahendid selleks, et viia läbi uut liiki operatsioone inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise teede tõkestamiseks ning selleks, et kasutada laevade aruandlussüsteemide andmeid rändajaid vedavate aluste kindlakstegemiseks;

12.  rõhutab vajadust eraldada rohkem vahendeid, et suurendada ameti tegevusvõimet Brexitiga seotud ebakindluse ja sellest tulenevate täiendavate kontrollide taustal;

13.  tuletab meelde, et ameti töötajate kooseisus ei ole mehed ja naised võrdselt esindatud, ning kutsub üles kaaluma ametikohtade õiglast jaotust;

14.  teeb ettepaneku kaasata ameti haldusnõukokku üks Euroopa Parlamendi liige, et suurendada ameti institutsioonilist läbipaistvust, seda eelkõige eelarve heakskiitmisel haldusnõukogu poolt; teeb sellega seoses ettepaneku, et vastav parlamendiliige valitaks Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni liikmete seast;

15. teeb kättesaadavate andmete põhjal ettepaneku anda ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel heakskiit.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

27.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

14

5

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Liliana Rodrigues

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

14

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

5

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 110.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 110.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 110.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 110.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

ELT C 333, 9.9.2016, lk 31.

(12)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika