Postup : 2017/2164(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0108/2018

Předložené texty :

A8-0108/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.59

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0164

ZPRÁVA     
PDF 667kWORD 67k
26.3.2018
PE 613.453v02-00 A8-0108/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016

(2017/2164(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016

(2017/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(4), a zejména na článek 30 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES(5), a zejména na článek 76 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0108/2018),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2016

(2017/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(10), a zejména na článek 30 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES(11), a zejména na článek 76 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0108/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016

(2017/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0108/2018),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělování absolutoria klade v souvislosti s postupem udělování absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným spravováním lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(13) Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 232 757 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje zvýšení o 62,43 %; vzhledem k tomu, že v reakci na migrační krizi, s níž se Unie potýká, byl mandát agentury v roce 2016 výrazně rozšířen;

C.  vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016 činil podle finančních výkazů agentury 218 686 000 EUR; což ve srovnání s rokem 2015 představuje zvýšení o 63,78 %;

D.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že operace, na nichž se účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2016 zakládá, jsou legální a správné; vzhledem k tomu, že na připomínky Účetního dvora je třeba nahlížet v souvislosti s problémy, jimž agentura v roce 2016 musela čelit;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutorií za roky 2013, 2014 a 2015

1.  se znepokojením bere na vědomí množství nevyřešených otázek a nápravných opatření v reakci na připomínky Účetního dvora z let 2013, 2014 a 2015 týkající se výkazů dodavatelů na konci roku, dohody o sídle, ex ante a ex post ověřování výdajů vykazovaných spolupracujícími zeměmi na základě grantových dohod, rostoucího počtu grantových dohod, potřeby zpřesnění výpočtu příspěvků od zemí přidružených k schengenskému prostoru, vymáhání neoprávněných plateb od islandské pobřežní stráže a nebezpečí dvojího financování z Fondu pro vnitřní bezpečnost; vyzývá agenturu, aby v roce 2018 nápravná opatření co nejrychleji dokončila a podala o jejich provádění zprávu orgánu příslušnému k udělení absolutoria;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

2.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že předchozí zakládací nařízení agentury, které platilo do 5. října 2016, upravovalo financování společných návratových operací prováděných s účastnickými zeměmi; poznamenává, že vnitrostátní návratové operace se staly způsobilými až s novým zakládacím nařízením; poznamenává však, že v době od ledna do října 2016 agentura financovala vnitrostátní návratové operace částkou 3 600 000 EUR; konstatuje, že tyto platby jsou neoprávněné;

3.  na základě odpovědi agentury konstatuje, že vzhledem k nepřiměřenému migračnímu tlaku, kterému čelí členské státy, v návaznosti na vypracování akčního plánu Unie v oblasti navracení z října 2015 a s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 15. června 2015 a 16.–17. března 2016 přijal v roce 2016 výkonný ředitel agentury rozhodnutí 2016/36, které poskytlo širší výklad ke způsobům (spolu)financování společných návratových operací v tom smyslu, že i vnitrostátní návratová operace provedená pouze jediným členským státem, který čelí nepřiměřenému migračnímu tlaku, bude (spolu)financována z rozpočtu agentury; dále bere na vědomí, že rozpočtový orgán provedl úpravy rozpočtu na rok 2016, zejména pro účely provádění tohoto akčního plánu v oblasti navracení;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí vynaloženého na monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2016 dosáhla míra plnění rozpočtu 97,90 %; poznamenává, že míra využití prostředků na platby činila 66,07 %, což oproti roku 2015 představuje pokles o 3,40 %;

5.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že v souladu s rozšířeným mandátem agentury se klade velký důraz na návratové operace, na něž bylo v rozpočtu na rok 2016 přiděleno 63 000 000 EUR; poznamenává nicméně, že 23 000 000 EUR, tj. 37,5 % z této částky, bylo do rozpočtu Unie vráceno, protože bylo realizováno méně návratových operací, než se předpokládalo; poukazuje na to, že k této situaci přispělo podstatné prodlení u zadávacího řízení na rámcovou smlouvu v hodnotě 50 000 000 EUR na charterová letadla a související služby pro návratové operace agentury, jež i nadále ovlivňuje návratové operace organizované agenturou; vyjadřuje politování nad tím, že přestože zahájení zadávacího řízení bylo plánováno na březen 2016, do konce roku na něj nedošlo; na základě odpovědi agentury konstatuje, že agentura výrazně navýšila počet společných letů za účelem navracení (232 v roce 2016 ve srovnání s 66 v roce 2015); poznamenává však, že částka 23 000 000 EUR nemohla být využita především z důvodu prodlení, ke kterému u rámcové smlouvy o nájmu letadel a souvisejících službách pro návratové operace došlo vlivem přehodnocení priorit a většího zaměření na zajištění logistické podpory (trajektů a autobusů) pro účely provádění prohlášení EU a Turecka; konstatuje, že v mezidobí bylo vyhlášeno zadávací řízení na rámcovou smlouvu na dobu čtyř let, avšak s nižším odhadovaným rozpočtem (20 000 000 EUR);

6.  na základě zprávy Účetního dvora poznamenává, že dne 22. prosince 2015 Komise a agentura, spolupříjemce a koordinátor tří dalších spolupříjemců – Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO), Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) – podepsaly grantovou dohodu na tříleté období počínající 1. lednem 2016 ve výši 5 500 000 EUR o regionální podpoře řízení migrace zohledňujícího potřebu ochrany na západním Balkáně a v Turecku; poznamenává však, že dohody o spolupráci s těmito třemi partnery v hodnotě 3 400 000 EUR byly podepsány až v období mezi srpnem a listopadem 2016; konstatuje, že u dvou z těchto dohod byly rozpočtové závazky, na jejichž základě měly být před uzavřením právních závazků uvolněny prostředky, podepsány teprve v říjnu a v prosinci 2016; kromě toho konstatuje, že rozpočtové závazky ve výši 1 200 000 EUR pokrývaly pouze platby předběžného financování; zdůrazňuje, že tento postup představuje porušení pravidel rozpočtového řízení daných finančním nařízením a opožděný podpis dohod vedl k nejistotě ohledně operační spolupráce mezi partnery; na základě odpovědi agentury poznamenává, že aby bylo možné doložit, že byl právní závazek pro všechny tři partnery projektu učiněn ještě před převzetím rozpočtového závazku, agentura tuto skutečnost řádně zdokumentovala jako výjimku;

7.  bere na vědomí skutečnost, že agentura v roce 2017 přezkoumává celý svůj finanční režim se zaměřením na zjednodušení, přechod od grantů k veřejným zakázkám na služby a zavedení paušálních sazeb; vyzývá agenturu, aby o provádění nového režimu a dosažených výsledcích informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

Závazky a přenesené prostředky

8.  poznamenává, že úroveň přenesených prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní výdaje) činila 6 400 000 EUR (43 % prostředků na závazky) oproti 3 200 000 EUR (38 %) v roce 2015, což představuje značnou částku; dále poznamenává, že přenosy prostředků v hlavě III (operační výdaje) byly rovněž vysoké a činily 67 300 000 EUR (37 %) oproti 40 200 000 EUR (35 %) v roce 2015; konstatuje, že hlavním důvodem jsou smlouvy a operace, které přesáhly konec roku; vyzývá agenturu, aby zvážila zavedení rozlišených rozpočtových prostředků, jež by jí umožnilo lépe zobrazovat nevyhnutelné prodlevy mezi právními závazky, smluvním plněním a operacemi a souvisejícími platbami;

9.  na základě zprávy Účetního dvora poznamenává, že míra zrušených přenosů z roku 2015 v hlavě III (operační výdaje) ve výši 6 400 000 EUR, tj. 16 %, byla vysoká kvůli nadhodnocení nákladů roku 2015, které bylo nutno uhradit účastnickým zemím v roce 2016; domnívá se, že je nutné, aby spolupracující země poskytovaly přesnější odhady nákladů a výkazy nákladů předkládaly včas;

10.  zdůrazňuje, že přenosy mohou být často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Personální politika

11.  konstatuje, že podle plánu pracovních míst bylo 31. prosince 2016 obsazeno 197 dočasných pracovních míst (z 275 míst schválených v rámci rozpočtu Unie) oproti 149 v roce 2015; poznamenává, že agentura rovněž zaměstnávala (v přepočtu na plné pracovní úvazky) 77 vyslaných národních odborníků, 83 smluvních zaměstnanců a 15 zaměstnanců agentury práce;

12.  s uznáním bere na vědomí, že z počtu všech obsazených pracovních míst vyplývá, že byla dosažena genderová vyváženost, neboť poměr byl 50 % žen a 50 % mužů; na druhou stranu vyjadřuje politování nad tím, že v případě vedoucích pozic je to jen 15 % žen a 85 % mužů; vyzývá agenturu, aby ve spolupráci s členskými státy zlepšila genderovou vyváženost ve správní radě a vrcholném vedení;

13.  na základě informací od agentury konstatuje, že aby mohla agentura zahájit provádění svého nového a posíleného mandátu, bylo nutné přijmout další zaměstnance již během posledního čtvrtletí roku 2016; poznamenává, že z posouzení potřeb vyplynulo 50 pracovních míst, ale ne všechna přijímací řízení mohla být dokončena do konce roku; konstatuje, že na konci roku 2016 agentura dosáhla celkového počtu 365 zaměstnanců;

14.  na základě zprávy Účetního dvora poznamenává, že po rozšíření mandátu agentury se počet jejích zaměstnanců více než zdvojnásobí z 365 v roce 2016 na 1 000 v roce 2020; dále poznamenává, že plánované zvýšení počtu pracovníků bude vyžadovat dodatečné kancelářské prostory; na základě odpovědi agentury poznamenává, že agentura na počátku roku 2017 požádala rozpočtový orgán a obdržela souhlas k rozšíření svých stávajících prostor pro umístění dalších zaměstnanců; poznamenává, že dohoda o sídle vstoupila v platnost 1. listopadu 2017;

15.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že agentura má tradičně obtíže nalézt zaměstnance s požadovaným profilem, což je zčásti způsobeno výší opravného platového koeficientu (66,7 %); vyzývá agenturu, aby zvážila možná zmírňující opatření a aby o svých úvahách informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

16.  na základě zprávy Účetního dvora poznamenává, že služební řád stanoví, že externím výběrovým řízením lze najímat dočasné zaměstnance pouze do platových tříd SC 1 až SC 2, AST 1 až AST 4 až AD 5 až AD 8; poznamenává, že v roce 2016 agentura najala 14 pracovníků na pozice ve vyšších platových třídách skupiny AST; zdůrazňuje, že přijetí pracovníků spadajících do těchto platových tříd je neoprávněné; na základě odpovědi agentury konstatuje, že přesun pěti pracovních míst z platové třídy AST4 do vyšší platové třídy AST5 byl vyvolán pracovními potřebami zajistit nepřetržitou službu důstojníků; bere na vědomí, že vzhledem k rozsahu povinností v oblasti migračních toků a k bezpečnostním výzvám na vnějších hranicích Unie musela agentura získat kvalifikované a zkušené uchazeče s odpovídajícími předchozími pracovními zkušenostmi;

17.  bere na vědomí skutečnost, že úřednice pro otázky základních práv obdržela od roku 2016 pět nových pracovních míst, tři z nich jsou však neobsazena; hluboce však lituje toho, že přes opakované výzvy Parlamentu a výrazné navýšení celkového počtu zaměstnanců agentury Frontex stále chybí úřednici pro otázky základních práv lidské zdroje, a to jí jednoznačně brání v řádném plnění úkolů jí svěřených nařízením (EU) 2016/1624; naléhavě proto agenturu vyzývá, aby své úřednici pro otázky základních práv poskytla dostatečné zdroje a zaměstnance, aby zejména bylo možné vytvořit mechanismus pro podávání stížností a dále rozpracovat a prosazovat strategii agentury pro sledování dodržování základních práv a zajišťování jejich ochrany;

18.  poznamenává, že agentura v roce 2016 neobdržela žádnou stížnost, žalobu ani jiným způsobem nahlášené případy netransparentního najímání nebo propouštění zaměstnanců;

19.  konstatuje, že v roce 2016 činila průměrná délka pracovní neschopnosti zaměstnanců agentury 11,4 dne, i když agentura do svého výpočtu nezahrnula pracovníky, kteří si kvůli pracovní neschopnosti nevzali ani den volna; vyzývá agenturu, aby s lékařskou službou projednala způsob, jak omezit nepřítomnost v zaměstnání z důvodu pracovní neschopnosti;

20.  na základě odpovědí agentury poznamenává, že v roce 2016 strávili zaměstnanci zdraví prospěšnými činnostmi jeden den; poznamenává, že agentura má vnitřní politiku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přispívá ke zdraví zaměstnanců třemi způsoby:

a)  pronájem sportovních hřišť pro týmové sporty a dílčí příspěvek na účast zaměstnanců na sportovních turnajích mezi agenturami;

b)  v rámci preventivních opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví agentura hradí část výdajů na sportovní aktivity pracovníků (do maximální výše 45 EUR na měsíc pro každého zaměstnance);

c)  agentura pro zaměstnance každý rok organizuje dobrovolné sezonní očkování proti chřipce;

21.   poznamenává, že agentura použila články 12 a 12a služebního řádu a zvláštní ustanovení kodexu chování všech osob zapojených do činností agentury Frontex a kodexu chování zaměstnanců agentury Frontex; konstatuje, že v roce 2016 nebyl hlášen žádný případ obtěžování ani v této věci nebylo zahájeno žádné soudní řízení;

22.  poznamenává, že kancelář agentury má dvě služební vozidla, jež mohou být využívána pouze ke služebním účelům, a že tato vozidla se nepoužívají k soukromým účelům;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

23.  poznamenává, že agentura dne 17. prosince 2015 přijala strategii proti podvodům a akční plán, který vymezuje čtyři strategické cíle a 22 opatření, jež mají být provedena v období 2015 až 2018; s uznáním bere na vědomí, že v roce 2016 bylo provedeno více než 50 % vymezených opatření;

24.  konstatuje, že agentura vypracovala návrh interních pravidel týkajících se whistleblowingu a v březnu 2017 je sdělila evropskému inspektorovi ochrany údajů; poznamenává, že je otázkou, zda provádět interní pravidla nebo přijmout rozhodnutí o provádění vzorových pravidel Komise, jakmile budou agenturám oznámena; vyzývá agenturu, aby o přijatém rozhodnutí informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

25.  konstatuje, že agentura odpověděla, že schválené zápisy ze zasedání správní rady nezpřístupňuje veřejnosti a že tyto zápisy nejsou dostupné ani tři měsíce po konání zasedání; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o důvodech pro takové rozhodnutí s ohledem na politiku Unie založenou na větší transparentnosti jejích činností;

26.  poznamenává, že agentura neodpověděla, zda její schůzky s lobbisty (tj. osobami, které oficiálně nezastupují zainteresované subjekty agentury, ale mají jakýkoli finanční nebo ekonomický zájem ve vztahu k její působnosti), pokud k nějakým došlo, byly zaregistrovány a zveřejněny; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria odpověděla;

27.  konstatuje, že v roce 2016 agentura obdržela 67 žádostí o přístup k dokumentům, přičemž agentura poskytla neomezený přístup 15 žadatelům, zatímco 38 žádostem bylo vyhověno jen zčásti a dalších 10 žádostí bylo zamítnuto převážně kvůli „ochraně veřejné bezpečnosti“ a „ochraně soukromí a osobnosti jednotlivce“;

28.  konstatuje, že v návaznosti na čtyři zamítnutí byly podány potvrzující žádosti, jejichž výsledkem bylo dvakrát potvrzení dříve zamítnutého přístupu, jedné žádosti bylo zčásti vyhověno a jeden žadatel získal neomezený přístup k dokumentům; dále poznamenává, že jedna ze zamítnutých žádostí byla předána evropskému veřejnému ochránci práv; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o rozhodnutí veřejného ochránce práv a o dalším postupu;

Hlavní dosažené výsledky

29.  vítá tři hlavní úspěchy v roce 2016, na které agentura poukázala, a to:

–  přijetí nařízení (EU) 2016/1624 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži, jež definuje její rozšířený mandát,

–  pomoc při 232 návratových operacích (+251 % oproti operacím, při nichž pomáhala v roce 2015), jejichž prostřednictvím bylo navráceno 10 698 osob,

–  zahájení prvního kroku společné metodiky pro hodnocení zranitelnosti v lednu 2017;

30.  uznává, že nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži otevřelo nové možnosti pro spolupráci s jinými agenturami při výkonu funkcí pobřežní stráže, což mělo za následek třístranné pracovní ujednání mezi agenturou Frontex, Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu (EFCA) a Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (EMSA); dále konstatuje, že v průběhu roku 2016 pokračovala úzká spolupráce s devíti agenturami v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (SVV), byla posílena spolupráce s Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), byla usnadněna pravidelná výměna informací s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO) a byla ověřena dohoda o spolupráci s Europolem;

31.  poznamenává, že agentura v rámci regionálních jednotek Evropské unie v Itálii a Řecku sdílí kanceláře s Europolem a úřadem EASO;

Vnitřní kontrola

32.  konstatuje, že roční přezkum systému vnitřní kontroly za rok 2016 poskytl přiměřenou jistotu, pokud jde o míru dodržování všech vnitřních kontrol; bere na vědomí, že agentura zjistila prostor pro zlepšování u osmi standardů vnitřní kontroly a vytvořila strategii pro řešení nedostatků; agentura zhodnotila účinnost svého systému vnitřní kontroly na konci roku 2015; dále konstatuje, že podle hodnocení byly standardy vnitřní kontroly prováděny a fungovaly; konstatuje však, že vzhledem k významnému navýšení rozpočtu agentury (finanční a lidské zdroje) a rozšíření úkolů a odpovědností, jimiž je agentura pověřena, je zapotřebí systém vnitřní kontroly v roce 2017 dále zlepšovat; vyzývá agenturu, aby o opatřeních přijatých s cílem zlepšit systém vnitřní kontroly informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

Interní audit

33.  poznamenává, že v roce 2016 Útvar interního auditu provedl audit „Ověřování údajů a prokazování jejich kvality pro analýzu rizik“, který vedl ke čtyřem doporučením označeným jako „důležitá“; bere na vědomí informaci od agentury, že vypracovala akční plán zaměřený na řešení těchto doporučení; vyzývá agenturu, aby o provádění tohoto akčního plánu informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

34.  bere na vědomí závěry Útvaru interního auditu, že v roce 2016 nebyla vydána žádná doporučení označená jako „kritická“;

35.  s uspokojením poznamenává, že v zájmu zajištění nákladově efektivního pracoviště šetrného k životnímu prostředí a dalšího omezení nebo kompenzace emisí CO2 agentura zavedla novou politiku týkající se řešení tiskáren a tisku, která omezila spotřebu papíru, provádí videokonference a usiluje o účinnější využívání vody a energie, jakož i o zvýšení míry recyklace; jídelna využívá biologicky rozložitelné čisticí a desinfekční prostředky, používá ekologické způsoby balení jídla, které je možné si odnést s sebou, a poskytuje recyklovatelné kelímky, talíře a příbory; jídla podávaná v jídelně se připravují z místních a sezónních potravin a přísad pořízených od ekologických zemědělců;

36.  s uspokojením poznamenává, že agentura je odhodlána podporovat využívání veřejné a ekologické dopravy, neboť svým zaměstnancům pomáhá hradit náklady na veřejnou dopravu;

37.  dále poznamenává, že prostory agentury byly navrženy a postaveny v souladu s ekologickými požadavky pro certifikaci podle metody hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (BREEAM) a nyní je budova považována za jednu z nejudržitelnějších budov v Polsku;

38.  konstatuje, že agentura nevnímá žádné finanční riziko, které by ovlivnilo její činnost v důsledku brexitu;

39.  upozorňuje na to, že agentura v roce 2015 přispěla k záchraně více než 250 000 lidských životů na moři; vítá zvýšení pátrací a záchranné kapacity agentury; konstatuje ovšem, že je třeba v tomto směru vyvinout ještě značné úsilí;

40.  bere na vědomí, že existují specifické cíle a ukazatele výkonnosti pro vnitřní použití při společných operacích; lituje toho, že tyto cíle a ukazatele nejsou veřejné, a u většiny operačních programů agentury Frontex proto chybí kvantitativní cíle a konkrétní cílové hodnoty pro společné operace; se znepokojením konstatuje, že tato skutečnost, spolu s nedostatkem dokumentace poskytnuté spolupracujícími zeměmi, by mohla ztížit následné hodnocení účinnosti společných operací v dlouhodobém horizontu; lituje toho, že je proto obtížné vyhodnotit skutečný dopad společných operací; vybízí agenturu, aby nadále stanovovala pro své činnosti relevantní strategické cíle a zavedla účinný a na výsledky orientovaný systém pro monitorování a podávání zpráv, který by pracoval s relevantními a měřitelnými klíčovými ukazateli výkonnosti;

o

o o

41.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

7.2.2018

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016

(2017/2164(DEC))

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka agentury věrně zobrazuje její finanční situaci ke dni 31. prosince 2016 a že její operace jsou legální a správné; zdůrazňuje, že v roce 2016 došlo po přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624(15) k výraznému rozšíření úlohy a činností agentury Frontex, její rozpočet byl zvýšen o 75 % a stav zaměstnanců o 18 %;

2.  konstatuje, že v důsledku zvýšené míry migrace do Unie v letech 2015 a 2016 měla agentura Frontex problémy s čerpáním dodatečných unijních prostředků, jež jí byly přiděleny v roce 2016, což vedlo ke značným obtížím, pokud jde o plnění rozpočtových a finančních pravidel; zdůrazňuje vysokou míru zrušených prostředků přenesených z roku 2015 v hlavě III (16 %); v této souvislosti bere na vědomí celkovou míru čerpání prostředků na rok 2015 ve výši 95,3 %; zdůrazňuje, že agentura původně přidělila 20 milionů EUR ze svého rozpočtu na rok 2016 na výdaje spojené s tzv. hotspoty, mezitím však již na tento účel a na související společné operační činnosti poskytla téměř 35 milionů EUR; upozorňuje na to, že agentura financovala až do října 2016 vnitrostátní návratové operace, které Účetní dvůr považuje za neoprávněné platby; žádá agenturu, aby výrazně zlepšila své schopnosti finančního plánování, kontroly a řízení rozpočtu;

3.  bere na vědomí skutečnost, že agentura měla potíže nalézt vhodné uchazeče s požadovaným profilem, a úsilí agentury o vyvážené zeměpisné rozložení při přijímání kvalifikovaných kandidátů; kritizuje nicméně přijetí 14 dočasných zaměstnanců ve vysokých platových třídách kategorie AST, které nebylo v souladu s předpisy; požaduje, aby se agentura vždy a za všech okolností důsledně řídila služebním řádem; konstatuje v tomto ohledu, že služební řád skýtá nezbytnou flexibilitu ke zohlednění podmínek, které panují na pracovním trhu v Unii, při náboru úředníků a ostatních zaměstnanců, aby bylo možné reagovat na konkrétní potřeby orgánů; zdůrazňuje, že stav zaměstnanců agentury se v období 2016–2020 více než zdvojnásobí; lituje však toho, že se toto zvýšení nezakládalo na důkladné analýze; požaduje, aby agentura v budoucnu lépe odůvodňovala své potřeby na podkladě přesných a ověřitelných informací a údajů;

4.  upozorňuje na to, že agentura v roce 2015 přispěla k záchraně více než 250 000 lidských životů na moři; vítá zvýšení pátrací a záchranné kapacity agentury; konstatuje ovšem, že je třeba v tomto směru vyvinout ještě značné úsilí;

5.  bere na vědomí, že existují specifické cíle a ukazatele výkonnosti pro vnitřní použití při společných operacích; lituje toho, tyto cíle a ukazatele nejsou veřejné a u většiny operačních programů agentury Frontex chybí kvantitativní cíle a konkrétní cílové hodnoty pro společné operace; se znepokojením konstatuje, že tato skutečnost, spolu s nedostatkem dokumentace poskytnuté spolupracujícími zeměmi, by mohla bránit následnému hodnocení účinnosti společných operací v dlouhodobém horizontu; lituje toho, že je proto obtížné vyhodnotit skutečný dopad společných operací; vybízí agenturu, aby nadále stanovovala pro své grantové činnosti relevantní strategické cíle a zavedla účinný a na výsledky orientovaný systém pro monitorování a podávání zpráv, který by pracoval s relevantními a měřitelnými klíčovými ukazateli výkonnosti; připomíná, že ustanovení o informacích a komunikaci, která jsou součástí zodpovědnosti agentury Frontex vůči veřejnosti, byly nařízením (EU) 2016/1624 výrazně upraveny a vyžadují, aby byl Frontex transparentnější, pokud jde o jeho činnosti; lituje toho, že Frontex tato nová pravidla dosud plně nedodržuje, a vyzývá agenturu, aby je začala bezodkladně uplatňovat;

6.  se znepokojením bere na vědomí výraznou genderovou nevyváženost správní rady agentury (93 % mužů / 7 % žen); naléhavě žádá, aby byl tento ukazatel v budoucnosti napraven; vyzývá členské státy, aby při jmenování svých členů do správní rady agentury zajistily genderovou vyváženost; vyzývá agenturu, aby členským státům proaktivně připomínala význam genderové vyváženosti;

7.  bere na vědomí skutečnost, že úřednice pro otázky základních práv obdržela od roku 2016 pět nových pracovních míst, tři z nich jsou však neobsazena; hluboce však lituje toho, že přes opakované výzvy Parlamentu a výrazné navýšení celkového stavu zaměstnanců agentury Frontex stále chybí úřednici pro otázky základních práv lidské zdroje, a to jí jednoznačně brání v řádném plnění úkolů jí svěřených nařízením (EU) 2016/1624; naléhavě proto agenturu vyzývá, aby své úřednici pro otázky základních práv poskytla dostatečné zdroje a zaměstnance, aby zejména bylo možné vytvořit mechanismus pro podávání stížností a dále rozpracovat a prosazovat strategii agentury pro sledování dodržování základních práv a zajišťování jejich ochrany.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

1.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

7

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 233.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 233.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 233.

(8)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 233.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 12, 13.1.2017, s. 7.

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).

Poslední aktualizace: 13. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí