Förfarande : 2017/2164(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0108/2018

Ingivna texter :

A8-0108/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.59

Antagna texter :

P8_TA(2018)0164

BETÄNKANDE     
PDF 330kWORD 66k
26.3.2018
PE 613.453v02-00 A8-0108/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016

(2017/2164(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016

(2017/2164(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2016 med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser(4), särskilt artikel 30,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG(5), särskilt artikel 76,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0108/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016

(2017/2164(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2016 med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(8) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser(10), särskilt artikel 30,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG(11), särskilt artikel 76,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0108/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2016

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016

(2017/2164(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0108/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns (nedan kallad byrån) sammanställning över inkomster och utgifter(13) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2016 till 232 757 000 EUR, vilket är en ökning med 62,43 % jämfört med 2015. Med anledning av den migrationskris som unionen ställdes inför utvidgades byråns uppdrag avsevärt år 2016.

C.  Enligt byråns redovisning uppgick unionens totala bidrag till byråns budget för 2016 till 218 686 000 EUR, vilket utgör en ökning med 63,78 % jämfört med 2015.

D.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2016 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att de transaktioner som ligger till grund för byråns räkenskaper för budgetåret 2016 är lagliga och korrekta. Kommentarerna från revisionsrätten bör läsas mot bakgrund av de utmaningar som byrån ställdes inför under 2016.

Uppföljning av ansvarsfriheten för 2013, 2014 och 2015

1.  Europaparlamentet noterar med oro antalet utestående frågor och korrigerande åtgärder mot bakgrund av revisionsrättens kommentarer för 2013, 2014 och 2015 med anknytning till leverantörernas uppgifter vid bokslutet, överenskommelsen om ett huvudkontor, förhands- och efterhandskontrollerna av utgifter som samarbetsländer begär ersättning för enligt bidragsöverenskommelserna, det ökande antalet bidragsöverenskommelser, behovet av att finjustera beräkningen av bidrag från länder som deltar i Schengensamarbetet, återkrav av felaktiga betalningar från den isländska kustbevakningen och risken för dubbelfinansiering från Fonden för inre säkerhet. Parlamentet uppmanar byrån att vidta korrigerande åtgärder snarast möjligt under 2018 och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dem.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

2.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att byråns tidigare inrättandeförordning, som var i kraft till den 5 oktober 2016, innehöll bestämmelser om finansiering av gemensamma återvändandeinsatser som genomfördes av deltagande länder. Parlamentet noterar att nationella återvändandeinsatser blev stödberättigande först i och med den nya inrättandeförordningen. Parlamentet konstaterar emellertid att byrån under perioden januari till oktober 2016 finansierade nationella återvändandeinsatser till ett belopp av 3 600 000 EUR. Parlamentet konstaterar att dessa betalningar är oriktiga.

3.  Europaparlamentet noterar att byrån i sitt svar angav att byråns verkställande direktör, med tanke på det oproportionerliga migrationstrycket på medlemsstaterna under 2016 och efter EU:s handlingsplan för återvändande från oktober 2015 samt Europeiska rådets slutsatser från den 15 juni 2015 och den 16–17 mars 2016, antog beslut 2016/36. Parlamentet noterar att detta beslut gav en vidare tolkning av formerna för (sam)finansiering av gemensamma återsändandeinsatser och innebar att även nationella återsändandeinsatser som utförs av en enda medlemsstat som står inför ett oproportionerligt migrationstryck skulle (sam)finansieras av byråns budget. Parlamentet konstaterar vidare att budgetmyndigheten hade ändrat budgeten för 2016 i det särskilda syftet att genomföra handlingsplanen för återvändande.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 97,90 %. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 66,07 %, vilket är en minskning med 3,40 % jämfört med 2015.

5.  Europaparlamentet noterar mot bakgrund av revisionsrättens rapport att byråns utvidgade uppdrag innebär att återvändandeinsatser tillmäts stor betydelse och att 63 000 000 EUR hade anslagits till sådana insatser i byråns budget för 2016. Parlamentet noterar emellertid att 23 000 000 EUR eller 37,5 % betalades tillbaka till EU-budgeten eftersom färre återvändandeinsatser än planerat genomfördes. Parlamentet konstaterar att den kraftiga förseningen av upphandlingsförfarandet för ett ramavtal på 50 000 000 EUR för att chartra flygplan med tillhörande tjänster för byråns återvändandeinsatser bidrog till denna situation och fortsätter att påverka det antal återvändandeinsatser som byrån organiserar. Parlamentet beklagar att upphandlingsförfarandet, som enligt planerna skulle ha inletts i mars 2016, inte hade kommit igång vid årets slut. Parlamentet konstaterar utifrån byråns svar att den hade ökat antalet gemensamma återsändandeflygningar kraftigt (232 flygningar gjordes under 2016, jämfört med 66 under 2015). Parlamentet noterar dock att dessa 23 000 000 EUR inte kunde användas och att detta främst berodde på att ramkontraktet för chartring av flygplan och tillhörande tjänster för återsändandeinsatser blev försenat, till följd av att projektet nedprioriterades till förmån för de ansträngningar som gjordes för att ge logistiskt stöd (färjor och bussar) i samband med genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet. Parlamentet noterar att ett upphandlingsförfarande för att upprätta ett fyraårigt ramavtal har offentliggjorts under tiden, men med en lägre uppskattad budget (20 000 000 EUR).

6.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att kommissionen och byrån, medstödmottagare och samordnare för tre andra medstödmottagare – Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), Internationella organisationen för migration (IOM) och FN: s flyktingkommissariat (UNHCR) – den 22 december 2015 undertecknade en bidragsöverenskommelse på 5 500 000 EUR om regionalt stöd till skyddsinriktad migrationsförvaltning på västra Balkan och i Turkiet under en treårsperiod med start den 1 januari 2016. Parlamentet konstaterar dock att samarbetsavtal med de tre partnerna på 3 400 000 EUR inte ingicks förrän mellan augusti och november 2016. Parlamentet noterar att när det gäller två av avtalen ingicks budgetåtagandena, som skulle ha frigjort medlen innan de rättsliga åtagandena ingicks, först i oktober respektive december 2016. Parlamentet noterar dessutom att budgetåtagandena uppgick till 1 200 000 EUR, vilket endast täckte betalningarna av förfinansieringen. Parlamentet betonar att ett sådant förfarande strider mot budgetförordningens regler för budgetförvaltning, och det faktum att avtalen undertecknades sent skapade osäkerhet i det operativa samarbetet mellan olika partner. Parlamentet konstaterar utifrån byråns svar att byrån, för att dokumentera det faktum att det rättsliga åtagandet gjordes för alla tre projektpartner före budgetåtagandet, dokumenterade detta i vederbörlig ordning som ett undantag.

7.  Europaparlamentet konstaterar att byrån reviderar hela sitt finansieringssystem under 2017, med målet att förenkla systemet, byta från bidrag till tjänsteavtal och införa fasta ersättningar. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av det nya systemet och de resultat som uppnåtts.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

8.  Europaparlamentet noterar att andelen överföringar av gjorda åtaganden inom avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 6 400 000 EUR (43 % av åtagandena), jämfört med 3 200 000 EUR (38 %) år 2015, vilket är en hög andel. Parlamentet noterar vidare att överföringarna inom avdelning III (driftsutgifter) också var stora och uppgick till 67 300 000 EUR (37 %), jämfört med 40 200 000 EUR (35 %) år 2015. Parlamentet noterar att huvudskälet till detta är kontrakt och insatser som sträckte sig längre än till årets slut. Parlamentet uppmanar byrån att överväga att införa differentierade budgetanslag som bättre speglar den oundvikliga tidsfördröjningen mellan rättsliga åtaganden, kontraktsgenomförande och insatser och de åtföljande betalningarna.

9.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att andelen överförda anslag från 2015 som förfallit var hög för avdelning III (driftsutgifter), 6 400 000 EUR eller 16 %, på grund av att man hade överskattat kostnader för 2015 som alltjämt måste betalas tillbaka till deltagande länder 2016. Parlamentet anser att man behöver få exaktare kostnadsberäkningar och mer aktuell kostnadsrapportering från samarbetsländer.

10.  Europaparlamentet påpekar att överföringar ofta är delvis eller helt och hållet motiverade av att byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om de planeras i förväg och om revisionsrätten informeras.

Personalpolitik

11.  Europaparlamentet noterar enligt byråns tjänsteförteckning att 197 tillfälliga tjänster (av 275 tillåtna tjänster enligt unionens budget) var tillsatta den 31 december 2016, jämfört med 149 år 2015. Parlamentet noterar även att byrån sysselsatte 77 utstationerade nationella experter, 83 kontraktsanställda och 15 tillfälligt anställda (i heltidsekvivalenter).

12.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att könsbalans har uppnåtts eftersom fördelningen, när det gäller samtliga tillsatta tjänster, är 50 % kvinnor och 50 % män. Parlamentet beklagar å andra sidan att när det gäller högre befattningar är andelen kvinnor enbart 15 % jämfört med 85 % för män. Parlamentet uppmanar byrån att, i samarbete med medlemsstaterna, förbättra könsbalansen i styrelsen och på högre ledningsnivå.

13.  Europaparlamentet noterar att det enligt byrån var nödvändigt att rekrytera ytterligare personal redan under sista kvartalet 2016 för att inleda genomförandet av det nya och utvidgade uppdraget. Parlamentet noterar att 50 tjänster identifierades i en behovsbedömning, men att inte alla anställningsförfaranden kunde slutföras innan årets slut. Parlamentet noterar att byråns personalstyrka uppgick till totalt 365 personer i slutet av 2016.

14.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att personalen, till följd av utvidgningen av byråns uppdrag, kommer mer än att fördubblas, från 365 år 2016 till 1 000 år 2020. Parlamentet noterar vidare att den planerade personalökningen kommer att kräva ytterligare kontorsutrymme. Parlamentet noterar att byrån i sitt svar angav att den redan i början av 2017 hade kontaktat budgetmyndigheten och fått klartecken för en utökning av kontorslokalerna för att få tillräckligt utrymme för det extra antalet medarbetare. Parlamentet noterar att avtalet om säte trädde i kraft den 1 november 2017.

15.  Europaparlamentet noterar att byrån enligt revisionsrättens rapport vanligtvis har svårt att hitta personal med rätt profil, delvis på grund av lönekorrigeringskoefficienten (66,7 %). Parlamentet uppmanar byrån att överväga möjliga mildrande åtgärder och att rapportera om dessa överväganden till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

16.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att tillfälligt anställda enligt tjänsteföreskrifterna enbart ska anställas i lönegraderna SC 1–SC 2, AST 1–AST 4 eller AD 5–AD 8 vid ett externt urvalsförfarande. Parlamentet noterar att byrån under 2016 anställde 14 personer i högre AST-lönegrader. Parlamentet betonar att anställningarna i dessa lönegrader är oriktiga. Parlamentet noterar att byrån i sitt svar angav att uppgraderingen av fem AST 4-tjänster till fem AST 5-tjänster motiverades av verksamhetsbehovet att ha jourhavande personal dygnet runt. Parlamentet konstaterar med tanke på ansvarsnivån när det gäller migrationsflödena och de säkerhetsmässiga utmaningarna vid unionens yttre gränser att byrån var tvungen att locka till sig kvalificerade och erfarna sökande med relevant tidigare arbetserfarenhet.

17.  Europaparlamentet noterar att ombudet för grundläggande rättigheter har fått 5 nya tjänster sedan 2016, varav tre var lediga. Parlamentet beklagar dock djupt att ombudet för grundläggande rättigheter, trots upprepade krav från parlamentet och en betydande övergripande personalökning för Frontex, fortfarande inte har tillräckliga personalresurser och därför klart hindras från att på ett korrekt sätt utföra de uppgifter som hon tilldelas genom förordning (EU) 2016/1624. Parlamentet uppmanar därför byrån att ge sitt ombud för grundläggande rättigheter adekvata resurser och personal, i synnerhet för att inrätta en mekanism för klagomål och för att vidareutveckla och genomföra byråns strategi för att övervaka och garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna.

18.  Europaparlamentet noterar att byrån inte har mottagit några klagomål, varit part i några rättstvister eller i övrigt rapporterat fall av icke-transparent anställning eller uppsägning av personal under 2016.

19.  Europaparlamentet noterar att den genomsnittliga sjukledigheten för byråns personal under 2016 var 11,4 dagar, fastän byrån inte inbegrep personal som inte varit frånvarande någon dag på grund av sjukledighet i beräkningen. Parlamentet uppmanar byrån att samråda med hälsovårdstjänsten om hur de ska minska frånvaron på grund av sjukledighet.

20.  Europaparlamentet noterar att personalen enligt byråns svar ägnade en dag åt friskvårdsaktiviteter under 2016. Parlamentet noterar att byrån har en intern arbetsmiljöpolicy och bidrar till personalens välbefinnande på följande tre sätt:

a)  Hyra av idrottsplatser för lagsport och delfinansiering av personalens deltagande i idrottsturneringar för myndigheter.

b)  Som en del av förebyggande åtgärder inom ramen för arbetsmiljö ersätter byrån en andel av kostnaderna för idrottsaktiviteter som personalen deltar i (upp till ett tak på 45 euro per månad och anställd).

c)  Varje år ordnar byrån vaccination mot säsongsinfluensa för de anställda som vill vaccinera sig.

21.   Europaparlamentet noterar att byrån tillämpade artiklarna 12 och 12a i tjänsteföreskrifterna och de specifika bestämmelserna i uppförandekoden för alla personer som deltar i Frontex verksamhet och uppförandekoden för Frontex personal. Parlamentet konstaterar att inga fall av trakasserier rapporterades eller togs till domstol under 2016.

22.  Europaparlamentet noterar att byråns kontor har två officiella fordon som enbart får användas i tjänsten och inte för personliga ändamål.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

23.  Europaparlamentet noterar att byrån antog en strategi och handlingsplan för bedrägeribekämpning den 17 december 2015, där fyra strategiska mål med 22 åtgärder som ska genomföras under perioden 2015–2018 fastställs. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att över 50 % av de fastställda åtgärderna genomfördes under 2016.

24.  Europaparlamentet noterar att byrån utarbetade utkast till interna regler om visselblåsning och underrättade Europeiska datatillsynsmannen om dem i mars 2017. Parlamentet konstaterar att frågan är om de interna reglerna ska genomföras eller om beslut ska fattas om att genomföra kommissionens standardregler när byråerna har meddelats om dem. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om det beslut som fattas.

25.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har svarat att den inte gör de godkända protokollen från styrelsens sammanträden tillgängliga för allmänheten, och att dessa protokoll inte ens finns tillgängliga tre månader efter sammanträdesdatumet. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om orsakerna till ett sådant beslut, mot bakgrund av unionens strategi för större insyn i dess verksamhet.

26.  Europaparlamentet konstaterar att byrån inte svarade på om sammanträden med lobbyister (dvs. personer som inte officiellt representerar byråns intressenter, men har något materiellt eller ekonomiskt intresse i förhållande till dess operativa uppdrag), om sådana sammanträden har ägt rum, har registrerats och offentliggjorts. Parlamentet uppmanar byrån att svara den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

27.  Europaparlamentet noterar att byrån 2016 mottog 67 ansökningar om tillgång till handlingar och att byrån beviljade fullständig tillgång för 15 ansökningar, men enbart delvis tillgång för 38 ansökningar och att 10 ansökningar avslogs, främst med hänvisning till ”skydd av allmän säkerhet” och ”skydd för den enskildes privatliv och integritet”.

28.  Europaparlamentet noterar att fyra av avslagen var föremål för en bekräftande ansökan som ledde till två godkännanden av tidigare nekad tillgång, till att tillgång beviljades delvis för en ansökan och till att fullständig tillgång till handlingar beviljades för en ansökan. Parlamentet noterar även att ett av avslagen lämnades till Europeiska ombudsmannen. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om ombudsmannens beslut och det efterföljande förfarandet.

Huvudsakliga resultat

29.  Europaparlamentet välkomnar de tre huvudsakliga framsteg som identifierats av byrån under 2016, närmare bestämt

–  antagandet av förordning (EU) 2016/1624 om en europeisk gräns- och kustbevakning som fastställer det utvidgade uppdraget,

–  stödet till 232 återvändandeinsatser (+251 % jämfört med 2015) inom ramen för vilka totalt 10 698 personer återsändes, och

–  lanseringen av det första steget i den gemensamma metoden för sårbarhetsanalyser i januari 2017.

30.  Europaparlamentet konstaterar att förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakningsbyrå gav nya samarbetsmöjligheter med andra organ när det gäller kustbevakning, vilket ledde till ett trepartssamarbetsavtal mellan Frontex, Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) och Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa). Parlamentet noterar vidare att det nära samarbetet med de nio byråerna och organen för rättsliga och inrikes frågor fortsatte, att samarbetet med Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) stärktes, att det regelbundna utbytet med Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) underlättades och att ett samarbetsavtal med Europol testades under 2016.

31.  Europaparlamentet noterar att byrån delar kontor med Europol och Easo inom ramen för Europeiska unionens regionala insatsstyrkor i Italien och Grekland.

Internkontroll

32.  Europaparlamentet noterar att den årliga översynen av systemet för intern kontroll 2016 gav rimliga garantier om byråns förvaltning när det gäller efterlevnaden av alla interna kontroller. Parlamentet konstaterar att utrymme för förbättringar identifierades inom ramen för åtta normer för intern kontroll och att en strategi utformades för att åtgärda bristerna. Parlamentet noterar att byrån i slutet av 2015 gjorde en bedömning av det interna kontrollsystemets effektivitet. Parlamentet noterar även att bedömningen visade att normerna för intern kontroll genomförts och fungerade. Parlamentet noterar dock, med tanke på att byråns budgetanslag har ökat betydligt (ekonomiska och mänskliga resurser) och att byrån har getts fler uppgifter och ansvarsområden, att systemet för intern kontroll måste förbättras ytterligare under 2017. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera om de åtgärder som vidtagits för att förbättra systemet för intern kontroll till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

Internrevision

33.  Europaparlamentet noterar att tjänsten för internrevision (IAS) år 2016 utförde en revision av datavalidering och kvalitetssäkring för riskanalys, som resulterade i fyra rekommendationer som klassades som viktiga. Parlamentet är medvetet om att byrån utarbetade en handlingsplan för att följa rekommendationerna. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av handlingsplanen.

34.  Europaparlamentet noterar IAS slutsatser att inga rekommendationer klassade som kritiska utfärdades under 2016.

35.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån, för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats och för att ytterligare minska eller kompensera för koldioxidutsläpp, har en ny policy för skrivar- och utskriftslösningar som har minskat pappersförbrukningen, har infört videokonferenser och har som mål att förbättra vatten- och energieffektiviteten samt att öka återvinningen. Parlamentet noterar att biologiskt nedbrytbart rengörings- och desinfektionsmedel används och att miljövänliga förpackningsmetoder för att ta med mat samt återvinningsbara koppar, tallrikar och bestick erbjuds i matsalen. Parlamentet noterar även att de måltider som serveras i matsalen tillagas med lokalt producerade säsongsprodukter och ingredienser från ekologiska jordbruk.

36.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån är angelägen om att främja användningen av miljövänlig kollektivtrafik, med tanke på att byrån bidrar till att täcka personalens kollektivtrafikskostnader.

37.  Europaparlamentet noterar vidare att byråns lokaler har utformats och byggts i enlighet med ekokraven för certifieringen Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) och nu beskrivs som en av de mest hållbara byggnaderna i Polen.

38.  Europaparlamentet noterar att byrån inte bedömer att några finansiella risker till följd av brexit kommer att påverka dess verksamhet.

39.  Europaparlamentet betonar Frontex medverkan i räddningen av mer än 250 000 personer till sjöss under 2015. Parlamentet välkomnar byråns utökade sök- och räddningskapacitet, men noterar dock att betydande insatser fortfarande måste göras i denna riktning.

40.  Europaparlamentet noterar att det finns särskilda mål och resultatindikatorer för internt bruk för gemensamma åtgärder. Parlamentet beklagar att dessa inte är offentliga och att de flesta av Frontex operativa program därför saknar kvantitativa mål och särskilda målvärden för de gemensamma åtgärderna. Parlamentet noterar med oro att detta, tillsammans med otillräcklig dokumentation från samarbetande länder, kan hämma efterhandsutvärderingen av de gemensamma åtgärdernas ändamålsenlighet på lång sikt. Parlamentet beklagar att det därför är svårt att bedöma de gemensamma åtgärdernas faktiska effekt. Parlamentet uppmanar vidare byrån att fastställa relevanta strategiska mål för verksamheterna och inrätta ett ändamålsenligt (resultatinriktat) system för övervakning och rapportering med relevanta och mätbara centrala resultatindikatorer.

o

o o

41.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

7.2.2018

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016

(2017/2164(DEC))

Föredragande av yttrande: Kostas Chrysogonos

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens slutsatser att byråns årsredovisning ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta. Parlamentet betonar att Frontex roll och uppgifter avsevärt utökades 2016, med en budgetökning på 75 % och en ökning av personalstyrkan på 18 % till följd av antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624(15).

2.  Europaparlamentet konstaterar att Frontex till följd av den ökade migrationen till unionen under 2015 och 2016 har haft problem med att utnyttja ytterligare unionsfinansiering som beviljats under 2016, vilket har lett till stora problem med att uppfylla budgetmässiga och finansiella bestämmelser. Parlamentet betonar den stora andelen förfallna överföringar från 2015 för avdelning III (16 %). Parlamentet noterar i detta sammanhang det totala budgetgenomförandet på 95,3 % för anslagen för 2015. Parlamentet understryker att Frontex ursprungligen anslog 20 miljoner EUR från sin budget för 2016 för utgifter för ”hotspots”, men att byrån under tiden redan har ingått åtaganden för nästan 35 miljoner EUR för detta ändamål och därtill kopplade gemensamma operativa insatser. Parlamentet påpekar att byrån finansierade nationella återvändandeinsatser fram till oktober 2016, och att revisionsrätten anser att detta utgjorde oriktiga betalningar. Parlamentet uppmanar byrån att avsevärt förbättra sin budgetplanerings-, kontroll- och budgetförvaltningskapacitet.

3.  Europaparlamentet noterar att byrån hade svårt att hitta lämpliga kandidater med nödvändiga kvalifikationer och byråns ansträngningar för att nå balans mellan den geografiska fördelningen av rekryteringen av kvalificerade kandidater. Parlamentet kritiserar dock den oriktiga rekryteringen av 14 tillfälligt anställda i högre AST-lönegrader. Parlamentet uppmanar byrån att strikt följa tjänsteföreskrifterna i alla lägen. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att tjänsteföreskrifterna erbjuder den flexibilitet som krävs för att de förhållanden som råder på arbetsmarknaden i unionen ska kunna beaktas vid rekryteringen av tjänstemän och andra anställda i syfte att tillgodose institutionernas specifika behov. Parlamentet betonar att byråns personal kommer att mer än fördubblas från år 2016 till 2020. Parlamentet beklagar emellertid att denna ökning inte baseras på en grundlig analys. Parlamentet uppmanar byrån att bättre motivera sina behov i framtiden på grundval av exakta och kontrollerbara uppgifter och data.

4.  Europaparlamentet betonar Frontex medverkan i räddningen av mer än 250 000 personer till sjöss under 2015. Parlamentet välkomnar byråns utökade sök- och räddningskapacitet, men noterar dock att betydande insatser fortfarande måste göras i denna riktning.

5.  Europaparlamentet noterar att det finns särskilda mål och resultatindikatorer för internt bruk för gemensamma åtgärder. Parlamentet beklagar att dessa inte är offentliga och att de flesta av Frontex operativa program därför saknar kvantitativa mål och särskilda målvärden för de gemensamma åtgärderna. Parlamentet noterar med oro att detta, tillsammans med otillräcklig dokumentation från samarbetande länder, kan hämma efterhandsutvärderingen av de gemensamma åtgärdernas ändamålsenlighet på lång sikt. Parlamentet beklagar att det därför är svårt att bedöma de gemensamma åtgärdernas faktiska effekt. Parlamentet uppmanar vidare byrån att fastställa relevanta strategiska mål för verksamheterna och inrätta ett ändamålsenligt (resultatinriktat) system för övervakning och rapportering med relevanta och mätbara centrala resultatindikatorer. Parlamentet påminner om att bestämmelserna om information och kommunikation som utgör en del av Frontex ansvarsskyldighet gentemot allmänheten ändrades betydligt i förordning (EU) 2016/1624 och kräver att Frontex ska vara mer transparent i fråga om sin verksamhet. Parlamentet beklagar att Frontex fortfarande inte helt lever upp till dessa nya bestämmelser och uppmanar Frontex att genomföra dem utan dröjsmål.

6.  Europaparlamentet konstaterar bekymrat den betydande obalansen (93 % respektive 7%) mellan könen i byråns styrelse. Parlamentet kräver en korrigering av denna indikator. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa jämställdhet mellan könen när de utser sina ledamöter till byråns styrelse. Parlamentet uppmanar byrån att proaktivt påminna medlemsstaterna om vikten av en jämn könsfördelning.

7.  Europaparlamentet noterar att ombudet för grundläggande rättigheter har fått 5 nya tjänster sedan 2016, varav tre var lediga. Parlamentet beklagar dock djupt att ombudet för grundläggande rättigheter, trots upprepade krav från parlamentet och en betydande övergripande personalökning för Frontex, fortfarande inte har tillräckliga personalresurser och därför klart hindras från att på ett korrekt sätt utföra de uppgifter som hon tilldelas genom förordning (EU) 2016/1624. Parlamentet uppmanar därför byrån att ge sitt ombud för grundläggande rättigheter adekvata resurser och personal, i synnerhet för att inrätta en mekanism för klagomål och för att vidareutveckla och genomföra byråns strategi för att övervaka och garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

1.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

7

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 233.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 233.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)

EUT L 251, 16.9.2016, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 233.

(8)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 233.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.

(11)

EUT L 251, 16.9.2016, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 12, 13.1.2017, s. 27.

(14)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy