Procedūra : 2017/2166(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0107/2018

Pateikti tekstai :

A8-0107/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.40

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0145

PRANEŠIMAS     
PDF 713kWORD 62k
26.3.2018
PE 613.441v02-00 A8-0107/2018

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2166(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2166(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(4), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0107/2018),

1.  patvirtina Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2166(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(9), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0107/2018),

1.  pritaria Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui / atideda Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2166(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0107/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžė, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę ir įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, kaip matyti iš Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestinės(11), jos galutinis 2016 finansinių metų biudžetas buvo 9 967 000 EUR, t. y. 8,14 % didesnis nei 2015 m.; kadangi didesnį biudžetą iš esmės lėmė papildomo ad hoc dotacijos, susijusios su Europos pakrančių apsaugos bandomaisiais projektais; kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

C.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Agentūros 2016 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad 2016 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,6 proc.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 88,5 proc.;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad papildomos lėšos, kurios metų eigoje buvo gautos iš Komisijos bandomiesiems projektams, susijusiems su Europos pakrančių apsaugos funkcijomis, turėjo didelės įtakos biudžetui, visų pirma dvi ad hoc dotacijos, iš viso 750 000 EUR dydžio, buvo gautos į biudžetą kaip asignuotosios pajamos, kurios turi būti panaudotos 2016 ir 2017 biudžeto metais (t. y. daugiametės), o tai pateisina aplinkybę, kad jų įvykdymo lygis buvo nagrinėjama atskirai nuo likusio biudžeto įgyvendinimo;

3.  palankiai vertina veiksmus, 2016 m. atliktus e. administracijos srityje: „e-Prior“ modulių, skirtų elektroniniams viešiesiems pirkimams, užsakymams ir sąskaitų išrašymui, diegimą, bendradarbiaujant su Komisijos Informatikos generaliniu direktoratu (Informatikos GD), sutarčių valdymo priemonės „ABAC sutartys“, skirtos preliminarių sutarčių registravimui ir stebėjimui, diegimą, Komisijos komandiruočių valdymo sistemos (MIPS) diegimą, dėl kurio iš esmės sumažintas popierinių formų naudojimas, SYSPER 2 (žmogiškųjų išteklių IT priemonė) naudojimą ateityje; remdamasis Agentūros pateiktais duomenimis, patvirtina, kad ji, kartu įgyvendindama kitas racionalizavimo didinimo priemones, šiuo metu apie 95 % savo finansinių sandorių atlieka elektroniniu būdu, o tai padeda užtikrinti didesnį veiksmingumą, duomenų ir audito sekos patikimumą;

4.   primena, kad per pastaruosius penkerius metus Agentūros biudžetas nepakito, nors vykdomų misijų ir patikrinimų skaičius išaugo; atkreipia dėmesį į tai, kad vis dėlto išlaidos žmogiškiesiems ištekliams nepasikeitė ir kad per tą patį laikotarpį Agentūros veiklos sąnaudos sumažėjo; pabrėžia, kad tie elementai, rodantys, kad Agentūra optimizavo savo išteklius ir valdymo kokybę, gali kliudyti pažangai dėl biudžeto asignavimų trūkumo, nes agentūros darbuotojai savo veikloje patiria tokio lygio įtampą, kad derėtų atlikti auditą siekiant užtikrinti jų darbo sąlygų kokybę;

Įsipareigojimai ir perkėlimai kitam laikotarpiui

5.  pažymi, kad lėšų, perkeltų iš 2016 m. į 2017 m., dalis sudarė 11 % visų 2016 m. subsidijų; pažymi, kad pagal antrąją antraštinę dalį (Administracinės išlaidos) į kitą laikotarpį perkelta 34 % lėšų, o tai yra 14 % daugiau nei 2015 m.; vis dėlto pažymi, kad mažesnį įgyvendinimą pagal II antraštinę dalį galima paaiškinti tuo, kad metų pabaigoje daugelis išorės paslaugų buvo dar neatliktos ir nepadaryti galutiniai mokėjimai (pvz., IRT, vertimo raštu ir išorės vertinimo paslaugos); remdamasis Agentūros pateiktais duomenimis, pripažįsta, kad visiškas įvykdymas vyks 2017 m. ir asignavimų nereikės panaikinti;

6.  pažymi, kad, kalbant apie įsipareigojimus, perkeltus iš ankstesnių metų, įvykdymo lygis yra 95,3 %, o atitinkamas mokėjimų asignavimų panaikinimas sudaro 0,4 % 2016 m.;

7.  nurodo, kad dažnai perkėlimus galima iš dalies ar visiškai pateisinti daugiamečiu centro veiklos programų pobūdžiu ir jie nebūtinai rodo, kad biudžeto planavimo ir įgyvendinimo procese yra trūkumų, taip pat kad jie ne visada yra nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jei agentūros iš anksto juos suplanuoja ir apie juos praneša Audito Rūmams;

Perkėlimai

8.  su malonumu atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Agentūros galutinėmis finansinėmis atskaitomis, perkėlimų lygis ir pobūdis 2016 m. ir toliau atitiko finansinėse taisyklėse numatytus apribojimus;

Viešųjų pirkimų ir personalo politika

9.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. bendras darbuotojų skaičius buvo 56, o tai reiškia, kad etatų planas užpildytas 100 %;

10.  pažymi, kad Agentūra užbaigė bendrą darbuotojų skaičiaus mažinimą 5 %; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad pakeitus Agentūros steigimo reglamentą, 2017 m. etatų plane Agentūrai buvo skirta 13 naujų etatų dėl susijusių naujų užduočių;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros vidaus struktūra buvo pertvarkyta siekiant prisitaikyti prie naujų pokyčių ir papildomų išteklių, susijusių su iš dalies pakeistu Agentūros steigimo reglamentu;

12.  susirūpinęs pažymi, kad vyrai sudaro 62 proc. visų darbuotojų, o moterys – 38 proc., t. y. vyrų beveik dvigubai daugiau nei moterų; ragina Agentūrą kaip galima greičiau spręsti šį klausimą ir išlyginti minėtą disbalansą;

13.  su pasitenkinimu pažymi, kad didžiąją dalį mokėjimų Agentūra įvykdė laikydamasi Finansiniame reglamente nustatytų terminų ir kad neturėjo mokėti delspinigių tiekėjams už pavėluotus mokėjimus; be to, pažymi, kad 2015 m. mokėjimas vidutiniškai buvo įvykdomas per 22 dienas;

14.  pabrėžia, kad Agentūros personalo politika turėtų apimti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą; pažymi, kad gerovės užtikrinimo veiklai išleista 138,14 EUR suma vienam darbuotojui; atkreipia dėmesį į tai, kad laikinojo nedarbingumo atostogų vidurkis vienam darbuotojui buvo 3,7 dienos – gerokai mažesnis nei Sąjungos agentūrų vidurkis;

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad kovos su priekabiavimu įgyvendinimo taisykles valdyba priėmė 2017 m.; apgailestauja dėl to, kad vėluojama pradėti taikyti šias taisykles; ragina Agentūrą padės organizuoti mokymus ir informavimo sesijas siekiant didinti darbuotojų informuotumą;

16.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. Agentūra negavo jokių skundų, jai nepateikta jokių ieškinių ir nepranešta apie atvejus, susijusius su darbuotojų priėmimu į darbą arba atleidimu iš jo;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

17.  pripažįsta, kad Agentūra patvirtino išsamią interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką, kuri buvo iš dalies pakeista 2016 m., ir išsamią kovos su sukčiavimu politiką; atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinti jau 11 iš 13 suplanuotų iki 2017 m. pabaigos įgyvendintinų veiksmų; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros sukčiavimo prevencijos ir nustatymo kontrolės priemonės yra panašios į priemones, skirtas operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti, tokias kaip „keturių akių principas“, automatizuota finansų ir apskaitos sistemų kontrolė, išorinis darbo užmokesčio apskaičiavimas bei komisijos narių visuomet pasirašomos interesų konflikto nebuvimo deklaracijos; atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją, su malonumu atkreipia dėmesį į tai, kad nuo pat jos įsteigimo nebuvo jokių sukčiavimo atvejų;

18.  palankiai vertina dalinius Agentūros interesų konfliktų politikos pakeitimus, priimtus 2016 m., t. y. įpareigojimą Agentūros administracinės valdybos nariams, vykdomajam direktoriui ir skyrių vadovams pateikti gyvenimo aprašymus, kurie skelbiami Agentūros interneto svetainėje ir prireikus turėtų būti atnaujinami; atkreipia dėmesį į tai, kad taikymo sritis išplečiama ir įpareigojimas dabar taikomas Patariamosios valdybos nariams;

19.  remdamasis Agentūros pateiktais duomenimis, pripažįsta, kad ji patikrino visas metines raštu pateikiamas interesų deklaracijas; vis dėlto apgailestauja, kad iki 2016 m. pabaigos du administracinės valdybos nariai dar nepateikė savo interesų deklaracijos; atkreipia dėmesį į tai, kad pirmininkas prieš kiekvieną administracinės valdybos susirinkimą prašo valdybos narių patvirtinti interesų deklaracijų faktų teisingumą pranešant apie bet kokį galimą interesų konfliktą, kuris galėtų kilti dėl susirinkimo; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pažangą teikiant trūkstamas interesų deklaracijas;

20.  remdamasis Agentūros pateiktais duomenimis, patvirtina, kad ji laukia, kol Komisija pateiks pavyzdinį sprendimą, kad galėtų priimti savo sprendimus dėl informavimo apie pažeidimus; vis dėlto pažymi, kad tol, kol Komisija pasiūlys pavyzdinį sprendimą, darbuotojams ir toliau kaip gairės bus pateikiamas dabartinis Komisijos sprendimas dėl informavimo apie pažeidimus; pažymi, kad 2016 m. Agentūroje nebuvo atvejų, kad informatoriai praneštų apie pažeidimus; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio pavyzdinio sprendimo įgyvendinimą;

21.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir konsultuojant;

Pagrindiniai laimėjimai

22.  teigiamai vertina šiuos tris pagrindinius Agentūros pasiekimus ir laimėjimus 2016 m.:

–  ji koordinavo 20 000 žvejybos patikrinimų Sąjungoje ir tarptautiniuose vandenyse remdamasi savo jungtinės veiklos planais;

–  ji pradėjo bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis, siekdama sukurti Europos pakrančių apsaugos pajėgumus;

–  ji rėmė regioninį įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimą vykdant bendrą žuvininkystės politiką (BŽP);

Vidaus kontrolė

23.  pažymi, kad Agentūros administracinė valdyba priėmė vidaus kontrolės standartų (VKS) rinkinį, siekdama užtikrinti, kad bus įgyvendinami politikos priemonių ir veiklos tikslai; pripažįsta, kad 12 vidaus kontrolės sistemos VKS įgyvendinti labai gerai, keturi – vidutiniškai;

24.  su pasitenkinimu pažymi, jog Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad VKS 10 (Veiklos tęstinumas), 11 (Dokumentų valdymas) ir 12 (Informavimas ir komunikacija) dabar pažymėti žyma „atitinka“;

Vidaus auditas

25.  pažymi, kad 2016 m. Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko rizikos vertinimą, apimantį pagrindinius Agentūros veiklos ir administravimo procesus; pažymi, kad VAT darbo rezultatas – parengtas „2017–2019 m. VAT strateginis vidaus audito planas“; su pasitenkinimu pažymi, kad neliko neįgyvendintų VAT rekomendacijų;

26.  atkreipia dėmesį į tai, kad antrasis penkerių metų nepriklausomas Agentūros išorės vertinimas 2012–2016 m. laikotarpiu pasidėjo 2015 m. spalio mėn. ir buvo numatyta jį užbaigti 2017 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad atliekant kiekvieną vertinimą nustatomas Agentūros ir jos darbo metodų nauda, svarba, veiksmingumas ir jos įnašas į tai, kad būtų griežtai laikomasi bendros žuvininkystės politikos nustatytų taisyklių; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio vertinimo rezultatus;

27.  pripažįsta, kad Agentūra išvystė ir įgyvendino centralizuotą visų Audito Rūmų, IAS ir savo vidaus kontrolės grupės (VKG) audito rekomendacijų stebėjimo sistemą, kad galėtų tokias rekomendacijas konsoliduoti ir stebėti jų įgyvendinimą bei pagerinti atitinkamų veiksmų planų pažangos stebėjimą;

Veikla

28.  pažymi, kad 2016 m. priėmus iš dalies pakeistą Agentūros steigimo reglamentą buvo išplėsti Agentūros įgaliojimai bendradarbiauti su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) ir Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) siekiant remti nacionalines institucijas, vykdančias pakrančių apsaugos funkcijas; pažymi, kad šios trys agentūros dirbo kartu su savo trimis partneriais – Europos Komisijos generaliniais direktoratais – Jūrų reikalų ir žuvininkystės (MARE), Migracijos ir vidaus reikalų (HOME) ir Mobilumo ir transporto (MOVE) – rengiant ir įgyvendinant bandomąjį projektą „Europos pakrančių apsaugos funkcijos sukūrimas“, kurį pradėjo Parlamentas, rengdamasis sienų paketo įgyvendinimui;

Kitos pastabos

29.  primena, kad Agentūra atliko svarbų vaidmenį derinant ir taikant BŽP principus; palankiai vertina Agentūros efektyvumą, nuoseklumą ir puikius rezultatus, pasiektus nuo jos įsteigimo;

30.   pabrėžia, kad Agentūra padeda suderinti ir standartizuoti BŽP priemones, susijusias stebėsena, kontrole ir priežiūra, siekiant užtikrinti vienodą požiūrį ir pagerinti BŽP taisyklių, įskaitant įpareigojimą iškrauti laimikį, laikymąsi;

31.  pabrėžia Agentūros vaidmenį Sąjungai bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis ir žuvininkystės srityje veikiančiomis tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant regionines žuvininkystės valdymo organizacijas, siekiant sustiprinti priemonių, kurias priima tos tarptautinės organizacijos, ypač skirtų kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba, laikymąsi;

32.  džiaugiasi, kad 2016 m. 15 proc. padidėjo patikrinimų skaičius, o tai atspindi geresnį žmogiškųjų išteklių koordinavimą su valstybėmis narėmis naudojantis jungtinės veiklos planais (JVP) ir derinant veiklos planus;

33.   džiaugiasi Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 08/2017 pateiktu geru pagrindinio Agentūros vaidmens kuriant ir tobulinant darnų ir nuoseklų požiūrį į ryšių ir keitimosi duomenimis apie žvejybos produktus sistemas įvertinimu;

34.   pripažįsta, kad, įgyvendinant bendrą bandomąjį projektą, susijusį su pakrančių apsaugos funkcijos kūrimu, Agentūra kokybiškai ir tinkamai bendradarbiavo su Europos jūrų saugumo agentūra ir FRONTEX; vis dėlto primena Komisijai, kad Agentūrai reikėtų suteikti pakankamai išteklių tokio tipo projektams ar bet kokiems būsimiems projektams įgyvendinti, ypač susijusiems su naujų technologijų naudojimu kontrolės (bepiločiai orlaiviai) arba profesinio rengimo (e. mokymasis) srityse;

35.  primena, jog svarbu išplėsti Agentūros įgaliojimus, siekiant vystyti bendrą operatyvinę veiklą su kitomis Sąjungos agentūromis jūrų sektoriuje tam, kad būtų užkirstas kelias nelaimėms jūroje ir koordinuojamas Europos pakrančių apsaugos pajėgų darbas;

36.  pabrėžia, kad būtina skirti daugiau lėšų Agentūros veiklos pajėgumui padidinti, atsižvelgiant į dėl „Brexit’o“ kilusį netikrumą ir į tai, kad ateityje reikės atlikti daugiau patikrinimų;

37.  ragina vieną Europos Parlamento narį įtraukti į Agentūros valdybą, siekiant padidinti jos institucinį skaidrumą, ypač valdybai tvirtinant biudžetą; siūlo šį valdybos narį rinkti iš Parlamento žuvininkystės komiteto narių;

o

o o

38.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d.(12) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

2.3.2018

Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2166(DEC))

Nuomonės referentė: Isabelle Thomas

PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena, kad Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (toliau – Agentūra) yra labai svarbi derinant ir įgyvendinant bendros žuvininkystės politikos (BŽP) principus; palankiai vertina Agentūros efektyvumą, nuoseklumą ir puikius rezultatus, pasiektus nuo jos įsteigimo;

2.   pabrėžia, kad Agentūra padeda suderinti ir standartizuoti BŽP priemones, susijusias stebėsena, kontrole ir priežiūra, siekiant užtikrinti vienodą požiūrį ir pagerinti taisyklių, įskaitant įpareigojimą iškrauti laimikį, laikymąsi;

3.  primena Agentūros vaidmenį Sąjungai bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis ir žuvininkystės srityje veikiančiomis tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant regionines žuvininkystės valdymo organizacijas, siekiant sustiprinti priemonių, kurias priima šios tarptautinės organizacijos, ypač skirtų kovoti su NNN žvejyba, laikymąsi;

4.   atkreipia dėmesį į Audito Rūmų metinę ataskaitą dėl Agentūros 2016 finansinių metų ir į Agentūros metinę veiklos ataskaitą;

5.  džiaugiasi, kad 2016 m. 15 proc. padidėjo patikrinimų skaičius, o tai atspindi geresnį žmogiškųjų išteklių koordinavimą su valstybėmis narėmis naudojantis jungtinės veiklos planais (JVP) ir derinant veiklos planus;

6.   primena, kad per pastaruosius penkerius metus Agentūros biudžetas nepakito, nors vykdomų misijų ir patikrinimų skaičius išaugo; primena, kad jos valdomi žmogiškieji ištekliai nepadidėjo; primena, kad per tą patį laikotarpį Agentūros veiklos sąnaudos sumažėjo; pabrėžia, kad šie elementai, rodantys, kad Agentūra optimizavo savo išteklius ir valdymo kokybę, gali kliudyti pažangai dėl biudžeto asignavimų trūkumo, nes agentūros darbuotojai savo veikloje patiria tokio lygio įtampą, kad derėtų atlikti auditą siekiant užtikrinti jų darbo sąlygų kokybę;

7.   džiaugiasi Audito Rūmų pareiškimu apie 2016 finansiniais metais atliktų operacijų metinių ataskaitų teisėtumą ir tvarkingumą ir Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 08/2017 pateiktu geru pagrindinio Agentūros vaidmens kuriant ir tobulinant darnų ir nuoseklų požiūrį į ryšių ir keitimosi duomenimis apie žvejybos produktus sistemas įvertinimu;

8.  atkreipia dėmesį į puikią C1 įsipareigojimų asignavimų vykdymo normą (99,6 proc.), didesnę nei ankstesniais finansiniais metais, ir į C1 mokėjimų asignavimų normą (88,5 proc.), kuri išliko tokia pat kaip ankstesniais finansiniais metais; ragina Agentūrą ir toliau stengtis užtikrinti optimalų jai skirtų asignavimų panaudojimą;

9.   pripažįsta, kad, įgyvendinant bendrą bandomąjį projektą, susijusį su pakrančių apsaugos funkcijos kūrimu, Agentūra kokybiškai ir tinkamai bendradarbiavo su Europos jūrų saugumo agentūra ir FRONTEX; vis dėlto primena Komisijai, kad Agentūrai reikia suteikti pakankamai išteklių šio tipo projektams ar bet kokiems būsimiems projektams įgyvendinti, ypač susijusiems su naujų technologijų naudojimu kontrolės (bepiločiai orlaiviai) arba profesinio rengimo (e. mokymasis) srityse;

10.  primena, jog svarbu išplėsti Agentūros įgaliojimus, siekiant vystyti bendrą operatyvinę veiklą su kitomis Sąjungos agentūromis jūrų sektoriuje tam, kad būtų užkirstas kelias nelaimėms jūroje ir koordinuojamas Europos pakrančių apsaugos pajėgų darbas;

11.  pažymi, kad Agentūrą reikėtų aprūpinti pakankamais ištekliais, kad ji galėtų vykdyti naujo pobūdžio operacijas, skirtas neteisėto žmonių gabenimo maršrutams suardyti, taip pat naudoti iš tų laivų sistemų perduodamus duomenis siekiant aptikti migrantus gabenančius laivus;

12.  pabrėžia, kad būtina skirti daugiau lėšų Agentūros veiklos pajėgumui padidinti, atsižvelgiant į dėl „Brexit’o“ kilusį netikrumą ir į tai, kad ateityje reikės atlikti daugiau patikrinimų;

13.  primena, kad Agentūros personalo sudėtis neatitinka lyčių lygybės principo, ir ragina apsvarstyti teisingo pareigų paskirstymo galimybę;

14.  ragina vieną Europos Parlamento narį įtraukti į Agentūros administracinę valdybą, siekiant padidinti jos institucinį skaidrumą, ypač valdybai tvirtinant biudžetą; siūlo šiuo valdybos nariu rinkti Europos Parlamento žuvininkystės komiteto narį;

15.  siūlo, remiantis turimais duomenimis, patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

27.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

5

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Liliana Rodrigues

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

14

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

5

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 110.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 110.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 110.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 110.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 333, 2016 9 9, p. 31.

(12)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 11 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika