Postupak : 2017/2164(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0108/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0108/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.59

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0164

IZVJEŠĆE     
PDF 659kWORD 66k
26.3.2018
PE 613.453v02-00 A8-0108/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016.

(2017/2164(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016.

(2017/2164(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Agencija) za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016(05941/2018 – C8-0074/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije(4), a posebno njezin članak 30.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ(5), a posebno njezin članak 76.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0108/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016.

(2017/2164(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Agencija) za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije(10), a posebno njezin članak 30.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ(11), a posebno njezin članak 76.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0108/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je dâ na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016.

(2017/2164(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0108/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica želi naglasiti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(13) Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu („Agencija”) za financijsku godinu 2016. njezin konačni proračun iznosio 232 757 000 EUR, što je povećanje od 62,43 % u odnosu na 2015. godinu; budući da je mandat Agencije znatno povećan 2016. kako bi se odgovorilo na migracijsku krizu s kojom se Unija suočava;

C.  budući da je, prema njezinim financijskim izvještajima, ukupni doprinos Unije proračunu Agencije za 2016. iznosio 218 686 000 EUR, što je povećanje od 63,78 % u odnosu na 2015.;

D.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da su transakcije povezane s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Agencije za financijsku godinu 2016. zakonite i pravilne; budući da se primjedbe Revizorskog suda trebaju tumačiti u kontekstu izazova s kojima se Agencija suočavala 2016. godine;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnica za 2013., 2014. i 2015.

1.  sa zabrinutošću prima na znanje niz neriješenih pitanja i korektivnih mjera koje se još provode kao odgovor na primjedbe Revizorskog suda iz 2013., 2014. i 2015., a koji su povezani s izvješćima dobavljača na kraju godine, sporazumom o sjedištu, ex ante i u ex post provjerama rashoda koje su zemlje suradnice prijavile na temelju sporazuma o bespovratnim sredstvima, sve većim brojem sporazuma o bespovratnim sredstvima, potrebom da se unaprijedi izračun doprinosa država pridruženih Schengenu, povratom nepravilnih plaćanja islandske obalne straže te opasnosti od dvostrukog financiranja iz Fonda za unutarnju sigurnost; poziva Agenciju da tijekom 2018. privede kraju što je više moguće korektivnih mjera i da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o njihovoj provedbi;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

2.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je prethodnom Uredbom o osnivanju Agencije koja je bila na snazi do 5. listopada 2016. predviđeno financiranje zajedničkih operacija vraćanja koje se provode u suradnji sa zemljama sudionicama; napominje da je financiranje nacionalnih operacija vraćanja postalo prihvatljivo tek u okviru nove Uredbe o osnivanju; napominje, međutim, da je u razdoblju od siječnja do listopada 2016. Agencija financirala nacionalne operacije vraćanja u iznosu od 3 600 000 EUR; prima na znanje da su ta plaćanja nepravilna;

3.  prima na znanje iz odgovora Agencije da je 2016., s obzirom na nerazmjeran migracijski pritisak prema državama članicama i nakon Akcijskog plana EU-a o vraćanju iz listopada 2015. i zaključaka Europskog vijeća od 15. lipnja 2015. i 16./17. ožujka 2016., izvršni direktor Agencije usvojio Odluku 2016/36 koja pruža šire tumačenje načina (su)financiranja zajedničke operacije vraćanja na način da se i nacionalna operacija vraćanja koju provodi samo jedna država članica suočena s nerazmjernim migracijskim pritiskom (su)financira iz proračuna Agencije; nadalje prima na znanje činjenicu da je proračunsko tijelo izmijenilo proračun za 2016. upravo kako bi se proveo Akcijski plan o tim operacijama vraćanja;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  primjećuje sa zadovoljstvom da su napori uloženi u praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 97,90 %; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 66,07%, što je smanjenje od 3,40% u odnosu na 2015.;

5.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da se u okviru proširenih ovlasti Agencije poseban naglasak stavlja na operacije vraćanja, za koje je u proračunu Agencije za 2016. godine izdvojeno 63 000 000 EUR; međutim, napominje da je 23 000 000 EUR, tj. 37,5 %, vraćeno u proračun Unije jer je broj provedenih operacija vraćanja bio manji od predviđenoga; napominje da je osjetno kašnjenje postupka nabave za okvirni ugovor u vrijednosti od 50 000 000 EUR o najmu zrakoplova i pružanju povezanih usluga za potrebe operacija vraćanja koje provodi Agencija doprinijelo tom stanju te i dalje utječe na broj operacija vraćanja koje Agencija organizira; žali zbog činjenice da je pokretanje predmetnog postupka javne nabave bilo predviđeno za ožujak 2016., no to se do kraja godine nije dogodilo; prima na znanje iz odgovora Agencije da je ona znatno povećala broj zajedničkih povratnih letova (232 u 2016. u usporedbi s 66 u 2015.); međutim, napominje da se preostalih 23 000 000 EUR nije moglo iskoristiti prvenstveno zbog toga što je okvirni ugovor o najmu zrakoplova i pružanju povezanih usluga za potrebe operacija vraćanja kasnio zbog smanjenja prioriteta projekta u korist nastojanja poduzetih kako bi se osigurala logistička podrška (trajekti i autobusi) za provedbu Izjave EU-a i Turske; napominje da je u međuvremenu objavljen postupak javne nabave za uspostavljanje četverogodišnjeg okvirnog ugovora, međutim, s nižim procijenjenim proračunom (20 000 000 EUR);

6.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da su Komisija i Agencija, sukorisnik i koordinator triju drugih sukorisnika (Europskog potpornog ureda za azil (EASO), Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR)), 22. prosinca 2015. sklopile ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 5 500 000 EUR namijenjenih regionalnoj potpori upravljanju migracijama na zapadnom Balkanu i u Turskoj s naglaskom na aspektu zaštite, i to na trogodišnje razdoblje koje je započelo 1. siječnja 2016.; međutim, napominje da su sporazumi o suradnji s tim trima partnerima u vrijednosti od 3 400 000 EUR potpisani tek u razdoblju između kolovoza i studenoga 2016.; prima na znanje da su u slučaju dvaju od tih sporazuma proračunske obveze, na temelju kojih su sredstva trebala postati raspoloživa prije preuzimanja pravnih obveza, odobrene tek u listopadu i prosincu 2016.; štoviše, napominje da su proračunske obveze iznosile 1 200 000 EUR, čime su pokrivena tek plaćanja pretfinanciranja; ističe da takav postupak nije u skladu s pravilima o proračunskom upravljanju iz Financijske uredbe, a kašnjenje u sklapanju sporazuma dovelo je do nesigurnosti u pogledu operativne suradnje partnera; prima na znanje iz odgovora Agencije da, kako bi se dokumentirala činjenica da je pravna obveza za sva tri projektna partnera nastala prije proračunske obveze, Agencija je to propisno dokumentirala kao iznimku;

7.  prima na znanje činjenicu da Agencija 2017. revidira svoj cjelokupni financijski program s naglaskom na pojednostavljenju, prelasku s bespovratnih sredstava na ugovore o pružanju usluga i uvođenju paušalnih iznosa; poziva Agenciju da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvješće o provedbi novog programa i postignutim rezultatima;

Obveze i prijenosi

8.  napominje da je razina prijenosa odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila visokih 6 400 000 EUR (43 % odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze), u usporedbi s 2015. kada je iznosila 3 200 000 EUR (38 %); štoviše, prima na znanje da su prijenosi za glavu III. (operativni rashodi) također bili veliki i da su iznosili 67 300 000 EUR (37 %), u odnosu na 40 200 000 EUR (35 %) u 2015.; napominje da je to zbog toga što su ugovori i operacije prešli u sljedeću godinu; poziva Agenciju da razmotri uvođenje diferenciranih proračunskih odobrenih sredstava kako bi se primjerenije odrazila neizbježna kašnjenja između preuzimanja pravnih obveza, provedbe ugovora i operacija te povezanih plaćanja;

9.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je razina storniranih prijenosa iz 2015. bila visoka za glavu III. (operativni rashodi) i iznosila je 6 400 000 EUR, tj. 16 %., a uzrokovale su je previsoke procjene troškova za 2015. godinu koje je 2016. i dalje bilo potrebno nadoknaditi zemljama sudionicama; smatra da je potrebno voditi računa o tome da zemlje suradnice dostavljaju točnije procjene troškova i pravodobnije podnose izvješća o troškovima;

10.  ističe da prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te da nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako se planiraju unaprijed i priopćuju Revizorskom sudu;

Politika zapošljavanja

11.  opaža u planu radnih mjesta da je 197 privremenih radnih mjesta (od ukupno 275 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije) bilo popunjena na dan 31. prosinca 2016., u usporedbi s 149 privremenih radnih mjesta 2015. godine; napominje da je Agencija osim toga zapošljavala (u ekvivalentu punog radnog vremena) 77 upućenih nacionalnih stručnjaka, 83 članova ugovornog osoblja i 15 članova privremenog osoblja;

12.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je, gledajući broj svih popunjenih radnih mjesta, postignuta ravnoteža spolova s obzirom na to da su žene predstavljale 50 % osoblja, a muškarci 50 %; s druge strane, žali zbog toga što žene čine samo 15 % osoblja na višim radnim mjestima, a muškarci 85 %; poziva Agenciju da u suradnji s državama članicama poboljša rodnu ravnotežu u upravnom odboru i na razini viših radnih mjesta;

13.  prima na znanje iz odgovora Agencije da je bilo potrebno zaposliti dodatne članove osoblja već tijekom zadnjeg tromjesečja 2016. kako bi se krenulo s provedbom njezinih novih i proširenih ovlasti; napominje da je procjenom potreba utvrđeno 50 radnih mjesta, ali da se nisu svi postupci zapošljavanja mogli dovršiti do kraja godine; napominje da je Agencija krajem 2016. zapošljavala ukupno 365 članova osoblja;

14.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da će nakon proširenja ovlasti Agencije broj članova njezina osoblja biti više nego dvostruko veći do kraja 2020., s 1000 zaposlenika u odnosu na njih 365, koliko ih je bilo 2016. godine; štoviše, napominje da će zbog planiranog povećanja broja članova osoblja biti potrebni dodatni uredski prostori; prima na znanje iz odgovora Agencije da se ona početkom 2017. obratila proračunskom tijelu i primila zeleno svjetlo za širenje u svojim trenutačnim prostorima kako bi mogla primiti dodatno osoblje; napominje da je sporazum o sjedištu stupio na snagu 1. studenog 2017.;

15.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija u pravilu nailazi na poteškoće u pronalasku osoblja odgovarajućeg profila, djelomično zbog koeficijenta ispravka plaće (66,7 %); poziva Agenciju da razmotri moguće mjere ublažavanja i da izvješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnica o svojim razmatranjima;

16.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je Pravilnikom o osoblju predviđeno da se privremeno osoblje na temelju vanjskog postupka odabira može zaposliti samo u razredima SC 1 – SC 2, AST 1 – AST 4 ili AD 5 – AD 8; napominje da je Agencija 2016. godine zaposlila 14 članova osoblja u višim razredima skupine AST; ističe da su postupci zapošljavanja u navedenim razredima nepravilni; prima na znanje iz odgovora Agencije da motivacija za unapređenje 5 radnih mjesta AST4 na 5 radnih mjesta AST5 leži u poslovnim potrebama za uspostavom rada dežurnih službenika 24 sata dnevno; prima na znanje činjenicu da, s obzirom na razinu odgovornosti u kontekstu migracijskih tokova i sigurnosnog izazova na vanjskim granicama Unije, Agencija mora moći privući kvalificirane i iskusne kandidate s relevantnim prethodnim radnim iskustvom;

17.  napominje da je od 2016. službenik za temeljna prava primio 5 novih članova osoblja, od čega njih troje za nepopunjena radna mjesta; duboko žali, međutim, zbog toga što unatoč opetovanim pozivima Parlamenta i znatnom povećanju broja osoblja u Frontexu službenik za temeljna prava i dalje ne raspolaže odgovarajućim ljudskim resursima te da mu je stoga vidljivo otežano pravilno obavljanje zadaća koje su mu povjerene Uredbom (EU) 2016/1624; stoga snažno potiče Frontex da svojem službeniku za temeljna prava osigura primjerene resurse i osoblje, osobito za uspostavu mehanizma za podnošenje pritužbi te daljnji razvoj i provedbu strategije Frontexa za praćenje i zaštitu temeljnih prava;

18.  primjećuje da tijekom 2016. Agencija nije zaprimila nijednu primjedbu ili tužbu povezanu s netransparentnim zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja, a nije bilo ni prijavljenih slučajeva u tom pogledu;

19.  primjećuje da je osoblje Agencije u prosjeku bilo na bolovanju ukupno 11,4 dana u 2016. iako Agencija u svoj izračun nije uključila članove osoblja koji nisu uzeli slobodne dane zbog bolovanja; poziva Agenciju da se posavjetuje sa liječničkom službom o tome kako smanjiti odsutnost s posla zbog bolovanja;

20.  prima na znanje iz odgovora Agencije da su članovi osoblja 2016. iskoristili jedan dan za aktivnosti za dobrobit; napominje da Agencija ima internu politiku o zdravlju i sigurnosti na radu te da doprinosi dobrobiti osoblja na tri načina:

a)  iznajmljuje sportske terene za timske sportove i djelomično doprinosi sudjelovanju osoblja u međuagencijskim sportskim turnirima;

b)  Agencija kao dio preventivnih mjera za zdravlje i sigurnost vrši povrat dijela troškova sportskih aktivnosti osoblja (u maksimalnom iznosu od 45 EUR mjesečno po članu osoblja);

c)  Agencija svake godine organizira cijepljenje protiv sezonske gripe za članove osoblja koji to žele;

21.   primjećuje da je Agencija primijenila članke 12. i 12.a Pravilnika o osoblju i posebne odredbe „Kodeksa ponašanja za sve osobe koje sudjeluju u Frontexovim aktivnostima” i „Kodeksa ponašanja Frontexovog osoblja”; primjećuje da 2016. nije bilo prijavljenih slučajeva zlostavljanja niti povezanih sudskih predmeta;

22.  napominje da Ured Agencije ima dva službena vozila koja se mogu koristiti isključivo u službene svrhe te da se ta vozila ne koriste za osobne potrebe;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

23.  primjećuje da je Agencija 17. prosinca 2015. donijela strategiju protiv prijevara i akcijski plan, kojima su utvrđena četiri strateška cilja s 22 mjere koje se trebaju provesti u razdoblju 2015.–2018.; sa zadovoljstvom napominje da je više od 50 % utvrđenih mjera provedeno tijekom 2016.;

24.  napominje da je Agencija pripremila nacrt internih pravila o zviždačima koji je u ožujku 2017. poslala Europskom nadzorniku za zaštitu podataka; napominje da je pitanje trebaju li se provesti interna pravila ili donijeti odluka o provedbi pravila po modelu Komisije nakon što su agencije obaviještene o njima; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnica o donesenoj odluci;

25.  prima na znanje odgovor Agencije da ne objavljuju javno odobrene zapisnike sjednica svojeg upravnog odbora te da ti zapisnici nisu dostupni čak ni tri mjeseca nakon sjednice; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o takvoj odluci u skladu s politikom Unije o većoj transparentnosti njezinih aktivnosti;

26.  primjećuje da Agencija nije dala odgovor na pitanje jesu li eventualni sastanci s lobistima (tj. osobama koje nisu službeni predstavnici dionika Agencije već imaju financijski ili ekonomski interes u pogledu njezinih operativnih nadležnosti) zabilježeni i javno objavljeni; poziva Agenciju da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi odgovor;

27.  prima na znanje da je Agencija 2016. zaprimila 67 zahtjeva za pristup dokumentima i da je odobrila potpuni pristup za 15 zahtjeva, djelomičan pristup za 38 zahtjeva, a za 10 zahtjeva je odbila pristup većinom zbog „Zaštite javne sigurnosti” i „Zaštite privatnosti i integriteta pojedinca”;

28.  napominje da je za četiri odbijena zahtjeva podnesen ponovni zahtjev, nakon čega su dva zahtjeva koja su prethodno odbijena dobila pristup, od kojih je jedan dobio djelomičan pristup, a drugi puni pristup dokumentima; također napominje da je jedan od odbijenih zahtjeva preusmjeren na Europskog ombudsmana; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o odluci Ombudsmana i daljnjem postupku;

Glavna postignuća

29.  pozdravlja tri glavna postignuća Agencije 2016., a to su:

–  donošenje Uredbe (EU) br. 2016/1624 o europskoj graničnoj i obalnoj straži kojom su definirane njezine proširene nadležnosti;

–  pružanje pomoći u okviru 232 operacije vraćanja (povećanje od 251 % u odnosu na broj operacija u kojima je sudjelovala 2015.) koje su dovele do vraćanja ukupno 10 698 osoba;

–  pokretanje prvog koraka zajedničke metodologije procjene ugroženosti u siječnju 2017.;

30.  prima na znanje činjenicu da su se Uredbom o Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu otvorile nove mogućnosti suradnje s drugim agencijama u pogledu funkcije obalne straže, što je dovelo do sklapanja trilateralnog radnog dogovora između Frontexa, Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) i Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA); nadalje napominje da se tijekom 2016. nastavila bliska suradnja s devet agencija za pravosuđe i unutarnje poslove, osnažila suradnja s Europskom agencijom za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA), olakšala redovna razmjena s Europskim potpornim uredom za azil (EASO) te ispitao sporazum o suradnji s Europolom;

31.  napominje da Agencija dijeli uredski prostor s Europolom i EASO-om u okviru regionalne jedinice Europske unije za posebne namjene u Italiji i Grčkoj;

Unutarnja kontrola

32.  napominje da je godišnjom revizijom sustava unutarnje kontrole za 2016. utvrđeno razumno jamstvo u pogledu upravljanja Agencije i razine usklađenosti sa svim unutarnjim kontrolama; uviđa da je Agencija ustanovila da postoji prostor za unapređenje u osam standarda unutarnje kontrole te da je razvila strategiju za rješavanje nedostataka; Agencija je ocijenila učinkovitost svojeg sustava unutarnje kontrole krajem 2015.; također napominje da su, prema toj ocjeni, standardi unutarnje kontrole bili primijenjeni i da su dobro funkcionirali; međutim, napominje da je sustav unutarnje kontrole potrebno dodatno unaprijediti s obzirom na to da je znatno povećan proračunski iznos za Agenciju (financijski i ljudski resursi) i da su proširene zadaće i odgovornosti dodijeljene Agenciji; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima za poboljšanje sustava unutarnje kontrole;

Unutarnja revizija

33.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju 2016. provela reviziju u području „Potvrđivanja podataka i osiguravanja kvalitete za analizu rizika” i na temelju toga donijela četiri preporuke pod oznakom „Važno”; prima na znanje da je Agencija pripremila akcijski plan kao odgovor na te preporuke; poziva Agenciju da izvještava tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi tog akcijskog plana;

34.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju zaključila da 2016. nisu izdane preporuke s oznakom „Kritično”;

35.  sa zadovoljstvom primjećuje da je, kako bi osigurala troškovno učinkovito i ekološki prihvatljivo radno okružje i smanjila ili kompenzirala emisije CO2, Agencija uvela videokonferencije i novu politiku o rješenjima za printere i ispis dokumenata kojima je smanjena potrošnja papira i da želi poboljšati učinkovitu upotrebu vode i energije te povećati recikliranje; u kantini se upotrebljavaju biorazgradivi proizvodi za čišćenje i dezinfekciju te se pruža ekološki prihvatljivo pakiranje za van, kao i šalice, tanjuri i pribor koji se mogu reciklirati; jela koja se poslužuju u kantini pripremljena su od lokalnih i sezonskih proizvoda te sastojaka dobivenih od poljoprivrednika koji se bave ekološkom proizvodnjom;

36.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija predana promicanju korištenja javnog i ekološki prihvatljivog prijevoza s obzirom na to da svojem osoblju pomaže u pokrivanju troškova javnog prijevoza;

37.  nadalje napominje da su prostori Agencije dizajnirani i izgrađeni u skladu s ekološkim zahtjevima certificirane metode BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) te se ta zgrada danas opisuje kao jedna na najodrživijih u Poljskoj;

38.  napominje da Agencija nije uočila nikakve financijske rizike prouzročene Brexitom koji bi mogli utjecati na njezin rad;

39.  ističe da je Frontex 2015. doprinio spašavanju više od 250 000 života na moru; pozdravlja povećanje kapaciteta Frontexa za pretragu i spašavanje; međutim, napominje da u tom području još treba poduzeti znatne napore;

40.  prima na znanje postojanje posebnih ciljeva i pokazatelja uspješnosti za internu uporabu u zajedničkim operacijama; žali zbog toga što oni nisu javno dostupni i što većina operativnih programa Frontexa nema kvantificirane ciljeve i konkretne ciljne vrijednosti za zajedničke operacije; sa zabrinutošću napominje da bi navedeno, uz nedostatnu dokumentaciju iz zemalja s kojima se surađuje, dugoročno moglo ugroziti ex post evaluacije djelotvornosti zajedničkih operacija; izražava žaljenje zbog činjenice da je stoga teško procijeniti stvaran učinak zajedničkih operacija; poziva Frontex da dodatno odredi relevantne strateške ciljeve za svoje aktivnosti i uspostavi djelotvoran sustav praćenja i izvješćivanja usmjeren na rezultate s relevantnim i mjerljivim ključnim pokazateljima uspješnosti;

o

o o

41.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

7.2.2018

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016.

(2017/2164(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Kostas Chrysogonos

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  napominje da je Revizorski sud zaključio da godišnja računovodstvena dokumentacija Frontexa vjerno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2016. te da su njegove transakcije zakonite i pravilne; ističe da su 2016. uloga i aktivnosti Frontexa postali znatno veći s povećanjem proračuna od 75 % i osoblja od 18 % usvajanjem Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća(15);

2.  napominje da se nakon povećanja razine migracije u Uniju tijekom 2015. i 2016. Frontex suočio s problemima u apsorpciji dodatnih sredstava Unije odobrenih 2016., zbog čega je došlo do znatnih poteškoća u pridržavanju proračunskih i financijskih pravila; ističe visoku razinu ukinutih prijenosa iz 2015. za glavu III. (16 %); u tom pogledu ističe da je 2015. ukupna stopa iskorištenosti proračuna za odobrena sredstva iznosila 95,3 %; ističe da je za rashode povezane s centrima za prihvat 2016. prvotno planirano 20 milijuna EUR, no u međuvremenu je u tu svrhu i za povezana zajednička operativna djelovanja izdvojeno gotovo 35 milijuna EUR; ističe da je Frontex do listopada 2016. financirao nacionalne operacije vraćanja te da Revizorski sud smatra da je tu bila riječ o neopravdanim plaćanjima; traži od Frontexa da u znatnoj mjeri poboljša svoje financijsko planiranje, kontrolu i sposobnost upravljanja proračunom;

3.  prima na znanje da je Frontex imao poteškoća pri pronalaženju odgovarajućih kandidata određenih profila te napore koje je uložio kako bi se uravnotežila geografska raspodjela pri zapošljavanju kvalificiranih kandidata; upućuje ipak kritiku nepravilnom zapošljavanju 14 članova privremenog osoblja na visokim razredima AST; zahtijeva da se Frontex uvijek strogo pridržava Pravilnika o osoblju; s tim u vezi primjećuje da Pravilnik o osoblju nudi fleksibilnost koja je potrebna kako bi se, u svrhu zadovoljavanja posebnih potreba institucije, pri zapošljavanju dužnosnika i ostalih službenika uzeli u obzir uvjeti koji prevladavaju na tržištu rada u Uniji; ističe da će se broj članova osoblja Frontexa više nego udvostručiti od 2016. do 2020.; izražava žaljenje, međutim, zbog toga što se to povećanje ne temelji na detaljnoj analizi; poziva Frontex da bolje opravda svoje buduće potrebe na temelju preciznih i provjerljivih informacija i podataka;

4.  ističe da je Frontex 2015. doprinio spašavanju više od 250 000 života na moru; pozdravlja povećanje kapaciteta Frontexa za pretragu i spašavanje; međutim, napominje da u tom području još treba poduzeti znatne napore;

5.  prima na znanje postojanje posebnih ciljeva i pokazatelja uspješnosti za internu uporabu u zajedničkim operacijama; žali zbog toga što oni nisu javno dostupni i što većina operativnih programa Frontexa nema kvantificirane ciljeve i konkretne ciljne vrijednosti za zajedničke operacije; sa zabrinutošću napominje da bi navedeno, uz nedostatnu dokumentaciju iz zemalja s kojima se surađuje, dugoročno moglo ugroziti ex post evaluacije djelotvornosti zajedničkih operacija; izražava žaljenje zbog činjenice da je stoga teško procijeniti stvaran učinak zajedničkih operacija; poziva Frontex da dodatno odredi relevantne strateške ciljeve za svoje aktivnosti i uspostavi djelotvoran sustav praćenja i izvješćivanja usmjeren na rezultate s relevantnim i mjerljivim ključnim pokazateljima uspješnosti; podsjeća da su odredbe o informacijama i komunikaciji kao dijelu odgovornosti Frontexa prema javnosti znatno izmijenjene Uredbom (EU) 2016/1624 u kojoj se od Frontexa zahtijeva da bude transparentniji u pogledu svojih aktivnosti; žali zbog činjenice da Frontex i dalje ne djeluje u potpunosti u skladu s tim novim pravilima te ga poziva da ih provede bez odgode;

6.  sa zabrinutošću primjećuje znatnu rodnu neravnotežu, 93 % naspram 7 %, u sastavu upravnog odbora Frontexa; snažno potiče na ispravljanje buduće vrijednosti tog pokazatelja; poziva države članice da osiguraju uravnoteženu zastupljenost spolova prilikom imenovanja svojih članova za upravni odbor Frontexa; poziva Agenciju da proaktivno podsjeća države članice na važnost ravnoteže spolova;

7.  napominje da je od 2016. službenik za temeljna prava primio 5 novih članova osoblja, od čega njih troje za nepopunjena radna mjesta; duboko žali, međutim, zbog toga što unatoč opetovanim pozivima Parlamenta i znatnom povećanju broja osoblja u Frontexu službenik za temeljna prava ni dalje ne raspolaže odgovarajućim ljudskim resursima te da mu je stoga vidljivo otežano pravilno obavljanje zadaća koje su mu povjerene Uredbom (EU) 2016/1624; stoga snažno potiče Frontex da svojem službeniku za temeljna prava osigura primjerene resurse i osoblje, osobito za uspostavu mehanizma za podnošenje pritužbi te daljnji razvoj i provedbu strategije Frontexa za praćenje i zaštitu temeljnih prava.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

1.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

7

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 233.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 233.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 349, 25.11.2004., str. 1.

(5)

SL L 251, 16.9.2016., str. 1.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 233.

(8)

SL C 417, 6.12.2017., str. 233.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 349, 25.11.2004., str. 1.

(11)

SL L 251, 16.9.2016., str. 1.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 12, 13.1.2017., str. 27.

(14)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 13. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti