Procedūra : 2017/2164(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0108/2018

Pateikti tekstai :

A8-0108/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.59

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0164

PRANEŠIMAS     
PDF 736kWORD 66k
26.3.2018
PE 613.453v02-00 A8-0108/2018

dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2164(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2164(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantį Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą(4), ypač į jo 30 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB(5), ypač į jo 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0108/2018),

1.  patvirtina Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2164(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantį Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą(10), ypač į jo 30 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB(11), ypač į jo 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0108/2018),

1.  pritaria Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2164(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0108/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija norėtų pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(13), galutinis Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas buvo 232 757 000 EUR, t. y. 62,43 proc. didesnis nei 2015 m.; kadangi dėl migracijos krizės, su kuria susidūrė Sąjunga, 2016 m. buvo gerokai padidinti Agentūros įgaliojimai;

C.  kadangi, remiantis Agentūros finansinėmis ataskaitomis, bendras Sąjungos įnašas į Agentūros 2016 m. biudžetą buvo 218 686 000 EUR, t. y. 63,78 proc. didesnis nei 2015 m.;

D.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, kad Agentūros 2016 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos; kadangi Audito Rūmų pastabos turi būti skaitomos atsižvelgiant į uždavinius, su kuriais 2016 m. turėjo susidurti Agentūra;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013, 2014 ir 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  su susirūpinimu atkreipia dėmesį į neišspręstų klausimų skaičių ir taisomąsias priemones, atsižvelgiant į 2013, 2014 ir 2015 m. Audito Rūmų pastabas, susijusias su metų pabaigoje pateiktais tiekėjų žiniaraščiais, susitarimą dėl būstinės, bendradarbiaujančių šalių pagal susitarimus dėl dotacijų prašomų kompensuoti išlaidų ex ante ir ex post patikras, didėjantį susitarimų dėl dotacijų skaičių, būtinybę tobulinti Šengeno asocijuotų šalių įnašų apskaičiavimą, netvarkingų Islandijos pakrančių apsaugos tarnybos mokėjimų susigrąžinimą ir dvigubo Vidaus saugumo fondo finansavimo riziką; ragina Agentūrą 2018 m. kuo greičiau užbaigti taisomuosius veiksmus ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie jų įgyvendinimą;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

2.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad ankstesniame Agentūros steigimo reglamente, kuris galiojo iki 2016 m. spalio 5 d., buvo numatytas bendrų grąžinimo operacijų, vykdomų su dalyvaujančiomis šalimis, finansavimas; pažymi, kad nacionalinės grąžinimo operacijos tapo tinkamos finansuoti pagal naująjį steigimo reglamentą; tačiau pažymi, kad 2016 m. sausio–spalio mėn. Agentūra finansavo nacionalines grąžinimo operacijas 3 600 000 EUR suma; pažymi, kad šie mokėjimai yra netvarkingi;

3.  remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad 2016 m. atsižvelgdamas į neproporcingą migracijos į ES valstybes nares daromą spaudimą ir remdamasis 2015 m. spalio mėn. ES veiksmų grąžinimo srityje planu, 2015 m. birželio 15 d. ir 2016 m. kovo 16–17 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis, Agentūros vykdomasis direktorius priėmė Sprendimą 2016/36, kuriame nustatytas platesnis bendrų grąžinimo operacijų (bendro) finansavimo sąlygų aiškinimas, pagal kurį Agentūros biudžeto lėšomis taip pat (bendrai) finansuojamos vienos neproporcingą migracijos spaudimą patiriančios valstybės narės vykdomos nacionalinės grąžinimo operacijos; be to, pažymi, kad biudžeto valdymo institucija iš dalies pakeitė 2016 m. biudžetą, konkrečiai siekdama įgyvendinti Veiksmų planą grąžinimo srityje;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  su džiaugsmu konstatuoja, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 97,90 proc.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 66,07 proc., t. y. 3,40 proc. mažesnis nei 2015 m.;

5.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad pagal padidintus Agentūros įgaliojimus labai daug dėmesio skiriama grąžinimo operacijoms, kurioms jos 2016 m. biudžete buvo numatyta 63 000 000 EUR; tačiau pažymi, kad dėl to, jog įvykdyta mažiau grąžinimo operacijų nei buvo numatyta, į Sąjungos biudžetą buvo grąžinta 23 000 000 EUR, t. y. 37,5 proc.; pažymi, kad reikšmingas vėlavimas vykdant 50 000 000 EUR vertės viešųjų pirkimų procedūrą dėl užsakomųjų skrydžių lėktuvų ir susijusių paslaugų Agentūros grąžinimo operacijoms preliminariosios sutarties prisidėjo prie šios padėties ir toliau neigiamai veikia kai kurias Agentūros rengiamas grąžinimo operacijas; apgailestauja dėl to, kad nors buvo numatyta šią viešųjų pirkimų procedūrą pradėti 2016 m. kovo mėn., ji nebuvo pradėta iki metų pabaigos; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad Agentūra gerokai padidino junginių grąžinimo skrydžių skaičių (2016 m. įvykdyti 232 skrydžiai, o 2015 m. – 66); tačiau pažymi, kad nebuvo galima panaudoti 23 000 000 EUR daugiausia dėl to, kad vėluota sudaryti orlaivių užsakymo ir susijusių grąžinimo operacijų paslaugų preliminariąją sutartį, nes, siekiant užtikrinti logistinį aprūpinimą (keltus ir autobusus) įgyvendinant ES ir Turkijos pareiškimą, projektui nebuvo teikiama pirmenybė; pažymi, kad tuo metu buvo paskelbta ketverių metų preliminariosios sutarties konkurso procedūra, tačiau su mažesne biudžeto sąmata (20 000 000 EUR);

6.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2015 m. gruodžio 22 d. Komisija ir Agentūra, bendras naudos gavėjas ir trijų kitų bendrų naudos gavėjų (Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO), Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro (UNHCR) koordinatorius, trejų metų laikotarpiui, pradedant nuo 2016 m. sausio 1 d., pasirašė susitarimą dėl dotacijos už 5 500 000 EUR dėl regioninės paramos apsaugos poreikius atitinkančiam migracijos valdymui Vakarų Balkanuose ir Turkijoje; tačiau pažymi, kad šių trijų partnerių bendradarbiavimo susitarimai, kurie sudarė 3 400 000 EUR, buvo pasirašyti tik 2016 m. rugpjūčio–lapkričio mėn.; pažymi, kad dviejuose iš šių susitarimų biudžetiniai įsipareigojimai, kuriais turėjo būti leidžiama naudoti lėšas prieš sudarant teisinius įsipareigojimus, buvo pasirašyti tik 2016 m. spalio ir gruodžio mėn.; be to, pažymi, kad biudžetiniai įsipareigojimai sudarė 1 200 000 EUR, ir jų pakako tik išankstinio finansavimo mokėjimams padengti; pabrėžia, kad tokia procedūra pažeidžia Finansinio reglamento biudžeto valdymo taisykles, o tai, kad šie susitarimai buvo vėlai pasirašyti, sutrikdė partnerių operatyvinį bendradarbiavimą; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad siekdama dokumentuoti tai, kad visi trys projekto partneriai prisiėmė teisinį įsipareigojimą prieš prisiimdami biudžetinį įsipareigojimą, Agentūra tai atitinkamai dokumentavo kaip išimtį;

7.  pažymi, kad 2017 m. Agentūra atlieka visos savo finansavimo schemos peržiūrą, siekdama ją supaprastinti, pereiti nuo dotacijų prie paslaugų teikimo sutarčių ir nustatyti fiksuotąsias normas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai instituciją apie naujosios schemos įgyvendinimą ir gautus rezultatus;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

8.  pažymi, kad II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos) į kitą laikotarpį perkelta 6 400 000 EUR (43 proc. įsipareigotų asignavimų), palyginti su 3 200 000 EUR (38 proc.) 2015 m., ir tai yra didelė suma; taip pat pažymi, kad III antraštinėje dalyje (veiklos išlaidos) į kitą laikotarpį perkelta taip pat didelė suma – 67 300 000 EUR (37 proc.), palyginti su 40 200 000 EUR (35 proc.) 2015 m.; pažymi, kad pagrindinė to priežastis – sutartys ir operacijos, kurios vykdomos ir metams pasibaigus; ragina Agentūrą svarstyti galimybę pradėti taikyti diferencijuotus biudžeto asignavimus siekiant geriau atspindėti neišvengiamus vėlavimus tarp teisinių įsipareigojimų, sutarčių vykdymo ir operacijų bei susijusių mokėjimų.

9.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad III antraštinėje dalyje (veiklos išlaidos) panaikintų perkėlimų iš 2015 m. lygis buvo aukštas ir sudarė 6 400 000 EUR arba 16 proc. dėl to, kad buvo pervertintos 2015 m. išlaidos, kurios vis dar turi būti kompensuotos dalyvaujančioms šalims 2016 m.; mano, kad iš bendradarbiaujančių šalių reikia gauti tikslesnes išlaidų sąmatas ir kad išlaidų ataskaitos būtų gaunamos laiku;

10.  pabrėžia, kad tuos perkėlimus dažnai galima iš dalies arba visiškai paaiškinti daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu, ir jie nebūtinai parodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat nėra visada nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jei yra iš anksto planuojami ir apie tai pranešama Audito Rūmams;

Personalo politika

11.  remdamasis etapų planu pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimtos 197 laikinųjų darbuotojų darbo vietos (iš 275 Sąjungos biudžete patvirtintų darbo vietų), o 2015 m. buvo užimtos 149 darbo vietos; pažymi, kad taip pat įmonė įdarbino (etato ekvivalentu) 77 komandiruotus nacionalinius ekspertus, 83 sutartininkus ir 15 laikinųjų darbuotojų;

12.  su džiaugsmu pažymi, kad, atsižvelgiant į visų užimtų darbo vietų skaičių, vyrauja lyčių pusiausvyra, nes santykis yra 50 proc. moterų ir 50 proc. vyrų; kita vertus, apgailestauja, kad kalbant apie vadovaujamas pareigas santykis yra kitoks: tik 15 proc. moterų ir 85 proc. vyrų; ragina Agentūrą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis gerinti lyčių pusiausvyrą valdyboje ir vyresniojoje vadovybėje;

13.  remdamasi Agentūros duomenimis pažymi, kad, siekiant pradėti įgyvendinti naujus ir išplėstus įgaliojimus, jau paskutiniame 2016 m. ketvirtyje reikėjo įdarbinti papildomų darbuotojų; pažymi, kad poreikių vertinime nustatyta 50 darbo vietų, tačiau ne visos įdarbinimo procedūros galėjo būti užbaigtos iki metų pabaigos; pažymi, kad iki 2016 m. pabaigos Agentūroje iš viso dirbo 365 darbuotojai;

14.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad, išplėtus Agentūros įgaliojimus, jos darbuotojų skaičius padidės daugiau nei dvigubai – nuo 365 darbuotojų 2016 m. iki 1 000 darbuotojų 2020 m.; be to pažymi, kad dėl planuojamo darbuotojų skaičiaus padidėjimo reikės papildomų biuro patalpų; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad 2017 m. pradžioje Agentūra kreipėsi į biudžeto valdymo instituciją ir gavo leidimą plėsti dabartines patalpas, siekiant parengti darbo vietas papildomiems darbuotojams; pažymi, kad susitarimas dėl būstinės įsigaliojo 2017 m. lapkričio 1 d.;

15.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Agentūrai, kaip ir anksčiau, sunku rasti reikalingo profilio darbuotojus, iš dalies dėl atlyginimų korekcinio koeficiento (66,7 proc.); ragina Agentūrą apsvarstyti galimas rizikos mažinimo priemones ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie savo svarstymus;

16.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad pagal Tarnybos nuostatus išorės atrankos procedūros atveju laikinieji darbuotojai įdarbinami tik į SC 1–2, AST 1–4 ar AD 5–8 lygius; pažymi, kad 2016 m. Agentūra į aukštesnius AST lygius įdarbino 14 darbuotojų; pabrėžia, kad įdarbinimai į šiuos lygius yra netvarkingi; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad penkios AST 4 lygio pareigybės paaukštintos į penkias AST 5 lygio pareigybes atsižvelgiant į veiklos poreikius, kad galėtų veikti visą parą dirbanti budinčiųjų pareigūnų tarnyba; pripažįsta, kad atsižvelgiant į atsakomybę, kurią tenka prisiimti dėl migracijos srautų ir saugumo pavojų prie Sąjungos išorės sienų, Agentūra turėjo pritraukti kvalifikuotų, patyrusių kandidatų, turinčių atitinkamos darbo patirties;

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindinių teisių pareigūnė nuo 2016 m. gavo 5 naujus etatus, iš kurių trys yra laisvi; labai apgailestauja dėl to, kad, nepaisant nuolatinių Parlamento raginimų ir bendrai padidėjusio FRONTEX darbuotojų skaičiaus, pagrindinių teisių pareigūnei vis dar trūksta reikiamų žmogiškųjų išteklių, ir tai jai trukdo vykdyti Reglamentu(ES) 2016/2014 patikėtas užduotis; primygtinai ragina Agentūrą skirti pakankamai išteklių ir darbuotojų savo pagrindinių teisių pareigūnei, siekiant, kad, visų pirma, būtų sukurtas skundų teikimo mechanizmas ir toliau būtų plėtojama ir įgyvendinama Agentūros pagrindinių teisių apsaugos stebėsenos ir užtikrinimo strategija;

18.  pažymi, kad Agentūra negavo jokių skundų, prieš ją nebuvo pradėtas civilinis procesas ar pranešta neskaidrumo atvejų, susijusių su darbuotojų įdarbinimu ar atleidimu 2016 m.;

19.  pažymi, kad 2016 m. Agentūros darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogos vidutiniškai truko 11,4 dienų, nors Agentūra į savo skaičiavimus neįtraukė darbuotojų, kurie nepasiėmė nė vienos laisvos darbo dienos dėl laikinojo nedarbingumo atostogų; ragina Agentūrą konsultuotis su medicinos tarnyba, kaip sumažinti nebuvimą darbe dėl laikinojo nedarbingumo atostogų;

20.  remdamasis Agentūros atsakymais pažymi, kad 2016 m. darbuotojai praleido vieną dieną užsiimdami gerovės užtikrinimo veikla; pažymi, kad Agentūra vykdo sveikatos ir saugumo darbe vidaus politiką ir prisideda užtikrinant darbuotojų gerovę trimis būdais:

a)  nuomoja sporto aikšteles komandiniams žaidimams ir iš dalies prisideda prie darbuotojų dalyvavimo agentūrų sporto turnyruose;

b)  vykdydama prevencinius veiksmus sveikatos ir saugumo srityje, Agentūra kompensuoja dalį darbuotojų sporto veiklos išlaidų (ne daugiau kaip 45 EUR per mėnesį vienam darbuotojui);

c)  kiekvieną mėnesį Agentūra savanoriams darbuotojams organizuoja skiepijimą nuo sezoninio gripo;

21.   pažymi, kad Agentūra laikėsi Tarnybų reglamento 12 ir 12a straipsnių ir konkrečių Elgesio kodekso, taikomo visiems subjektams, dalyvaujantiems FRONTEX veikloje, ir FRONTEX darbuotojų elgesio kodekso nuostatų; pažymi, kad 2016 m. nepranešta ir teismui neperduota jokių priekabiavimo atvejų;

22.  pažymi, kad Agentūros biurui priklauso dvi oficialios transporto priemonės, kurias leidžiama naudoti tik oficialiai, ir kad šios transporto priemonės nenaudojamos asmeniniais tikslais;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

23.  pažymi, kad 2015 m. gruodžio 17 d. Agentūra priėmė kovos su sukčiavimu strategiją, kurioje nustatyti keturi strateginiai tikslai ir 22 veiksmai, kuriuos reikia įgyvendinti 2015–2018 m.; su džiaugsmu pažymi, kad daugiau nei 50 proc. nustatytų veiksmų buvo įgyvendinti 2016 m.;

24.  pažymi, kad Agentūra parengė informavimo apie pažeidimus vidaus taisyklių projektą ir 2017 m. kovo mėn. perdavė jį Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui; pažymi, kad svarstoma, ar įgyvendinti vidaus taisykles, ar priimti sprendimą įgyvendinti Komisijos modelio taisykles, kai apie jas bus pranešta agentūroms; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priimtą sprendimą;

25.  pažymi, kad Agentūra atsakė, jog ji viešai neskelbia patvirtintų valdančiosios tarybos posėdžių protokolų ir kad tie protokolai nepaskelbiami net nuo posėdžio datos praėjus trims mėnesiams; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tokio sprendimo priežastis, atsižvelgiant į Sąjungos politiką dėl didesnio jos veiklos skaidrumo;

26.  pažymi, kad Agentūra neatsakė, ar jos susitikimai su lobistais (t. y. asmenimis, kurie oficialiai neatstovauja Agentūros suinteresuotiesiems subjektams, bet kurie turi piniginių ar ekonominių interesų, susijusių su valdybos veikla) tuo atveju, jeigu tokie susitikimai vyko, buvo užregistruoti arba viešai paskelbti; ragina Agentūrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti atsakymą;

27.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra gavo 67 prašymus susipažinti su dokumentais, – 15 prašymų atveju Agentūra suteikė galimybę susipažinti su visais dokumentais, 38 prašymų atveju tokia galimybė suteikta tik iš dalies, o likę 10 prašymų buvo atmesti, daugiausia dėl visuomenės saugumo užtikrinimo ir asmens privataus gyvenimo ir neliečiamumo apsaugos;

28.  pažymi, kad keturių atsisakymų atveju pateikta kartotinė paraiška, po kurios suteikti du patvirtinimai, nors anksčiau buvo atsisakyta suteikti galimybę susipažinti su dokumentais, vienas prašymas patenkintas iš dalies, o išnagrinėjus kitą prašymą suteikta galimybė susipažinti su visais dokumentais; taip pat pažymi, kad atsisakymai buvo perduoti Europos ombudsmenui; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie ombudsmeno sprendimą ir tolesnę procedūrą;

Pagrindiniai pasiekimai

29.  palankiai vertina tris pagrindinius Agentūros laimėjimus 2016 m., t. y.:

–  priimtas Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų reglamentas (ES) 2016/1624, kuriame apibrėžiami išplėsti jos įgaliojimai;

–  suteikta pagalba vykdant 232 grąžinimo operacijas (+251 proc., palyginti su pagalba operacijoms 2015 m.) ir grąžinant iš viso 10 698 asmenis;

–  2017 m. sausio mėn. žengtas pirmas žingsnis bendros pažeidžiamumo vertinimo metodikos srityje;

30.  pripažįsta tai, kad priėmus Reglamentą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, atsirado naujų bendradarbiavimo su kitomis agentūromis galimybių, susijusių su pakrančių apsaugos funkcija, ir dėl to sudarytas trišalis FRONTEX, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) ir Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) darbo susitarimas; be to, pažymi, kad 2016 m. buvo toliau glaudžiai bendradarbiaujama su devyniomis teisingumo ir vidaus reikalų agentūromis, sustiprintas bendradarbiavimas su Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“), sudarytos sąlygos reguliariems mainams su Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) ir išbandytas bendradarbiavimo susitarimas su Europolu;

31.  pažymi, kad Agentūra turi bendrą biurą su Europolu ir EASO, nes priklauso Europos regioninėms specialiosios paskirties grupėms Italijoje ir Graikijoje;

Vidaus kontrolė

32.  pažymi, kad 2016 m. metinė vidaus kontrolės sistemos peržiūra Agentūros valdybai suteikė pagrįstą patikinimą dėl atitikties visoms kontrolės priemonėms lygio; konstatuoja, kad jos metu buvo nustatytos vidaus kontrolės standartų (VKS) tobulinimo sritys ir sukurta strategija trūkumams ištaisyti; atliekant peržiūrą įvertintas vidaus kontrolės sistemos veiksmingumas 2015 m. pabaigoje; be to, pažymi, kad, remiantis vertinimo duomenimis, vidaus kontrolės standartai buvo įdiegti ir veikia; tačiau pažymi, kad labai padidėjus Agentūros biudžeto asignavimams (finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams) ir padidinus Agentūrai paskirtas užduotis ir atsakomybes, 2017 m. reikia toliau tobulinti vidaus kontrolės sistemą; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi vidaus kontrolės sistemai patobulinti;

Vidaus auditas

33.  pažymi, kad 2016 m. Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko patvirtinimo duomenų ir rizikos analizės kokybės užtikrinimo auditą ir pateikė keturias svarbias rekomendacijas; konstatuoja, kad Agentūra parengė šių rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą; ragina Agentūrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie veiksmų plano įgyvendinimą;

34.  atkreipia dėmesį į VAT išvadas, kad 2016 m. nebuvo pateikta nė viena rekomendacija, kurią būtų galima laikyti „kritine“;

35.  su džiaugsmu konstatuoja, kad, siekdama užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir ekologišką darbo vietą ir toliau mažinti arba kompensuoti CO2 išmetalus, Agentūra pradėjo taikyti naują spausdintuvų ir spausdinimo politiką, dėl kurios sumažėjo popieriaus suvartojimas, surengė vaizdo konferencijas ir siekia tobulinti vandens ir energijos vartojimo efektyvumą, taip pat padidinti perdirbimą; valgykloje naudojami biologiškai skaidūs valymo ir dezinfekavimo produktai, taip pat maisto produktų išsinešti naudojamas ekologiškas pakavimo būdas ir perdirbami puodeliai, lėkštės bei įrankiai; valgykloje patiekiami patiekalai yra paruošiami naudojant vietoje pagamintus arba sezoninius produktus, taip pat iš ekologiškų ūkių ūkininkų gautas sudedamąsias dalis;

36.  su džiaugsmu pažymi, kad Agentūra įsipareigojo skatinti naudoti viešąjį ir ekologišką transportą, nes Agentūra savo darbuotojams padeda padengti viešojo transporto išlaidas;

37.  be to pažymi, kad Agentūros patalpos buvo suprojektuotos ir sukonstruotos pagal įmonės „Building Research Establishment“ aplinkos vertinimo metodo (BREEAM) sertifikavimo ekologinius reikalavimus ir dabar yra apibūdinamos kaip vienas iš tvariausių pastatų Lenkijoje;

38.  pažymi, kad nemato jokios „Brexito’o“ keliamos finansinės rizikos, kuri neigiamai veiktų jos veiklą;

39.  pabrėžia, kad FRONTEX prisidėjo prie daugiau kaip 250 000 žmonių išgelbėjimo jūroje 2015 m.; palankiai vertina padidintus Agentūros paieškos ir gelbėjimo pajėgumus; tačiau pažymi, kad šioje srityje vis dar reikia dėti daug pastangų;

40.  atkreipia dėmesį į tai, kad esama konkrečių tikslų ir veiklos rodiklių, skirtų vidaus naudojimui vykdant bendras operacijas; apgailestaujama, kad jie nėra vieši ir kad todėl didžioji dalis FRONTEX veiksmų programų neturi kiekybinių tikslų, o bendroms operacijoms nenustatomos konkrečios tikslinės vertės; susirūpinęs pažymi, kad dėl minėtos priežasties ir dėl nepakankamos dokumentacijos, gaunamos iš bendradarbiaujančių šalių, gali būti sudėtinga atlikti ilgalaikio bendrų operacijų veiksmingumo ex post vertinimą; apgailestauja, kad dėl to sunku įvertinti tikrąjį bendrų operacijų poveikį; ragina Agentūrą toliau nustatyti atitinkamus strateginius tikslus ir įdiegti veiksmingą ir į rezultatus orientuotą stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemą bei kartu numatyti aktualius ir išmatuojamus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;

o

o o

41.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d. rezoliucijoje(14) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

7.2.2018

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2164(DEC))

Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadas, kad Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta jos finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. ir kad jos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos; atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m., priėmus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1624, FRONTEX vaidmuo ir veikla buvo labai išplėsti, biudžetas padidintas 75 % ir 18 % padidėjo darbuotojų skaičius(15);

2.  pažymi, kad dėl padidėjusios migracijos į Sąjungą 2015 ir 2016 m. FRONTEX kilo sunkumų panaudojant papildomas Sąjungos lėšas, suteiktas 2016 m., todėl iškilo didelių sunkumų, susijusių su biudžeto ir finansinių taisyklių laikymusi; atkreipia dėmesį į didelį panaikintų asignavimų, perkeltų iš 2015 m., lygį pagal III antraštinę dalį (16 %); atsižvelgdamas į tai pažymi, kad bendras biudžeto panaudojimo lygis sudarė 95,3 % 2015 m. asignavimų; pabrėžia, kad iš pradžių Agentūra iš 2016 m. biudžeto skyrė 20 mln. EUR antplūdžio valdymo centrų išlaidoms padengti, tačiau šiuo tikslu ir dėl susijusios bendros operatyvinės veiklos prisiimti įsipareigojimai jau siekia beveik 35 mln. EUR; atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2016 m. spalio mėn. Agentūra finansavo nacionalines grąžinimo operacijas ir kad Teismas mano, jog tai buvo mokėjimai, atlikti nesilaikant taisyklių; reikalauja, kad Agentūra iš esmės pagerintų savo finansinį planavimą, kontrolę ir biudžeto valdymo gebėjimus;

3.  pažymi, kad Agentūra patyrė sunkumų, siekdama surasti pakankamai tinkamų, reikalavimus atitinkančių kandidatų ir atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas geografiniu požiūriu tolygiai įdarbinti kvalifikuotus kandidatus; vis dėlto kritikuoja, kad nesilaikant taisyklių įdarbinta 14 laikinųjų AST kategorijos darbuotojų; reikalauja, kad Agentūra visuomet griežtai laikytųsi Tarnybos nuostatų; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad Tarnybos nuostatais užtikrinama, kad įdarbinant pareigūnus ir kitus tarnautojus būtų atsižvelgiama į būtiną Sąjungoje vyraujančių darbo rinkos sąlygų lankstumą, siekiant patenkinti konkrečius institucijų poreikius; pabrėžia, kad nuo 2016 m. iki 2020 m. Agentūros darbuotojų skaičius padidės daugiau nei du kartus; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad šis didėjimas nėra pagrįstas išsamia analize; prašo, kad ateityje Agentūra geriau pagrįstų savo poreikius remdamasi tikslia ir patikrinama informacija bei duomenimis;

4.  pabrėžia, kad FRONTEX prisidėjo prie daugiau kaip 250 000 žmonių išgelbėjimo jūroje 2015 m.; palankiai vertina padidintus Agentūros paieškos ir gelbėjimo pajėgumus; tačiau pažymi, kad šioje srityje vis dar reikia dėti daug pastangų;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad esama konkrečių tikslų ir veiklos rodiklių, skirtų vidaus naudojimui vykdant bendras operacijas; apgailestaujama, kad jie nėra vieši ir kad todėl didžioji dalis FRONTEX veiksmų programų neturi kiekybinių tikslų, o bendroms operacijoms nenustatomos konkrečios tikslinės vertės; susirūpinęs pažymi, kad dėl minėtos priežasties ir dėl nepakankamos dokumentacijos, gaunamos iš bendradarbiaujančių šalių, gali būti sudėtinga atlikti ilgalaikio bendrų operacijų veiksmingumo ex post vertinimą; apgailestauja, kad dėl to sunku įvertinti tikrąjį bendrų operacijų poveikį; ragina Agentūrą toliau nustatyti atitinkamus strateginius tikslus ir įdiegti veiksmingą ir į rezultatus orientuotą stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemą bei kartu numatyti aktualius ir išmatuojamus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius; primena, kad su FRONTEX atskaitomybe visuomenei susijusios nuostatos dėl informacijos ir ryšių buvo gerokai pakeistos Reglamentu (ES) 2016/1624, kuriame reikalaujama, kad FRONTEX, vykdydama savo veiklą, užtikrintų didesnį skaidrumą; apgailestauja, kad FRONTEX vis dar nevisapusiškai laikosi šių naujų taisyklių, ir ragina FRONTEX nedelsiant jas įgyvendinti;

6.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūros valdančiojoje taryboje didelė lyčių nelygybė – 93% / 7%; primygtinai ragina ateityje pakoreguoti šį rodiklį; ragina valstybes nares užtikrinti lyčių pusiausvyrą skiriant savo narius į Agentūros valdančiąją tarybą; ragina Agentūrą proaktyviai priminti valstybėms narėms apie lyčių pusiausvyros svarbą;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindinių teisių pareigūnė 2016 m. gavo 5 naujus etatus, iš kurių trys yra laisvi; labai apgailestauja dėl to, kad, nepaisant nuolatinių Parlamento raginimų ir bendrai padidėjusio FRONTEX darbuotojų skaičiaus, pagrindinių teisių pareigūnei vis dar trūksta reikiamų žmogiškųjų išteklių, ir tai jai trukdo vykdyti Reglamentu(ES) 2016/2014 patikėtas užduotis; primygtinai ragina Agentūrą skirti pakankamai išteklių ir darbuotojų savo pagrindinių teisių pareigūnei, siekiant, kad, visų pirma, būtų sukurtas skundų teikimo mechanizmas ir toliau būtų plėtojama ir įgyvendinama Agentūros pagrindinių teisių apsaugos stebėsenos ir užtikrinimo strategija.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

1.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

7

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 233.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 233.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 349, 2004 11 25, p. 1.

(5)

OL L 251, 2016 9 16, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 233.

(8)

OL C 417, 2017 12 6, p. 233.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 349, 2004 11 25, p. 1.

(11)

OL L 251, 2016 9 16, p. 1.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 12, 2017 1 13, p. 27.

(14)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika