Postup : 2017/2164(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0108/2018

Predkladané texty :

A8-0108/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.59

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0164

SPRÁVA     
PDF 669kWORD 68k
26.3.2018
PE 613.453v02-00 A8-0108/2018

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2016

(2017/2164(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2016

(2017/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len agentúra) za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0074/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 30,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES(5), a najmä na jeho článok 76,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0108/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2016

(2017/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len agentúra) za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0074/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie(10), a najmä na jeho článok 30,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES(11), a najmä na jeho článok 76,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0108/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2016

(2017/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0108/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti (PBB) a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 232 757 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 62,43 %; keďže v nadväznosti na migračnú krízu, ktorej čelila Únia, bol mandát agentúry v roku 2016 výrazne rozšírený;

C.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval celkový príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rok 2016 sumu 218 686 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 63,78 %;

D.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry za rok 2016 sú zákonné a riadne; keďže na pripomienky Dvora audítorov sa treba pozerať v kontexte výziev, ktorým agentúra v roku 2016 čelila;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2013, 2014 a 2015

1.  so znepokojením berie na vedomie množstvo nevyriešených otázok a nápravných opatrení v odpovedi na poznámky Dvora audítorov v rokoch 2013, 2014 a 2015, ktoré sa týkali výkazov dodávateľov na konci roka, dohôd o sídle, predbežných a následných overení výdavkov predložených spolupracujúcimi krajinami na základe dohôd o grante, rastúceho počtu dohôd o grante, potreby spresniť výpočet príspevkov krajín pridružených k Schengenskému dohovoru, vymáhania neoprávnených platieb od islandskej pobrežnej stráže, rizika dvojitého financovania Fondu pre vnútornú bezpečnosť; vyzýva agentúru, aby v roku 2018 čo najskôr dokončila nápravné opatrenia a informovala orgán udeľujúci absolutórium o ich vykonávaní;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

2.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov sa na základe predchádzajúceho zakladajúceho nariadenia agentúry, ktoré bolo v platnosti do 5. októbra 2016, financovali spoločné návratové operácie, ktoré vykonávali zúčastnené krajiny; poznamenáva, že vnútroštátne návratové operácie začali byť oprávnené na financovanie až v rámci nového zakladajúceho nariadenia; konštatuje však, že v období od januára do októbra 2016 agentúra financovala vnútroštátne návratové operácie v sume 3 600 000 EUR; konštatuje, že tieto platby sú neoprávnené;

3.  berie na vedomie odpoveď agentúry, že v roku 2016 vzhľadom na neprimeraný migračný tlak na členské štáty EÚ a po akčnom pláne Únie v oblasti návratu z októbra 2015, záveroch Európskej rady z 15. júna 2016 a 16. až 17. marca 2016 prijal výkonný riaditeľ agentúry rozhodnutie 2016/36, ktorým sa poskytol širší výklad modalít (spolu-)financovania spoločnej operácie návratu v tom rozsahu, aby aj národná operácia návratu vykonávaná len jedným členským štátom, ktorý čelí neprimeranému migračnému tlaku, bola (spolu-)financovaná z rozpočtu agentúry; ďalej uznáva, že rozpočtový orgán zmenil rozpočet na rok 2016 konkrétne na účel implementácie už uvedeného akčného plánu v oblasti návratu;

Rozpočet a finančné hospodárenie

4.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,90 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 66,07%, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zníženie o 3,40 %;

5.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov sa v rámci rozšíreného mandátu agentúry návratovým operáciám prikladá vysoká dôležitosť a v rozpočte na rok 2016 bola na ne vyčlenená suma 63 000 000 EUR; poznamenáva však, že do rozpočtu EÚ bola vrátená suma 23 000 000 EUR, t. j. 37,5 %, pretože sa uskutočnilo menej návratových operácií, ako sa plánovalo; poznamenáva, že k tejto situácii prispelo značné oneskorenie postupu verejného obstarávania v prípade rámcovej zmluvy vo výške 50 000 000 EUR na charterové lietadlo a súvisiacich služieb týkajúcich sa návratových operácií agentúry, a stále ju ovplyvňuje množstvo návratových operácií zabezpečovaných agentúrou; vyjadruje poľutovanie nad tým, že aj keď podľa plánu sa mal postup verejného obstarávania začať v marci 2016, do konca roka sa nezačal; berie na vedomie odpoveď agentúry, že výrazne zvýšila počet spoločných návratových letov (232 v roku 2016 oproti 66 v roku 2015); poznamenáva však, že 23 000 000 EUR sa nemohlo využiť najmä preto, že rámcová zmluva o prenajímaní lietadiel a súvisiacich službách na účel operácií návratu čelila oneskoreniam, ktoré vznikli znížením priority projektu v prospech úsilia vynakladaného na zabezpečenie logistickej podpory (trajektov a autobusov) na realizáciu vyhlásenia EÚ a Turecka; poznamenáva, že medzitým bolo uverejnené verejné obstarávanie na uzavretie rámcovej zmluvy na štyri roky, ale s nižším odhadovaným rozpočtom (20 000 000 EUR);

6.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov 22. decembra 2015 podpísali Komisia a agentúra, spolupríjemca a koordinátor troch ďalších spolupríjemcov – Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) – dohodu o grante vo výške 5 000 000 EUR týkajúcu sa regionálnej podpory pre riadenie migrácie v západnom Balkáne a Turecku zamerané na ochranu na trojročné obdobie začínajúce 1. januára 2016; poznamenáva však, že dohody o spolupráci s týmito tromi partnermi, ktoré boli vo výške 3 400 000 EUR, však boli podpísané až v období od augusta do novembra 2016; konštatuje, že v prípade dvoch dohôd rozpočtové záväzky, ktorými sa mali uvoľniť prostriedky pred prijatím právnych záväzkov, boli podpísané až v októbri a decembri 2016; poznamenáva okrem toho, že rozpočtové záväzky boli vo výške 1 200 000 EUR a týkali sa len platieb predbežného financovania; zdôrazňuje, že takýto postup je v rozpore s pravidlami o rozpočtovom hospodárení stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách a neskoré podpísanie dohôd spôsobilo neistotu operatívnej spolupráce medzi partnermi; berie na vedomie odpoveď agentúry, že na odôvodnenie skutočnosti, že právny záväzok pre všetkých troch partnerov projektu vznikol pred rozpočtovým záväzkom, ju agentúra riadne zaznamenala ako výnimku;

7.  uznáva, že agentúra v roku 2017 revidovala celý svoj finančný program s cieľom dosiahnuť zjednodušenie, prechod od grantov k zmluvám o poskytovaní služieb a zavedenie paušálnych sadzieb; vyzýva orgán, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní akčného plánu a dosiahnutých výsledkoch;

Záväzky a prenosy

8.  konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) dosiahla výšku 6 400 000 EUR (43 % viazaných rozpočtových prostriedkov) v porovnaní so sumou 3 200 000 EUR (38 %) v roku 2015, čiže bola vysoká; ďalej konštatuje, že prenosy v hlave III (operačné výdavky) tiež dosiahli vysokú mieru 67 300 000 EUR (37 %) v porovnaní so sumou 40 200 000 EUR (35 %) v roku 2015; konštatuje, že hlavným dôvodom sú zmluvy a operácie, ktorých platnosť presahuje koniec roka; vyzýva agentúru, aby zvážila zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov, ktoré by lepšie vyjadrovali neodvratné zdržania medzi zákonnými záväzkami, plnením zmlúv a operácií a súvisiacimi úhradami;

9.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov bola miera zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov z roku 2015 vysoká v prípade hlavy III (prevádzkové výdavky) a predstavovala 6 400 000 EUR, t. j. 16 % v dôsledku nadmerného odhadu nákladov z roku 2015, ktoré sa ešte mali refundovať zúčastneným krajinám v roku 2016; domnieva sa, že je potrebné získať presnejšie odhady nákladov a včasnejšie vykazovanie nákladov od spolupracujúcich krajín;

10.  poukazuje na skutočnosť, že prenosy môžu byť často čiastočne alebo úplne odôvodnené viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, ani nevyhnutne byť v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, a to najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Personálna politika

11.  konštatuje, že v pláne pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 197 dočasných pracovných miest (z 275 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), v porovnaní s počtom 149 pracovných miest v roku 2015; konštatuje, že agentúra okrem toho zamestnávala (ekvivalent plného pracovného času) 77 dočasne pridelených národných expertov, 83 zmluvných zamestnancov a 15 dočasných zamestnancov;

12.  s uznaním berie na vedomie, že vzhľadom na počet obsadených pracovných miest bolo dosiahnuté vyvážené zastúpenie mužov a žien, keďže pomer je 50 % žien a 50 % mužov; s poľutovaním konštatuje, že pokiaľ ide o vysoké funkcie, je pomer 15 % žien k 85 % mužov; vyzýva agentúru, aby v spolupráci s členskými štátmi zabezpečila vyrovnanejšie zastúpenie mužov a žien v správnej rade a vo vrcholovom manažmente;

13.  na základe informácií od agentúry poznamenáva, že s cieľom začať vykonávať nový a posilnený mandát bolo potrebné prijať dodatočných zamestnancov už v poslednom štvrťroku 2016; konštatuje, že podľa posúdenia potrieb bolo potrebných 50 pracovných miest, ale nie všetky postupy prijímania zamestnancov mohli byť ukončené do konca roka; konštatuje, že ku koncu roka 2016 agentúra zamestnávala 365 zamestnancov;

14.  poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov po predĺžení mandátu agentúry vzrastie počet jej zamestnancov viac než dvojnásobne z 365 v roku 2016 na 1 000 v roku 2020; okrem toho konštatuje, že plánované zvýšenie počtu zamestnancov si bude vyžadovať dodatočné kancelárske priestory; berie na vedomie odpoveď agentúry, že sa na začiatku roka 2017 obrátila na rozpočtový orgán a dostala povolenie na rozšírenie vo svojich súčasných priestoroch s cieľom zabezpečiť umiestnenie ďalších počtov zamestnancov; berie na vedomie, že dohoda o sídle nadobudla platnosť 1. novembra 2017;

15.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov má agentúra tradične problémy s hľadaním zamestnancov s požadovaným profilom, čiastočne pre opravný koeficient pre platy (66,7 %); vyzýva agentúru, aby zvážila možné opatrenia na zmiernenie a aby o svojich úvahách informovala orgán udeľujúci absolutórium;

16.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov sa v služobnom poriadku uvádza, že v prípade externého výberového konania je možné prijať dočasných zamestnancov len v platových triedach SC 1 až SC 2, AST 1 až AST 4 alebo AD 5 až AD 8; poznamenáva, že v roku 2016 agentúra prijala 14 zamestnancov do vyšších platových tried AST; zdôrazňuje, že prijatie zamestnancov v týchto platových triedach je nesprávne; berie na vedomie odpoveď agentúry, že dôvodom na zvýšenie piatich pracovných miest z triedy AST 4 na päť pracovných miest triedy AST 5 boli prevádzkové potreby poskytovania nepretržitej služby úradníkov; uznáva, že vzhľadom na úroveň zodpovedností v súvislosti s migračnými tokmi a bezpečnostnou výzvou na vonkajších hraniciach Únie musí byť agentúra schopná prilákať kvalifikovaných a skúsených uchádzačov s relevantnými predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami;

17.  berie na vedomie skutočnosť, že pracovníčka pre základné práva dostala od roku 2016 päť nových pracovných miest, pričom tri z nich nie sú obsadené; vyjadruje však hlboké poľutovanie nad tým, že napriek opakovaným výzvam Parlamentu a výraznému celkovému zvýšeniu počtu zamestnancov agentúry Frontex pracovníčke pre základné práva stále chýbajú primerané ľudské zdroje, čo jej jasne bráni v riadnom výkone úloh, ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) 2016/1624; preto naliehavo žiada agentúru, aby poskytla svojej pracovníčke pre základné práva primerané zdroje a zamestnancov, najmä na účely zriadenia mechanizmu riešenia sťažností a ďalšieho rozvoja a implementácie stratégie agentúry v oblasti monitorovania a zabezpečovania ochrany základných práv;  

18.  poznamenáva, že v roku 2016 sa agentúra nestretla so žiadnymi sťažnosťami, žalobami či inak zverejnenými prípadmi netransparentného prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

19.  konštatuje, že v roku 2016 bol priemerný počet práceneschopnosti zamestnancov agentúry 11,4 dňa, hoci agentúra do svojho výpočtu nezahrnula pracovníkov, ktorí nemali žiadnu práceneschopnosť; vyzýva agentúru, aby s lekárskou službou prediskutovala, ako znížiť neprítomnosť v práci z dôvodu práceneschopnosti;

20.  berie na vedomie odpoveď agentúry, že zamestnanci strávili v roku 2016 jeden deň činnosťami zameranými na pohodu na pracovisku; konštatuje, že agentúra prijala vnútornú politiku v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a prispieva k pohode zamestnancov tromi spôsobmi:

a)  nájom športových terénov na tímové športy a čiastočný príspevok na účasť zamestnancov na medzirezortných športových turnajoch;

b)  ako súčasť preventívnych opatrení v oblasti zdravia a bezpečnosti agentúra hradí časť nákladov na športové činnosti zamestnancov (do maximálnej výšky 45 EUR mesačne na zamestnanca);

c)  agentúra každoročne organizuje očkovanie proti sezónnej chrípke pre zamestnancov, ktorí majú záujem;

21.   konštatuje, že agentúra použila články 12 a 12a služobného poriadku, ako aj osobitné ustanovenia Kódexu správania všetkých osôb zúčastňujúcich sa na činnosti agentúry Frontex a Kódexu správania zamestnancov agentúry Frontex; poznamenáva, že v roku 2016 nebol zaznamenaný či preložený súdu žiadny prípad obťažovania;

22.  konštatuje, že agentúra má dve úradné vozidlá, ktoré sa môžu používať len na úradné účely, a že tieto vozidlá sa nepoužívajú na osobné účely;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

23.  konštatuje, že agentúra prijala 17. decembra 2015 stratégiu boja proti podvodom a akčný plán, v ktorých sa určujú štyri strategické ciele, pričom počas obdobia 2015 – 2018 sa má vykonať 22 opatrení; s uspokojením konštatuje, že viac ako 50 % stanovených opatrení bolo zavedených v roku 2016;

24.  berie na vedomie, že agentúra vypracovala návrh vnútorných predpisov týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík a v marci 2017 ich oznámila európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov; poznamenáva, že otázkou je, či zavedie interné pravidlá alebo prijme rozhodnutie, ktorým by sa vykonávali vzorové pravidlá Komisie po ich oznámení agentúram; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o prijatom rozhodnutí;

25.  konštatuje, že agentúra v odpovedi uviedla, že schválené zápisnice zo schôdzí správnej rady nesprístupňuje verejnosti a že tieto zápisnice nie sú k dispozícii ani po troch mesiacoch od dátumu schôdze; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o dôvodoch takéhoto rozhodnutia s ohľadom na politiku Únie zameranú na väčšiu transparentnosť svojich činností;

26.  konštatuje, že agentúra neodpovedala na to, či boli jej stretnutia s lobistami (t. j. osobami, ktoré oficiálne nezastupujú zainteresované strany agentúry, ale majú finančné alebo hospodárske záujmy vo vzťahu k jej operačným právomociam), ak sa konali, zaregistrované a zverejnené; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytla odpoveď;

27.  konštatuje, že v roku 2016 agentúra dostala 67 žiadostí o prístup k dokumentom, pričom agentúra poskytla úplný prístup v prípade 15 žiadostí, zatiaľ čo v prípade 38 žiadostí o prístup bolo vyhovené len čiastočne a v prípade ďalších 10 žiadostí bol prístup zamietnutý najmä z dôvodu „ochrany verejnej bezpečnosti“ a „ochrany súkromia a integrity jednotlivca“;

28.  poznamenáva, že štyri z týchto prípadov zamietnutia boli predmetom opakovanej žiadosti, výsledkom čoho boli dve potvrdenia predchádzajúceho odmietnutia prístupu, v prípade žiadosti bol umožnený čiastočný prístup a v prípade druhej bol udelený úplný prístup k dokumentom; konštatuje tiež, že jeden z prípadov zamietnutia bol postúpený európskemu ombudsmanovi; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o rozhodnutí ombudsmana a následných opatreniach;

Hlavné úspechy

29.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra identifikovala v roku 2016, konkrétne:

–  prijatie nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži (EÚ) 2016/1624, v ktorom sa vymedzuje jej rozšírený mandát;

–  pomoc pri 232 návratových operáciách (+ 251 % v porovnaní s pomocou v roku 2015) celkovo 10 698 osôb;

–  vykonanie prvého kroku v oblasti spoločnej metodiky posudzovania zraniteľnosti v januári 2017;

30.  uznáva, že nariadením o Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž sa otvorili nové možnosti spolupráce s inými agentúrami v súvislosti s funkciou pobrežnej stráže, ktorej výsledkom bola trojstranná pracovná dohoda medzi agentúrou Frontex, Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva (EFCA) a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA); ďalej konštatuje, že pokračovala úzka spolupráca s deviatimi agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV), spolupráca s Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) bola posilnená, pravidelné výmeny informácií s Európskym podporným úradom pre azyl (EASO) sa zjednodušili a v priebehu roka 2016 sa testovala dohoda o spolupráci s Europolom;

31.  konštatuje, že agentúra má spoločné kancelárie s Europolom a EASO v rámci osobitných regionálnych jednotiek Európskej únie v Taliansku a Grécku;

Vnútorná kontrola

32.  konštatuje, že ročná previerka systému vnútornej kontroly za rok 2016 poskytla vedeniu agentúry primeranú istotu, pokiaľ ide o úroveň súladu so všetkými vnútornými kontrolami; berie na vedomie, že v prípade ôsmich noriem vnútornej kontroly zistila, že existuje priestor na zlepšenie, a vypracovala stratégiu na riešenie týchto nedostatkov; agentúra na konci roka 2015 posúdila účinnosť svojho systému vnútornej kontroly; konštatuje ďalej, že podľa tohto posúdenia sa normy vnútornej kontroly vykonávali a fungovali; berie však na vedomie, že vzhľadom na podstatné navýšenie rozpočtu agentúry (finančné a ľudské zdroje) a rozšírenie úloh a zodpovedností, ktoré sú pridelené agentúre, si systém vnútornej kontroly vyžaduje v roku 2017 ďalšie zlepšenie; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o opatreniach, ktoré prijme s cieľom zlepšiť systém vnútornej kontroly;

Vnútorný audit

33.  konštatuje, že útvar pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil v roku 2016 audit týkajúci sa „schvaľovania údajov a zabezpečenia kvality analýzy rizík“, ktorého výsledkom boli štyri odporúčania označené ako „dôležité“; berie na vedomie, že agentúra vypracovala akčný plán na plnenie týchto odporúčaní; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní tohto akčného plánu;

34.  berie na vedomie závery útvaru pre vnútorný audit, že v roku 2016 neboli žiadne odporúčania označené ako „kritické“;

35.  s uspokojením konštatuje, že s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívne a ekologické pracovné miesta a ešte viac znížiť alebo kompenzovať emisie CO2 prijala agentúra novú politiku týkajúcu sa tlačiarní a tlačiarenských riešení, ktorá viedla k zníženiu spotreby papiera, vykonávala videokonferencie a zameriava sa na zlepšenie hospodárenia s vodou a energetickej efektívnosti, ako aj na zvýšenie miery recyklácie; v jedálni sa používajú biologicky rozložiteľné čistiace a dezinfekčné prostriedky, poskytujú ekologické metódy balenia a recyklovateľné poháre, taniere a príbory; jedlá podávané v jedálni sa pripravujú s využitím miestnych a sezónnych výrobkov, ako aj pochutín pochádzajúcich od ekologických poľnohospodárov;

36.  s uspokojením konštatuje, že agentúra sa zaviazala podporiť využívanie verejnej a ekologickej dopravy, keďže pomáha hradiť náklady na verejnú dopravu svojich zamestnancov;

37.  okrem toho konštatuje, že priestory agentúry boli navrhnuté a postavené podľa ekologických požiadaviek certifikácie BREEAM (Building Research Establishment of Environmental Assessment Method) a budova sa teraz označuje za jednu z najviac udržateľných budov v Poľsku;

38.  konštatuje, že agentúra nevidí žiadne finančné riziká ovplyvňujúce jej operácie z dôvodu brexitu;

39.  zdôrazňuje, že agentúra Frontex v roku 2015 prispela k záchrane viac ako 250 000 ľudí na mori; víta posilnenie pátracích a záchranných kapacít agentúry; konštatuje však, že v tomto smere sa ešte musí vyvinúť značné ďalšie úsilie;

40.  konštatuje, že existujú osobitné ciele a ukazovatele výkonnosti pre vnútornú potrebu spoločných operácií; vyjadruje poľutovanie, že nie sú verejné a že väčšina operačných programov agentúry Frontex preto nemá kvantitatívne ciele a konkrétne cieľové hodnoty pre spoločné operácie; so znepokojením konštatuje, že tento faktor spolu s tým, že spolupracujúce krajiny neposkytujú dostatočnú dokumentáciu, môže brániť pri hodnotení ex post týkajúcom sa účinnosti spoločných operácií v dlhodobom horizonte; vyjadruje poľutovanie nad tým, že je preto ťažké posúdiť skutočný dosah spoločných operácií; vyzýva agentúru, aby naďalej stanovovala príslušné strategické ciele pre svoje činnosti a zaviedla účinný systém monitorovania a vykazovania orientovaný na výsledky s relevantnými a merateľnými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti;

o

o o

41.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

7.2.2018

STANOVISKO VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2016

(2017/2164(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie závery Dvora audítorov, že účtovná závierka agentúry verne vyjadruje jej finančnú situáciu k 31. decembru 2016 a že jej operácie sú zákonné a riadne; zdôrazňuje, že v roku 2016 sa výrazne rozšírila úloha a činnosti agentúry Frontex so zvýšením rozpočtu o 75 % a zvýšením počtu zamestnancov o 18 % v nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624(15);

2.  konštatuje, že v dôsledku zvýšenej úrovne migrácie do Únie v rokoch 2015 a 2016 čelil Frontex problémom s absorpciou dodatočných finančných prostriedkov Únie poskytnutých v priebehu roka 2016, čo viedlo k značným problémom s dodržaním rozpočtových a finančných pravidiel; zdôrazňuje vysokú mieru zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov z roku 2015 v rámci hlavy III (16 %); v tejto súvislosti berie na vedomie celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 95,3 % v prípade rozpočtových prostriedkov na rok 2015; zdôrazňuje, že agentúra pôvodne pridelila 20 miliónov EUR zo svojho rozpočtu na rok 2016 na výdavky spojené s problémovými oblasťami (hotspotmi), ale medzičasom už na tento účel a súvisiace spoločné operačné činnosti zaviazala takmer 35 miliónov EUR; poukazuje na skutočnosť, že agentúra financovala národné návratové operácie až do októbra 2016 a že Dvor audítorov zastáva názor, že išlo o neoprávnené platby; žiada agentúru, aby výrazne zlepšila svoje spôsobilosti v oblasti finančného plánovania, kontroly a rozpočtového hospodárenia;

3.  berie na vedomie ťažkosti agentúry pri hľadaní vhodných uchádzačov s požadovaným profilom a úsilie agentúry o rovnováhu v zemepisnom rozložení náboru kvalifikovaných uchádzačov; kritizuje však neregulárne prijatie a zaradenie 14 dočasných zamestnancov do vysokých tried AST; žiada agentúru, aby vždy dôsledne dodržiavala služobný poriadok; v tejto súvislosti poznamenáva, že služobný poriadok poskytuje potrebnú flexibilitu na zohľadnenie prevládajúcich podmienok na trhu práce v Únii pri prijímaní úradníkov a iných zamestnancov s cieľom riešiť osobitné potreby inštitúcií Únie; zdôrazňuje, že počet zamestnancov agentúry sa v rokoch 2016 až 2020 viac ako zdvojnásobí; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že toto zvýšenie nevychádza z dôkladnej analýzy; vyzýva agentúru, aby v budúcnosti lepšie odôvodňovala svoje potreby na základe presných a overiteľných informácií a údajov;

4.  zdôrazňuje, že agentúra Frontex v roku 2015 prispela k záchrane viac ako 250 000 ľudí na mori; víta posilnenie pátracích a záchranných kapacít agentúry; konštatuje však, že v tomto smere sa ešte musí vyvinúť značné ďalšie úsilie;

5.  konštatuje, že existujú osobitné ciele a ukazovatele výkonnosti pre vnútornú potrebu spoločných operácií; vyjadruje poľutovanie, že nie sú verejné a že väčšina operačných programov agentúry Frontex preto nemá kvantitatívne ciele a konkrétne cieľové hodnoty pre spoločné operácie; so znepokojením konštatuje, že tento faktor spolu s tým, že spolupracujúce krajiny neposkytujú dostatočnú dokumentáciu, môže brániť pri hodnotení ex post týkajúcom sa účinnosti spoločných operácií v dlhodobom horizonte; vyjadruje poľutovanie nad tým, že je preto ťažké posúdiť skutočný dosah spoločných operácií; vyzýva agentúru, aby naďalej stanovovala príslušné strategické ciele pre svoje činnosti a zaviedla účinný systém monitorovania a vykazovania orientovaný na výsledky s relevantnými a merateľnými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti; pripomína, že ustanovenia o informáciách a komunikácii, ktoré sú súčasťou zodpovednosti agentúry Frontex vo vzťahu k verejnosti, boli nariadením (EÚ) 2016/1624 výrazne upravené a vyžadujú, aby bola agentúra Frontex transparentnejšia, čo sa týka jej činností; vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra Frontex ešte stále nedodržiava tieto nové pravidlá v plnej miere, a žiada ju, aby ich bezodkladne vykonala;

6.  so znepokojením berie na vedomie výraznú rodovú nerovnováhu v zložení riadiacej rady agentúry v pomere 93 % k 7 %; naliehavo žiada o úpravu tohto ukazovateľa v budúcnosti; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vyvážené zastúpenie mužov a žien pri vymenúvaní svojich členov riadiacej rady agentúry; vyzýva agentúru, aby členským štátom aktívne pripomínala význam vyváženého zastúpenia mužov a žien;

7.  berie na vedomie skutočnosť, že pracovníčka pre základné práva dostala od roku 2016 päť nových pracovných miest, pričom tri z nich nie sú obsadené; vyjadruje však hlboké poľutovanie nad tým, že napriek opakovaným výzvam Parlamentu a výraznému celkovému zvýšeniu počtu zamestnancov agentúry Frontex pracovníčke pre základné práva stále chýbajú primerané ľudské zdroje, čo jej jasne bráni v riadnom výkone úloh, ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) 2016/1624; preto naliehavo žiada agentúru, aby poskytla svojej pracovníčke pre základné práva primerané zdroje a zamestnancov, najmä na účely zriadenia mechanizmu riešenia sťažností a ďalšieho rozvoja a implementácie stratégie agentúry v oblasti monitorovania a zabezpečovania ochrany základných práv.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

7

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 233.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 233.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 233.

(8)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 233.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 12, 13.1.2017, s. 27.

(14)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

Posledná úprava: 12. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia