Procedura : 2017/2164(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0108/2018

Teksty złożone :

A8-0108/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.59

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0164

SPRAWOZDANIE     
PDF 848kWORD 68k
26.3.2018
PE 613.453v02-00 A8-0108/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2016

(2017/2164(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2016

(2017/2164(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (zwanej dalej „Agencją”) za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0074/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej(4) w szczególności jego art. 30,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE(5), w szczególności jego art. 76,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0108/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2016

(2017/2164(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (zwanej dalej „Agencją”) za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0074/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej(10), w szczególności jego art. 30,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE(11), w szczególności jego art. 76,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0108/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2016

(2017/2164(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0108/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(13) ostateczny budżet Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 232 757 000 EUR, co stanowi wzrost o 62,43 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że w odpowiedzi na kryzys migracyjny, w obliczu którego stoi Unia, znacznie zwiększył się zakres zadań Agencji;

C.  mając na uwadze, że według sprawozdania finansowego Agencji wkład Unii do jej budżetu na rok 2016 wyniósł 218 686 000 EUR; stanowi to wzrost o 63,78 % w porównaniu z rokiem 2015;

D.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2016 są legalne i prawidłowe; mając na uwadze, że uwagi Trybunału należy odczytywać w kontekście wyzwań, jakim Agencja musiała stawić czoła w 2016 r.;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za lata 2013, 2014 i 2015

1.  z niepokojem zwraca uwagę na szereg kwestii i środków naprawczych, które pozostały do rozwiązania w odpowiedzi na uwagi Trybunału z 2013, 2014 i 2015 r. związane z zestawieniami przedstawionymi przez dostawców na koniec roku, umową w sprawie siedziby, kontrolami ex ante i ex post dotyczącymi wydatków deklarowanych przez kraje współpracujące w ramach umów o dotacje, rosnącą liczbą umów o udzielenie dotacji, potrzebą dopracowania metody obliczania składek należnych od państw stowarzyszonych w ramach Schengen, odzyskiwaniem nieprawidłowych płatności od islandzkiej straży przybrzeżnej oraz z ryzykiem podwójnego finansowania przez Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego; wzywa Agencję, by jak najszybciej zakończyła działania naprawcze w 2018 r. i poinformowała organ udzielający absolutorium o ich wdrożeniu;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

2.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że przepisy poprzedniego rozporządzenia ustanawiającego Agencję, które obowiązywało do dnia 5 października 2016 r., przewidywały finansowanie wspólnych operacji powrotowych przeprowadzanych wraz państwami uczestniczącymi; zauważa, że krajowe operacje powrotowe uznano za kwalifikujące się do objęcia wsparciem dopiero na mocy nowego rozporządzenia ustanawiającego; odnotowuje jednak, że w okresie od stycznia do października 2016 r. Agencja sfinansowała krajowe operacje powrotowe na kwotę 3 600 000 EUR; zauważa, że płatności te są nieprawidłowe;

3.  na podstawie odpowiedzi Agencji zauważa, że w 2016 r. – uwzględniając nieproporcjonalną presję migracyjną na państwa członkowskie oraz w związku z Planem działania UE w zakresie powrotów z października 2015 r. i konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz 16/17 marca 2016 r. – dyrektor wykonawczy Agencji przyjął decyzję 2016/36, w której przewidziano szerszą interpretację zasad (współ)finansowania wspólnej operacji powrotowej, tak aby również krajowe działania powrotowe prowadzone wyłącznie przez jedno państwo członkowskie, które stoi w obliczu nieproporcjonalnej presji migracyjnej, były (współ)finansowane z budżetu Agencji; przyjmuje ponadto do wiadomości, że władza budżetowa dokonała zmiany budżetu na 2016 r. specjalnie w celu wdrożenia Planu działania UE w zakresie tych powrotów;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.  z zadowoleniem zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 97,90 %; zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 66,07%, co oznacza spadek o 3,40 % w porównaniu z rokiem 2015;

5.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że w ramach rozszerzonych uprawnień Agencji dużą wagę przywiązuje się do operacji powrotowych oraz że w budżecie na 2016 r. przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 63 000 000 EUR; zauważa jednak, że kwota 23 000 000 EUR, czyli 37,5 % tych środków, została zwrócona do budżetu Unii, ponieważ przeprowadzono mniej operacji powrotowych niż zakładano; odnotowuje, że przyczyniło się do tego znaczne opóźnienie postępowania o udzielenie zamówienia na umowę ramową o wartości 50 000 000 EUR dotyczącą wynajmu samolotów i powiązanych usług na potrzeby operacji powrotowych organizowanych przez Agencję, oraz że opóźnienie to w dalszym ciągu wpływa negatywnie na liczbę tych operacji; ubolewa nad tym, że choć rozpoczęcie tego postępowania o udzielenie zamówienia planowano na marzec 2016 r., do końca roku nie zostało ono jeszcze ogłoszone; na podstawie odpowiedzi Agencji zauważa, że drastycznie wzrosła liczba wspólnych lotów powrotowych (232 w 2016 r. w porównaniu z 66 w 2015 r.); zauważa jednak, że kwoty 23 000 000 EUR nie można było wykorzystać głównie z powodu opóźnień w zawarciu umowy ramowej na czarterowanie samolotów i powiązane usługi na potrzeby operacji powrotowych, które to opóźnienia były spowodowane obniżeniem rangi tego projektu na korzyść działań służących zapewnieniu wsparcia logistycznego (promów i autobusów) w celu realizacji oświadczenia UE–Turcja; odnotowuje, że w międzyczasie ogłoszono procedurę przetargową mającą na celu zawarcie czteroletniej umowy ramowej, jednak jej szacunkowy budżet jest niższy (20 000 000 EUR);

6.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że w dniu 22 grudnia 2015 r. Komisja i Agencja, współbeneficjent i koordynator trzech pozostałych współbeneficjentów – Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) – podpisały umowę o dotację w wysokości 5 500 000 EUR na wsparcie regionalne w zakresie zarządzania migracją dostosowanego do wymogów udzielania ochrony w krajach Bałkanów Zachodnich i w Turcji na okres trzech lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.; zauważa jednak, że porozumienia o współpracy z tymi trzema partnerami, których wartość wyniosła 3 400 000 EUR, zostały podpisane dopiero w okresie od sierpnia do listopada 2016 r.; zauważa, że w przypadku dwóch z tych porozumień zobowiązania budżetowe, za pośrednictwem których środki powinny były zostać uwolnione przed zaciągnięciem zobowiązań prawnych, zostały podpisane dopiero w październiku i grudniu 2016 r.; zauważa ponadto, że kwota zobowiązań budżetowych wyniosła 1 200 000 EUR, obejmując zaledwie płatności zaliczkowe; podkreśla, że taka procedura jest niezgodna z przepisami rozporządzenia finansowego dotyczącymi zarządzania budżetem, a późne podpisanie porozumień spowodowało niepewność co do współpracy operacyjnej między partnerami; na podstawie odpowiedzi Agencji stwierdza, że aby udokumentować to, że zobowiązanie prawne w przypadku wszystkich trzech partnerów projektu zostało podjęte przed zobowiązaniem budżetowym, Agencja udokumentowała to należycie jako odstępstwo;

7.  przyjmuje do wiadomości, że w 2017 r. Agencja dokonuje przeglądu całego systemu finansowego, aby go uprościć, przejść z dotacji na umowy o usługi oraz wprowadzić stawki ryczałtowe; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o stanie wprowadzania tego nowego systemu w życie oraz o osiągniętych rezultatach;

Zobowiązania i przeniesienia

8.  zauważa, że poziom przeniesionych środków na zaciągnięte zobowiązania w tytule II (wydatki administracyjne) był wysoki, ponieważ wyniósł 6 400 000 EUR (43 % środków na zaciągnięte zobowiązania), podczas gdy w 2015 r. wynosił on 3 200 000 EUR (38 %); zwraca ponadto uwagę, że suma przeniesionych środków w tytule III (wydatki operacyjne) była również wysoka i wyniosła 67 300 000 EUR (37 %), podczas gdy w 2015 r. było to 40 200 000 EUR (35 %); zauważa, że wynika to głównie z faktu, iż umowy i działania wykraczają poza koniec roku; wzywa Agencję do rozważenia wprowadzenia zróżnicowanych środków budżetowych w celu lepszego odzwierciedlenia nieuniknionych opóźnień między zawarciem zobowiązań prawnych, realizacją umowy, operacjami i związanymi z nimi płatnościami;

9.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa wysoki poziom anulowanych środków przeniesionych z 2015 r. w tytule III (wydatki operacyjne), tj. 6 400 000 EUR (16 %), co wynikało z przeszacowania kosztów w 2015 r., które należało zwrócić państwom uczestniczącym w 2016 r.; uważa, że konieczne jest uzyskiwanie bardziej precyzyjnych szacunków kosztów oraz bardziej terminowej sprawozdawczości na temat kosztów ze strony państw współpracujących;

10.  wskazuje, że przeniesienia są często w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Polityka kadrowa

11.  zauważa na podstawie planu zatrudnienia, że na dzień 31 grudnia 2016 r. obsadzonych było 197 stanowisk tymczasowych (z 275 stanowisk zatwierdzonych w budżecie Unii), podczas gdy w 2015 r. obsadzonych było 149 stanowisk; zauważa ponadto, że Agencja zatrudniała (w ekwiwalencie pełnego czasu pracy) 77 oddelegowanych ekspertów krajowych, 83 pracowników kontraktowych i 15 pracowników tymczasowych;

12.  zauważa z uznaniem, że biorąc pod uwagę liczbę wszystkich obsadzonych stanowisk, osiągnięto równowagę płci, gdyż stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 50 %; z drugiej strony ubolewa, że na wyższych stanowiskach jest jedynie 15 % kobiet w stosunku do 85 % mężczyzn; wzywa Agencję, by we współpracy z państwami członkowskimi zwiększyła równowagę płci w zarządzie i wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla;

13.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji zauważa, że aby rozpocząć wdrażanie nowego rozszerzonego zakresu obowiązków, konieczne było zatrudnienie dodatkowych pracowników już w ostatnim kwartale 2016 r.; zauważa, że w wyniku oceny potrzeb wyznaczono 50 stanowisk, lecz nie wszystkie procedury rekrutacyjne można było zakończyć przed końcem roku; zauważa, że na koniec 2016 r. Agencja zatrudniała łącznie 365 pracowników;

14.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że w wyniku zwiększenia zakresu obowiązków Agencji jej personel zwiększy się ponad dwukrotnie – z 365 pracowników w 2016 r. do 1 000 pracowników w 2020 r.; zauważa ponadto, że planowane zwiększenie liczby pracowników będzie wymagało dodatkowej powierzchni biurowej; zauważa na podstawie odpowiedzi Agencji, że na początku 2017 r. zwróciła się już ona do władzy budżetowej i otrzymała zielone światło na powiększenie dotychczasowych pomieszczeń, aby uzyskać miejsce dla dodatkowych członków personelu; zauważa, że umowa w sprawie siedziby weszła w życie w dniu 1 listopada 2017 r.;

15.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału Agencja jak zawsze boryka się z trudnościami ze znalezieniem pracowników o wymaganym profilu, częściowo z powodu wartości współczynnika korygującego (66,7 %); wzywa Agencję do rozważenia możliwych środków łagodzących oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o jej przemyśleniach w tej kwestii;

16.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału Regulamin pracowniczy stanowi, że w przypadku zewnętrznej procedury wyboru personel tymczasowy można zatrudnić tylko w grupach zaszeregowania SC 1 – SC 2, AST 1 – AST 4 lub AD 5 – AD 8; zauważa, że w 2016 r. Agencja zatrudniła 14 pracowników w wyższych grupach zaszeregowania AST; podkreśla, że zatrudnienie w tych grupach zaszeregowania jest nieprawidłowe; zauważa na podstawie odpowiedzi Agencji, że powodem przekształcenia pięciu stanowisk w grupie AST4 na pięć stanowisk w grupie AST5 była potrzeba wprowadzenia stanowiska urzędnika dyżurnego w trybie 24/7; przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na zakres obowiązków w kontekście przepływów migracyjnych oraz zagrożenia bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych Unii, Agencja musiała przyciągnąć wykwalifikowanych i doświadczonych kandydatów z odpowiednim doświadczeniem zawodowym;

17.  zwraca uwagę, że od 2016 r. urzędnik ds. praw podstawowych otrzymał pięć nowych stanowisk, z których trzech jeszcze nie obsadzono; głęboko jednak ubolewa, że mimo wielokrotnych apeli Parlamentu i znaczącego ogólnego wzrostu liczby personelu agencji Frontex urzędnik ds. praw podstawowych wciąż nie posiada odpowiednich zasobów ludzkich i w związku z tym ma oczywiste trudności z należytym wykonywaniem zadań wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/1624; wzywa zatem agencję do udostępnienia swojemu urzędnikowi ds. praw podstawowych odpowiednich zasobów i personelu, zwłaszcza w celu opracowania mechanizmu zgłaszania skarg oraz dalszego rozwijania i wdrażania strategii agencji w zakresie monitorowania i zapewniania ochrony praw podstawowych;

18.  odnotowuje, że w 2016 r. na Agencję nie wpłynęły żadne skargi, nie została pozwana w postępowaniu cywilnym ani nie było innego rodzaju zgłoszeń przypadków nieprzejrzystego zatrudniania czy zwalniania pracowników;

19.  zauważa, że w 2016 r. średnia długość nieobecności pracowników Agencji z powodu choroby wynosiła 11,4 dnia, chociaż Agencja w swoich obliczeniach nie uwzględniła pracowników, którzy nie wzięli żadnego dnia wolnego z powodu choroby; wzywa Agencję, aby zasięgnęła opinii służby medycznej w sprawie sposobu ograniczenia nieobecności w pracy w związku ze zwolnieniem chorobowym;

20.  zauważa, że z odpowiedzi Agencji wynika, iż w 2016 r. pracownicy poświęcili jeden dzień na działania związane z poprawą samopoczucia; odnotowuje, że w Agencji obowiązuje wewnętrzna polityka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, która przyczynia się do dobrego samopoczucia pracowników na trzy sposoby:

a)  przewiduje wynajem sal sportowych do uprawiania sportów zespołowych oraz współfinansowanie udziału personelu w międzyinstytucjonalnych rozgrywkach sportowych;

b)  w ramach środków zapobiegawczych na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Agencja zwraca część kosztów aktywności sportowej pracowników (do maksymalnej kwoty 45 EUR miesięcznie na osobę);

c)  co roku Agencja organizuje okresowe szczepienie przeciwko grypie dla zainteresowanych pracowników;

21.   zauważa, że Agencja zastosowała przepisy art. 12 i 12a regulaminu pracowniczego i przepisów szczególnych „kodeksu postępowania dla wszystkich osób biorących udział w działaniach Fronteksu” oraz „kodeksu postępowania pracowników Fronteksu”; zauważa, że w 2016 r. nie zgłoszono żadnego przypadku molestowania ani nie wszczęto w tej sprawie żadnego postępowania sądowego;

22.  odnotowuje, że biuro Agencji posiada dwa pojazdy służbowe, które są przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego i nie są wykorzystywane do celów prywatnych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

23.  zauważa, że w dniu 17 grudnia 2015 r. Agencja przyjęła strategię zwalczania nadużyć finansowych i plan działania, w których określono cztery cele strategiczne i 22 działania, które mają być realizowane w latach 2015–2018; z uznaniem odnotowuje, że ponad 50 % wyznaczonych działań zostało wykonanych w 2016 r.;

24.  zauważa, że Agencja przygotowała projekt przepisów wewnętrznych dotyczących informowania o nieprawidłowościach i przekazała je Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych w marcu 2017 r.; zauważa, że główną kwestią jest, czy wdrożyć przepisy wewnętrzne, czy podjąć decyzję o wdrożeniu modelowych zasad Komisji po tym, jak zostaną one przekazane do wiadomości agencji; wzywa Agencję, by poinformowała organ udzielający absolutorium o podjętej decyzji;

25.  zauważa, że Agencja odpowiedziała, iż nie sporządza zatwierdzanych protokołów posiedzeń zarządu udostępnianych do wiadomości publicznej oraz że protokoły te nie są dostępne nawet po upływie trzech miesięcy od daty posiedzenia; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o powodach takiej decyzji w związku z polityką Unii w zakresie większej przejrzystości działań;

26.  zauważa, że Agencja nie udzieliła odpowiedzi na pytanie, czy ewentualne spotkania z lobbystami (tj. osobami, które nie reprezentują oficjalnie zainteresowanych stron związanych z Agencją, lecz czerpią interesy finansowe lub gospodarcze w związku z zakresem jej działań) były rejestrowane i udostępniane do wiadomości publicznej; apeluje do Agencji, aby udzieliła odpowiedzi organowi udzielającemu absolutorium;

27.  zauważa, że w 2016 r. Agencja otrzymała 67 wniosków o udzielenie dostępu do dokumentów – Agencja przyznała pełny dostęp w odpowiedzi na 15 wniosków, w przypadku 38 wniosków udzieliła jedynie częściowego dostępu, a kolejnych 10 wniosków odrzuciła, powołując się głównie na „ochronę bezpieczeństwa publicznego” i „ochronę prywatności i integralności osoby fizycznej”;

28.  stwierdza, że cztery z wymienionych przypadków odmowy udzielenia dostępu były przedmiotem procedury potwierdzającej, w wyniku której utrzymano dwie wcześniejsze decyzje o odmowie dostępu, w przypadku jednego wniosku udzielono dostępu częściowego, a na podstawie ostatniego z wniosków udzielono pełnego dostępu do dokumentów; zauważa też, że jedną odmowę przekazano do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o decyzji Rzecznika i dalszym postępowaniu;

Główne osiągnięcia

29.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Agencję w 2016 r., a mianowicie:

–  przyjęcie rozporządzenia (UE) 2016/1624 w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, które definiuje rozszerzony mandat Agencji;

–  wsparcie 232 operacji powrotowych (+251 % w porównaniu z 2015 r.), co oznacza łącznie 10 698 osób powracających;

–  wprowadzenie w styczniu 2017 r. pierwszego etapu wspólnej metodologii przeprowadzania ocen podatności na zagrożenia;

30.  uznaje, że rozporządzenie w sprawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej stworzyło nowe możliwości współpracy z innymi agencjami w zakresie funkcji straży przybrzeżnej i doprowadziło do zawarcia trójstronnego porozumienia roboczego między Fronteksem, Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa (EFCA) i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA); zauważa ponadto, że w 2016 r. Agencja kontynuowała ścisłą współpracę z dziewięcioma agencjami działającymi w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSiSW), zacieśniła współpracę z Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), uprościła regularną wymianę z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), a także przetestowała porozumienie o współpracy z Europolem;

31.  odnotowuje, że Agencja dzieli biura z Europolem i EASO w ramach europejskich regionalnych grup zadaniowych we Włoszech i w Grecji;

Kontrola wewnętrzna

32.  odnotowuje, że coroczny przegląd systemu kontroli wewnętrznej Agencji z 2016 r. daje wystarczającą pewność jej zarządowi co do poziomu zgodności wszystkich kontroli wewnętrznych; zauważa, że Agencja stwierdziła, iż osiem standardów kontroli wewnętrznej wymaga poprawy i opracowała strategię w celu zaradzenia tym niedociągnięciom; Agencja dokonała oceny skuteczności swojego systemu kontroli wewnętrznej pod koniec 2015 r.; zauważa ponadto, że zgodnie z tą oceną standardy kontroli wewnętrznej zostały wdrożone i sprawdzają się w praktyce; zwraca jednak uwagę, że w wyniku znacznego zwiększenia przydziału środków budżetowych Agencji (zasoby finansowe i ludzkie) oraz rozszerzenia jej zadań i obowiązków, system kontroli wewnętrznej wymaga dalszego usprawnienia w 2017 r.; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach przyjętych w celu usprawnienia systemu kontroli wewnętrznej;

Audyt wewnętrzny

33.  odnotowuje, że w 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła kontrolę zatwierdzania danych i zapewniania jakości analizy ryzyka, w wyniku której sformułowano cztery zalecenia uznane za „ważne”; przyjmuje do wiadomości, że Agencja przygotowała plan działania, aby zastosować się do tych zaleceń; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wykonaniu tego planu działania;

34.  zauważa wnioski Służby Audytu Wewnętrznego, zgodnie z którymi w 2016 r. nie wydano zaleceń „o zasadniczym znaczeniu”;

35.  z satysfakcją odnotowuje, że w celu zapewnienia racjonalnego pod względem kosztów i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy oraz dalszego zmniejszenia lub zrekompensowania emisji CO2 Agencja przyjęła nową politykę dotyczącą drukowania i rozwiązań w zakresie drukowania, które ograniczyły zużycie papieru, wdrożyła system wideokonferencji i dąży do zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia wody, a także zwiększenia recyklingu; stołówka wykorzystuje do czyszczenia i dezynfekcji produkty ekologiczne, a także zapewnia ekologiczne metody pakowania żywności na wynos oraz kubki, talerze i sztućce nadające się do recyklingu; posiłki podawane w stołówce są przygotowywane z wykorzystaniem lokalnie produkowanych i sezonowych produktów, a składniki potraw pochodzą z gospodarstw ekologicznych;

36.  zauważa z zadowoleniem, że Agencja zobowiązała się do promowania wykorzystania transportu publicznego i przyjaznego dla środowiska i pomaga personelowi pokryć koszty transportu publicznego;

37.  zauważa ponadto, że siedzibę Agencji zaprojektowano i zbudowano zgodnie ze standardami ekologicznymi systemu oceny oddziaływania budynków na środowisko BREEAM i opisuje się ją obecnie jako jeden z najbardziej zrównoważonych budynków w Polsce;

38.  odnotowuje, że według Agencji brexit nie pociągnie za sobą żadnego ryzyka finansowego, które mogłoby wpłynąć na jej działalność;

39.  podkreśla wkład agencji Frontex w uratowanie na morzu w 2015 r. ponad 250 tys. osób; z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie zdolności agencji w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych; zauważa jednak, że w dziedzinie tej nadal potrzebne są znaczne wysiłki;

40.  zwraca uwagę na istnienie szczegółowych celów i wskaźników skuteczności na wewnętrzny użytek w odniesieniu do wspólnych operacji; ubolewa, że owe cele i wskaźniki nie są publicznie dostępne oraz że w związku z tym w przypadku większości programów operacyjnych agencji Frontex brakuje celów ilościowych i konkretnych wartości docelowych w odniesieniu do wspólnych operacji; z zaniepokojeniem zauważa, że w połączeniu z niewystarczającą dokumentacją z państw współpracujących może to utrudniać ocenę ex post skuteczności wspólnych operacji w perspektywie długoterminowej; ubolewa, że w związku z tym trudno jest ocenić faktyczny wpływ wspólnych operacji; apeluje do agencji o dalsze ustalanie odpowiednich celów strategicznych w ramach prowadzonej przez nią działalności oraz o ustanowienie skutecznego i ukierunkowanego na rezultaty systemu monitorowania i sprawozdawczości, wyposażonego w odpowiednie i mierzalne kluczowe wskaźniki wykonania zadań;

o

o o

41.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2018 r.(14) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

7.2.2018

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2016

(2017/2164(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kostas Chrysogonos

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przyjmuje do wiadomości wnioski Trybunału Obrachunkowego, w których stwierdzono, że roczne sprawozdanie finansowe agencji rzetelnie przedstawia jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 r. i że jej transakcje są legalne i prawidłowe; podkreśla, że w 2016 r. w wyniku przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624(15)istotnie wzmocniono rolę oraz znacznie rozszerzono zakres działalności agencji, co wiązało się ze wzrostem środków budżetowych o 75% oraz zatrudnienia o 18%;

2.  zauważa, że na skutek nasilenia się zjawiska migracji do Unii w 2015 i 2016 r. agencja Frontex miała problemy z absorpcją dodatkowych funduszy unijnych przyznanych jej w ciągu 2016 r., co doprowadziło do poważnych trudności w przestrzeganiu zasad budżetowych i przepisów finansowych; podkreśla wysoki poziom anulowanych przeniesień z 2015 r. w tytule III (16%); w związku z tym zauważa, że ogólny wskaźnik wykorzystania środków budżetowych w 2015 r. wyniósł 95,3%; podkreśla, że pierwotnie agencja przeznaczyła 20 mln EUR ze swojego budżetu na 2016 r. na wydatki związane z punktami szybkiej rejestracji migrantów, ale w międzyczasie rozdysponowała na ten cel oraz na powiązane z nim wspólne działania operacyjne prawie 35 mln EUR; zwraca uwagę, że do października 2016 r. agencja finansowała krajowe operacje powrotowe, a Trybunał uznał, że stanowiły one nienależne płatności; zwraca się do agencji o znaczne usprawnienie planowania finansowego i kontroli oraz podniesienie zdolności w zakresie zarządzania budżetem;

3.  zwraca uwagę, że agencja miała kłopoty ze znalezieniem odpowiednich kandydatów o wymaganym profilu, a także odnotowuje jej wysiłki mające na celu zrównoważenie reprezentacji kwalifikujących się kandydatów pod względem geograficznym; niemniej jednak krytykuje nieprawidłową rekrutację 14 pracowników na czas określony w wysokiej grupie zaszeregowania w kategorii AST; zwraca się do agencji o ścisłe przestrzeganie regulaminu pracowniczego; w związku z tym zauważa, że regulamin pracowniczy daje niezbędną elastyczność pozwalającą na uwzględnianie warunków rynku pracy panujących w Unii podczas rekrutacji urzędników i innych pracowników w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb instytucji; podkreśla, że w latach 2016–2020 liczba pracowników agencji wzrośnie ponad dwukrotnie; ubolewa jednak, że podstawą zwiększania zatrudnienia nie była dogłębna analiza; zwraca się do agencji o lepsze uzasadnianie potrzeb w przyszłości w oparciu o dokładne i wiarygodne informacje oraz dane;

4.  podkreśla wkład agencji Frontex w uratowanie na morzu w 2015 r. ponad 250 tys. osób; z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie zdolności agencji w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych; zauważa jednak, że w dziedzinie tej nadal potrzebne są znaczne wysiłki;

5.  zwraca uwagę na istnienie szczegółowych celów i wskaźników skuteczności na wewnętrzny użytek w odniesieniu do wspólnych operacji; ubolewa, że owe cele i wskaźniki nie są publicznie dostępne oraz że w związku z tym w przypadku większości programów operacyjnych agencji Frontex brakuje celów ilościowych i konkretnych wartości docelowych w odniesieniu do wspólnych operacji; z zaniepokojeniem zauważa, że w połączeniu z niewystarczającą dokumentacją z państw współpracujących może to utrudniać ocenę ex post skuteczności wspólnych operacji w perspektywie długoterminowej; ubolewa, że w związku z tym trudno jest ocenić faktyczny wpływ wspólnych operacji; apeluje do agencji o dalsze ustalanie odpowiednich celów strategicznych w ramach prowadzonej przez nią działalności oraz o ustanowienie skutecznego i ukierunkowanego na rezultaty systemu monitorowania i sprawozdawczości, wyposażonego w odpowiednie i mierzalne kluczowe wskaźniki wykonania zadań; przypomina, że w rozporządzeniu (UE) 2016/1624 istotnie zmodyfikowano przepisy dotyczące informacji i komunikacji w ramach odpowiedzialności agencji Frontex wobec opinii publicznej oraz nałożono na agencję obowiązek większej przejrzystości działań; ubolewa, że Frontex nadal nie stosuje się w pełni do tych nowych przepisów, i wzywa agencję do ich bezzwłocznego wdrożenia;

6.  z zaniepokojeniem odnotowuje istotny brak równowagi płci w zarządzie agencji (93% a 7%); wzywa do korekty tego wskaźnika w przyszłości; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia równowagi płci przy nominowaniu członków zarządu agencji; wzywa agencję, by aktywnie przypominała państwom członkowskim o znaczeniu równowagi płci;

7.  zwraca uwagę, że od 2016 r. urzędnik ds. praw podstawowych otrzymał pięć nowych stanowisk, z których trzech jeszcze nie obsadzono; głęboko jednak ubolewa, że mimo wielokrotnych apeli Parlamentu i znaczącego ogólnego wzrostu liczby personelu agencji Frontex urzędnik ds. praw podstawowych wciąż nie posiada odpowiednich zasobów ludzkich i w związku z tym ma oczywiste trudności z należytym wykonywaniem zadań wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/1624; wzywa zatem agencję do udostępnienia swojemu urzędnikowi ds. praw podstawowych odpowiednich zasobów i personelu, zwłaszcza w celu opracowania mechanizmu zgłaszania skarg oraz dalszego rozwijania i wdrażania strategii agencji w zakresie monitorowania i zapewniania ochrony praw podstawowych.

INFORMACJE O PRZYJĘCIUW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

1.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

7

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 233.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 233.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.

(5)

Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 233.

(8)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 233.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.

(11)

Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Dz.U. C 12 z 13.1.2017, s. 27.

(14)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 863/2007, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności