Menetlus : 2017/2164(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0108/2018

Esitatud tekstid :

A8-0108/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.59

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0164

RAPORT     
PDF 404kWORD 65k
26.3.2018
PE 613.453v02-00 A8-0108/2018

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2164(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2164(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (edaspidi „amet“) 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 30,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrust (EL) 2016/1624 (mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ)(5), eriti selle artiklit 76,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0108/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2164(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (edaspidi „amet“) 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta(10), eriti selle artiklit 30,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrust (EL) 2016/1624 (mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ)(11), eriti selle artiklit 76,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0108/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2164(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0108/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude aruande(13) kohaselt oli ameti 2016. aasta lõplik eelarve 232 757 000 eurot, mis tähendab 2015. aastaga võrreldes 62,43 % suurust kasvu; arvestades, et liitu tabanud rändekriisi tõttu laiendati ameti volitusi 2016. aastal märkimisväärselt;

C.  arvestades, et ameti finantsaruannete kohaselt oli liidu rahaline toetus ameti eelarvesse 2016. aastal kokku 218 686 000 eurot, mis tähendab 2015. aastaga võrreldes 63,78 % suurust kasvu;

D.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed; arvestades, et kontrollikoja kommentaare tuleb vaadelda 2016. aastal ameti ees seisnud ülesannete kontekstis;

2013., 2014. ja 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  märgib murega, et on palju lahendamata probleeme ja pooleliolevaid parandusmeetmeid seoses kontrollikoja 2013., 2014. ja 2015. aasta kommentaaridega, mis puudutasid tarnijate aasta lõpus esitatud raamatupidamise aastaaruandeid, peakorterilepingut, ametiga koostööd tegevate riikide poolt toetuslepingute alusel hüvitamiseks esitatud väljamaksetaotluste eel- ja järelkontrolle, toetuslepingute arvu suurenemist, vajadust täpsustada Schengeni lepinguga ühinenud riikide rahalise panuse arvutamist, alusetute maksete sissenõudmist Islandi rannikuvalvelt ning Sisejulgeolekufondi poolt topeltrahastamise ohtu; palub, et amet viiks parandusmeetmed 2018. aasta jooksul võimalikult kiiresti lõpule ja annaks nende rakendamisest eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

2.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ameti eelmises asutamismääruses, mis kehtis kuni 5. oktoobrini 2016, oli ette nähtud osalevate riikidega ühiselt läbi viidavate tagasisaatmisoperatsioonide rahastamine; tõdeb, et riiklike tagasisaatmisoperatsioonide rahastamise võimalus nähti ette alles uue asutamismäärusega; märgib siiski, et 2016. aasta jaanuarist oktoobrini rahastas amet riiklikke tagasisaatmisoperatsioone summas 3 600 000 eurot; märgib, et tegemist on alusetute maksetega;

3.  võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et liikmesriikidele avalduvat ebaproportsionaalset rändesurvet arvesse võttes ning pärast 2015. aasta oktoobri liidu tagasisaatmisalase tegevuskava vastuvõtmist ning Euroopa Ülemkogu 15. juuni 2015. aasta ja 16./17. märtsi 2016. aasta järeldusi võttis ameti tegevdirektor 2016. aastal vastu otsuse 2016/36, mille alusel võimaldati ühiste tagasisaatmisoperatsioonide (kaas)rahastamise tingimusi laiaulatuslikumalt tõlgendada, nii et ameti eelarvest oleks võimalik (kaas)rahastada ka ainult ühe ebaproportsionaalse rändesurvega silmitsi seisva liikmesriigi korraldatavat riiklikku tagasisaatmisoperatsiooni; võtab lisaks teadmiseks asjaolu, et eelarvepädevad institutsioonid muutsid 2016. aasta eelarvet eelkõige selleks, et rakendada kõnealuste tagasisaatmisoperatsioonide alast tegevuskava;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.  märgib rahuloluga, et eelarveaastal 2016 tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 97,90 %; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 66,07 %, mis kujutab endast 2015. aastaga võrreldes 3,40 % suurust alanemist;

5.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ameti laiendatud volituste raames omistatakse suurt tähtsust tagasisaatmisoperatsioonidele ja selleks eraldati ameti 2016. aasta eelarves 63 000 000 eurot; märgib aga, et sellest 23 000 000 eurot ehk 37,5 % maksti liidu eelarvesse tagasi, kuna tagasisaatmisoperatsioone toimus kavandatust vähem; nendib, et olukorda süvendas tšarterlennuki ja ameti tagasisaatmisoperatsioonidega seotud teenuste raamlepingu (maksumusega 50 000 000 eurot) hankemenetluse märkimisväärne hilinemine, mis mõjutab jätkuvalt ameti korraldatavate tagasisaatmisoperatsioonide arvu; peab kahetsusväärseks, et hankemenetlus oli plaanis käivitada 2016. aasta märtsis, kuid aasta lõpus ei olnud seda veel alustatud; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et märkimisväärselt on suurendatud ühislendude arvu (2016. aastal 232, 2015. aastal 66); märgib siiski, et 23 000 000 eurot ei olnud võimalik kasutada peamiselt seetõttu, et tagasisaatmisoperatsioonideks ette nähtud lennukite tellimise ja seotud teenuste raamlepingus esines viivitusi, mis tekkisid seoses projekti mitteprioriseerimisega logistilise toe (laevad ja bussid) tagamiseks tehtavate jõupingutuste kasuks ELi ja Türgi avalduse rakendamisel; märgib, et vahepeal on avaldatud hankemenetlus neljaaastase raamlepingu kehtestamiseks, kuid madalama hinnangulise eelarvega (20 000 000 eurot);

6.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 22. detsembril 2015. aastal sõlmisid komisjon ja amet, kes on kaastoetusesaaja ja kolme muu kaastoetusesaaja – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO), Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNCHR) – koordinaator, 5 500 000 euro väärtuses toetuslepingu kaitse aspekti arvestava rändehalduse alase piirkondliku toetuse andmiseks Lääne-Balkani riikidele ja Türgile kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2016. aastal; märgib siiski, et koostöölepingute allkirjastamine kõnealuse kolme partneriga summas 3 400 000 eurot toimus alles 2016. aasta augustist kuni novembrini; võtab teadmiseks, et kahe lepingu puhul allkirjastati eelarvelised kulukohustused, mis oleksid pidanud vahendid vabastama enne juriidiliste kohustuste võtmist, alles 2016. aasta oktoobris ja detsembris; märgib lisaks, et eelarveliste kulukohustuste summa oli 1 200 000 eurot, mis katab üksnes eelmaksed; rõhutab, et selline menetlus on vastuolus finantsmääruse eelarve haldamise eeskirjadega ja lepingute hiline allkirjastamine tekitas ebakindlust partneritevahelises operatiivkoostöös; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et tõendamaks asjaolu, et kõik kolm projektipartnerit võtsid juriidilised kohustused enne eelarveliste kulukohustuste võtmist, dokumenteeris amet selle nõuetekohaselt erandina;

7.  võtab teadmiseks asjaolu, et amet vaatas 2017. aastal läbi kogu oma rahastamissüsteemi, et seda lihtsustada, asendades toetused teenuslepingutega ning võttes kasutusele kindlamääralised maksed; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile uue süsteemi rakendamisest ja seejuures saavutatud tulemustest aru;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

8.  märgib, et kulukohustustega seotud ülekantud assigneeringute summa oli II jaotises (halduskulud) 6 400 000 eurot (43 % kulukohustustega seotud assigneeringutest), samas kui 2015. aastal oli see 3 200 000 eurot (38 %), ning seega oli see määr kõrge; märgib lisaks, et III jaotises (tegevuskulud) oli ülekantud assigneeringute summa samuti suur, st 67 300 000 eurot (37 %), samas kui 2015. aastal oli see 40 200 000 eurot (35 %); märgib, et see on peamiselt põhjustatud lepingute ja operatsioonide jätkumisest pärast aasta lõppu; kutsub ametit üles kaaluma liigendatud eelarveassigneeringute kasutuselevõttu, mis kajastaksid paremini vältimatuid viivitusi juriidiliste kohustuste, lepingute täitmise ning operatsioonide ja nendega seotud maksete vahel;

9.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2015. aastast üle kantud vahendite tühistamise määr oli kõrge III jaotises (tegevuskulud), st 16 % (6 400 000 eurot), mis oli tingitud osalevatele riikidele 2016. aastal tagasi makstavate 2015. aasta kulude ülehindamisest; on seisukohal, et ametiga koostööd tegevad riigid peavad esitama täpsemad kuluprognoosid ja õigeaegsema kuluaruandluse;

10.  juhib tähelepanu sellele, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, eriti juhul, kui assigneeringute ülekandmine on eelnevalt kavandatud ja sellest on kontrollikojale teada antud;

Personalipoliitika

11.  võtab ametikohtade loetelu põhjal teadmiseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga oli täidetud 197 ajutist ametikohta liidu eelarvega lubatud 275 ametikohast, samas kui 2015. aastal oli täidetud 149 ametikohta; märgib lisaks, et ametis töötas (täistööajale taandatult) 77 lähetatud riiklikku eksperti, 83 lepingulist töötajat ja 15 ajutist töötajat;

12.  märgib heakskiitvalt, et kõigi täidetud ametikohtade lõikes oli sooline tasakaal saavutatud, sest naisi oli 50 % ja mehi 50 %; peab teisest küljest kahetsusväärseks, et kõrgematel ametikohtadel on vaid 15 % naisi ning 85 % mehi; palub ametil parandada koostöös liikmesriikidega soolist tasakaalu haldusnõukogus ja kõrgemas juhtkonnas;

13.  märgib ameti andmetele tuginedes, et uute ja tõhustatud volituste rakendamise alustamiseks oli vaja palgata täiendavat personali juba 2016. aasta viimases kvartalis; märgib, et vajaduste hindamisel määrati kindlaks 50 ametikohta, kuid et kõiki töölevõtmismenetlusi ei olnud võimalik aasta lõpuks lõpule viia; märgib, et 2016. aasta lõpu seisuga töötas ametis kokku 365 töötajat;

14.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et pärast ameti volituste laiendamist suureneb selle töötajate arv 365 töötajalt 2016. aastal 1000 töötajale 2020. aastal, st enam kui kaks korda; märgib lisaks, et kavandatav töötajate arvu suurendamine nõuab täiendavaid kontoriruume; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et amet oli juba 2017. aasta alguses pöördunud eelarvepädevate institutsioonide poole ning saanud loa olemasoleva tegevuskoha laiendamiseks, et mahutada täiendav arv töötajaid; võtab teadmiseks, et peakorterileping jõustus 1. novembril 2017. aastal;

15.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ametil on tavaliselt raskusi vajaliku profiiliga töötajate leidmisega, mis tuleneb osaliselt palga paranduskoefitsiendist (66,7 %); kutsub ametit üles kaaluma võimalikke leevendusmeetmeid ja esitama oma mõtteid eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile;

16.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et personalieeskirjade kohaselt saab välise valikumenetluse korral võtta ajutisi töötajaid tööle üksnes palgaastmetele SC 1–SC 2, AST 1–AST 4 või AD 5–AD 8; märgib, et 2016. aastal võttis amet tööle 14 töötajat kõrgematele AST palgaastmetele; rõhutab, et nendele palgaastmetele töölevõtmine on toimunud eeskirjade vastaselt; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et viie AST 4 palgaastme ametikoha muutmine viieks AST 5 palgaastme ametikohaks oli tingitud ameti tegevusvajadusest käitada ööpäevaringset valveametnike teenust; tunnistab asjaolu, et arvestades rändevoogudega ja liidu välispiiril esinevate julgeolekuprobleemiga seotud kohustuste taset, oli ametil vaja leida töölevõtmiseks kvalifitseeritud ja kogenud kandidaate, kellel oleks vastav varasem töökogemus;

17.  märgib asjaolu, et põhiõiguste ametnik on alates 2016. aastast saanud juurde viis uut ametikohta, millest kolm on täitmata; peab siiski väga kahetsusväärseks, et kuigi Euroopa Parlament on seda korduvalt nõudnud ja Frontexi töötajate koguarv on palju suurem kui enne, ei ole põhiõiguste ametnikul endiselt piisavalt inimressursse ning seetõttu on tal selgelt raskusi talle määrusega (EL) 2016/1634 antud ülesannete nõuetekohase täitmisega; nõuab seepärast tungivalt, et amet eraldaks põhiõiguste ametnikule piisavalt vahendeid ja töötajaid, eelkõige selleks, et luua kaebuste lahendamise mehhanism ning arendada edasi ja rakendada ameti strateegiat põhiõiguste kaitse järelevalveks ja tagamiseks;

18.  võtab teadmiseks, et ameti suhtes ei esitatud kaebusi, kohtuvaidlusi ega muid teateid juhtumitest, mis on seotud töötajate läbipaistmatu töölevõtmise või töölt vabastamisega 2016. aastal;

19.  võtab teadmiseks, et ameti töötajad olid 2016. aastal haiguspuhkusel keskmiselt 11,4 päeva, ehkki amet ei võtnud arvutuses arvesse töötajaid, kes ei puudunud haiguse tõttu töölt ühtegi päeva; kutsub ametit üles konsulteerima arstipunktiga selle osas, kuidas haiguspuhkuse tõttu töölt puudumisi vähendada;

20.  võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et töötajad kulutasid 2016. aastal ühe päeva heaolutegevusele; märgib, et ametil on töötervishoiu ja tööohutuse sisepoliitika ning amet panustab töötajate heaolusse kolmel viisil:

a)  rendib spordirajatisi meeskonnaspordi jaoks ja hüvitab osaliselt töötajate osalemise ametitevahelistel spordivõistlustel;

b)  hüvitab töötervishoiu ja tööohutuse ennetavate meetmete raames osa töötajate kulutustest spordile (kuni 45 eurot töötaja kohta kuus);

c)  korraldab igal aastal soovijatele hooajalise gripi vastu vaktsineerimise;

21.   nendib, et amet kasutas personalieeskirjade artikleid 12 ja 12a ning kõigi Frontexi tegevuses osalevate isikute käitumisjuhendi ning Frontexi töötajate käitumisjuhendi spetsiaalseid sätteid; märgib, et 2016. aastal ei teatatud ega antud kohtusse ühtegi ahistamise juhtumit;

22.  märgib, et ameti bürool on kaks ametisõidukit, mida võib kasutada üksnes tööalaselt, ning et neid sõidukeid ei kasutata eraviisilistel eesmärkidel;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus ja demokraatia

23.  märgib, et amet võttis 17. detsembril 2015. aastal vastu pettusevastase strateegia ja tegevuskava, milles määrati kindlaks neli strateegilist eesmärki ja 22 meedet, mis tuleb ellu viia aastatel 2015–2018; märgib tunnustavalt, et rohkem kui 50 % nendest meetmetest viidi ellu 2016. aastal;

24.  märgib, et amet koostas rikkumisest teatamise sise-eeskirja kavandi ja esitas selle 2017. aasta märtsis Euroopa Andmekaitseinspektorile; märgib, et küsimus on selles, kas rakendada kõnealust sise-eeskirja või otsustada rakendada komisjoni näidiseeskirja, kui see on ametile teatavaks tehtud; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tehtud otsusest teada;

25.  märgib, et amet on vastanud, et ta ei tee oma haldusnõukogu koosolekute kinnitatud protokolle üldsusele kättesaadavaks ning et need protokollid ei ole kättesaadavad isegi kolm kuud pärast koosoleku toimumist; palub, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni sellise otsuse põhjustest, pidades silmas liidu poliitikat oma tegevuse läbipaistvuse suurendamise valdkonnas;

26.  nendib, et amet ei vastanud, kas tema koosolekud lobistidega (st isikutega, kes ei esinda ametlikult ameti sidusrühmi, kuid kellel on ameti tegevusega seoses rahalised või majandushuvid) – juhul kui sellised koosolekud toimusid – on registreeritud ja avalikustatud; palub, et amet vastaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile;

27.  märgib, et 2016. aastal sai amet 67 taotlust juurdepääsuks dokumentidele ning amet rahuldas nendest 15 täielikult, 38 vaid osaliselt ning 10 taotlust said eitava vastuse peamiselt avaliku julgeoleku kaitse ning eraelu puutumatuse ja isikupuutumatuse kaitse kaalutlustel;

28.  märgib, et nelja keeldumise järel esitati kordustaotlused, millest kahe tulemusena kinnitati varasemat keeldumist, ühe taotluse puhul anti osaline ja ühe puhul täielik juurdepääs dokumentidele; märgib lisaks, et ühe keeldumise korral pöörduti edasi Euroopa Ombudsmani poole; palub, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni ombudsmani otsusest ja edasisest menetlusest;

Peamised saavutused

29.  väljendab heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille amet oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

–  Euroopa piiri- ja rannikuvalve määruse (EL) 2016/1624 vastuvõtmine ja selle raames ameti laiendatud volituste kindlaksmääramine;

–  abistamine 232 tagasisaatmisoperatsioonis (+ 251 % võrreldes 2015. aastal abistatud operatsioonidega), mille raames saadeti tagasi kokku 10 698 inimest;

–  haavatavuse hindamise ühise metoodika esimese sammu käivitamine 2017. aasta jaanuaris;

30.  võtab teadmiseks asjaolu, et Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit käsitlev määrus avas uusi võimalusi koostööks teiste ametitega seoses rannikuvalve funktsiooniga ning selle tulemuseks on kolmepoolne töökorraldus Frontexi, Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) ja Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) vahel; märgib lisaks, et kogu 2016. aasta vältel jätkus tihe koostöö üheksa justiits- ja siseküsimuste (JSK) asutusega, tugevdati koostööd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametiga (eu-LISA), hõlbustati korrapärast suhtlust Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametiga (EASO) ning katsetati koostöölepingut Europoliga;

31.  märgib, et amet jagab Euroopa Liidu piirkondliku rakkerühma raames Itaalias ja Kreekas bürood Europoli ja EASOga;

Sisekontroll

32.  märgib, et 2016. aastal toimunud sisekontrollisüsteemi läbivaatamine andis ameti juhtkonnale piisava kinnituse kõikidele sisekontrolli nõuetele vastavuse taseme kohta; võtab teadmiseks, et amet on tuvastanud arenguruumi kaheksa sisekontrollistandardi osas ja töötanud välja puudustega tegelemise strateegia; amet hindas oma sisekontrollisüsteemi tõhusust 2015. aasta lõpus; märgib lisaks, et hinnangu kohaselt on sisekontrollistandardid rakendatud ja toimivad; märgib siiski, et kuna ameti eelarveeraldised (rahalised vahendid ja inimressursid) on tunduvalt suurenenud ning ametile määratud ülesanded ja kohustused on laienenud, tuleb sisekontrollisüsteemi 2017. aastal veelgi parandada; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru sisekontrollisüsteemi parandamiseks võetud meetmetest;

Siseaudit

33.  märgib, et 2016. aastal viis siseauditi talitus läbi auditi „Andmete valideerimine ja kvaliteedi tagamine riskianalüüsi jaoks“, mille tulemusel anti neli olulist soovitust; võtab ameti andmetele toetudes teadmiseks, et amet koostas nende soovituste täitmiseks tegevuskava; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle tegevuskava rakendamisest aru;

34.  võtab teadmiseks siseauditi talituse järeldused, mille kohaselt ei esitatud 2016. aastal ühtegi kriitilise tähtsusega soovitust;

35.  märgib rahuloluga, et kulutõhusa ja keskkonnahoidliku töökoha tagamiseks ning CO2-heite edasiseks vähendamiseks või kompenseerimiseks järgib amet uut printerite ja printimislahenduste poliitikat, mis on vähendanud paberikulu, samuti on amet hakanud läbi viima videokonverentse ning on seadnud eesmärgiks parandada veekasutuse ja energiatõhusust ning suurendada ringlussevõttu; sööklas kasutatakse biolagunevaid puhastus- ja desinfitseerimistooteid ning keskkonnahoidlikke kaasaostetava toidu pakendamise meetodeid ja ringlussevõetavaid topsikuid, taldrikuid ning söögiriistu; sööklas pakutavad eined on valmistatud kohalikust toorainest ja hooajalistest toodetest ning mahepõllumajandustootjate toodangust;

36.  märgib rahuloluga, et amet on pühendunud keskkonnahoidliku ja ühistranspordi kasutamise edendamisele, kuna ta aitab katta oma töötajate ühistranspordi kulusid;

37.  märgib lisaks, et ameti ruumid on projekteeritud ja ehitatud vastavalt BREEAM-sertifitseerimise (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ökonõuetele ning on praegu väidetavalt üks säästvamaid hooneid Poolas;

38.  märgib, et amet ei näe Brexitist tulenevaid finantsriske, mis tema tegevust mõjutaksid;

39.  rõhutab, et Frontex aitas 2015. aastal merest päästa rohkem kui 250 000 inimest; tunneb heameelt asjaolu üle, et ameti otsingu- ja päästealane suutlikkus on suurenenud; märgib siiski, et selles valdkonnas on vaja teha veel palju jõupingutusi;

40.  võtab teadmiseks, et ametisiseseks kasutuseks on esitatud ühisoperatsioonide erieesmärgid ja tulemusnäitajad; peab kahetsusväärseks, et neid ei avalikustata ja enamik Frontexi rakenduskavasid ei sisalda seetõttu ühisoperatsioonidega seotud kvantitatiivseid eesmärke ega konkreetseid sihtväärtusi; märgib murelikult, et see asjaolu ning koostööd tegevate riikide poolne ebapiisav dokumentatsioon võivad takistada pikas perspektiivis ühisoperatsioonide tulemuslikkuse järelhindamist; peab kahetsusväärseks, et ühisoperatsioonide tegelikku mõju on seetõttu keeruline hinnata; palub ametil määrata oma tegevusele edaspidi asjakohased strateegilised eesmärgid ning kehtestada mõjus tulemustele suunatud järelevalve- ja aruandlussüsteem koos asjakohaste ja mõõdetavate võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajatega;

o

o o

41.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile(14) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

7.2.2018

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2164(DEC))

Arvamuse koostaja: Kostas Chrysogonos

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  võtab teadmiseks kontrollikoja järeldused, mille kohaselt ameti raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt ameti finantsolukorda 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed; rõhutab, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1624(15) vastuvõtmise järel suurenes 2016. aastal märkimisväärselt Frontexi roll ja ta sai palju uusi ülesandeid ning tema eelarve suurenes 75 % ja töötajate arv 18 %;

2.  märgib, et kuna 2015. ja 2016. aastal saabus liitu palju rohkem sisserändajaid, tekkis Frontexil probleeme 2016. aasta jooksul eraldatud täiendavate liidu vahendite ärakasutamisega, mis põhjustas märkimisväärseid raskusi eelarve- ja finantseeskirjadest kinnipidamisel; rõhutab, et 2015. aastast üle kantud vahendite tühistamise määr oli kõrge III jaotises (16 %); märgib sellega seoses, et 2015. aasta assigneeringutest kasutati kokku ära 95,3 %; rõhutab, et Frontex eraldas oma 2016. aasta eelarvest esmase vastuvõtu keskuste jaoks kavandatud kuludeks algselt 20 miljonit eurot, kuid on praeguseks keskuste ja nendega seotud ühisoperatsioonide jaoks sidunud kulukohustustega peaaegu 35 miljoni euro eest assigneeringuid; juhib tähelepanu sellele, et kuni 2016. aastani rahastas amet liikmesriikide tagasisaatmisoperatsioone ja kontrollikoda peab selliseid makseid eeskirjadevastaseks; nõuab, et amet parandaks märkimisväärselt oma finantsplaneerimis-, kontrolli- ja eelarve haldamise võimet;

3.  märgib, et ametil oli probleeme nõutavate oskustega sobivate kandidaatide leidmisel, ja võtab teadmiseks, et amet on püüdnud kvalifitseeritud töötajate töölevõtmisel hoida geograafilist tasakaalu; kritiseerib siiski 14 ajutise töötaja eeskirjadevastast töölevõtmist kõrgetele AST palgaastmetele; nõuab, et amet peaks igal ajal rangelt kinni personalieeskirjadest; märgib sellega seoses, et personalieeskirjades on sätted, mis annavad liidus valitsevate tööturutingimuste arvesse võtmiseks paindlikkuse, mida on institutsioonide spetsiifiliste vajaduste jaoks ametnike ja muude teenistujate töölevõtmisel vaja; rõhutab, et ajavahemikus 2016–2020 kasvab ameti töötajate arv üle kahe korra; peab siiski kahetsusväärseks, et töötajate arvu suurenemine ei põhinenud põhjalikul analüüsil; nõuab, et amet põhjendaks tulevikus oma vajadusi paremini, lähtudes täpsetest ja kontrollivatest andmetest ja teabest;

4.  rõhutab, et Frontex aitas 2015. aastal merest päästa üle 250 000 inimese; väljendab heameelt asjaolu üle, et ameti otsingu- ja päästevõime on suurenenud; märgib siiski, et selles valdkonnas on vaja teha veel palju jõupingutusi;

5.  võtab teadmiseks, et ametisiseseks kasutuseks on esitatud ühisoperatsioonide erieesmärgid ja tulemusnäitajad; peab kahetsusväärseks, et neid ei avalikustata ja enamik Frontexi rakenduskavasid ei sisalda ühisoperatsioonidega seotud kvantitatiivseid eesmärke ega konkreetseid sihtväärtusi; märgib murelikult, et see asjaolu ning koostööd tegevate riikide poolt lisatav ebapiisav dokumentatsioon võivad takistada pikas perspektiivis ühisoperatsioonide tulemuslikkuse järelhindamist; peab kahetsusväärseks, et ühisoperatsioonide tegelikku mõju on seetõttu keeruline hinnata; palub ametil määrata oma tegevusele edaspidi asjakohased strateegilised eesmärgid ning kehtestada mõjus tulemustele suunatud järelevalve- ja aruandlussüsteem koos asjakohaste ja mõõdetavate peamiste tulemusnäitajatega; tuletab meelde, et sätteid, milles käsitletakse Frontexi aruandluskohustuse raames üldsusele teabe esitamist ja üldsuse teavitamist, muudeti märkimisväärselt määrusega (EL) 2016/1624 ja nende kohaselt on nõutav, et Frontex tegutseks läbipaistvamalt; peab kahetsusväärseks, et Frontex ei ole uusi sätteid ikka veel täielikult järgima hakanud, ja palub Frontexil seda viivitamata teha;

6.  märgib murega, et ameti haldusnõukogus valitseb suur sooline tasakaalustamatus (93 % / 7 %); nõuab edaspidi selle näitaja parandamist; kutsub liikmesriike üles tagama, et kui nad määravad ameti juhatusse oma liikme, siis oleks see sooliselt tasakaalus; palub ametil juba enne seda liikmesriikidele meelde tuletada, et sooline tasakaal on tähtis;

7.  märgib, et põhiõiguste ametnik sai 2016. aastal juurde viis uut ametikohta, millest kolm on täitmata; peab siiski väga kahetsusväärseks, et kuigi parlament on seda korduvalt nõudnud ja Frontexi töötajate koguarv on palju suurem kui enne, ei ole põhiõiguste ametnikul endiselt piisavalt inimressursse ning seetõttu on tal selgelt raskusi talle määrusega (EL) 2016/1634 antud ülesannete nõuetekohase täitmisega; nõuab seepärast tungivalt, et amet eraldaks põhiõiguste ametnikule piisavalt vahendeid ja töötajaid, eelkõige selleks, et luua kaebuste esitamise mehhanism ning arendada edasi ja rakendada ameti strateegiat põhiõiguste kaitse järelevalveks ja tagamiseks.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

1.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

7

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 233.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 233.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.

(5)

ELT L 251, 16.9.2016, lk 1.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 233.

(8)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 233.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.

(11)

ELT L 251, 16.9.2016, lk 1.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 12, 13.1.2017, lk 27.

(14)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika