Postupak : 2017/2166(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0107/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0107/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.40

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0145

IZVJEŠĆE     
PDF 635kWORD 62k
26.3.2018
PE 613.441v02-00 A8-0107/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.

(2017/2166(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.

(2017/2166(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku(4), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0107/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.

(2017/2166(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku(9), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0107/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.

(2017/2166(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0107/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(11) Europske agencije za kontrolu ribarstva („Agencija”) za financijsku godinu 2016. njezin konačni proračun iznosio 9 967 000 EUR, što je povećanje od 8,14 % u odnosu na 2015. godinu; budući da je to povećanje uglavnom posljedica dodatnih ad hoc bespovratnih sredstava koja se odnose na pilot-projekte europske obalne straže; budući da cijeli proračun Agencije dolazi iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud izjavio da je izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2016. pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,6 %; k tomu napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 88,5 %;

2.  prima na znanje da su dodatna sredstva primljena tijekom godine od Komisije za pilot-projekte u vezi s funkcijama europske obalne straže znatno utjecala na proračun, prije svega da su dva ad hoc bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 750 000 EUR primljena u proračun kao namjenski prihodi za potrošnju u proračunskim godinama 2016. i 2017. (tj. višegodišnje), što opravdava činjenicu da se njihova stopa izvršenja razmatra odvojeno od izvršenja ostatka proračuna;

3.  pozdravlja korake ostvarene tijekom 2016. u području e-uprave: implementaciju modula e-Prior za elektroničku javnu nabavu, naručivanje i izdavanje računa u suradnji s Glavnom upravom Komisije za informatiku (DG DIGIT), implementaciju alata za upravljanje ugovorima ABAC Contracts pri registraciji okvirnih ugovora i aktivnostima koje slijede nakon toga, implementaciju sustava Komisije za upravljanje misijama (MIPS), što je dovelo do velikog smanjenja upotrebe papirnatih obrazaca, buduću uporabu alata Sysper 2 (informatičkog alata kadrovske službe); na temelju navoda Agencije potvrđuje da, zajedno s provedbom drugih mjera za poboljšanje racionalizacije, ona trenutačno elektronički obrađuje oko 95 % svojih financijskih transakcija, što dovodi do veće učinkovitosti, pouzdanosti podataka i revizijskih tragova;

4.   podsjeća da je proračun Agencije posljednjih pet financijskih godina ostao nepromijenjen usprkos povećanju broja službenih putovanja i inspekcija; primjećuje da se potrošnja na ljudske resurse ipak nije promijenila i da su se tijekom istog razdoblja smanjili troškovi rada; ističe da bi ti elementi, koji odražavaju optimalnije korištenje sredstava i kvalitetnije upravljanje Agencije, mogli biti kočnica napretku zbog nedostatka proračunskih sredstava te da se time povećava pritisak na djelovanje službenika, zbog čega je potrebna revizija kako bi se zajamčila kvaliteta njihovih radnih uvjeta;

Obveze i prijenosi

5.  napominje da je udio sredstava prenesenih iz 2016. u 2017. iznosio 11 % ukupne subvencije za 2016.; prima na znanje da je stopa prijenosa za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila 34 %, što je povećanje od 14 % u odnosu na 2015.; no napominje da se niža stopa izvršenja za glavu II. može objasniti nizom vanjskih usluga koje na kraju godine još uvijek čekaju na dovršenje i završna plaćanja (kao što su informacijsko-komunikacijske, prijevodne i usluge vanjske evaluacije); na temelju navoda Agencije potvrđuje da će se one potpuno izvršiti tijekom 2017. te da se odobrena sredstva neće morati ukinuti;

6.  napominje da je u pogledu obveza prenesenih iz prethodne godine izvršenje 95,3 % i da odgovarajuća stopa ukidanja iznosi 0,4 % odobrenih sredstava za plaćanja iz 2016.;

7.  ističe da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih agencije planiraju unaprijed i priopćuju Revizorskom sudu;

Prijenosi

8.  sa zadovoljstvom napominje da su prema završnim financijskim izvještajima Agencije razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2016. ostale u granicama financijskih pravila;

Politike javne nabave i zapošljavanja

9.  napominje da je na dan 31. prosinca 2016. ukupni broj aktivnih zaposlenika bio 56, što znači da je 100 % radnih mjesta predviđenih planom radnih mjesta popunjeno;

10.  primjećuje da je Agencija ostvarila opće smanjenje broja zaposlenika od 5 %; no napominje da je, zbog promjene u uredbi o osnivanju, Agenciji u planu radnih mjesta za 2017. odobreno 13 radnih mjesta povezanih s novim zadaćama;

11.  prima na znanje da je unutarnja struktura Agencije preustrojena radi prilagodbe na nove promjene i dodatna sredstva u vezi s izmjenom uredbe o osnivanju Agencije;

12.  sa zabrinutošću primjećuje da je među zaposlenima 62 % muškaraca i 38 % žena, što predstavlja neravnotežu u omjeru od dva naprema jedan; poziva Agenciju da hitno pristupi rješavanju te neravnoteže i da je ispravi;

13.  sa zadovoljstvom napominje da je Agencija veliku većinu plaćanja izvršila u rokovima zadanima Financijskom uredbom i da dobavljači nisu naplaćivali kamate za zakašnjela plaćanja; nadalje napominje da je 2015. prosječni broj dana za plaćanje bio 22;

14.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Agencije; napominje da proračun potrošen na aktivnosti za dobrobit iznosi 138,14 EUR po zaposleniku; primjećuje da je prosječan broj dana bolovanja po zaposleniku bio 3,7, što je daleko ispod prosjeka u odnosu na većinu drugih agencija;

15.  napominje da je upravni odbor 2017. donio nova provedbena pravila o uznemiravanju; žali zbog kašnjenja u uvođenju tih pravila; poziva Agenciju da podupre organizaciju obuka i informativnih susreta kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja;

16.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Agencija nije zaprimila nijednu primjedbu ili tužbu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja, a nije bilo ni prijavljenih slučajeva u tom pogledu;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost i demokratičnost

17.  prima na znanje da je Agencija usvojila sveobuhvatnu politiku za sprečavanje sukoba interesa i postupanje s njima, koja je izmijenjena 2016., te strategiju za suzbijanje prijevara; prima na znanje da je od ukupno 13 mjera koje treba provesti do kraja 2017. 11 već bilo provedeno; prima na znanje da su kontrole Agencije usmjerene na sprečavanje i otkrivanje prijevara slične onima za osiguravanje zakonitosti i pravilnosti transakcija, kao što su „načelo četiri oka”, automatizirane kontrole u financijskom i računovodstvenom sustavu, eksternalizirani izračun plaća, kao i izjave o nepostojanju sukoba interesa koje uvijek potpisuju članovi povjerenstva; sa zadovoljstvom napominje da od osnutka Agencije nije zabilježen nijedan slučaj prijevare;

18.  pozdravlja izmjene politike Agencije u području sukoba interesa donesene 2016., ponajprije obvezivanje članova upravnog odbora, izvršnog direktora Agencije i načelnika odjela na podnošenje životopisa koji se objavljuju na internetskim stranicama Agencije i koji bi se trebali redovno ažurirati kad god je to potrebno; prima na znanje proširenje djelokruga članova savjetodavnog odbora;

19.  na temelju navoda Agencije potvrđuje da je ona pratila sve godišnje pisane izjave o financijskim interesima; međutim žali zbog toga što do kraja 2016. dva člana upravnog odbora još nisu podnijela svoje izjave o financijskim interesima; napominje da prije svakoga sastanka upravnog odbora predsjednik od članova odbora traži da potvrde točnost podataka u izjavama o financijskim interesima prijavljivanjem sukoba do kojih bi moglo doći u vezi sa sastankom; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o ostvarenome napretku u pogledu podnošenja izjava o financijskim interesima koje nedostaju;

20.  na temelju navoda Agencije potvrđuje da ona očekuje oglednu odluku Komisije kako bi donijela vlastitu odluku o zviždačima; međutim napominje da će se do donošenja prijedloga ogledne odluke Komisije zaposlenicima kao smjernica nastaviti pružati aktualna odluka Komisije o zviždačima; ističe da 2016. u Agenciji nije zabilježen nijedan slučaj u vezi sa zviždačima; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi ogledne odluke;

21.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

Glavna postignuća

22.  pozdravlja tri glavna postignuća koje je Agencija navela za 2016., a to su:

–  koordinacija 20 000 inspekcijskih pregleda u području ribarstva u vodama Unije i međunarodnim vodama posredstvom planova zajedničkog korištenja sredstava;

–  uspostava suradnje s drugim agencijama Unije u svrhu uspostave europske obalne straže;

–  potpora regionalnoj primjeni obveze iskrcavanja u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP);

Unutarnje kontrole

23.  napominje da je upravni odbor Agencije donio standarde unutarnje kontrole radi ostvarenja političkih i operativnih ciljeva; potvrđuje da 12 standarda unutarnje kontrole ima visoku razinu provedbe te da u sustavu unutarnje kontrole četiri područja imaju srednju razinu provedbe;

24.  sa zadovoljstvom u izvješću Revizorskog suda uočava da su standardi unutarnje kontrole br. 10 (kontinuitet poslovanja), br. 11 (upravljanje dokumentima) i br. 12. (informiranje i komunikacije) sada označeni oznakom „dovršeno”;

Unutarnja revizija

25.  napominje da je tijekom 2016. Služba za unutarnju reviziju provela procjenu rizika kojom je obuhvatila glavne radne procese Agencije, i operativne i administrativne; napominje da je kao rezultat rada Službe za unutarnju reviziju utvrđen Strateški plan unutarnje revizije te službe za razdoblje 2017. – 2019.; sa zadovoljstvom napominje da nisu zabilježene otvorene preporuke Službe za unutarnju reviziju;

26.  prima na znanje da je druga neovisna vanjska evaluacija Agencije za petogodišnje razdoblje od 2012. do 2016. započela u listopadu 2015., a njezino dovršenje planirano je tijekom 2017.; ističe da se u svakoj evaluaciji ocjenjuje korisnost, relevantnost i učinkovitost Agencije i njezinih radnih praksi te mjera u kojoj doprinosi postizanju visoke razine usklađenosti s pravilima donesenima u okviru zajedničke ribarstvene politike; poziva Agenciju da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatu te evaluacije;

27.  prima na znanje činjenicu da je Agencija izradila i provela centralizirano praćenje svih revizijskih preporuka koje su izdali Revizorski sud, Služba Komisije za unutarnju reviziju i njezina služba za unutarnju kontrolu kako bi ih konsolidirala te kako bi se poboljšalo praćenje odgovarajućih planova djelovanja;

Uspješnost

28.  prima na znanje da je 2016. donesena izmijenjena uredba o osnivanju Agencije kojom je proširena misija Agencije da surađuje s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) i Europskom agencijom za pomorsku sigurnost (EMSA) radi pružanja potpore nacionalnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže; primjećuje da te tri agencije surađuju sa svoje tri „partnerske” glavne uprave u Komisiji (onima za pomorstvo i ribarstvo (MARE), migracije i unutarnje poslove (HOME) te mobilnost i promet (MOVE)), i to na pripremi i provedbi pilot-projekta pod nazivom „Stvaranje funkcije europske obalne straže”, koji je Parlament pokrenuo u sklopu priprema za provedbu „paketa mjera za granice”;

Ostale primjedbe

29.  podsjeća na važnu ulogu koju je Agencija imala u usklađivanju i primjeni načela zajedničke ribarstvene politike; pozdravlja učinkovitost Agencije te napredak i odlične rezultate postignute od njezina osnivanja;

30.   ističe doprinos Agencije usklađivanju i standardizaciji mjera ZRP-a u području praćenja, kontrole i nadzora kako bi se osiguralo pravedno postupanje i bolje poštovanje pravila, među ostalim u pogledu obveze iskrcavanja;

31.  podsjeća na ulogu Agencije u suradnji Unije s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama koje se bave ribarstvom, uključujući regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom, u svrhu većeg poštovanja mjera, posebno onih povezanih s borbom protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova koje su te međunarodne organizacije usvojile;

32.  izražava zadovoljstvo zbog porasta broja inspekcija od 15 % u 2016., što je dokaz bolje usklađenosti u korištenju ljudskih resursa s državama članicama zahvaljujući planovima zajedničkog korištenja sredstava i usklađivanju operativnih planova;

33.   izražava zadovoljstvo zbog činjenice da je Revizorski sud u svojem tematskom izvješću br. 8/2017 potvrdio temeljnu ulogu Agencije u razvoju i jačanju usklađenog i dosljednog pristupa sustavima komunikacije i razmjene podataka o proizvodima ribarstva;

34.   uviđa kvalitetu i važnost suradnje koju Agencija provodi s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost i Frontexom u okviru zajedničkog pilot-projekta s ciljem osnivanja funkcije obalne straže; međutim, podsjeća Komisiju da Agenciji treba dodijeliti dostatna sredstva za takvu vrstu projekata i za sve druge buduće projekte, ponajprije one povezane s upotrebom novih tehnologija u okviru nadzora (bespilotne letjelice) ili osposobljavanja (e-učenje);

35.  podsjeća na važnost jačanja mandata Agencije kako bi ona s drugim agencijama Unije specijaliziranima u pomorskom sektoru razvila zajednička operativna djelovanja s ciljem sprečavanja nesreća na moru i koordiniranja funkcija europske obalne straže;

36.  ističe potrebu povećanja iznosa dodijeljenih sredstava u cilju jačanja operativnog kapaciteta Agencije s obzirom na nesigurnosti nastale zbog Brexita te dodatnih kontrola koje iz njega proizlaze;

37.  predlaže da se jedan zastupnik u Europskom parlamentu imenuje u upravni odbor Agencije u cilju poboljšanja institucijske transparentnosti, osobito tijekom razdoblja u kojem spomenuti upravni odbor usvaja proračun; predlaže da se na taj položaj imenuje član Odbora za ribarstvo Europskog parlamenta;

o

o o

38.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(12) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

2.3.2018

MIŠLJENJE Odbora za ribarstvo

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.

(2017/2166(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Isabelle Thomas

PRIJEDLOZI

Odbor za ribarstvo poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  podsjeća na važnost Europske agencije za kontrolu ribarstva („Agencija”) u usklađivanju i primjeni načela zajedničke ribarstvene politike (ZRP); pozdravlja učinkovitost Agencije te napredak i odlične rezultate postignute od njezina osnivanja;

2.   ističe doprinos Agencije usklađivanju i standardizaciji mjera ZRP-a u području praćenja, kontrole i nadzora kako bi se osiguralo pravedno postupanje i bolje poštovanje pravila, među ostalim u pogledu obveze iskrcavanja;

3.  podsjeća na ulogu Agencije u suradnji Unije s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama koje se bave ribarstvom, uključujući regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom, u svrhu većeg poštovanja mjera, posebno onih povezanih s borbom protiv ribolova NNN koje su te međunarodne organizacije usvojile;

4.   prima na znanje godišnje izvješće Revizorskog suda o Agenciji za financijsku godinu 2016. kao i godišnje izvješće o njezinu radu za 2016.;

5.  izražava zadovoljstvo zbog porasta broja inspekcija od 15 % u 2016., što je dokaz bolje usklađenosti u korištenju ljudskih resursa s državama članicama zahvaljujući planovima zajedničkog korištenja sredstava i usklađivanju operativnih planova;

6.   podsjeća da je proračun Agencije posljednjih pet financijskih godina ostao nepromijenjen usprkos povećanju broja službenih putovanja i inspekcija; međutim, podsjeća da se iznos rashoda u području ljudskih resursa nije promijenio; dodaje da su se troškovi operacija u istom razdoblju smanjili; ističe da bi ti elementi, koji odražavaju optimalnije korištenje sredstava i kvalitetnije upravljanje Agencije, mogli biti kočnica napretku zbog nedostatka proračunskih sredstava te da se time povećava pritisak na djelovanje službenika, zbog čega je potrebna revizija kako bi se zajamčila kvaliteta njihovih radnih uvjeta;

7.   izražava zadovoljstvo zbog izjave Revizorskog suda o zakonitosti i pravilnosti transakcija koje se odnose na godišnju računovodstvenu dokumentaciju za financijsku godinu 2016. i zbog činjenice da je Revizorski sud u svojem tematskom izvješću br. 8/2017 potvrdio temeljnu ulogu Agencije u razvoju i jačanju usklađenog i dosljednog pristupa sustavima komunikacije i razmjene podataka o proizvodima ribarstva;

8.  naglašava odličnu stopu korištenja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza C1 (99,6 %), veću u odnosu na prethodnu financijsku godinu, te odobrenih sredstava za plaćanja C1 (88,5 %), nepromijenjenu u odnosu na prethodne financijske godine; potiče Agenciju da nastavi ulagati trud u optimalno korištenje dodijeljenih sredstava;

9.   uviđa kvalitetu i važnost suradnje koju Agencija provodi u okviru zajedničkog pilot-projekta s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost i Frontexom o osnivanju funkcije obalne straže; međutim, podsjeća Komisiju da Agenciji treba dodijeliti dostatna sredstva za takvu vrstu projekata i za sve druge buduće projekte, ponajprije one povezane s upotrebom novih tehnologija u okviru nadzora (bespilotne letjelice) ili osposobljavanja (e-učenje);

10.  podsjeća na važnost jačanja mandata Agencije kako bi ona s drugim agencijama Unije specijaliziranima u pomorskom sektoru razvila zajednička operativna djelovanja s ciljem sprečavanja nesreća na moru i koordiniranja funkcija europske obalne straže;

11.  ističe da bi se Agenciji trebala dodijeliti dostatna sredstva za provođenje novih vrsta aktivnosti za prekidanje ruta krijumčarenja ljudi, kao i za korištenje podataka koje pružaju sustavi izvješćivanja s njezinih brodova kako bi se identificirala plovila koja prevoze migrante;

12.  ističe potrebu povećanja iznosa dodijeljenih sredstava u cilju jačanja operativnog kapaciteta Agencije s obzirom na nesigurnosti nastale zbog Brexita te dodatnih kontrola koje iz njega proizlaze;

13.  podsjeća da u sastavu osoblja Agencije nema ravnoteže između muškaraca i žena te poziva na pravednu raspodjelu funkcija;

14.  predlaže da se jedan zastupnik u Europskom parlamentu imenuje u upravni odbor Agencije u cilju poboljšanja institucijske transparentnosti, osobito tijekom razdoblja u kojem spomenuti upravni odbor usvaja proračun; u tu svrhu predlaže da se na taj položaj imenuje član Odbora za ribarstvo Europskog parlamenta;

15.predlaže, imajući u vidu raspoložive podatke, da Parlament da razrješnicu izvršnom direktoru Agencije za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

27.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

5

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Liliana Rodrigues

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

14

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

5

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 110.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 110.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 128, 21.5.2005., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 110.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 110.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 128, 21.5.2005., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 333, 9.9.2016., str. 31.

(12)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 13. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti