Postup : 2017/2166(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0107/2018

Predkladané texty :

A8-0107/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.40

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0145

SPRÁVA     
PDF 582kWORD 64k
26.3.2018
PE 613.441v02-00 A8-0107/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016

(2017/2166(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016

(2017/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0076/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a mení nariadenie č. 2847/93 (EHS), ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0107/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016

(2017/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie(7) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0076/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a mení nariadenie č. 2847/93 (EHS), ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(9), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0107/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016

(2017/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0107/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(11) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 9 967 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 8,14 %; keďže tento nárast bol spôsobený predovšetkým udelením ad hoc grantov na pilotné projekty európskej pobrežnej stráže; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2016 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,6 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 88,5 %;

2.  berie na vedomie, že dodatočné finančné prostriedky, ktoré boli prijaté od Komisie počas roka na pilotné projekty týkajúce sa funkcií európskej pobrežnej stráže výrazne ovplyvnili rozpočet, a to najmä dva ad hoc granty v celkovej výške 750 000 EUR, boli prijaté do rozpočtu ako pripísané príjmy, ktoré sa majú použiť v rozpočtových rokoch 2016 a 2017 (t. j. viacročné príjmy), čo odôvodňuje skutočnosť, že ich miera plnenia sa posudzuje mimo plnenia zostávajúceho rozpočtu;

3.  víta kroky zaznamenané v roku 2016 v oblasti elektronickej verejnej správy: zavedenie aplikácie e-Prior pre elektronické obstarávanie, objednávanie a fakturáciu v spolupráci s generálnym riaditeľstvom Komisie pre informatiku (GR DIGIT); zavedenie nástroja na riadenie zmlúv ABAC; zavedenie systému Komisie na riadenie misií (MIPS), čo viedlo k významnému zníženiu spotreby papierových formulárov; do budúcnosti plánované využívanie nástroja Sysper 2 (HR IT nástroj); na základe informácií agentúry berie na vedomie, že aj vďaka zavedeniu ďalších racionalizačných opatrení na zlepšenie postupov agentúra v súčasnosti spracováva približne 95 % svojich finančných transakcií elektronicky, čo vedie k vyššej efektívnosti, spoľahlivosti údajov a lepším kontrolným záznamom;

4.   pripomína, že aj napriek rozšíreniu úloh a kontrol agentúry sa jej rozpočet v uplynulých piatich rokoch nezmenil, konštatuje, že výdavky na ľudské zdroje sa napriek tomu nezmenili a že jej prevádzkové náklady za rovnaké obdobie sa znížili; zdôrazňuje, že uvedené skutočnosti, ktoré svedčia o optimalizácii zdrojov a kvalite riadenia agentúry, by mohli byť prekážkou jej rozvoja vzhľadom na nedostatočné rozpočtové prostriedky a vytvárať tlak na činnosti jej pracovníkov, ktoré by na zaistenie kvality ich pracovných podmienok bolo vhodné podrobiť auditu;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že finančné prostriedky prenesené z roku 2016 do roku 2017 predstavovali 11 % z celkového príspevku z roku 2016; konštatuje, že miera prenesených rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) bola na úrovni 34 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 14 %; poznamenáva však, že nižšie plnenie hlavy II možno vysvetliť množstvom externých služieb, v prípade ktorých sa stále čaká na koncoročné uzavretie a záverečné platby (napríklad IKT, prekladateľské služby a externé oceňovanie); na základe informácií agentúry berie na vedomie, že k ich úplnému plneniu dôjde v priebehu roka 2017 a že príslušné rozpočtové prostriedky nebude treba zrušiť;

6.  konštatuje, že pokiaľ ide o záväzky prenesené z predchádzajúceho roka, plnenie je na úrovni 95,3 % a zodpovedajúce zrušenie predstavuje 0,4 % platobných rozpočtových prostriedkov z roku 2016;

7.  poukazuje na to, že prenosy sú často čiastočne alebo plne odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a preto nemusia nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúry vopred naplánujú a oznámia Dvoru audítorov;

Presuny

8.  s uspokojením konštatuje, že podľa konečnej účtovnej závierky agentúry úroveň a povaha presunov v roku 2016 zostali v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Verejné obstarávanie a personálna politika

9.  konštatuje, že k 31. decembru 2016 bol celkový počet činných zamestnancov 56, čo znamená, že plán pracovných miest bol naplnený na 100 %;

10.  konštatuje, že agentúra uskutočnila všeobecné zníženie počtu zamestnancov o 5 %; konštatuje však, že v dôsledku zmeny nariadenia o zriadení agentúry jej bolo v súvislosti s novými úlohami priznaných 13 nových pracovných miest v pláne pracovných miest na rok 2017;

11.  berie na vedomie, že vnútorná štruktúra agentúry bola reorganizovaná v záujme jej prispôsobenia novým úpravám a dodatočným zdrojom súvisiacim so zmenou nariadenia o zriadení agentúry;

12.  so znepokojením konštatuje, že celkový podiel mužov na pracovisku je 62 % a žien 38 % a že tento nepomer je takmer dva ku jednej; vyzýva agentúru, aby tento nepomer čo najskôr riešila a napravila;

13.  s uspokojením konštatuje, že agentúra vykonala veľkú väčšinu platieb v rámci lehôt stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách a že žiaden dodávateľ nefakturoval úrok za oneskorenú platbu; ďalej konštatuje, že v roku 2015 bol priemerný počet dní na platbu 22;

14.  upozorňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky agentúry; zdôrazňuje, že rozpočtové prostriedky vynaložené na zdraviu prospešné aktivity predstavujú 138,14 EUR na zamestnanca; poznamenáva, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov na zamestnanca je 3,7 dňa, čo je výrazne pod priemerom agentúr Únie;

15.  konštatuje, že v roku 2017 prijala správna rada vykonávacie predpisy o obťažovaní; vyjadruje poľutovanie nad oneskoreným zavedením týchto pravidiel; vyzýva agentúru, aby podporila organizovanie odbornej prípravy a informačných stretnutí s cieľom zvýšiť informovanosť zamestnancov;

16.  s uspokojením berie na vedomie, že agentúra v roku 2016 nezaznamenala žiadne sťažnosti, žaloby ani prípady súvisiace s prijímaním alebo prepúšťaním zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

17.  berie na vedomie, že agentúra prijala komplexnú politiku prevencie a riešenia konfliktov záujmov, ktorá bola v roku 2016 upravená, a stratégiu boja proti podvodom; berie na vedomie, že z celkového počtu 13 opatrení, ktorých realizácia bola naplánovaná do konca roka 2017, sa 11 už uskutočnilo; berie na vedomie, že kontroly agentúry zamerané na prevenciu a odhaľovanie podvodov sú podobné kontrolám na zabezpečenie zákonnosti a riadnosti operácií, ako napríklad „zásada štyroch očí“, automatizované kontroly vo finančných a účtovných systémoch, externe vykonávané výpočty miezd, ako aj vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov, ktoré sú vždy podpísané členmi panelu; s uspokojením berie na vedomie konštatovanie agentúry, že od jej vzniku sa nevyskytli žiadne podvody;

18.  víta zmeny politiky agentúry v oblasti konfliktu záujmov prijatej v roku 2016, a to povinnosťou členov správnej rady, výkonného riaditeľa agentúry a vedúcich oddelení predkladať životopisy, ktoré sa musia zverejňovať na webovom sídle agentúry a aktualizovať vždy, keď to je potrebné; berie na vedomie rozšírenie počtu členov poradnej rady;

19.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra sledovala všetky výročné písomné vyhlásenia o záujmoch; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že dvaja členovia správnej rady nepredložili do konca roku 2016 vyhlásenie o záujmoch; konštatuje, že predseda pred každým zasadaním správnej rady požiada členov správnej rady, aby potvrdili vecnú správnosť vyhlásenia o záujmoch a priznali každý potenciálny konflikt záujmov, ktorý by mohol vzniknúť vo vzťahu k schôdzi; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o dosiahnutom pokroku, čo sa týka predloženia chýbajúcich vyhlásení o záujmoch;

20.  berie na vedomie informáciu agentúry, že čaká na vzorové rozhodnutie Komisie, aby mohla prijať svoje vlastné rozhodnutie týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti; poznamenáva však, že kým bude navrhnuté vzorové rozhodnutie Komisie, bude ako usmernenie pre zamestnancov slúžiť súčasné rozhodnutie Komisie o oznamovaní protispoločenskej činnosti; konštatuje, že v 2016 v agentúre nedošlo k prípadom oznámenia protispoločenskej činnosti; vyzýva agentúru, aby o zavedení vzorového rozhodnutia informovala orgán udeľujúci absolutórium;

21.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a poskytovať im potrebnú podporu a poradenstvo;

Hlavné úspechy

22.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra v roku 2016 zaznamenala, konkrétne:

–  koordináciu 20 000 kontrol rybolovu vo vodách Únie a v medzinárodných vodách prostredníctvom svojich plánov spoločného nasadenia;

–  nadviazanie spolupráce s inými agentúrami Únie v záujme zriadenia jednotky európskej pobrežnej stráže;

–  podporenie regionálneho vykonávania povinnosti vylodiť úlovok v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP);

Vnútorné kontroly

23.  konštatuje, že správna rada agentúry prijala súbor noriem vnútornej kontroly s cieľom zabezpečiť plnenie politických a operačných cieľov; uznáva, že v prípade 12 z týchto noriem sa dosahuje vysoká úroveň vykonávania, pričom štyri oblasti dosahujú strednú úroveň vykonávania v rámci systému vnútornej kontroly;

24.  s uspokojením berie na vedomie správu Dvora audítorov, že norma vnútornej kontroly 10 (kontinuita činností), norma vnútornej kontroly 11 (správa dokumentov) a norma vnútornej kontroly 12 (informácie a komunikácia) sú teraz označené ako „dokončené“;

Vnútorný audit

25.  konštatuje, že v roku 2016 útvar pre vnútorný audit (IAS) vykonal posúdenie rizík, ktoré sa týkalo hlavných prevádzkových i administratívnych procesov agentúry; konštatuje, že výsledkom práce IAS bolo vypracovanie strategického plánu IAS pre vnútorný audit na roky 2017 – 2019; s uspokojením konštatuje, že žiadne odporúčanie IAS nezostalo nevykonané;

26.  berie na vedomie, že druhé päťročné nezávislé externé hodnotenie agentúry týkajúce sa obdobia rokov 2012 – 2016 sa začalo v októbri 2015 a malo sa dokončiť v roku 2017; poukazuje na to, že každé hodnotenie má posúdiť užitočnosť, význam a účinnosť agentúry a jej pracovných postupov a rozsah, v akom prispieva k dosiahnutiu vysokej úrovne súladu s pravidlami prijatými v rámci SRP; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o výsledku uvedeného hodnotenia;

27.  oceňuje skutočnosť, že agentúra rozpracovala a zaviedla centralizované monitorovanie všetkých audítorských odporúčaní Dvora audítorov, IAS a útvaru vnútornej kontroly s cieľom konsolidovať a monitorovať ich, ako aj zlepšiť opatrenia nadväzujúce na príslušné akčné plány;

Výkonnosť

28.  berie na vedomie schválenie zmeneného nariadenia o zriadení agentúry v roku 2016, ktorým sa rozširuje poslanie agentúry o spoluprácu s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA) s cieľom podporiť vnútroštátne orgány vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže; poznamenáva, že tieto tri agentúry spolupracovali s ich tromi partnerskými generálnymi riaditeľstvami Komisie (GR pre námorné záležitosti a rybárstvo MARE, GR pre migráciu a vnútorné záležitosti HOME) a GR pre mobilitu a dopravu MOVE) na príprave a realizácii pilotného projektu s názvom Vytvorenie funkcie európskej pobrežnej stráže, ktorý Parlament ustanovil v rámci prípravy na vykonávanie balíka opatrení týkajúcich sa hraníc;

Ďalšie pripomienky

29.  pripomína významnú úlohu, ktorú agentúra zohráva pri harmonizácii a uplatňovaní zásad spoločnej rybárskej politiky (SRP); víta jej účinnosť, napredovanie a vynikajúce výsledky, ktoré sa dosiahli od jej zriadenia;

30.   vyzdvihuje prínos agentúry k harmonizácii a normalizácii opatrení SRP týkajúcich sa monitorovania, kontroly a dohľadu na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania a na zlepšenie dodržiavania pravidiel SRP vrátane povinnosti vylodiť úlovok;

31.  zdôrazňuje úlohu agentúry v spolupráci Únie s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa rybárstvom vrátane regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO) v záujme lepšieho dodržiavania opatrení, a to najmä opatrení na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, ktoré uvedené medzinárodné organizácie prijali;

32.  vyjadruje uspokojenie, pokiaľ ide o zvýšenie kontrol o 15 % v roku 2016, čo svedčí o lepšej koordinácii ľudských zdrojov s členskými štátmi prostredníctvom koordinácie operačných plánov;

33.   vyjadruje uspokojenie, pokiaľ ide o posúdenia Dvora audítorov v jeho osobitnej správe č. 08/2017 v súvislosti so zásadnou úlohou, ktorú agentúra zohráva pri vytváraní a posilňovaní harmonizovaného a koherentného prístupu k systémom pre komunikáciu a výmenu údajov o produktoch rybolovu;

34.   uznáva kvalitu a význam spolupráce agentúry s agentúrami EMSA a Frontex v rámci spoločného pilotného projektu týkajúceho sa zriadenia funkcie pobrežnej stráže; pripomína však Komisii, že agentúre treba na uvedený typ projektu alebo akýkoľvek iný budúci projekt poskytnúť dostatočné zdroje, najmä na projekty, ktoré súvisia s používaním nových technológií pri kontrole (bezpilotné lietadlá), alebo pri odbornej príprave (elektronické vzdelávanie);

35.  pripomína, že je dôležité posilniť mandát agentúry na rozvíjanie spoločných operačných činností s inými agentúrami Únie špecializovanými na námorný sektor s cieľom predchádzať katastrofám na mori a koordinovať činnosti európskej pobrežnej stráže;

36.  zdôrazňuje potrebu prideľovať viac zdrojov na posilnenie operačnej kapacity agentúry vzhľadom na neistotu súvisiacu s brexitom a ďalšie kontroly, ktoré budú po ňom potrebné;

37.  navrhuje, aby členom správnej rady agentúry bol jeden poslanec Európskeho parlamentu, a tak sa posilnila jej inštitucionálna transparentnosť, najmä pri schvaľovaní rozpočtu touto radou; navrhuje, aby bol vybraný poslanec, ktorý je členom Výboru Európskeho parlamentu pre rybárstvo;

o

o o

38.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(12) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

2.3.2018

STANOVISKO Výboru pre rybárstvo

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016

(2017/2166(DEC))

Spravodajkyňa: Isabelle Thomas

NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína význam Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) pri harmonizácii a uplatňovaní zásad spoločnej rybárskej politiky (SRP); víta jej účinnosť, napredovanie a vynikajúce výsledky, ktoré sa dosiahli od jej zriadenia;

2.   vyzdvihuje prínos agentúry k harmonizácii a normalizácii opatrení SRP týkajúcich sa monitorovania, kontroly a dohľadu na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania a na zlepšenie dodržiavania pravidiel vrátane povinnosti vylodiť úlovok;

3.  pripomína úlohu agentúry v spolupráci Únie s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa rybárstvom vrátane regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO) v záujme lepšieho dodržiavania opatrení, a to najmä opatrení na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, ktoré prijali tieto medzinárodné organizácie;

4.   berie na vedomie výročnú správu Dvora audítorov o agentúre za rozpočtový rok 2016, ako aj výročnú správu agentúry o činnosti za rok 2016;

5.  vyjadruje svoju spokojnosť, pokiaľ ide o zvýšenie kontrol o 15 % v roku 2016, čo svedčí o lepšej koordinácii ľudských zdrojov s členskými štátmi prostredníctvom plánov spoločného nasadenia a koordinácie operačných plánov;

6.   pripomína, že ani napriek rozšíreniu úloh a kontrol agentúry sa jej rozpočet v uplynulých piatich rokoch nezmenil, že jej výdavky na ľudské zdroje sa rovnako nezmenili a že náklady na operácie sa v tomto období znížili; zdôrazňuje, že tieto skutočnosti, ktoré svedčia o optimalizácii zdrojov a kvalite riadenia agentúry, by mohli byť prekážkou jej pokroku vzhľadom na nedostatočné rozpočtové prostriedky a vytvárať tlak na činnosti jej pracovníkov, ktoré by bolo vhodné podrobiť auditu, aby sa zaistila kvalita ich pracovných podmienok;

7.   vyjadruje spokojnosť, pokiaľ ide o vyhlásenie Dvora audítorov o zákonnosti a riadnosti operácií týkajúcich sa ročnej účtovnej závierky za rozpočtový rok 2016 a o posúdenie Dvora audítorov v jeho osobitnej správe č. 08/2017 v súvislosti so zásadnou úlohou, ktorú agentúra zohráva pri vytváraní a posilňovaní harmonizovaného a koherentného prístupu k systémom pre komunikáciu a výmenu údajov o produktoch rybolovu;

8.  zdôrazňuje vynikajúcu mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov C1 (99,6 %), pri ktorej sa dosiahlo zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku, a platobných rozpočtových prostriedkov C1 (88,5 %), v prípade ktorých sa zachovala miera z predchádzajúcich rokov; odporúča agentúre, aby pokračovala vo svojom úsilí o zabezpečenie optimálneho využívania pridelených rozpočtových prostriedkov;

9.   uznáva kvalitu a význam spolupráce agentúry s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou a agentúrou Frontex v rámci spoločného pilotného projektu týkajúceho sa zriadenia funkcie pobrežnej stráže; pripomína však Komisii, že agentúre treba poskytnúť dostatočné zdroje na tento typ projektu alebo akýkoľvek iný budúci projekt, najmä na projekty, ktoré súvisia s používaním nových technológií pri kontrolách (bezpilotné lietadlá) alebo pri odbornej príprave (elektronické vzdelávanie);

10.  pripomína, že je dôležité posilniť mandát agentúry na rozvíjanie spoločných operačných činností s inými agentúrami Únie špecializovanými na námorný sektor s cieľom predchádzať katastrofám na mori a koordinovať činnosti európskej pobrežnej stráže;

11.  zdôrazňuje, že agentúre by sa mal poskytnúť dostatok zdrojov na vykonávanie nových druhov operácií zameraných na prerušenie trás prevádzačov a na využívanie údajov, ktoré poskytujú jej systémy nahlasovania lodí s cieľom odhaľovať plavidlá prevážajúce migrantov;

12.  zdôrazňuje potrebu prideľovať viac zdrojov na posilnenie prevádzkyschopnosti agentúry vzhľadom na neistotu súvisiacu s brexitom a ďalšie kontroly, ktoré budú po ňom potrebné;

13.  upozorňuje, že zloženie zamestnancov agentúry nie je rodovo vyvážené, a žiada o posúdenie spravodlivého rozdelenia funkcií;

14.  navrhuje, aby členom správnej rady agentúry bol jeden poslanec Európskeho parlamentu, a tak sa posilnila jej inštitucionálna transparentnosť, najmä pri schvaľovaní rozpočtu touto radou; na tento účel navrhuje, aby bol vybraný poslanec, ktorý je členom Výboru Európskeho parlamentu pre rybárstvo;

15.na základe dostupných údajov navrhuje udeliť výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VÝBOROM POŽIADANÝM O STANOVISKO

Dátum prijatia

27.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

5

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Liliana Rodrigues

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

14

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

5

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 110.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 110.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 110.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 110.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 333, 9.9.2016, s. 31.

(12)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 12. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia