Menettely : 2017/2166(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0107/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0107/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.40

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0145

MIETINTÖ     
PDF 313kWORD 62k
26.3.2018
PE 613.441v02-00 A8-0107/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2166(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2166(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005(4) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0107/2018),

1.  myöntää Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2166(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005(9) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0107/2018),

1.  hyväksyy Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2166(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0107/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tulo- ja menotaulukon(11) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 9 967 000 euroa, mikä merkitsee 8,14 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa lisäyksen johtuneen lähinnä eurooppalaisen merivartioston pilottihankkeisiin liittyvistä tilapäisistä avustuksista; toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston varainhoitovuoden 2016 tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,6 prosenttia; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 88,5 prosenttia;

2.  panee merkille, että talousarvioon vaikuttivat merkittävästi komissiolta vuoden aikana saadut lisämäärärahat, jotka koskivat eurooppalaisen merivartioston tehtäviin liittyviä pilottihankkeita, ja etenkin kaksi tilapäistä avustusta, joiden arvo oli yhteensä 750 000 euroa ja jotka otettiin talousarvioon käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina käytettäväksi varainhoitovuosina 2016 ja 2017 (monivuotisuus), millä voidaan perustella se, että niiden käyttöastetta ei oteta huomioon jäljellä olevan talousarvion toteuttamisessa;

3.  pitää myönteisinä sähköisen hallinnoinnin alalla vuonna 2016 toteutuneita saavutuksia: sähköisiin tarjouskilpailuihin, tilauksiin ja laskutukseen liittyvät e-Prior-moduulit toteutettiin yhteistyössä komission tietotekniikan pääosaston kanssa, puitesopimusten rekisteröintiä ja seurantaa varten otettiin käyttöön sopimuksen hallinnointia koskeva ABAC Contracts -väline, paperilomakkeiden käyttöä vähennettiin merkittävästi komission virkamatkojen hallinnointia koskevan järjestelmän (MIPS) käyttöön ottamisella ja jatkossa käytetään Sysper 2 -sovellusta (henkilöstöhallinnon tietotekniikkaväline); panee merkille, että viraston mukaan se käsittelee muiden toimintojen järkeistämistä parantavien toimien ohella nykyisin noin 95 prosenttia rahoitustapahtumistaan sähköisesti, mikä parantaa tehokkuutta sekä tietojen ja kirjausketjujen luotettavuutta;

4.   huomauttaa, että viraston talousarvio on pysynyt muuttumattomana viiden edellisen varainhoitovuoden ajan huolimatta sen tehtävien ja tarkastusten lisääntymisestä; toteaa, että viraston henkilöstömenot eivät ole kasvaneet ja että toimintamenot ovat vähentyneet saman ajanjakson aikana; korostaa näiden tekijöiden kuvastavan viraston resurssien optimointia ja hallinnon laatua mutta mahdollisesti myös hidastavan kehitystä riittävien talousarviovarojen puuttuessa ja aiheuttavan siinä määrin painetta virkamiesten työlle, että siihen olisi kohdistettava tarkastuksia, jotta voidaan varmistua heidän työolojensa laadusta;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.  panee merkille, että varainhoitovuodelta 2016 varainhoitovuodelle 2017 siirrettyjen määrärahojen taso vastasi 11:tä prosenttia vuoden 2016 koko avustuksesta; panee merkille, että määrärahasiirtojen osuus osastossa 2 (hallintomenot) oli 34 prosenttia, mikä merkitsee 14 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa kuitenkin, että osaston 2 alhaisempi toteutusaste on selitettävissä erinäisillä ulkoisilla palveluilla, joiden loppuun saattaminen ja loppumaksut olivat kesken vuoden lopussa (esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa, käännöksiä ja ulkoista arviointia koskevat palvelut); panee merkille, että viraston mukaan täytäntöönpano saatettiin loppuun vuoden 2017 aikana eikä määrärahojen peruuttamista tarvittu;

6.  toteaa, että edelliseltä vuodelta siirrettyjen maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 95,3 prosenttia ja että vastaavien peruutusten osuus oli 0,4 prosenttia vuoden 2016 maksumäärärahoista;

7.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat usein osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos virastot suunnittelevat ne etukäteen ja ilmoittavat niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

8.  panee tyytyväisenä merkille, että viraston lopullisen tilinpäätöksen mukaan siirrot olivat vuonna 2016 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinnat ja henkilöstöpolitiikka

9.  panee merkille, että aktiivihenkilöstöä oli 31. joulukuuta 2016 kaikkiaan 56 henkeä, mikä tarkoittaa, että kaikki henkilöstötaulukon toimet oli täytetty;

10.  toteaa, että virasto on huolehtinut yleisestä henkilöstön vähentämisestä viidellä prosentilla; toteaa kuitenkin, että perustamisasetukseen tehdyn muutoksen seurauksena virastolle myönnettiin vuoden 2017 henkilöstötaulukossa 13 virkaa uusien tehtävien hoitamista varten;

11.  panee merkille, että viraston sisäistä rakennetta uudistettiin, jotta voitiin sopeutua viraston perustamisasetuksen muuttamisesta johtuneisiin uusiin muutoksiin ja lisäresursseihin;

12.  panee huolestuneena merkille, että 62 prosenttia henkilöstöstä oli miehiä ja 38 prosenttia naisia eli epätasapaino on lähes kahden suhde yhteen; kehottaa virastoa puuttumaan tähän epätasapainoon ja korjaamaan sen mahdollisimman pian;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto suoritti selvästi useimmat maksunsa varainhoitoasetuksessa asetetussa määräajassa eivätkä toimittajat perineet korkoa viivästyneistä maksuista; panee lisäksi merkille, että keskimääräinen maksuaika vuonna 2015 oli 22 päivää;

14.  korostaa, että työ- ja perhe-elämän tasapainottamisen olisi oltava osa viraston henkilöstöpolitiikkaa; korostaa, että hyvinvointia edistävään toimintaan käytettiin 138,14 euroa henkilöstön jäsentä kohti; toteaa, että sairauslomapäiviä oli keskimäärin 3,7 päivää henkilöstön jäsentä kohti, mikä on paljon alhaisempi kuin unionin virastojen keskiarvo;

15.  panee merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi vuonna 2017 häirinnän torjumista koskevat täytäntöönpanosäännöt; pitää valitettavana, että sääntöjen käyttöön ottaminen on viivästynyt; kehottaa virastoa tukemaan koulutuksen ja tiedottamisen järjestämistä, jotta lisätään työntekijöiden tietoisuutta asioista;

16.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto ei vastaanottanut vuonna 2016 yhtään valitusta, kannetta tai ilmoitusta, jossa olisi moitittu työntekijöiden palkkaamista tai irtisanomista;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

17.  toteaa, että virasto hyväksyi eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevat kattavat toimintaperiaatteet, joita muutettiin vuonna 2016, sekä petostentorjuntastrategian; panee merkille, että vuoden 2017 loppuun mennessä on suunniteltu 13 toimea, joista 11 on jo toteutettu; panee merkille, että viraston valvontatoimet, joilla pyritään estämään ja havaitsemaan petokset, ovat samanlaisia kuin ne, joilla varmistetaan toimien laillisuus ja sääntöjenmukaisuus, kuten ”kahden silmäparin periaate”, rahoitus- ja kirjanpitojärjestelmän automaattiset valvontatoimet, ulkoistettu palkanlaskenta sekä eturistiriidattomuutta koskevat ilmoitukset, jotka paneelin jäsenet aina allekirjoittavat; panee tyytyväisenä merkille, että viraston perustamisesta lähtien ei ole ollut yhtään petostapausta;

18.  panee tyytyväisenä merkille viraston eturistiriitoihin soveltamiin toimintaperiaatteisiin vuonna 2016 hyväksytyt muutokset, joilla hallintoneuvoston jäsenet, viraston pääjohtaja ja yksikönpäälliköt velvoitetaan toimittamaan ansioluettelonsa, jotka julkistetaan viraston verkkosivustolla ja jotka olisi saatettava aina tarvittaessa ajan tasalle; panee merkille, että neuvottelukunnan jäsenten toimivaltuuksia laajennettiin;

19.  toteaa, että viraston mukaan se valvoo kaikkia vuosittain annettavia kirjallisia ilmoituksia sidonnaisuuksista; pitää kuitenkin valitettavana, että kaksi hallintoneuvoston jäsentä ei ollut toimittanut näitä ilmoituksia vuoden 2016 loppuun mennessä; panee merkille, että hallintoneuvoston puheenjohtaja pyytää ennen kutakin hallintoneuvoston kokousta jäseniä vahvistamaan sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten paikkansapitävyyden ja ilmoittamaan kaikista kokoukseen mahdollisesti liittyvistä eturistiriidoista; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle puuttuvien sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten toimittamisen edistymisestä;

20.  toteaa, että viraston mukaan se odottaa komissiolta mallipäätöstä voidakseen hyväksyä oman päätöksensä väärinkäytösten paljastamisesta; huomauttaa kuitenkin, että niin kauan kuin mallipäätöstä ei ole esitetty, henkilöstön ohjenuorana käytetään edelleen komission nykyistä päätöstä väärinkäytösten paljastamisesta; toteaa, että vuonna 2016 virastossa ei ollut väärinkäytösten paljastamista koskevia tapauksia; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle mallipäätöksen täytäntöönpanosta;

21.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojensa paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

Tärkeimmät saavutukset

22.  on tyytyväinen viraston vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka ovat seuraavat:

–  se koordinoi yhteiskäyttösuunnitelmien avulla kahtakymmentätuhatta unionin vesillä ja kansainvälisillä vesillä tehtyä kalastusta koskevaa tarkastusta;

–  se teki yhteistyötä muiden unionin virastojen kanssa eurooppalaisen merivartioston valmiuksien kehittämiseksi;

–  se tuki purkamisvelvoitteen alueellista täytäntöönpanoa yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP);

Sisäinen valvonta

23.  toteaa, että viraston hallintoneuvosto hyväksyi useita sisäisen valvonnan standardeja, joiden tarkoituksena on varmistaa toimintapoliittisten ja toimintaan liittyvien tavoitteiden saavuttaminen; toteaa, että kahdentoista sisäisen valvonnan standardin täytäntöönpanon taso oli korkea ja että sisäisen valvonnan järjestelmässä neljällä alueella täytäntöönpano oli keskitasoa;

24.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että sisäisen valvonnan standardit 10 (toiminnan jatkuvuus), 11 (asiakirjahallinto) ja 12 (tiedotus ja viestintä) on nyt ”toteutettu”;

Sisäinen tarkastus

25.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) suoritti vuonna 2016 riskinarvioinnin, joka kattoi viraston merkittävimmät toiminnalliset ja hallinnolliset prosessit; toteaa, että IAS:n työn tuloksena laadittiin vuosia 2017–2019 koskeva sisäisen tarkastuksen strateginen suunnitelma; panee tyytyväisenä merkille, että toteuttamattomia IAS:n suosituksia ei ole;

26.  panee merkille, että viraston toinen viisi vuotta kattava (2012–2016) riippumaton ulkoinen arviointi käynnistettiin lokakuussa 2015 ja se oli määrä saada päätökseen vuonna 2017; korostaa, että kussakin arvioinnissa tarkastellaan viraston ja sen työskentelymenetelmien hyödyllisyyttä, merkitystä ja vaikuttavuutta sekä sitä, missä laajuudessa se myötävaikuttaa YKP:n mukaisten sääntöjen noudattamisen korkeaan tasoon; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle arvioinnin tuloksista;

27.  toteaa, että virasto kehitti ja pani täytäntöön keskitetyn seurannan, joka koskee tilintarkastustuomioistuimen, komission sisäisen tarkastuksen ja viraston oman sisäisestä tarkastuksesta vastaavan yksikön antamia kaikkia tarkastussuosituksia, jotta ne voidaan vakiinnuttaa ja niitä voidaan seurata sekä parantaa vastaavien toimintaohjelmien seurantaa;

Toiminnan tuloksellisuus

28.  panee merkille, että vuonna 2016 hyväksyttiin muutettu viraston perustamisasetus, jossa laajennettiin sen valtuuksia tehdä yhteistyötä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) ja Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) kanssa, jotta voidaan tukea kansallisia viranomaisia merivartiostotehtävien hoitamisessa; panee merkille, että nämä kolme virastoa ovat tehneet yhteistyötä kolmen ”kumppaneinaan” toimivien komission pääosaston (meri- ja kalastusasioiden pääosasto, muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto ja liikenteen ja liikkumisen pääosasto) kanssa valmistellakseen ja toteuttaakseen eurooppalaisen merivartiolaitoksen perustamista koskevan pilottihankkeen, jota parlamentti ajoi rajapaketin täytäntöönpanoa valmisteltaessa;

Muita huomautuksia

29.  korostaa viraston tärkeää roolia YKP:n periaatteiden yhdenmukaistamisessa ja soveltamisessa; panee tyytyväisenä merkille viraston toiminnan vaikuttavuuden, sen edistymisen ja erittäin hyvät tulokset sen perustamisesta alkaen;

30.   korostaa viraston osuutta yhdenmukaistettaessa ja standardoitaessa YKP:n toimenpiteitä, jotka liittyvät seurantaan ja valvontaan ja joilla pyritään varmistamaan yhdenmukainen kohtelu ja parantamaan YKP:n sääntöjen, myös purkamisvelvoitteen, noudattamista;

31.  korostaa viraston roolia unionin sekä kolmansien maiden ja kalastusalan kansainvälisten järjestöjen, myös alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa tekemässä yhteistyössä pyrittäessä tehostamaan toimenpiteiden, erityisesti kansainvälisten järjestöjen hyväksymien laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) torjumista koskevien toimenpiteiden, noudattamista;

32.  on tyytyväinen siihen, että vuonna 2016 tarkastuksia lisättiin 15 prosenttia, ja pitää sitä osoituksena siitä, että henkilöresurssien koordinointi jäsenvaltioiden kanssa on parantunut sekä yhteiskäyttösuunnitelmien avulla että toimintasuunnitelmien koordinoinnin avulla;

33.   panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessaan nro 08/2017 esittämän arvion viraston ratkaisevasta roolista pyrittäessä laatimaan yhdenmukaistettu ja johdonmukainen lähestymistapa kalastustuotteiden ilmoittamis- ja tiedonvaihtojärjestelmiin ja parantamaan sitä;

34.   panee merkille viraston Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) ja Frontexin kanssa yhteisen pilottihankkeen puitteissa tekemän laadukkaan ja tärkeän yhteistyön merivartiolaitoksen perustamiseksi; muistuttaa komissiota kuitenkin siitä, että virastolle olisi osoitettava riittävät resurssit tämän tyyppisiin hankkeisiin ja kaikenlaisiin muihin tuleviin hankkeisiin, etenkin sellaisiin, jotka liittyvät uuden teknologian käyttöön valvonnassa (miehittämättömät ilma-alukset) tai koulutuksessa (verkko-oppiminen);

35.  muistuttaa, että on tärkeää laajentaa viraston toimivaltuuksia, jotta voidaan kehittää yhteisiä operatiivisia toimia unionin muiden merialan virastojen kanssa merionnettomuuksien estämiseksi ja Euroopan rannikkovartiostojen toiminnan koordinoimiseksi;

36.  tähdentää tarvetta osoittaa enemmän resursseja viraston operatiivisten valmiuksien lisäämiseen, kun otetaan huomioon brexitin aiheuttama epävarmuus ja siitä aiheutuva lisävalvonta;

37.  ehdottaa, että viraston hallintoneuvostoon otetaan Euroopan parlamentin jäsen, jotta voidaan lisätä viraston institutionaalista avoimuutta etenkin hallintoneuvoston hyväksyessä talousarviota; ehdottaa, että kyseinen jäsen valitaan parlamentin kalatalousvaliokunnasta;

o

o o

38.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ...2018 antamaansa päätöslauselmaan(12).

2.3.2018

KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2166(DEC))

Valmistelija: Isabelle Thomas

EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  muistuttaa Euroopan kalastuksenvalvontaviraston merkityksestä yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) periaatteiden yhdenmukaistamisessa ja soveltamisessa; panee tyytyväisenä merkille viraston toiminnan vaikuttavuuden, sen edistymisen ja erittäin hyvät tulokset sen perustamisesta alkaen;

2.   korostaa viraston osuutta yhdenmukaistettaessa ja standardoitaessa YKP:n toimenpiteitä, jotka liittyvät seurantaan ja valvontaan ja joilla pyritään varmistamaan yhdenmukainen kohtelu ja parantamaan sääntöjen, myös purkamisvelvoitteen, noudattamista;

3.  palauttaa mieliin viraston roolin unionin sekä kolmansien maiden ja kalastusalan kansainvälisten järjestöjen, myös alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa tekemässä yhteistyössä pyrittäessä tehostamaan toimenpiteiden, erityisesti kansainvälisten järjestöjen hyväksymien LIS-kalastuksen torjumista koskevien toimenpiteiden, noudattamista;

4.   panee merkille virastoa koskevan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vuotuisen toimintakertomuksen 2016;

5.  on tyytyväinen siihen, että vuonna 2016 tarkastuksia lisättiin 15 prosenttia, ja pitää sitä osoituksena siitä, että henkilöresurssien koordinointi jäsenvaltioiden kanssa on parantunut sekä yhteiskäyttösuunnitelmien avulla että toimintasuunnitelmien koordinoinnin avulla;

6.   huomauttaa, että viraston talousarvio on pysynyt muuttumattomana viiden edellisen varainhoitovuoden ajan huolimatta sen tehtävien ja tarkastusten lisääntymisestä; toteaa, että viraston henkilöstömenot eivät ole kasvaneet ja että toimintamenot ovat vähentyneet saman ajanjakson aikana; korostaa näiden tekijöiden kuvastavan viraston resurssien ja hallinnon laadun optimointia mutta mahdollisesti myös hidastavan kehitystä riittävien talousarviovarojen puuttuessa ja aiheuttavan siinä määrin painetta virkamiesten työlle, että siihen olisi kohdistettava tarkastuksia, jotta voidaan varmistua heidän työolojensa laadusta;

7.   panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen ilmoituksen varainhoitovuoden 2016 tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta sekä sen erityiskertomuksessaan nro 08/2017 esittämän arvion viraston ratkaisevasta roolista pyrittäessä laatimaan yhdenmukaistettu ja johdonmukainen lähestymistapa kalastustuotteiden ilmoittamis- ja tiedonvaihtojärjestelmiin ja parantamaan sitä;

8.  korostaa, että C1-maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli erinomainen (99,6 prosenttia) ja nousi edellisestä varainhoitovuodesta ja C1-maksumäärärahojen käyttöaste (88,5 prosenttia) pysyi samana kuin edellisinä varainhoitovuosina; kannustaa virastoa jatkamaan toimiaan käyttääkseen sille osoitetut määrärahat optimaalisesti;

9.   panee merkille viraston Euroopan meriturvallisuusviraston ja Frontexin kanssa yhteisen pilottihankkeen puitteissa tekemän laadukkaan ja tärkeän yhteistyön rannikkovartiolaitoksen perustamiseksi; muistuttaa komissiota kuitenkin siitä, että virastolle olisi osoitettava riittävät resurssit tämän tyyppisiin hankkeisiin ja kaikenlaisiin muihin tuleviin hankkeisiin, etenkin sellaisiin, jotka liittyvät uuden teknologian käyttöön valvonnassa (miehittämättömät ilma-alukset) tai koulutuksessa (verkko-oppiminen);

10.  muistuttaa, että on tärkeää laajentaa viraston toimivaltuuksia, jotta voidaan kehittää yhteisiä operatiivisia toimia unionin muiden merialan virastojen kanssa merionnettomuuksien estämiseksi ja Euroopan rannikkovartiostojen toiminnan koordinoimiseksi;

11.  muistuttaa, että virastolle olisi annettava riittävästi resursseja, jotta se voi toteuttaa uudentyyppisiä operaatioita ihmisten salakuljetukseen käytettävien reittien katkaisemiseksi, ja että olisi käytettävä alusten raportointijärjestelmästä saatavia tietoja muuttajia kuljettavien alusten havaitsemiseksi;

12.  tähdentää tarvetta osoittaa enemmän resursseja viraston operatiivisten valmiuksien lisäämiseen, kun otetaan huomioon brexitin aiheuttama epävarmuus ja siitä aiheutuva lisävalvonta;

13.  huomauttaa, että miehet ja naiset eivät ole tasapuolisesti edustettuina viraston henkilöstössä, ja kehottaa kiinnittämään huomiota tehtävien oikeudenmukaiseen jakautumiseen;

14.  ehdottaa, että viraston hallintoneuvostoon otetaan Euroopan parlamentin jäsen, jotta voidaan lisätä viraston institutionaalista avoimuutta etenkin hallintoneuvoston hyväksyessä talousarviota; ehdottaa, että kyseinen jäsen valitaan Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunnasta;

15.  ehdottaa käytettävissä olevien tietojen perusteella, että parlamentti myöntää viraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

27.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

5

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Liliana Rodrigues

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

14

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

5

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 110.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 110.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 110.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 110.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUVL C 333, 9.9.2016, s. 31.

(12)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

Päivitetty viimeksi: 13. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö