Postup : 2017/2178(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0111/2018

Předložené texty :

A8-0111/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.52

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0157

ZPRÁVA     
PDF 676kWORD 73k
26.3.2018
PE 613.476v02-00 A8-0111/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016

(2017/2178(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016

(2017/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva(4), a zejména na článek 33 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady(5) (EU, Euratom) č. 966/2012, a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0111/2018),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016

(2017/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva(9), a zejména na článek 33 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady(10) (EU, Euratom) č. 966/2012, a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0111/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016

(2017/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0111/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti a uplatňováním koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(11) činil konečný rozpočet Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura“) na rozpočtový rok 2016 celkem 82 267 949 EUR, což v porovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 21,77 % v důsledku nového zadávacího řízení na vízový informační systém a na systém pro porovnávání biometrických prvků; vzhledem k tomu, že se rozpočet agentury odvíjí zejména od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých bezpečnostních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za roky 2013 a 2015

1.  se znepokojením konstatuje řadu nevyřešených otázek a probíhajících nápravných opatření v reakci na připomínky Účetního dvora z let 2013 a 2015 týkajících se rámcové smlouvy na poskytování služeb a vztahu mezi agenturou a zeměmi přidruženými k Schengenu; naléhavě vyzývá agenturu, aby bez odkladu přijala nápravná opatření;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

2.  s politováním konstatuje, že agentura v roce 2016 získala a přijala dodávky ve výši 2 800 000 EUR, aniž by na ně měla rozpočet a právní závazky (smlouvy); konstatuje, že tyto závazky právního charakteru byly uzavřeny se zpětnou působností, aby se nákupy legalizovaly; kromě jiného konstatuje, že podle tvrzení agentury byly nákupy provedeny tímto způsobem, aby byly uspokojeny naléhavé provozní požadavky, a také v reakci na rychle rostoucí potřeby v oblasti úložišť požadované členskými státy; vyzývá agenturu, aby významně zlepšila rozpočtové plánování a plnění rozpočtu; je toho názoru, že rostoucí potřeby členských států v oblasti úložišť mohla agentura předvídat; zastává názor, že pravidla Unie pro zadávání veřejných zakázek umožňují naléhavý postup, a tedy že uzavření smluv na naléhavý nákup se zpětnou působností není v souladu s právem Unie;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu v průběhu rozpočtového roku 2016 byla 97,9 % míra plnění rozpočtu a že míra využití prostředků na platby činila 97,6 %;

4.  konstatuje, že agentura v červnu 2015 uzavřela smlouvu o dílo na stavební práce v souvislosti s prostory, které má využívat ve Štrasburku, v hodnotě 21,2 milionu EUR; dále konstatuje, že jako hlavní způsob úhrady byly sjednány postupné platby; s obavami poukazuje na to, že agentura v červenci 2015 smlouvu změnila s cílem stanovit jako základní způsob zálohové platby, aby se zvýšilo čerpání rozpočtu; je hluboce znepokojen tím, že agentura do listopadu 2016 uhradila celou smluvní částku, ačkoli nebyla dokončena ani polovina prací; na základě odpovědi agentury konstatuje, že úhrady předběžného financování souvisely s příslušnou finanční zárukou a s 5 % zárukou na řádné provedení; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o plnění uvedené smlouvy;

Závazky a přenos finančních prostředků

5.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že objem přenesených prostředků podle hlavy II (správní výdaje) dosáhl výše 5 000 000 EUR, tj. 63 % přenesených prostředků přidělených na závazky (ve srovnání s částkou 9 000 000 EUR v roce 2015, tj. 50 %); připomíná, že přenesené prostředky se týkaly zejména údržby budov a poradenských služeb, jež měly být poskytnuty v roce 2017;

6.  na základě odpovědi agentury konstatuje, že přidělené částky převedené z hlavy I a II do dalšího roku se s cílem snížit je časem na naprosto nezbytné minimum neustále revidují a plánují a že z 19,5 milionu EUR nerozlišených položek převedených do roku 2016 bylo zrušeno pouze 474 000 EUR, což činí 2,42 %;

7.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur, neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je agentura dopředu naplánuje a sdělí Účetnímu dvoru;

Zásady pro zadávání zakázek a nábor zaměstnanců

8.  se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr zjistil případy zadání veřejných zakázek, kdy agentura nezkontrolovala nejvhodnější ekonomické řešení, neboť si neověřila, zda rámcový dodavatel nalezl nejlepší cenu; vyzývá agenturu, aby brala zásadu hospodárnosti a nákladové efektivnosti vážně a uskutečnila všechna příslušná opatření, aby zabránila opakování této situace;

9.  konstatuje, že v květnu 2016 agentura uzavřela rámcovou smlouvu s konsorciem ve výši 194 000 000 EUR na další vývoj a údržbu vízového informačního systému (VIS) a systému pro porovnávání biometrických prvků (BMS) na maximální dobu šesti let; konstatuje, že smlouva byla zadána prostřednictvím zadávacího řízení; dále konstatuje, že hlavním požadavkem, který museli uchazeči splnit, bylo, aby měli komerční přístup k technologii BMS; vyjadřuje obavy, pokud jde o ohrožení hospodářské soutěže během řízení; na základě odpovědi agentury konstatuje, že pořízení trvalých licencí je spojeno s jejich následnou údržbou a v jeho důsledku došlo v dlouhodobém měřítku k významným úsporám, které se odhadují na 402 243,22 EUR v období čtyř let; poznamenává, že článek I.19.1 zvláštních podmínek rámcové smlouvy obsahuje doložku nejvyšších výhod, což dále chrání finanční zájmy agentury při pořizování hardwaru nebo softwaru od tohoto dodavatele;

10.  na základě plánu pracovních míst agentury podotýká, že k datu 31. prosince 2016 bylo obsazeno 114 míst (ze 118 míst schválených v rámci unijního rozpočtu) oproti 117 místům v roce 2015; dále konstatuje, že agentura zaměstnávala 26 smluvních zaměstnanců, 47 dočasných zaměstnanců a 6 vyslaných vnitrostátních odborníků;

11.  s obavami podotýká, že rostoucí provozní riziko pro činnost agentury souvisí s nedostatečným počtem zaměstnanců agentury a že v důsledku požadavku na snížení počtu pracovníků o 5 % počet zaměstnanců i přes trvalý nárůst úkolů agentury klesl; podotýká, že v agentuře existuje řada funkcí, které jsou buď nedostatečně personálně obsazeny, nebo nemají žádnou kontinuitu činností (úkoly vykonává jediný pracovník, který má znalosti o daných činnostech); se znepokojením podotýká, že snížení počtu zaměstnanců a subdodavatelské zajišťování prací zvyšuje riziko fenoménu „otočných dveří“ a úniku informací; s uspokojením konstatuje, že agentura ve svém kodexu etického chování zveřejnila obecné zásady týkající se povinností po skončení služebního poměru;

12.  podotýká, že agentura je stále více závislá na externích pracovnících, jejichž zaměstnávání je často dražší než zaměstnávání interních pracovníků a kteří mohou představovat přirozené riziko, pokud jde o udržení znalostí a kapacit agentury a o udržitelnost jejich činnosti;

13.  vítá politiku agentury zaměřenou na udržení zaměstnanců, kterou přijala správní rada a která umožňuje, aby dočasní zaměstnanci získali na konci svého prvního smluvního období smlouvu na dobu neurčitou, čímž si agentura zachová klíčové interní znalosti a odborné dovednosti;

14.  s obavami konstatuje, že na pracovních místech obsazených k 31. prosinci 2016 nebyly vyváženě zastoupeny ženy a muži, neboť poměr pracovníků činil 28 % žen oproti 72 % mužů; s politováním konstatuje, že správní rada, ve které činí poměr žen a mužů 11 % ku 89 %, je ještě méně vyvážená; vyzývá agenturu, aby věnovala větší pozornost genderové vyváženosti svého personálu;

15.  vyjadřuje politování nad skutečností, že nebyly přijaty žádné konkrétní kroky, pokud jde o nevyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě; vyzývá členské státy, aby při navrhování svých kandidátů na členy správní rady a jejich náhradníků zajistily vyvážené zastoupení žen a mužů; vyzývá agenturu, aby členským státům proaktivně připomínala, jak důležité je vyvážené zastoupení žen a mužů;

16.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 proti agentuře nesměřovaly žádné stížnosti, soudní žaloby nebo oznámené případy v souvislosti s přijímáním nebo propouštěním pracovníků;

17.  podotýká, že v roce 2016 strávili pracovníci agentury v průměru 10,7 dnů na nemocenské dovolené; na základě odpovědí agentury konstatuje, že počet dnů, které pracovníci strávili v roce 2016 vykonáváním zdraví prospěšné činnosti, činil dva až tři dny na jednoho pracovníka; konstatuje, že agentura uspořádala různé teambuildingové akce, při nichž bylo více dnů určeno pro provozní pracovníky a méně pro pracovníky administrativní; vyzývá agenturu, aby se poradila se zdravotní službou o tom, jak snížit pracovní absenci z důvodu nemocenské dovolené;

18.   konstatuje, že agentura přijala v roce 2015 zásady na ochranu důstojnosti osob a předcházení psychickému a sexuálnímu obtěžování a že informace o prováděcích pravidlech jsou součástí programu vstupního školení nových pracovníků; konstatuje, že oddělení agentury pro lidské zdroje a školení poskytuje pracovníkům k uvedenému tématu odpovědi a informace; konstatuje, že v roce 2016 byly podány dvě stížnosti, které byly prošetřeny a uzavřeny s přijetím doporučení, a že žádný případ nebyl projednáván před soudem;

19.  konstatuje, že agentura nemá žádná služební vozidla;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

20.  konstatuje, že dne 23. května 2016 schválil řídící výbor agentury pokyny ohledně whistleblowingu a že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) vyslovil k textu kladné stanovisko; konstatuje však, že Generální ředitelství Komise pro lidské zdroje s pokyny nesouhlasilo a informovalo agenturu, že Komise pracuje na nových pokynech; s uspokojením konstatuje, že agentura mezitím zveřejnila v kodexu chování na svých internetových stránkách obecné zásady týkající se whistleblowingu; připomíná, že při vytváření a udržování vztahů důvěry mezi občany, Unií a jejími institucemi má zásadní význam transparentnost;

21.  konstatuje, že všichni členové správní rady jsou povinni vydat každoroční písemné veřejné prohlášení o střetu zájmů, které se zveřejňuje na webových stránkách agentury; konstatuje, že se zveřejňuje a aktualizuje také životopis výkonného ředitele a předsedy představenstva; konstatuje, že agentura připravuje nová pravidla pro prevenci a řízení střetů zájmů; vyjadřuje politování nad tím, že členové správní rady a poradní skupiny zveřejnili prohlášení o „neexistenci střetu zájmů“, a nikoli prohlášení o zájmech, neboť o tom, zda střet zájmů existuje, či nikoli, nelze rozhodovat z pozice členů samotných, nýbrž pouze na základě nezávislého ověření prohlášení o zájmech provedeného třetí stranou; vyzývá členy správní rady a poradní skupiny, aby zveřejnili prohlášení o zájmech, kde uvedou své členství ve všech dalších organizacích; vyzývá agenturu, aby o této záležitosti informovala do konce července 2018 orgán příslušný k udělení absolutoria;

22.  konstatuje, že první výroční monitorovací zpráva o tom, jak agentura provádí svou strategii boje proti podvodům (vydaná v dubnu 2016), ukázala nízkou míru plnění na úrovni necelých 60 %, zatímco další monitorovací zpráva z listopadu 2017 ukázala míru kvantitativního plnění na úrovni alespoň 80 %; bere na vědomí, že v tomto ohledu bylo dosaženo pokroku; vyzývá agenturu, aby průběžně zlepšovala provádění své strategie boje proti podvodům;

23.  s uspokojením konstatuje, že agentura připravuje revizi své strategie boje proti podvodům; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložila zprávu o přijetí a provádění nových pravidel;

24.  konstatuje, že agentura informovala Parlament, že se nestýká s lobbisty;

25.  konstatuje, že v roce 2016 agentura obdržela jedenáct žádostí o přístup k dokumentům, přičemž v devíti případech udělila plný přístup, zatímco u dvou žádostí byl přístup odmítnut z důvodu ochrany obchodních zájmů a ochrany účelu kontrol, vyšetřování a auditů; předpokládá, že agentura bude při rozhodování o omezení přístupu k dokumentům za účelem ochrany obchodních zájmů s vážností zohledňovat také zájmy občanů a závazek Unie zajistit větší transparentnost a že přitom přihlédne ke všem příslušným právním předpisům;

26.  konstatuje, že v jednom z případů, kdy byla žádost o přístup k dokumentům odmítnuta, byl případ předán evropskému veřejnému ochránci práv, který od konce roku 2016 do začátku roku 2017 prováděl kontrolu a v březnu 2017 vyšetřování uzavřel, přičemž zprávu podepsal dne 3. března 2017; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložila zprávu o rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv a o případném dalším postupu;

Hlavní dosažené výsledky

27.  vítá tři hlavní úspěchy, které agentura v roce 2016 zaznamenala, a sice:

–  agentura zavedla podnikový systém řízení kvality;

–  agentura zajišťovala stabilní a kontinuální provoz systémů, které jí byly svěřeny, a zároveň poskytovala rozsáhlou podporu Komisi při přípravě řady klíčových legislativních návrhů;

–  agentura hrála klíčovou roli při veškerém vývoji souvisejícím s interoperabilitou mezi systémy IT v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a významně přispěla v oblasti podpory a usnadnění práce odborné skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu vedené Komisí;

28.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že od března do prosince 2015 probíhalo externí hodnocení agentury jménem Komise, jehož výsledky byly předloženy v březnu 2016; konstatuje, že hodnocení dospělo k závěru, že agentura přispívá k provoznímu řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a své úkoly plní efektivně; dále konstatuje, že za účelem dalšího zlepšení provozního řízení předložili hodnotitelé 64 doporučení, z nichž 7 je považováno za kritických a 11 za velmi důležitých; vítá, že agentura vypracovala plán realizace těchto doporučení a že tento plán je plněn; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o plnění tohoto plánu;

29.  vítá průběžnou spolupráci agentury s dalšími agenturami v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí; konstatuje, že výroční zpráva sítě agentur EU ukazuje, že se v roce 2016 agentura zapojila do většího počtu společných činností s jinými agenturami než v jakémkoliv předchozím roce;

30.  konstatuje, že rok 2016 byl pro agenturu nejintenzivnějším a nejnáročnějším rokem od doby jejího vzniku, že si navzdory tomu vedla dobře a splnila celý svůj roční program, odvedla téměř všechny své činnosti, jak bylo naplánováno, a dosáhla svých provozních cílů; dále konstatuje, že v průběhu roku převzala řadu dalších úkolů;

Interní audit

31.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že Útvar interního auditu (IAS) dospěl ve své zprávě o auditu z července 2016 k závěru, že celkové rozvržení i provádění postupů v praxi zajišťují, že agentura provozuje Schengenský informační systém II, Vízový informační systém a databázi evropského systému pro porovnávání otisků prstů žadatelů o azyl (Eurodac IT) způsobem, který umožňuje průběžnou a nepřerušovanou výměnu údajů mezi vnitrostátními orgány, které je používají; vítá rovněž skutečnost, že agentura podle externího hodnocení, které zadala Komise, pracuje a plní své úkoly efektivně; dále poznamenává, že IAS uvedl, že je stále možné zlepšit efektivnost procesů v oblasti řízení konfigurací a změn, spouštění a testování systémů, řízení problémů a také řízení služeb a postupů při řešení incidentů; konstatuje, že agentura a IAS se dohodly na plánu nápravných opatření; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o plnění tohoto plánu;

32.  podotýká, že IAS provedl v roce 2016 dva audity za účelem získání jistoty: audit IT operací a audit plánování a přidělování pracovníků, hodnocení jejich výkonu, pracovních postupů a školení; konstatuje, že IAS dospěl k závěru, že proces řízení lidských zdrojů v agentuře stále vykazuje nedostatky, zejména prvky, které nejsou zcela v souladu s procedurálními aspekty prováděcích pravidel a vlastními vnitřními směrnicemi agentury; konstatuje, že byl vypracován akční plán na vyřešení všech zjištění; vyzývá agenturu, aby o provádění tohoto akčního plánu informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

33.  konstatuje, že oddělení interního auditu (IAC) provedlo tři audity za účelem získání jistoty:

–  audit návrhu systému vnitřní kontroly pro pověřovací dohodu o inteligentních hranicích, v jehož případě se IAC domnívá, že návrh systému vnitřní kontroly vytvořený agenturou byl ke dni 23. května 2016 přiměřený;

–  audit projektu rekonstrukce ve Štrasburku, v jehož případě IAC nezískalo přiměřenou jistotu, pokud jde o účelnost a efektivitu systému vnitřní kontroly zavedeného pro tento projekt, neboť chyběly potřebné projektové dokumenty, a vyjadřuje obavy v souvislosti s projektem a zavedenou organizací smluvního řízení; konstatuje, že byl vypracován akční plán na vyřešení všech zjištění; vyzývá agenturu, aby o provádění tohoto akčního plánu informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

–  závěrečnou zprávu o auditu řízení projektů v oblasti IT, v níž IAC dospělo k závěru, že proces řízení projektů naléhavě potřebuje revizi a zlepšení; konstatuje, že byl vypracován akční plán; vyzývá agenturu, aby o provádění tohoto akčního plánu informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

34.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2016 měla agentura k dispozici 22 doporučení předložených na základě auditů, která byla klasifikována jako „velmi důležitá“, včetně 10 doporučení, která byla vydána v nedávné době; konstatuje, že žádný „kritický“ problém nezůstal nevyřešený; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o provádění doporučení předložených na základě auditu;

Ostatní připomínky

35.  konstatuje, že dne 28. srpna 2016 vstoupila v platnost smlouva týkající se technického pracoviště uzavřená s hostitelským členským státem, jímž je Francie;

36.  s uspokojením konstatuje, že v zájmu zajištění nákladově efektivního pracoviště šetrného k životnímu prostředí byla do technických specifikací v rámci zadávacích řízení agentury začleněna výkonnostní kritéria týkající se životního prostředí a klimatu a že u budov přímo spravovaných agenturou jsou uplatňována pravidla pro účinné využívání energie;

37.  s uspokojením konstatuje, že aby se dále snížily nebo kompenzovaly emise CO2, cílí zásady agentury v oblasti služebních cest na omezení využívání letecké dopravy jen na ty služební cesty, které jsou skutečně nezbytné, a to prostřednictvím širokého využívání videokonferencí mezi dvěma hlavními pracovišti agentury,

38.  konstatuje, že nebyla zcela dohodnuta úroveň výměny informací mezi agenturou a Komisí, která by umožnila důkladnou přípravu na činnosti po brexitu, neboť některé právní aspekty, jako je přístup k systémům spravovaným agenturou a využívání dat, které do nich zavedlo Spojené království po brexitu, potřebují dopracovat; vyzývá Komisi, aby pomohla agentuře s řešením, jakmile z procesu vyjednávání se Spojeným královstvím vzejdou dostatečné informace;

39.  vítá skutečnost, že agentura zajistila stabilní a nepřetržité fungování systémů, které ji byly svěřeny, a poskytovala Komisi obecnou podporu při vypracovávání řady klíčových návrhů právních předpisů (o Systému vstupu/výstupu (EES), evropském systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), Evropském informačním systému rejstříků trestů (ECRIS TCN), evropském systému pro porovnávání otisků prstů žadatelů o azyl (Eurodac) v přepracovaném znění a o Schengenském informačním systému druhé generace (SIS II) v přepracovaném znění);

o

o o

40.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne... 2018(12) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

7.2.2018

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016

(2017/2178(DEC))

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura“) věrně zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2016;

2.  je znepokojen skutečností, že v rámci veřejného zadávacího řízení na další rozvoj a údržbu systému VIS (smlouva na šestiletou zakázku ve výši 194 milionů EUR) bez přesného vymezení požadovaných služeb se od uchazečů požadovalo – v souladu s právním základem systému –, aby měli přístup k technologii služby pro porovnávání biometrických prvků, kterou vyvinula jedna společnost, která však neměla povinnost poskytnout komerční přístup uchazečům; vyzývá agenturu, aby se snažila předejít závislosti na jakémkoli prodejci, přičemž je nutné vzít na vědomí, že zajišťované služby musí být přizpůsobeny aktuálně používaným složkám; naléhavě vyzývá agenturu, aby vždy, když je to možné, uzavírala smlouvy s více dodavateli a přesněji vymezovala požadované služby;

3.  konstatuje, že objem přenesených prostředků u hlavy II (správní výdaje), jež v roce 2016 činil 5 milionů EUR, tedy 63 % prostředků na závazky, je příliš vysoký; uznává, že to souvisí především se správou budovy a konzultačními službami, které budou poskytnuty v roce 2017; konstatuje, že tak vysoký objem přenesených prostředků je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; doporučuje agentuře, aby vždy, kdy je to možné, dodržovala zásadu ročního rozpočtu; vyzývá agenturu, aby zlepšila řízení svých administrativních výdajů;

4.  vítá skutečnost, že agentura zajistila stabilní a nepřetržité fungování systémů, které ji byly svěřeny, a poskytovala Komisi obecnou podporu při vypracovávání řady klíčových návrhů právních předpisů (EES, ETIAS, ECRIS TCN, přepracované nařízení Eurodac a přepracované znění SIS II);

5.  konstatuje, že agentura změnila smlouvu o dílo na stavební práce v souvislosti s prostory, které má využívat ve Štrasburku (21,2 milionu EUR), s cílem vyplatit zálohové platby, aby se zvýšilo čerpání rozpočtu; konstatuje, že tato změna byla spojena s finančním cyklem, který byl pro nerozlišené prostředky zaveden na základě finančního nařízení; poukazuje na to, že již v listopadu 2016 byla smluvní částka uhrazena agenturou v plné výši, ačkoli nebyla dokončena ani polovina prací; konstatuje, že riziko bylo částečně kompenzováno finanční zárukou a jistotou pro účely plnění, jak je stanoveno ve smlouvě; žádá agenturu, aby u budoucích projektů lépe zvážila, zda je nezbytné podstupovat taková finanční rizika, poněvadž využíváním finančních záruk nejsou kryta všechna finanční rizika;

6.  vyjadřuje politování nad skutečností, že agentura v roce 2016 získala a přijala dodávky ve výši 2,8 milionu EUR, aniž by na ně měla rozpočet a smlouvy; žádá agenturu, aby v plné míře dodržovala postupy veřejných zadávacích řízení;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že podle zprávy útvaru interního auditu agentury, která se týkala řízení projektu IT, je naléhavě třeba, aby byl proces řízení projektu zavedený agenturou revidován a zdokonalen z hlediska náležité odpovědnosti, personálního obsazení, nástrojů, podpory a dohledu;

8.  vyjadřuje politování nad skutečností, že dosud nebyl zaveden interní postup pro oznamování; vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila urychlené přijetí svých obecných pokynů pro oznamování nekalých praktik (whistleblowing), které následně neprodleně přijmou a začnou účinně provádět agentury EU, včetně této agentury; bere na vědomí, že agentura jako přechodné opatření proaktivně zahrnula obecné zásady pro oznamování do svého kodexu chování, který je snadno přístupný na internetových stránkách agentury;

9.  naléhavě žádá spolunormotvůrce, aby přijali právní požadavky a pokyny pro konzistentní politiku prevence a řešení střetů zájmů, a agenturu, aby je účinně prováděla a rozvíjela jasnou a transparentní politiku v této oblasti; zdůrazňuje, že spolunormotvůrci mají pravomoc stanovit právní požadavek, aby agentura předcházela střetům zájmů a řešila je; konstatuje, že agentura zveřejnila prohlášení členů správní rady a poradní skupiny o „neexistenci střetu zájmů“; vyjadřuje nicméně politování nad nezveřejněním prohlášení o zájmech; vítá, že agentura zveřejnila čestná prohlášení členů správní rady, aniž by tak byla povinna činit na základě nějakého právního předpisu;

10.  konstatuje, že první výroční monitorovací zpráva o tom, jak agentura provádí svou strategii boje proti podvodům (vydaná v dubnu 2016), ukázala nízkou míru plnění na úrovni necelých 60 %, zatímco další monitorovací zpráva z listopadu 2017 ukázala míru kvantitativního plnění na úrovni alespoň 80 %; bere na vědomí, že v tomto ohledu bylo dosaženo pokroku; vyzývá agenturu, aby průběžně zlepšovala provádění své strategie boje proti podvodům;

11.  vyjadřuje politování nad skutečností, že nebyly přijaty žádné konkrétní kroky, pokud jde o nevyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě; vyzývá členské státy, aby při navrhování svých kandidátů na členy správní rady a jejich náhradníků zajistily vyvážené zastoupení žen a mužů; vyzývá agenturu, aby členským státům proaktivně připomínala, jak důležité je vyvážené zastoupení žen a mužů;

12.  vítá, že ve své zprávě o auditu útvar interního auditu Komise (IAS) uvádí, že neshledal žádné větší nesrovnalosti, které by se týkaly fungování, zajišťování bezpečnosti a kontinuity informačních systémů SIS II, VIS a Eurodac; vítá rovněž, že agentura podle externího hodnocení, které zadala Komise, pracuje a plní své úkoly efektivně; poznamenává, že je zde stále prostor ke zlepšení, a vítá závazek agentury, že v návaznosti na tento důležitý audit příjme náležitá opatření;

13.  vítá politiku udržení zaměstnanců agentury, kterou přijala správní rada a která počítá s tím, že by dočasní zaměstnanci mohli získat na konci svého prvního smluvního období smlouvu na dobu neurčitou, což by agentuře umožnilo udržet si klíčové interní znalosti a odborné dovednosti;

14.  vyjadřuje politování nad tím, že ze závěrů útvaru interního auditu Komise vyplývá, že v procesu řízení lidských zdrojů v agentuře se stále ještě vyskytují nedostatky, zejména prvky, které nejsou zcela v souladu s procesními aspekty prováděcích pravidel a vnitřních pokynů agentury; vyzývá agenturu, aby řešila dvě „velmi důležitá“ zjištění a dvě „důležitá“ zjištění, k nimž dospěl audit a která se týkají systému hodnocení výsledků a povyšování, dodržování postupů, náležité správy složek zaměstnanců a řízení a plánování lidských zdrojů.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

1.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 194.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 194.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 286, 1.11.2011.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 194.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 194.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 286, 1.11.2011.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C113, 30.03.2016, s.191.

(12)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí