Процедура : 2016/0367(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0110/2018

Внесени текстове :

A8-0110/2018

Разисквания :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0108

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 664kWORD 48k
26.3.2018
PE 616.851v02-00 A8-0110/2018

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна

(15467/2016 – C8‑0327/2017 – 2016/0367(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Франсиско Хосе Милян Мон

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна

(15467/2016 – C8‑0327/2017 – 2016/0367(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15467/2016),

–  като взе предвид проекта на рамково споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна (09776/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 37 от Договора за Европейския съюз и съгласно член 207, член 212, параграф 1, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0327/2017),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от …(1) относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0110/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Австралийския съюз.

(1)

  Приети текстове от тази дата. P8_(0000)0000.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на Рамковото споразумение между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна

Позовавания

15467/2016 – C8-0327/2017 – JOIN(2016)0051 – 2016/0367(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

27.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

5.10.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

5.10.2017

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

INTA

23.1.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Francisco José Millán Mon

5.10.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

19.3.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Дата на внасяне

26.3.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

3

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 13 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност