Procedură : 2017/2166(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0107/2018

Texte depuse :

A8-0107/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.40

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0145

RAPORT     
PDF 633kWORD 63k
26.3.2018
PE 613.441v02-00 A8-0107/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2166(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2166(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului(4), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0107/2018),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2166(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului(9), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0107/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2166(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0107/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(11), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (Agenția) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 9 967 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 8,14 % față de bugetul pe 2015; întrucât creșterea s-a datorat, în principal, unor granturi ad hoc suplimentare pentru proiectele-pilot legate de paza de coastă europeană; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

C.  întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2016 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,6 %; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 88,5 %;

2.  ia act de faptul că fondurile suplimentare primite din partea Comisiei în cursul anului pentru proiecte-pilot legate de funcțiile de pază a coastelor europene au influențat în mod semnificativ bugetul și remarcă, în special, că două granturi ad hoc, în valoare totală de 750 000 EUR, au fost primite la buget ca venituri alocate prevăzute a fi cheltuite în exercițiile bugetare 2016 și 2017 (adică multianual), ceea ce justifică faptul că rata lor de execuție este considerată separat față de execuția bugetului rămas;

3.  salută progresele realizate în 2016 în materie de administrație digitală: implementarea modulelor e-Prior pentru licitații, facturare și comenzi electronice în cooperare cu Direcția Generală Informatică din cadrul Comisiei (DG DIGIT), introducerea instrumentului de gestionare a contractelor ABAC Contracts pentru înregistrarea și monitorizarea contractelor-cadru, implementarea sistemului Comisiei de gestionare a misiunilor (MIPS), conducând la o reducere majoră a utilizării formularelor pe hârtie, utilizarea în viitor a sistemului Sysper2 (instrument IT în domeniul resurselor umane); constată din informațiile furnizate de Agenție că, pe lângă aplicarea altor măsuri de sporire a raționalizării, aceasta procesează în prezent aproximativ 95 % din tranzacțiile sale financiare pe cale electronică, având ca rezultat creșterea eficienței, a fiabilității datelor și a pistelor de control;

4.   reamintește faptul că bugetul Agenției a rămas neschimbat în ultimele cinci exerciții financiare, în pofida creșterii numărului de misiuni și de inspecții; remarcă, de asemenea, faptul că cheltuielile cu resursele umane ale Agenției nu s-au modificat și că în aceeași perioadă costul operațiunilor sale a scăzut; subliniază că aceste elemente, care reflectă optimizarea resurselor și calitatea gestionării Agenției, riscă să reprezinte un obstacol în calea progresului din cauza insuficienței creditelor bugetare și constituie un element de presiune asupra activităților personalului care ar trebui verificat pentru a se asigura calitatea condițiilor de muncă ale acestora;

Angajamente și reportări

5.  constată că nivelul fondurilor reportate din 2016 în 2017 a echivalat cu 11 % din totalul subvenției aferente exercițiului 2016; constată că nivelul reportărilor la Titlul II (cheltuieli administrative) a fost de 34 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 14 % în comparație cu rezultatele din 2015; cu toate acestea, observă că o execuție mai scăzută pentru titlul II poate fi explicată prin faptul că o serie de servicii externe rămăseseră nefinalizate și neplătite în totalitate la sfârșitul anului (de exemplu, serviciile TIC, de traducere și evaluare externă); constată din informațiile furnizate de Agenție că execuția lor integrală va avea loc în cursul anului 2017, iar creditele nu vor trebui să fie anulate;

6.  ia act de faptul că, în ceea ce privește angajamentele reportate din exercițiul anterior, execuția este de 95,3 %, iar anularea corespunzătoare reprezintă 0,4 % din creditele de plată din 2016;

7.  subliniază că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de agenții și comunicate Curții;

Transferuri

8.  constată cu satisfacție că, conform conturilor finale ale Agenției, nivelul și natura transferurilor din 2016 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Achizițiile publice și politica în materie de personal

9.  ia act de faptul că, la 31 decembrie 2016, numărul total al membrilor personalului în activitate a fost de 56, ceea ce înseamnă că schema de personal a fost ocupată în proporție de 100 %;

10.  observă că Agenția a realizat reducerea generală cu 5 % a personalului; observă totuși că, în urma modificării regulamentului de înființare, Agenției i-au fost acordate 13 de posturi pentru noile sarcini aferente în schema de personal pentru 2017;

11.  ia act de faptul că structura internă a Agenției a fost reorganizată pentru a se adapta la noile modificări și la resursele suplimentare legate de modificarea regulamentului de instituire a Agenției;

12.  observă cu îngrijorare că, din totalul angajaților, 62 % sunt bărbați și 38 % femei, un dezechilibru de aproape doi la unu; invită Agenția să abordeze și să remedieze acest dezechilibru cât mai curând posibil;

13.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția și-a efectuat marea majoritate a plăților în termenele prevăzute de Regulamentul financiar și că furnizorii nu i-au aplicat penalități de întârziere; de asemenea, constată că, în 2015, în medie, plățile au fost efectuate în termen de 22 de zile;

14.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să facă parte din politica de personal a Agenției; subliniază că bugetul cheltuit pentru activități recreative se ridică la 138,14 EUR per membru al personalului; constată că numărul mediu de zile de concediu medical per membru al personalului este de 3,7 zile, cu mult sub media obișnuită din agențiile UE;

15.  constată că, în 2017, Consiliul de administrație a adoptat normele de punere în aplicare referitoare la situațiile de hărțuire; regretă introducerea cu întârziere a acestor norme; invită Agenția să sprijine organizarea de sesiuni de formare și de informare pentru a informa mai bine personalul;

16.  constată cu satisfacție că Agenția nu a primit nicio reclamație sau plângere legală și că nu i s-au adus la cunoștință acțiuni în justiție sau relatări de presă legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

17.  ia act de faptul că Agenția a adoptat o politică globală de prevenire și gestionare a conflictelor de interese, modificată în 2016, și o strategie de combatere a fraudei; ia act de faptul că, din totalul de 13 acțiuni planificate să fie realizate până la sfârșitul anului 2017, 11 au fost deja îndeplinite; ia act de faptul că controalele efectuate de Agenție pentru a preveni și detecta fraudele sunt similare cu cele care asigură legalitatea și regularitatea operațiunilor, precum „principiul celor patru ochi”, controalele automatizate în sistemele financiare și contabile, externalizarea calculării salariilor, precum și semnarea declarațiilor privind absența conflictelor de interese de către membrii grupului de experți; ia act cu satisfacție de faptul că, potrivit Agenției, de la înființarea sa, nu au existat cazuri de fraudă;

18.  salută modificările aduse la politica Agenției privind conflictele de interese, adoptată în 2016, și anume obligația pentru membrii Consiliului de administrație, directorul executiv al Agenției și șefii de unitate să prezinte CV-urile care fac obiectul publicării pe site-ul web al Agenției, fiind recomandată actualizarea acestora ori de câte ori este necesar; ia act de extinderea domeniului de aplicare la membrii Consiliului consultativ;

19.  observă din informațiile furnizate de Agenție că toate declarațiile anuale de interese (DdI) prezentate în scris au fost monitorizate de Agenție; regretă, cu toate acestea, că, până la sfârșitul anului 2016, doi membri ai Consiliului de administrație nu își depuseseră încă DdI-urile; ia act de faptul că membrii Consiliului de administrație sunt rugați înainte de fiecare reuniune a Consiliului de administrație de către președinte să confirme corectitudinea faptică a DdI-urilor, declarând orice potențial conflict de interese care ar putea apărea în legătură cu reuniunea; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele realizate în transmiterea DdI-urilor restante;

20.  ia act de faptul că Agenția așteaptă un model de decizie din partea Comisiei pentru a adopta propria decizie cu privire la denunțarea neregulilor; constată totuși că, până când Comisia va propune modelul de decizie, decizia actuală a Comisiei privind denunțarea neregulilor va continua să fie pusă la dispoziția membrilor personalului pentru a le oferi orientările necesare; subliniază că nu a existat niciun caz de denunțare a neregulilor în cadrul Agenției în 2016; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea modelului de decizie;

21.  afirmă necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de denunțători și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta denunțătorii să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

Principalele realizări

22.  salută principalele trei realizări identificate de Agenție în 2016, și anume că:

–  a coordonat 20 000 de inspecții în domeniul pescuitului în apele Uniunii și în apele internaționale prin intermediul planurilor de desfășurare comune;

–  a cooperat cu alte agenții ale Uniunii în direcția instituirii unei paze de coastă europene;

–  a sprijinit punerea în aplicare la nivel regional a obligației de debarcare în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP);

Controalele interne

23.  ia act de faptul că Consiliul de administrație al Agenției a adoptat un set de standarde de control intern (SCI) menite să garanteze realizarea obiectivelor politice și operaționale; recunoaște faptul că 12 dintre aceste SCI au atins un nivel ridicat de punere în aplicare, patru domenii având un nivel mediu de punere în aplicare în sistemul de control intern;

24.  constată cu satisfacție din raportul Curții de Conturi de faptul că SCI 10 (Continuitatea activității), SCI 11 (Gestionarea documentelor) și SCI 12 (Informare și comunicare) sunt marcate în prezent ca fiind „finalizate”;

Auditul intern

25.  ia act de faptul că, în 2016, Serviciul de Audit Intern (IAS) a realizat o evaluare a riscurilor acoperind principalele procese ale Agenției, atât la nivel operațional, cât și la nivel administrativ; remarcă faptul că, în urma muncii IAS, a fost întocmit „Planul strategic de audit intern al IAS pentru perioada 2017-2019”; constată cu satisfacție că nicio recomandare a IAS nu a rămas nefinalizată;

26.  constată că cea de a doua evaluare externă independentă cincinală a Agenției pentru perioada 2012-2016 a început în octombrie 2015 și, conform estimărilor, urma să fie finalizată în 2017; subliniază faptul că fiecare evaluare urmărește să evalueze utilitatea, relevanța și eficacitatea Agenției și a practicilor sale de lucru, precum și măsura în care aceasta contribuie la atingerea unui grad ridicat de conformitate cu normele instituite în cadrul PCP; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul evaluării;

27.  ia act de faptul că Agenția a elaborat și a implementat un sistem centralizat de control al tuturor recomandărilor de audit formulate de Curtea de Conturi, de IAS și de structura sa de audit intern, cu scopul de a consolida și monitoriza recomandările, precum și de a îmbunătăți acțiunile întreprinse în urma planurilor de acțiune corespunzătoare;

Performanța

28.  ia act de adoptarea de către Agenție a regulamentului modificat de instituire în 2016, prin care s-a extins misiunea Agenției de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) pentru a sprijini autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă; observă că cele trei agenții au colaborat cu trei direcții generale „partenere” ale Comisiei [Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit (MARE), Migrație și Afaceri Interne (HOME) și Direcția Generală Mobilitate și Transporturi (MOVE)] pentru pregătirea și executarea proiectului-pilot „Crearea unei funcții de pază de coastă europeană”, lansat de Parlament în vederea pregătirii pentru punerea în aplicare a pachetului „frontiere”;

Alte observații

29.  subliniază rolul important jucat de Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului în armonizarea și aplicarea principiilor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP); salută eficacitatea Agenției, precum și progresele realizate și rezultatele excelente obținute de aceasta de la înființarea sa;

30.   subliniază contribuția Agenției la armonizarea și standardizarea măsurilor din cadrul PCP referitoare la monitorizare, control și supraveghere, cu scopul de a asigura tratamentul egal și a îmbunătăți respectarea normelor stabilite de PCP, inclusiv a obligației de debarcare;

31.  evidențiază rolul Agenției în cooperarea Uniunii cu țările terțe și cu organizațiile internaționale din domeniul pescuitului, inclusiv cu organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, pentru a asigura o mai bună respectare a normelor, în special a celor de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (a pescuitului INN), adoptate de aceste organizații internaționale;

32.  își exprimă satisfacția cu privire la creșterea cu 15 % a numărului de inspecții în 2016, ceea ce reflectă îmbunătățirea coordonării resurselor umane cu statele membre prin intermediul planurilor de desfășurare comune și prin coordonarea planurilor operaționale;

33.   își exprimă satisfacția cu privire la evaluarea realizată de Curtea de Conturi în Raportul său special nr. 8/2017 privind rolul esențial al Agenției în elaborarea și îmbunătățirea unei abordări armonizate și coerente a sistemelor de comunicare și de schimb de date privind produsele pescărești;

34.   recunoaște calitatea și relevanța colaborării desfășurate de Agenție în cadrul proiectului-pilot comun cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și cu Frontex cu privire la crearea unei funcții de pază de coastă; reamintește însă Comisiei că ar trebui ca Agenția să primească resurse suficiente pentru astfel de proiecte sau pentru orice alt proiect viitor, în special pentru proiectele legate de utilizarea noilor tehnologii în cadrul controalelor (drone aeriene) sau în acțiunile de formare (e-learning);

35.  reamintește importanța extinderii mandatului Agenției pentru dezvoltarea de acțiuni operative comune cu alte agenții ale Uniunii specializate în domeniul maritim, pentru a preveni catastrofele maritime și a coordona activitățile de pază de coastă la nivel european;

36.  subliniază necesitatea de a majora resursele alocate pentru a consolida capacitatea operațională a Agenției în fața incertitudinilor legate de Brexit și a controalelor suplimentare care vor avea loc în consecință;

37.  propune includerea unui membru al Parlamentului European în Consiliul de administrație al Agenției în vederea consolidării transparenței instituționale a acesteia, în special în cadrul procedurii de aprobare a bugetului de către Consiliul de administrație; propune, în acest sens, ca membrul respectiv să fie ales din Comisia pentru pescuit a Parlamentului European;

o

o o

38.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(12) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

2.3.2018

AVIZ al Comisiei pentru pescuit

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2166(DEC))

Raportoare pentru aviz: Isabelle Thomas

SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  subliniază importanța Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare „Agenția”) în armonizarea și aplicarea principiilor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP); salută eficacitatea, progresele și rezultatele excelente obținute de Agenție de la înființarea sa;

2.   subliniază contribuția Agenției la armonizarea și standardizarea măsurilor din cadrul PCP referitoare la monitorizare, control și supraveghere, cu scopul de a asigura tratamentul egal și a îmbunătăți respectarea normelor, inclusiv a obligației de debarcare;

3.  reamintește rolul Agenției în cooperarea Uniunii cu țările terțe și cu organizațiile internaționale din domeniul pescuitului, inclusiv cu organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, pentru a asigura o mai bună respectare a normelor, în special a celor de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), adoptate de aceste organizații internaționale;

4.   ia act de raportul anual al Curții de Conturi privind exercițiului 2016 al Agenției, precum și de raportul anual de activitate pe 2016 al Agenției;

5.  își exprimă satisfacția cu privire la creșterea cu 15 % a numărului de inspecții în 2016, ceea ce reflectă îmbunătățirea coordonării resurselor umane cu statele membre prin intermediul planurilor de desfășurare comune și prin coordonarea planurilor operaționale;

6.   reamintește faptul că bugetul Agenției a rămas neschimbat în ultimele cinci exerciții financiare, în pofida creșterii numărului de misiuni și de inspecții; reamintește, în schimb, că cheltuielile Agenției cu resursele umane nu s-au modificat și că în aceeași perioadă costul operațiunilor a scăzut; subliniază că aceste elemente, care reflectă optimizarea resurselor și calitatea gestionării Agenției, riscă să reprezinte un obstacol în calea progresului din cauza insuficienței creditelor bugetare și constituie un element de presiune asupra activităților personalului care ar trebui verificat pentru a se asigura calitatea condițiilor de muncă ale acestora;

7.   își exprimă satisfacția cu privire la declarația Curții de Conturi referitoare la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2016 și cu privire la evaluarea realizată de Curte în Raportul său special nr. 8/2017 privind rolul esențial al Agenției în elaborarea și îmbunătățirea unei abordări armonizate și coerente a sistemelor de comunicare și de schimb de date privind produsele pescărești;

8.  subliniază rata excelentă de execuție bugetară a creditelor de angajament C1 (99,6 %), în creștere față de exercițiul anterior, și a creditelor de plată C1 (88,5 %), stabilă în ultimii ani; încurajează Agenția să își continue eforturile depuse pentru a asigura utilizarea optimă a creditelor alocate;

9.   recunoaște calitatea și relevanța colaborării desfășurate de Agenție în cadrul proiectului pilot comun cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și cu Frontex cu privire la crearea unei funcții de pază de coastă; reamintește însă Comisiei că ar trebui ca Agenția să primească resurse suficiente pentru astfel de proiecte sau pentru orice alt proiect viitor, în special pentru proiectele legate de utilizarea noilor tehnologii în cadrul controalelor (drone aeriene) sau în acțiunile de formare (e-learning);

10.  reamintește importanța de a lărgi mandatul Agenției pentru dezvoltarea de acțiuni operative comune cu alte agenții ale Uniunii specializate în domeniul maritim, pentru a preveni catastrofele maritime și a coordona activitățile de pază de coastă la nivel european;

11.  subliniază că Agenția ar trebui să dispună de resurse suficiente pentru a desfășura noi tipuri de operațiuni în vederea blocării rutelor de introducere ilegală de persoane, precum și pentru a utiliza datele furnizate de sistemele sale de raportare a navelor cu scopul de a detecta navele care transportă imigranți;

12.  subliniază necesitatea de a majora resursele alocate pentru a consolida capacitatea operațională a Agenției în fața incertitudinilor legate de Brexit și a controalelor suplimentare care vor avea loc în consecință;

13.  reiterează faptul că nu există paritate între bărbați și femei în componența personalului Agenției și invită la o repartizare echitabilă a sarcinilor;

14.  propune includerea unui membru al Parlamentului European în consiliul de administrație al Agenției în vederea consolidării transparenței instituționale a acesteia, în special în cadrul procedurii de aprobare a bugetului de către consiliul de administrație; propune, în acest sens, ca membrul respectiv să fie ales din Comisia pentru pescuit a Parlamentului European;

15.propune ca, având în vedere datele disponibile, să acorde directorului executiv al Agenției descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

27.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

5

3

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Liliana Rodrigues

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

14

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

5

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p. 110.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p. 110.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 128, 21.5.2005, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 417, 6.12.2017, p. 110.

(7)

JO C 417, 6.12.2017, p. 110.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 128, 21.5.2005, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

JO C 333, 9.9.2016, p. 31.

(12)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ultima actualizare: 13 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate