Postupak : 2017/2178(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0111/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0111/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.52

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0157

IZVJEŠĆE     
PDF 652kWORD 69k
26.3.2018
PE 613.476v02-00 A8-0111/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016.

(2017/2178(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj za mišljenje Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016.

(2017/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća iz 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde(4), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0111/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.,

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016.

(2017/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016., s odgovorima Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća iz 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde(9), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0111/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016.,

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016.

(2017/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0111/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je u skladu s njezinim izvještajem o prihodima i rashodima(11) konačni proračun Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde („Agencija”) za financijsku godinu 2016. iznosio 82 267 949 EUR, što je povećanje od 21,77 % u odnosu na 2015. zbog novog postupka javne nabave za vizni informacijski sustav i za sustav za uspoređivanje biometrijskih podataka; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnica za 2013. i 2015.

1.  sa zabrinutošću primjećuje broj neriješenih pitanja i aktualnih korektivnih mjera koje se primjenjuju kao odgovor na primjedbe Revizorskog suda iz 2013. i 2015. povezane s okvirnim ugovorom za javnu nabavu usluga i s odnosom između Agencije i država pridruženih Schengenu; apelira na Agenciju da bez daljnjeg odgađanja poduzme korektivne mjere;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

2.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je Agencija zaprimila i prihvatila materijale u iznosu od 2 800 000 EUR, a da za to nije imala proračunske ni pravne obveze (ugovore); prima na znanje da su te pravne obveze preuzete retroaktivno kako bi kupnja tih materijala bila u skladu s pravilima; također napominje da su, kako tvrdi Agencija, kupnje napravljene na taj način kako bi se riješili hitni operativni zahtjevi te kao odgovor na sve veću potrebu za pohranom podataka koju traže države članice; poziva Agenciju da znatno poboljša svoje proračunsko planiranje i izvršenje proračuna; mišljenja je da je Agencija mogla predvidjeti povećane potrebe država članica za pohranom podataka; mišljenja je da je pravilima Unije u području javne nabave dopušten hitni postupak i da stoga retroaktivno potpisivanje ugovora radi hitne kupnje nije u skladu s pravom Unije;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  napominje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 97,9 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 97,6 %;

4.  prima na znanje da je Agencija u lipnju 2015. potpisala ugovor o izvođenju građevinskih radova u vrijednosti od 21 500 000 EUR za uredske prostore u Strasbourgu; prima na znanje također da je obročno plaćanje dogovoreno kao glavni način plaćanja; prima na znanje da je Agencija u srpnju 2015. izmijenila ugovor kako bi predujmovi postali glavni način plaćanja da bi se povećala razina iskorištenosti proračuna; zabrinut je jer je do studenog 2016. Agencija isplatila cijeli iznos ugovora iako nije završena ni polovina radova; prima na znanje iz odgovora Agencije da su isplate za pretfinanciranje bile povezane s odgovarajućim financijskim jamstvom i 5 %-tnim jamstvom za ispunjenje obveza; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tog ugovora;

Obveze i prijenosi

5.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da su prenesena odobrena sredstva za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila visokih 5 000 000 EUR, tj. 63 % odobrenih sredstava za koje su preuzete obveze (2015. taj je iznos bio 9 000 000 EUR, odnosno 50 %); podsjeća da se prijenosi uglavnom odnose na usluge održavanja zgrada i savjetodavne usluge koje bi se trebale pružiti tijekom 2017.;

6.  prima na znanje iz odgovora agencije da se prijenosi za odobrena sredstva iz glave I. i II. stalno revidiraju i planiraju s ciljem da ih se kroz vrijeme svede na najmanju moguću razinu te da je od 19,5 milijuna EUR nediferenciranih odobrenih sredstava prenesenih u 2016. samo 474 000 EUR poništeno, što predstavlja 2,42 %;

7.  napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Politike javne nabave i zapošljavanja

8.  sa zabrinutošću primjećuje da je Sud utvrdio postupke javne nabave pri kojima Agencija nije provjerila najisplativije rješenje ne provjerivši je li izvođač iz okvirnog ugovora pronašao najbolju cijenu; poziva Agenciju da ozbiljno shvati načelo isplativosti i troškovne učinkovitosti i da provede sve relevantne mjere kako bi se izbjegla takva situacija u budućnosti;

9.  prima na znanje da je u svibnju 2016. Agencija potpisala okvirni ugovor s jednim konzorcijem u vrijednosti od 194 000 000 EUR za daljnji razvoj i održavanje viznog informacijskog sustava i sustava za uspoređivanje biometrijskih podataka za razdoblje od najviše šest godina; prima na znanje da je ugovor dodijeljen postupkom javne nabave; također prima na znanje da je jedan od glavnih uvjeta natječaja bio da ponuditelji moraju imati komercijalni pristup tehnologiji sustava za uspoređivanje biometrijskih podataka; izražava zabrinutost u pogledu mogućeg rizika za konkurentnost postupka; napominje da je, kako se navodi u odgovoru Agencije, stjecanje stalnih licenci povezano s njihovim kasnijim održavanjem i da je dugoročno rezultiralo znatnim uštedama, procijenjenim na 402 243,22 EUR u razdoblju od četiri godine; napominje da članak I.19.1. posebnih uvjeta okvirnog ugovora predviđa klauzulu o „najpovlaštenijem kupcu”, čime se dodatno štiti financijski interes Agencije pri nabavi hardvera ili softvera od ugovaratelja;

10.  na temelju plana radnih mjesta Agencije primjećuje da je 114 mjesta (od ukupno 118 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije) bilo popunjeno na dan 31. prosinca 2016., u usporedbi sa 117 radnih mjesta 2015. godine; napominje da je usto Agencija zapošljavala 26 ugovornih djelatnika, 47 privremenih djelatnika i 6 upućenih nacionalnih stručnjaka;

11.  sa zabrinutošću primjećuje da je sve veći operativni rizik kojemu su izložene aktivnosti Agencije povezan s nedovoljnim brojem zaposlenika Agencije jer je, dok su zadaće koje joj se dodjeljuju sve brojnije, broj osoblja smanjen kao posljedica zahtjeva da se broj zaposlenika smanji za 5 %; primjećuje da niz funkcija u Agenciji pati od nedovoljnog broja osoblja ili nedostatka kontinuiteta poslovanja (samo jedan član osoblja obavlja zadaće i posjeduje znanje i iskustvo u pogledu dotičnih aktivnosti); sa zabrinutošću napominje da smanjenje broja zaposlenih i eksternalizacija rada povećavaju rizik od „rotirajućih vrata” i curenja informacija; sa zadovoljstvom napominje da je Agencija u svojem kodeksu etičkog ponašanja i postupanja objavila opća načela u vezi s obvezama nakon napuštanja službe;

12.  primjećuje da je Agencija sve ovisnija o vanjskom osoblju koje je često skuplje zaposliti od unutarnjeg osoblja i može predstavljati inherentan rizik u pogledu zadržavanja znanja i sposobnosti u Agenciji i održivosti njezinih aktivnosti;

13.  pozdravlja politiku zadržavanja osoblja Agencije, koju provodi upravni odbor i kojom se predviđa mogućnost da privremeno osoblje dobije ugovore na neodređeno na kraju svojeg prvog ugovornog razdoblja, čime Agencija može interno zadržati znanja i stručnosti;

14.  žali zbog nedovoljne rodne ravnoteže u pogledu popunjenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016., s obzirom na to da je među članovima osoblja 28 % žena i 72 % muškaraca; žali što je neravnoteža među članovima upravnog odbora još veća, s 11 % žena i 89 % muškaraca; poziva Agenciju da posveti veću pozornost rodnoj ravnoteži među osobljem;

15.  žali zbog toga što nisu poduzeti posebni koraci u pogledu neravnoteže spolova u sastavu upravnog odbora Agencije; poziva države članice da osiguraju rodnu ravnotežu prilikom imenovanja svojih članova i zamjenika članova upravnog odbora Agencije; poziva Agenciju da proaktivno podsjeća države članice na važnost rodne ravnoteže;

16.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Agencija nije zaprimila nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

17.  primjećuje da je tijekom 2016. osoblje Agencije u prosjeku bilo na bolovanju 10,7 dana; prima na znanje iz odgovora Agencije da su 2016. za aktivnosti za dobrobit po članu osoblja iskorištena dva do tri dana; prima na znanje da je Agencija organizirala razne aktivnosti za zbližavanje tima, uz više dana dodijeljenih operativnom, a manje administrativnom osoblju; poziva Agenciju da se posavjetuje s liječničkom službom o tome kako smanjiti odsutnost s posla zbog bolovanja;

18.   primjećuje da je Agencija 2015. donijela politiku za zaštitu ljudskog dostojanstva i prevenciju psihološkog i seksualnog uznemiravanja i da su informacije o provedbi pravila uvrštene u program za brzu prilagodbu novih članova osoblja; prima na znanje da odjel Agencije za ljudske resurse i osposobljavanje pruža članovima osoblja odgovore i informacije o toj temi; prima na znanje da su 2016. podnesene dvije pritužbe, koje su istražene i zaključene uz preporuke, te da nije bilo slučajeva za koje su pokrenuti sudski postupci;

19.  primjećuje da Agencija nema službena vozila;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

20.  prima na znanje da je upravni odbor Agencije 23. svibnja 2016. odobrio smjernice o zviždačima i da je Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) o tom tekstu dao pozitivno mišljenje; međutim, primjećuje da se Komisijina Glavna uprava za ljudske resurse nije složila s tim i da je informirala Agenciju da Komisija radi na novim smjernicama; sa zadovoljstvom prima na znanje da je Agencija u međuvremenu objavila opća načela o zviždačima u kodeksu ponašanja koji je objavljen na internetskim stranicama Agencije; ponavlja da je transparentnost ključan element za stvaranje i održavanje odnosa povjerenja između građana, Unije i njezinih institucija;

21.  prima na znanje da su svi članovi upravnog odbora obvezni dati godišnju pisanu javnu izjavu o financijskim interesima, koja se objavljuje na internetskim stranicama Agencije; primjećuje da se životopisi izvršnog direktora i predsjednika upravnog odbora također objavljuju i ažuriraju; prima na znanje da Agencija priprema nova pravila o sprečavanju sukoba interesa i postupanju u slučaju sukoba interesa; izražava žaljenje zbog toga što su članovi upravnog odbora i savjetodavne skupine objavili izjave o „nepostojanju sukoba interesa”, a ne izjave o interesima jer nije na članovima da sami izjave da ne postoje sukobi interesa, već bi treće strane trebale neovisno provjeriti izjave o interesima; poziva članove upravnog odbora i savjetodavne skupine da objave izjave o interesima s popisom svojih članstava u bilo kojoj drugoj organizaciji; poziva Agenciju da o tome izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice prije kraja srpnja 2018.;

22.  napominje da iz prvog godišnjeg izvješća o praćenju provedbe strategije Agencije za borbu protiv prijevara (iz travnja 2016.) proizlazi da je razina provedbe niska, blizu 60 %, dok se u sljedećem izvješću o praćenju (iz studenoga 2017.) navodi da stupanj kvantitativne provedbe iznosi najmanje 80 %; primjećuje napredak u tom pogledu; poziva Agenciju da stalno poboljšava provedbu svoje strategije za borbu protiv prijevara;

23.  sa zadovoljstvom konstatira da Agencija priprema reviziju svoje strategije borbe protiv prijevara; poziva Agenciju da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnica o donošenju i provedbi novih pravila;

24.  primjećuje da je Agencija obavijestila Parlament da ne komunicira s lobistima;

25.  prima na znanje da je Agencija 2016. primila jedanaest zahtjeva za pristup dokumentima i da je Agencija u devet slučajeva odobrila potpuni pristup, ali je u dvama slučajevima odbila zahtjev za pristup radi zaštite komercijalnih interesa i radi zaštite svrhe inspekcija, istraga i revizija; očekuje da Agencija pri donošenju odluke o ograničavanju pristupa dokumentima zbog zaštite komercijalnih interesa ozbiljno razmotri i interese građana i predanost Unije većoj transparentnosti, vodeći istovremeno računa o svim relevantnim pravilima i propisima;

26.  napominje da je jedan od slučajeva za koje je pristup dokumentima odbijen proslijeđen Europskom ombudsmanu, koji je proveo istragu krajem 2016. i početkom 2017. te je u ožujku 2017. zaključio predmet uz izvješće potpisano i datirano 3. ožujka 2017.; poziva Agenciju da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o odluci Europskog ombudsmana i eventualnom daljnjem postupku;

Glavna postignuća

27.  pozdravlja tri glavna postignuća Agencije tijekom 2016.:

–  provela je sustav korporativnog upravljanja kvalitetom;

–  osigurala je stabilan i neprekidan rad sustava koji su joj povjereni i istovremeno pružila opsežnu podršku Komisiji u razvoju niza ključnih pravnih prijedloga;

–  imala je ključnu ulogu u svim razvojnim koracima povezanima s interoperabilnosti IT sustava u domeni pravosuđa i unutarnjih poslova te je dala znatan doprinos kako bi se podupro i olakšao rad stručne skupine na visokoj razini o informacijskim sustavima i interoperabilnosti koju predvodi Komisija;

28.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je vanjska evaluacija Agencije provedena u razdoblju od ožujka do prosinca 2015. u ime Komisije te da su rezultati izneseni u ožujku 2016.; prima na znanje da je zaključak evaluacije da Agencija doprinosi operativnom upravljanju opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde te da djelotvorno ispunjava svoje zadaće; prima na znanje, nadalje, da su u svrhu dodatnog poboljšanja operativnog upravljanja ocjenjivači iznijeli 64 preporuke, od čega se njih sedam smatralo ključnima, a njih 11 vrlo važnima; pozdravlja činjenicu da je Agencija pripremila plan djelovanja prema iznesenim preporukama te da je provedba tog plana trenutačno u tijeku; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tog plana;

29.  pozdravlja stalnu suradnju Agencije s ostalim agencijama u području pravosuđa i unutarnjih poslova; primjećuje da se u godišnjem izvješću mreže agencija EU-a navodi da je Agencija 2016. sudjelovala u više zajedničkih aktivnosti s drugim agencijama nego bilo koje godine dosad;

30.  primjećuje da je 2016. za Agenciju bila najintenzivnija i najzahtjevnija godina od njezina osnutka i da je unatoč tome Agencija imala dobre rezultate te je u potpunosti ostvarila svoj godišnji program rada, provevši gotovo sve aktivnosti kako je planirano i postignuvši svoje operativne ciljeve; primjećuje, nadalje, da je tijekom godine preuzet niz dodatnih zadaća;

Unutarnja revizija

31.  prima na znanje, na temelju izvješća Revizorskog suda, da je u svojem izvješću o reviziji iz srpnja 2016. Služba za unutarnju reviziju zaključila da se ukupnim dizajnom i praktičnom provedbom procesa jamči da Agencija upravlja Schengenskim informacijskim sustavom II, viznim informacijskim sustavom i Europskom daktiloskopskom bazom podataka za azil (Eurodac) na način koji omogućava neometanu i neprekidnu razmjenu podataka među nacionalnim tijelima koja se služe tim sustavima; pozdravlja i činjenicu da prema vanjskoj evaluaciji provedenoj u ime Komisije Agencija djeluje i ispunjava svoje zadaće učinkovito; prima na znanje, nadalje, da je Služba za unutarnju reviziju zaključila da ima prostora za poboljšanje učinkovitosti procesa povezanih s upravljanjem konfiguracijama i promjenama, upravljanjem novim puštanjima u rad i testiranjima, upravljanjem problemima, kao i upravljanjem uslugama i incidentima; prima na znanje da su se Agencija i Služba za unutarnju reviziju dogovorile oko plana za poduzimanje korektivnih mjera; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tog plana;

32.  primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju 2016. provela dvije revizije u svrhu izdavanja izjave o jamstvu; reviziju o IT operacijama i reviziju o planiranju radnih mjesta i dodjeli osoblja, ocjenjivanju rada, napredovanjima i osposobljavanju; primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju zaključila da još uvijek postoje nedostaci u Agencijinu procesu upravljanja ljudskim resursima, posebno kada je riječ o elementima koji nisu potpuno u skladu s postupovnim aspektima provedbenih pravila i unutarnjim smjernicama Agencije; prima na znanje da je pripremljen akcijski plan za rješavanje svih tih pitanja; poziva Agenciju da izvještava tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi tog akcijskog plana;

33.  primjećuje da je Odjel za unutarnju reviziju proveo tri revizije u svrhu izdavanja izjave o jamstvu:

–  reviziju modela sustava unutarnje kontrole za sporazum o delegiranju o pametnim granicama, pri čemu je Odjel za unutarnju reviziju zaključio da je model sustava unutarnje kontrole koji je Agencija uspostavila primjeren od 23. svibnja 2016.;

–  reviziju projekta rekonstrukcije u Strasbourgu, pri čemu Odjel za unutarnju reviziju nije mogao dati razumna jamstva u pogledu djelotvornosti i učinkovitosti sustava unutarnje kontrole koji je uspostavljen za projekt zbog nedostatka potrebnih projektnih dokumenata te je izrazio zabrinutost zbog organizacije projekta i upravljanja ugovorom; prima na znanje da je pripremljen akcijski plan za rješavanje svih tih pitanja; poziva Agenciju da izvještava tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi tog akcijskog plana;

–  završno izvješće o reviziji o upravljanju projektima u području IT-a, pri čemu je Odjel za unutarnju reviziju izrazio uvjerenje da je proces upravljanja projektima potrebno hitno revidirati i poboljšati; prima na znanje da je pripremljen akcijski plan; poziva Agenciju da izvještava tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi tog akcijskog plana;

34.  primjećuje da je na dan 31. prosinca 2016. Agencija imala 22 otvorene preporuke iz revizije koje su označene kao „vrlo važne”,, uključujući 10 preporuka koje su nedavno izdane; primjećuje da nema otvorenih pitanja koja su označena kao „ključna”; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tih preporuka iz revizije;

Ostale primjedbe

35.  prima na znanje da je sporazum s državom članicom domaćinom, Francuskom, u vezi s tehničkim centrom stupio na snagu 28. kolovoza 2016.;

36.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija, kako bi osigurala troškovno učinkovito i ekološki prihvatljivo radno mjesto, u tehničke specifikacije svojih natječaja uvrstila kriterije u pogledu rezultata u području okoliša i klime te da se kada je riječ o zgradama kojima izravno upravlja Agencija primjenjuju pravila iz područja energetske učinkovitosti;

37.  sa zadovoljstvom primjećuje da se u cilju dodatnih smanjenja ili kompenziranja emisija CO2 politikom Agencije u pogledu upravljanja putovanjima nastoji smanjiti putovanje zrakoplovom na ono što je nužno, zahvaljujući čestom korištenju videokonferencija između dva glavna radna mjesta Agencije;

38.  primjećuje da razina razmjene informacija između Agencije i Komisije koja bi omogućila temeljite pripreme za aktivnosti nakon Brexita nije u potpunosti postignuta jer treba dodatno razraditi neke pravne aspekte, kao što su pristup sustavima kojima upravlja Agencija i upotreba podataka koje nakon Brexita u njih unese Ujedinjena Kraljevina; poziva Komisiju da pomogne Agenciji u pronalasku rješenja čim dovoljno informacija bude dostupno zahvaljujući pregovaračkom procesu s Ujedinjenom Kraljevinom;

39.  pozdravlja činjenicu da je Agencija osigurala stabilno i neprekidno djelovanje sustava koji su joj povjereni i pružila opsežnu podršku Komisiji u razvoju niza ključnih zakonodavnih prijedloga (sustav ulaska/izlaska (EES), Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS), Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS TCN), preinaka Europske daktiloskopske baze podataka za azil (Eurodac) i preinaka druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II);

o

o o

40.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(12) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

7.2.2018

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016.

(2017/2178(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Kostas Chrysogonos

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda prema kojima godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde („Agencija”) vjerno prikazuje njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2016.;

2.  zabrinut je zbog toga što se u postupku javne nabave koji je pokrenut radi daljnjeg razvoja i održavanja sustava VIS (ugovor na šest godina vrijedan 194 milijuna EUR), u skladu s pravnom osnovom sustava, bez preciznog utvrđivanja traženih usluga od ponuditelja tražilo da imaju pristup tehnologiji za usluge biometrijskog prepoznavanja koju razvija samo jedno poduzeće koje pak nije obvezno omogućiti komercijalni pristup ponuditeljima; poziva Agenciju da, kad god je to moguće, izbjegava ovisnost o samo jednom prodavaču te napominje da tražene usluge moraju biti prilagođene komponentama koje se stvarno koriste; apelira na Agenciju da, kad god je to moguće, sklapa ugovore s nekoliko različitih dobavljača i precizno definira tražene usluge;

3.  prima na znanje visoku razinu prijenosa za odobrena sredstva za koja su preuzete obveze u okviru glave II. (administrativni rashodi) 2016. u iznosu od 5 milijuna EUR, što čini 63 % odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze; potvrđuje da se to uglavnom odnosi na usluge održavanja zgrada i savjetodavne usluge koje bi se trebale pružiti tijekom 2017.; napominje da je tako visoka razina prijenosa u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine; preporučuje Agenciji da, kad god je to moguće, poštuje proračunsko načelo jedne godine; poziva Agenciju da poboljša upravljanje svojim administrativnim rashodima;

4.  pozdravlja činjenicu da je Agencija osigurala stabilno i neprekidno djelovanje sustava koji su joj povjereni i pružila opsežnu podršku Komisiji u razvoju niza ključnih zakonodavnih prijedloga (EES, ETIAS, ECRIS TCN, preinaka sustava EURODAC i preinaka sustava SIS II);

5.  primjećuje da je Agencija izmijenila ugovor o izgradnji svojih prostorija u Strasbourgu (21,2 milijuna EUR) da bi mogla isplaćivati predujmove kako bi povećala iskorištavanje proračunskih sredstava; napominje da je ta promjena povezana s financijskim ciklusom predviđenim Financijskom uredbom za nediferencirana odobrena sredstva; naglašava da je do studenog 2016. Agencija u cijelosti isplatila iznos ugovora iako nije završena ni polovina radova; primjećuje da je rizik povezan s predujmovima djelomično nadoknađen financijskim jamstvima i jamstvima za ispunjenje obveza kako je određeno u ugovoru; traži od Agencije da bolje procijeni nužnost poduzimanja takvih financijskih rizika u budućim projektima jer uporaba financijskih jamstava ne pokriva sve financijske rizike;

6.  žali što je 2016. Agencija primila i preuzela robu u vrijednosti od 2.8 milijuna EUR iako za to nije imala ni proračunska sredstva ni ugovor; traži od Agencije da u cijelosti poštuje postupke javne nabave;

7.  izražava žaljenje jer je prema izvješću Odjela Agencije za unutarnju reviziju o upravljanju informatičkim projektima proces upravljanja projektima Agencije potrebno hitno revidirati i poboljšati u pogledu adekvatne odgovornosti, osoblja, alata, potpore i nadzora;

8.  žali što još nije uveden interni postupak za zviždače; poziva Europsku komisiju da osigura brzo donošenje smjernica o zviždačima koje će potom odmah i učinkovito usvojiti i provesti agencije Unije, uključujući Agenciju; shvaća da je Agencija kao privremenu mjeru proaktivno uvrstila opća načela o zviždačima u svoj kodeks ponašanja, koji je lako dostupan na internetskoj stranici Agencije;

9.  apelira na suzakonodavce da donesu te na Agenciju da stvarno provede pravne zahtjeve i smjernice za usklađenu politiku o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa te da osmisli jasnu i transparentnu politiku o tim pitanjima; ističe da suzakonodavci imaju ovlast postavljanja pravne obveze da Agencija sprečava sukobe interesa i postupa u njihovu slučaju; napominje da je Agencija objavila pojedinačne „izjave o nepostojanju sukoba interesa” članova upravnog odbora i savjetodavne skupine; međutim žali zbog izostanka izjava o financijskim interesima; pozdravlja činjenicu da je Agencija u izostanku bilo kakvih pravnih obveza objavila pojedinačne izjave o preuzetim obvezama članova upravnog odbora;

10.  napominje da iz prvog godišnjeg izvješća o praćenju provedbe strategije Agencije za borbu protiv prijevara (iz travnja 2016.) proizlazi da je razina provedbe niska, blizu 60 %, dok se u sljedećem izvješću o praćenju (iz studenoga 2017.) navodi da stupanj kvantitativne provedbe iznosi najmanje 80 %; primjećuje napredak u tom pogledu; poziva Agenciju da stalno poboljšava provedbu svoje strategije za borbu protiv prijevara;

11.  žali zbog toga što nisu poduzeti posebni koraci u pogledu neravnoteže spolova u sastavu upravnog odbora Agencije; poziva države članice da osiguraju uravnoteženu zastupljenost spolova prilikom imenovanja svojih članova i zamjenika članova upravnog odbora Agencije; poziva Agenciju da proaktivno podsjeća države članice na važnost ravnoteže spolova;

12.  pozdravlja izvješće o reviziji Službe Komisije za unutarnju reviziju (IAS) u kojemu nisu utvrđena važna pitanja povezana s radom te održavanjem sigurnosti i kontinuiteta sustava SIS II, VIS i Eurodac; pozdravlja i činjenicu da prema vanjskoj evaluaciji provedenoj u ime Komisije Agencija djeluje i ispunjava svoje zadaće učinkovito; napominje da još uvijek ima prostora za poboljšanje i uviđa predanost Agencije praćenju te važne revizije;

13.  pozdravlja politiku zadržavanja osoblja Agencije, koju provodi upravni odbor, a u kojoj se predviđa mogućnost da privremeno osoblje dobije ugovore na neodređeno na kraju svojeg prvog ugovornog razdoblja, čime Agencija može interno zadržati znanja i stručnosti;

14.  žali zbog zaključaka Službe za unutarnju reviziju Europske komisije da još uvijek postoje nedostaci u postupku koji Agencija primjenjuje na upravljanje ljudskim resursima, posebno kada je riječ o elementima koji nisu potpuno u skladu s postupovnim aspektima provedbenih pravila i unutarnjim smjernicama Agencije; poziva Agenciju da riješi dva pitanja ocijenjena kao „vrlo važna” i dva kao „važna” koja su utvrđena u reviziji i koja se odnose na rezultate postupaka ocjenjivanja i napredovanja, pridržavanje postupaka, točno vođenje kadrovskih dosjea, te planiranje i upravljanje ljudskim resursima;

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

1.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 194.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 194.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 286, 1.11.2011.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 194.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 194.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 286, 1.11.2011.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C113, 30.3.2016., str.191.

(12)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 13. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti