Procedūra : 2017/2166(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0107/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0107/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.40

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0145

ZIŅOJUMS     
PDF 720kWORD 62k
26.3.2018
PE 613.441v02-00 A8-0107/2018

par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2166(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2166(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai(4), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0107/2018),

1.  sniedz Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2166(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai(9), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0107/2018),

1.  apstiprina Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2166(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0107/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(11) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 9 967 000, t. i., par 8,14 % lielāks nekā 2015. gadā; tā kā šā palielinājuma galvenais iemesls bija papildu ad hoc dotācijas, kas saistītas ar Eiropas Krasta apsardzes izmēģinājuma projektiem; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palāta ir paziņojusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras 2016. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  norāda, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,6 %; turklāt konstatē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 88,5 %;

2.  ņem vērā, ka papildu līdzekļi, kas gada laikā tika saņemti no Komisijas izmēģinājuma projektu īstenošanai saistībā ar Eiropas Krasta apsardzes funkcijām, ir būtiski ietekmējuši budžetu, jo īpaši divas ad hoc dotācijas EUR 750 000 kopapjomā, kas budžetā tika saņemtas kā piešķirtie ieņēmumi, kuri jāizlieto 2016. un 2017. budžeta gadā (t. i., daudzgadu); šis fakts pamato to izpildes līmeņa vērtēšanu atsevišķi no atlikušā budžeta izpildes;

3.  atzinīgi vērtē pasākumus, kas 2016. gadā veikti e-pārvaldes jomā: e-Prior moduļu īstenošana elektroniskiem iepirkumiem, pasūtīšanai un rēķinu sagatavošanai sadarbībā ar Komisijas Informātikas ģenerāldirektorātu (DG DIGIT), līgumu pārvaldības rīka ABAC Contracts ieviešana pamatlīgumu reģistrācijai un pārraudzībai, Komisijas komandējumu pārvaldības sistēmas (MIPS) ieviešana, tādējādi būtiski samazinot papīra veidlapu izmantošanu, un plānotā Sysper 2 (IT rīks cilvēkresursu pārvaldības jomā) izmantošana; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tā, veicot arī citus racionalizācijas pasākumus, patlaban elektroniski apstrādā aptuveni 95 % no saviem finanšu darījumiem, tādējādi nodrošinot lielāku efektivitāti, datu uzticamību un revīzijas izsekojamību;

4.  atgādina, ka Aģentūras budžets pēdējo piecu gadu laikā saglabājies nemainīgs, neraugoties uz tās misiju un pārbaužu skaita pieaugumu; norāda, ka tās izdevumi cilvēkresursiem nav mainījušies un ka tās darbību izmaksas minētajā periodā ir samazinājušās; uzsver, ka minētie elementi, kas liecina par resursu optimizāciju un Aģentūras pārvaldības kvalitāti, var kavēt progresu nepietiekamu budžeta apropriāciju dēļ, vienlaicīgi radot tādu spiedienu uz darbinieku darbībām, ka būtu jāveic revīzija, lai nodrošinātu viņu darba apstākļu kvalitāti;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  konstatē, ka no 2016. uz 2017. gadu pārnesto līdzekļu apjoms ir veidojis 11 % no kopējās 2016. gada subsīdijas; norāda, ka pārnesto apropriāciju apmērs II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija 34 %, kas ir par 14 % vairāk salīdzinājumā ar 2015. gada rezultātiem; tomēr norāda, ka zemāku izpildes līmeni II sadaļā var izskaidrot ar vairākiem ārējiem pakalpojumiem, kuru sniegšana un galīgā apmaksa gada beigās vēl nebija pabeigta (piemēram, IKT, tulkošanas un ārējās novērtēšanas pakalpojumi); pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka to pilnīga īstenošana notiks 2017. gadā un attiecīgās apropriācijas nebūs jāatceļ;

6.  konstatē, ka attiecībā uz saistībām, kas pārnestas no iepriekšējā gada, izpildes līmenis ir 95,3 % un attiecīgi atceltas ir 0,4 % no 2016. gada maksājumu apropriācijām;

7.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja aģentūras tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

8.  ar gandarījumu norāda, ka saskaņā ar Aģentūras galīgajiem pārskatiem 2016. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un personāla politika

9.  konstatē, ka 2016. gada 31. decembrī kopējais darbinieku skaits bija 56, proti, bija aizpildītas 100 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām;

10.  konstatē, ka Aģentūra ir pabeigusi īstenot vispārējo darbinieku skaita samazinājumu par 5 %; tomēr norāda, ka, ņemot vērā izmaiņas Aģentūras izveides regulā, tai 2017. gada štatu sarakstā tika piešķirtas 13 štata vietas jauno pienākumu veikšanai;

11.  pieņem zināšanai, ka Aģentūras iekšējā struktūra tika reorganizēta, lai pielāgotos jaunajām izmaiņām un papildu resursiem saistībā ar grozījumiem Aģentūras izveides regulā;

12.  ar bažām konstatē, ka 62 % no darbinieku kopskaita ir vīrieši un 38 % — sievietes, un tas nozīmē, ka Aģentūrā strādā gandrīz divreiz vairāk vīriešu nekā sieviešu; aicina Aģentūru pēc iespējas drīzāk risināt šo problēmu un novērst minēto nelīdzsvarotību;

13.  ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra veica lielāko daļu savu maksājumu Finanšu regulā paredzētajos termiņos, tādēļ nebija jāveic procentmaksājumi piegādātājiem sakarā ar novēlotiem maksājumiem; turklāt norāda, ka 2015. gadā vidējais maksājumu izpildes dienu skaits bija 22;

14.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Aģentūras personāla politikas; norāda, ka budžeta līdzekļi, kas tērēti labjutības pasākumiem, veido EUR 138,14 uz vienu darbinieku; konstatē, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits uz vienu darbinieku ir 3,7 dienas, t. i., būtiski mazāk nekā vidējais rādītājs Savienības aģentūrās;

15.  konstatē, ka valde 2017. gadā ir pieņēmusi īstenošanas noteikumus par aizskarošu izturēšanos darbavietā; pauž nožēlu par kavēšanos saistībā ar minēto noteikumu ieviešanu; aicina Aģentūru atbalstīt mācību un informatīvu pasākumu organizēšanu, lai palielinātu darbinieku informētību šajā jomā;

16.  ar gandarījumu norāda, ka saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu 2016. gadā Aģentūra nav saņēmusi nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

17.  atzīmē, ka Aģentūra ir pieņēmusi visaptverošu politiku interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai, kurā grozījumi tika izdarīti 2016. gadā, un krāpšanas apkarošanas stratēģiju; pieņem zināšanai, ka no 13 darbībām, kas bija jāīsteno līdz 2017. gada beigām, 11 jau bija īstenotas; ņem vērā, ka Aģentūras pārbaudes, kuru mērķis ir novērst un atklāt krāpšanu, ir līdzīgas tām, ar ko nodrošina darījumu likumību un pareizību, piemēram, „četru acu” princips, automatizētas finanšu un grāmatvedības sistēmu pārbaudes, ārēja algu aprēķināšana, kā arī princips, ka deklarācijas par interešu konflikta neesamību vienmēr paraksta komisijas locekļi; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju ar gandarījumu norāda, ka kopš tās izveidošanas nav notikuši krāpnieciski darījumi;

18.  atzinīgi vērtē 2016. gadā izdarītos grozījumus Aģentūras interešu konfliktu politikā, proti, pienākumu Aģentūras valdes locekļiem, Aģentūras izpilddirektoram un nodaļu vadītājiem iesniegt CV, kuri publicējami Aģentūras tīmekļa vietnē un vajadzības gadījumā atjaunināmi; pieņem zināšanai, ka minētais pienākums tagad attiecināts arī uz konsultatīvās padomes locekļiem;

19.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka Aģentūra ir veikusi uzraudzību attiecībā uz visām ikgadējām rakstiskajām interešu deklarācijām; tomēr pauž nožēlu par to, ka līdz 2016. gada beigām divi valdes locekļi vēl nebija iesnieguši interešu deklarācijas; pieņem zināšanai, ka pirms katras valdes sanāksmes tās priekšsēdētājs aicina valdes locekļus apstiprināt interešu deklarācijās norādīto faktu pareizību, deklarējot iespējamos interešu konfliktus, kas varētu rasties saistībā ar sanāksmi; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par progresu trūkstošo interešu deklarāciju iesniegšanā;

20.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tā gaida Komisijas lēmuma paraugu, lai pieņemtu savu lēmumu par trauksmes celšanu; tomēr norāda, ka tikmēr, kamēr Komisija nenāk klajā ar lēmuma paraugu, darbiniekiem kā pamatnostādnes joprojām tiks piemērots pašreizējais Komisijas lēmums par trauksmes celšanu; norāda, ka 2016. gadā Aģentūrā nebija neviena trauksmes celšanas gadījuma; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par lēmuma parauga īstenošanu;

21.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga ES iestāde informācijas izpaušanai, padomu došanai un konsultācijām un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

Galvenie sasniegumi

22.  atzinīgi vērtē Aģentūras noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti, tā:

–  koordinēja 20 000 zvejas inspekcijas Savienības un starptautiskajos ūdeņos, īstenojot kopīgas resursu izmantošanas plānus;

–  izveidoja sadarbību ar citām Savienības aģentūrām, lai veidotu Eiropas Krasta apsardzes spējas;

–  atbalstīja izkraušanas pienākuma reģionālo īstenošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (KZP);

Iekšējā kontrole

23.  norāda, ka Aģentūras valde pieņēma virkni iekšējās kontroles standartu (IKS), lai nodrošinātu politikas un darbības mērķu sasniegšanu; atzīst, ka iekšējās kontroles sistēmā atbilstības līmenis 12 IKS ir augsts un četrām jomām — vidējs;

24.  ar gandarījumu norāda, ka Revīzijas palātas ziņojumā IKS Nr. 10 (darbības nepārtrauktība), Nr. 11 (dokumentu pārvaldība) un Nr. 12 (informācija un komunikācija) tagad ir ar atzīmi „ieviests”;

Iekšējā revīzija

25.  konstatē, ka 2016. gadā Iekšējās revīzijas dienests (IAS) ir veicis riska novērtējumu attiecībā uz Aģentūras svarīgākajām darbības un administratīvajām procedūrām; norāda, ka IAS darba rezultātā ir izstrādāts stratēģiskais IAS iekšējās revīzijas plāns 2017.–2019. gadam; ar gandarījumu norāda, ka nav neīstenotu IAS ieteikumu;

26.  ņem vērā, ka 2015. gada oktobrī tika sākts otrais piecu gadu neatkarīgais ārējais novērtējums par Aģentūras darbu 2012.–2016. gadā, ko bija plānots pabeigt 2017. gadā; norāda, ka katrā novērtējumā ir jāvērtē Aģentūras darba lietderīgums, nozīme un efektivitāte, kā arī tās darba prakse un tas, kādā mērā tā sekmē saskaņā ar KZP izstrādāto noteikumu ievērošanu augstā līmenī; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā novērtējuma rezultātiem;

27.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra izstrādāja un ieviesa centralizētu pārraudzības sistēmu attiecībā uz visiem revīzijas ieteikumiem, ko sniegusi Revīzijas palāta, IAS un tās iekšējās kontroles nodaļa, nolūkā tos konsolidēt un uzraudzīt, kā arī uzlabot attiecīgo rīcības plānu pēcpārbaudi;

Sniegums

28.  norāda, ka Aģentūras izveides regulu 2016. gadā grozīja, paplašinot Aģentūras pilnvaras sadarboties ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (Frontex) un Eiropas Jūras drošības aģentūru (EMSA), lai sniegtu atbalstu valstu iestādēm, kuras veic krasta apsardzes funkcijas; norāda, ka šīs trīs aģentūras ir strādājušas kopā ar trijiem attiecīgajiem Komisijas ģenerāldirektorātiem (Jūrlietu un zivsaimniecības ĢD, Migrācijas un iekšlietu ĢD un Mobilitātes un transporta ĢD), sagatavojot un īstenojot izmēģinājuma projektu “Eiropas Krasta apsardzes funkcijas nodrošināšana”, ko izveidoja Parlaments saistībā ar gatavošanos “robežu paketes” īstenošanai;

Citi komentāri

29.  norāda uz Aģentūras nozīmīgo lomu KZP principu saskaņošanā un piemērošanā; atzinīgi vērtē Aģentūras darba efektivitāti, veikumu un izcilos rezultātus, kas panākti kopš tās izveides;

30.   uzsver Aģentūras ieguldījumu to KZP pasākumu saskaņošanā un standartizēšanā, kas saistīti ar uzraudzību, kontroli un pārraudzību, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un uzlabotu KZP noteikumu, tostarp izkraušanas pienākuma, ievērošanu;

31.  uzsver Aģentūras lomu Savienības sadarbībā ar trešām valstīm un zvejniecības jomā izveidotām starptautiskām organizācijām, tostarp reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijām (RZPO), lai veicinātu šo starptautisko organizāciju pieņemto pasākumu ievērošanu, jo īpaši to pasākumu ievērošanu, ar kuriem vēršas pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju;

32.  pauž gandarījumu par to, ka 2016. gadā pārbaužu skaits palielinājās par 15 %, kas liecina par labāku cilvēkresursu koordināciju ar dalībvalstīm, īstenojot kopējus izvietošanas plānus un koordinējot darbības plānus;

33.   pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta Īpašajā ziņojumā Nr. 08/2017 ir novērtējusi Aģentūras būtisko lomu saskaņotas un konsekventas pieejas izstrādē un uzlabošanā attiecībā uz komunikācijas sistēmām un datu apmaiņu par zvejniecības produktiem;

34.   atzinīgi vērtē tā darba augsto kvalitāti un nozīmīgumu, ko Aģentūra kopā ar EMSA un Frontex paveikusi kopīgajā izmēģinājuma projektā, veidojot krasta apsardzes funkciju; tomēr atgādina Komisijai, ka Aģentūrai būtu jānodrošina pietiekami resursi šāda veida projektiem vai citiem turpmākiem projektiem, jo īpaši tiem, kas saistīti ar jaunu tehnoloģiju izmantošanu pārraudzībai (bezpilota lidaparāti) vai mācībām (e-mācības);

35.  atgādina, ka ir svarīgi stiprināt Aģentūras pilnvaras nolūkā izstrādāt kopīgus pamatdarbības pasākumus ar citām Savienības aģentūrām, kas darbojas jūrniecības nozarē, lai novērstu katastrofas jūrā un koordinētu Eiropas krasta apsardzes funkcijas;

36.  uzsver nepieciešamību piešķirt vairāk līdzekļu, lai uzlabotu Aģentūras darbības spējas tikt galā ar neskaidrībām attiecībā uz Brexit un ar to saistītajām papildu pārbaudēm;

37.  ierosina Aģentūras valdē iekļaut vienu Eiropas Parlamenta deputātu, lai palielinātu tās darba institucionālo pārredzamību, jo īpaši laikā, kad valde apstiprina budžetu; šajā sakarībā ierosina minēto deputātu izvēlēties no Eiropas Parlamenta Zivsaimniecības komitejas;

o

o o

38.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(12).

2.3.2018

ZIVSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2166(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Isabelle Thomas

IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju – rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  norāda uz Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (“Aģentūra”) nozīmīgumu kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) principu saskaņošanā un piemērošanā; atzinīgi vērtē tās efektivitāti, veikumu un izcilos rezultātus, kas panākti kopš tās izveides;

2.   uzsver Aģentūras ieguldījumu to KZP pasākumu saskaņošanā un standartizēšanā, kas saistīti ar uzraudzību, kontroli un uzraudzību, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un uzlabotu noteikumu, tostarp izkraušanas pienākuma, ievērošanu;

3.  norāda uz Aģentūras lomu Savienības sadarbībā ar trešām valstīm un zvejniecības jomā izveidotām starptautiskām organizācijām, tostarp reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijām (RZPO), lai veicinātu šo starptautisko organizāciju pieņemto pasākumu ievērošanu, jo īpaši to pasākumu ievērošanu, ar kuriem vēršas pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju;

4.   pieņem zināšanai Revīzijas palātas ziņojumu par Aģentūru 2016. finanšu gadā un Aģentūras 2016. gada darbības pārskatu;

5.  pauž gandarījumu par to, ka 2016. gadā pārbaužu skaits palielinājās par 15 %, kas liecina par uzlabotu cilvēkresursu koordināciju ar dalībvalstīm, izmantojot kopējus izvietošanas plānus un koordinējot operatīvos plānus;

6.   atgādina, ka Aģentūras budžets pēdējo piecu gadu laikā saglabājies nemainīgs, neraugoties uz tās misiju un pārbaužu skaita pieaugumu; tās izdevumi cilvēkresursu jomā tomēr ir saglabājušies nemainīgi; operāciju izmaksas minētajā laikposmā ir samazinājušās; uzsver, ka minētie elementi, kas liecina par resursu optimizāciju un Aģentūras pārvaldības kvalitāti, var kavēt progresu nepietiekamu budžeta apropriāciju dēļ, vienlaicīgi radot tādu spiedienu uz darbinieku darbībām, ka būtu jāveic revīzija, lai nodrošinātu viņu darba apstākļu kvalitāti;

7.   pauž gandarījumu par Revīzijas palātas paziņojumu par to, ka 2016. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un to, ka Revīzijas palāta Īpašajā ziņojumā Nr. 08/2017 ir novērtējusi Aģentūras būtisko lomu saskaņotas un konsekventas pieejas izstrādē un uzlabošanā saistībā ar komunikācijas sistēmām un datu apmaiņu par zvejniecības produktiem;

8.  uzsver izcilo izpildes līmeni attiecībā uz saistību C1 apropriācijām (99,6 %), kas ir augstāks nekā iepriekšējā finanšu gadā, un attiecībā uz maksājumu C1 apropriācijām (88,5 %), kas salīdzinājumā ar iepriekšējiem finanšu gadiem saglabājies nemainīgs; mudina Aģentūru arī turpmāk censties nodrošināt piešķirto apropriāciju optimālu izlietojumu;

9.   atzīst Aģentūras kopīgi ar Eiropas Jūras drošības aģentūru un Frontex kopīga izmēģinājuma projekta ietvaros veiktā darba augsto kvalitāti un nozīmīgumu saistībā ar krasta apsardzes funkcijas izveidi; tomēr atgādina Komisijai, ka Aģentūrai būtu jānodrošina pietiekami resursi šāda veida projektiem vai citiem turpmākiem projektiem, jo īpaši tiem, kas saistīti ar jaunu tehnoloģiju izmantošanu kontrolei (bezpilota lidaparāti) vai mācībām (e-mācības);

10.  atgādina, ka ir svarīgi stiprināt Aģentūras pilnvaras nolūkā izstrādāt kopīgus pamatdarbības pasākumus ar citām Savienības aģentūrām, kas darbojas jūrniecības nozarē, lai novērstu katastrofas jūrā un koordinētu Eiropas krasta apsardzes funkcijas;

11.  norāda, ka Aģentūrai būtu jāpiešķir pietiekami daudz resursu, lai veiktu jauna veida operācijas, ar kurām varētu likvidēt cilvēku kontrabandas maršrutus un izmantot no tās kuģu ziņošanas sistēmām iegūtos datus, lai atklātu migrantus pārvadājošus kuģus;

12.  uzsver nepieciešamību piešķirt vairāk līdzekļu, lai uzlabotu Aģentūras operatīvās spējas attiecībā uz neskaidrībām saistībā ar Brexit un ar tām saistītajiem papildu kontroles pasākumiem;

13.  atgādina, ka Aģentūras personāla sastāvā nav vērojams dzimumu līdzsvars, un aicina apsvērt taisnīgu pienākumu sadali;

14.  ierosina Aģentūras valdē iekļaut vienu Eiropas Parlamenta deputātu, lai palielinātu tās institucionālo pārredzamību, jo īpaši, kad valde veic budžeta apstiprināšanu; šajā sakarībā ierosina minēto deputātu izvēlēties no Eiropas Parlamenta Zivsaimniecības komitejas;

15.ņemot vērā pieejamo informāciju, ierosina sniegt Aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

27.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

14

5

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Liliana Rodrigues

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

14

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

5

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 110. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 110. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 417, 6.12.2017., 110. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 110. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

OV C 333, 9.9.2016., 31. lpp.

(12)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 10. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika