Procedūra : 2017/2178(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0111/2018

Pateikti tekstai :

A8-0111/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.52

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0157

PRANEŠIMAS     
PDF 730kWORD 65k
26.3.2018
PE 613.476v02-00 A8-0111/2018

dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2178(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2178(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra(4), ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0111/2018),

1.  patvirtina Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2178(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra(9), ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0111/2018),

1.  pritaria Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2178(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0111/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(11), galutinis jos 2016 finansinių metų biudžetas buvo 82 267 949 EUR, t. y. 21,77 proc. didesnis nei 2015 m. dėl to, kad buvo vykdoma nauja viešųjų pirkimų procedūra Vizų informacinės sistemos ir biometrinės sistemos srityje; kadangi Agentūros biudžetą sudaro daugiausia iš Sąjungos biudžeto gaunamos lėšos;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) tvirtina, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 ir 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad liko nemažai neišspręstų klausimų ir vis dar vykdomų taisomųjų veiksmų reaguojant į 2013 ir 2015 m. Audito Rūmų pastabas dėl preliminariosios paslaugų pirkimų sutarties ir santykių tarp Agentūros ir Šengeno asocijuotųjų šalių; primygtinai ragina Agentūrą nedelsiant imtis taisomųjų veiksmų;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

2.  smerkia tai, kad Agentūra, gavo ir priėmė prekių, kurių vertė – 2 800 000 EUR, neprisiėmusi biudžeto ir teisinių įsipareigojimų (nesudariusi sutarčių); pažymi, kad teisiniai įsipareigojimai buvo prisiimti atgaline data siekiant įteisinti pirkimus; be to, remiantis Agentūros pateiktais duomenimis, pažymi, kad pirkimai tokiu būdu buvo vykdomi siekiant patenkinti skubias veiklos reikmes ir greitai reaguoti į augantį valstybių narių atminties įrenginių poreikį; ragina Agentūrą iš esmės pagerinti savo biudžeto planavimą ir įgyvendinimą; mano, kad greitai augantį valstybių narių atminties įrenginių poreikį Agentūra galėjo numatyti iš anksto; mano, kad Sąjungos viešųjų pirkimų taisyklės leidžia vykdyti skubią procedūrą, todėl skubaus pirkimo sutarčių pasirašymas atgaline data nedera su Sąjungos teise;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais atliktų biudžeto stebėsenos veiksmų biudžeto įvykdymo lygis buvo 97,9 proc., o mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis – 97,6 proc.;

4.  pažymi, kad 2015 m. birželio mėn. Agentūra pasirašė sutartį dėl savo patalpų Strasbūre statybos, sutarties vertė – 21 500 000 EUR; be to pažymi, kad buvo sutarta, jog pagrindinis mokėjimo metodas bus pakopiniai mokėjimai; susirūpinęs pažymi, kad 2015 m. liepos mėn. Agentūra iš dalies pakeitė statybos sutartį, kad galėtų atlikti išankstinius mokėjimus ir taip padidintų savo biudžeto panaudojimą; yra labai susirūpinęs, kad iki 2016 m. lapkričio mėn. Agentūra sumokėjo visą sutarties sumą, nors atlikta mažiau nei pusė darbo; remdamasis Agentūros atsakymu, pažymi, kad išankstinio finansavimo mokėjimai buvo susieti su atitinkama finansine garantija ir 5 proc. įvykdymo garantija; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios sutarties vykdymą;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

5.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų lygis aukštas – jis siekia 5 000 000 EUR arba 63 proc. įsipareigotų asignavimų (palyginti su 9 000 000 EUR arba 50 proc. 2015 m.); primena, kad perkelti asignavimai visų pirma susiję su pastatų priežiūros ir konsultavimo paslaugomis, kurios turėjo būti suteiktos 2017 m.;

6.  remdamasis Agentūros atsakymu, pažymi, kad asignavimų perkėlimai į kitą laikotarpį pagal I ir II antraštines dalis nuolatos peržiūrimi ir planuojami siekiant ilgainiui juos sumažinti iki būtiniausio minimumo ir kad iš 19,5 mln. EUR nediferencijuotųjų asignavimų, perkeltų į 2016 m., buvo panaikinti tik 474 000 EUR, tai yra 2,42 proc.;

7.  pažymi, kad į kitą laikotarpį perkeliamos sumos, kurios neretai gali būti iš dalies arba visiškai pateisinamos daugiamečiu agentūrų veiksmų programų pobūdžiu, nebūtinai rodo, kad biudžeto planavimo ir įgyvendinimo procese yra trūkumų, taip pat jie ne visada yra nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jei Agentūra iš anksto juos suplanuoja ir apie juos praneša Audito Rūmams;

Viešųjų pirkimų ir personalo politika

8.  susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmai nustatė su pirkimais susijusių atvejų, kuomet Agentūra nepatikrino, ar buvo siūlomas ekonomiškiausias sprendimas, tai yra, ar preliminariosios sutarties rangovas rado geriausią kainą; ragina Agentūrą rimtai atsižvelgti į taupumo ir ekonominio veiksmingumo principus bei imtis visų galimų priemonių siekiant išvengti tokios situacijos pasikartojimo;

9.  pažymi, kad 2016 m. gegužės mėn. Agentūra su konsorciumu maksimaliam šešerių metų laikotarpiui pasirašė 194 000 000 EUR vertės preliminariąją sutartį dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir biometrinės sistemos tolesnės plėtotės ir priežiūros; pažymi, kad sutartis skirta pagal viešųjų pirkimų procedūrą; taip pat pažymi, kad vienas pagrindinis konkurso dalyviams keliamas reikalavimas buvo komercinės prieigos prie BMS technologijos turėjimas; reiškia susirūpinimą dėl galimo pavojaus šios procedūros konkurencingumui; remdamasis Agentūros atsakymu, pažymi, kad žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos Agentūrai įsigyti nuolatines licencijas buvo ekonomiškai naudinga dėl susijusios vėlesnės priežiūros – apskaičiuota, kad per ketverių metų laikotarpį ji sutaupė apie 402 243,22 EUR; pažymi, kad preliminariosios sutarties specialiųjų sąlygų I.19.1. straipsnyje numatoma „palankiausiai vertinamo kliento“ sąlyga, papildomai apsauganti Agentūros finansinius interesus, kai ji kompiuterinę ar programinę įranga gauna iš rangovo;

10.  pažymi, kad pagal Agentūros etatų planą 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimti 114 etatai (iš 118 pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų etatų), palyginti su 117 etatais 2015 m.; pažymi, kad Agentūroje dirbo 26 pagal sutartis dirbantys darbuotojai, 47 laikinieji darbuotojai ir 6 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

11.  susirūpinęs pažymi, kad dėl nepakankamo darbuotojų skaičiaus Agentūrai kyla vis didesnė veiklos rizika, nes jai skiriamų užduočių vis daugėja, o darbuotojų skaičius sumažintas dėl reikalavimo sumažinti jį 5 proc.; pažymi, kad Agentūroje yra nemažai funkcijų, kurioms atlikti nėra skiriama pakankamai darbuotojų arba neužtikrinamas veiklos tęstinumas (tik vienas darbuotojas atlieka užduotis ir turi specifinių žinių apie operacijas); susirūpinęs pažymi, kad mažinant darbuotojų skaičių ir didinant užsakomųjų paslaugų apimtį didėja „sukamųjų durų“ reiškinio ir informacijos nutekėjimo rizika; su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra savo etikos ir elgesio kodekse paskelbė pagrindinius principus, susijusius su įsipareigojimais išėjus iš tarnybos;

12.  pažymi, kad Agentūra vis labiau priklauso nuo išorės darbuotojų, kurių paslaugos dažnai kainuoja brangiau nei vidinių darbuotojų darbas ir dėl to gali kilti natūrali grėsmė prarasti žinias ir pajėgumus Agentūroje bei grėsmė jos operacijų tvarumui;

13.  teigiamai vertina Agentūros personalo išlaikymo politiką, kurią įgyvendina Valdyba ir pagal kurią numatoma galimybė laikinai priimtiems tarnautojams pirmojo sutartinio laikotarpio pabaigoje sudaryti neterminuotas darbo sutartis, taip sudarant galimybes Agentūrai išsaugoti svarbiausias viduje sukauptas žinias ir praktinę patirtį;

14.  susirūpinęs pažymi, kad, atsižvelgiant į 2016 m. gruodžio 31 d. užimtų etatų skaičių, lyčių pusiausvyra nebuvo užtikrinta, kadangi dirbo 28 proc. moterų ir 72 proc. vyrų; apgailestauja, kad dar didesnis pusiausvyros trūkumas yra Valdyboje, kurioje moterų yra 11 proc., o vyrų – 89 proc.; ragina Agentūrą daugiau dėmesio skirti savo darbuotojų lyčių pusiausvyros užtikrinimui;

15.  apgailestauja dėl to, kad nesiimta jokių konkrečių veiksmų, atsižvelgiant į lyčių pusiausvyros trūkumą Agentūros Valdyboje; ragina valstybes nares užtikrinti lyčių pusiausvyrą į Agentūros Valdybą skiriant savo narius ir pakaitinius narius; ragina Agentūrą aktyviai priminti valstybėms narėms apie lyčių pusiausvyros svarbą;

16.  su džiaugsmu atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. Agentūra negavo jokių skundų, nebuvo pradėta jokių civilinių procesų ir nepranešta apie atvejus, susijusius su darbuotojų samdymu ar atleidimu iš darbo;

17.  pažymi, kad 2016 m. vidutinė kiekvieno Agentūros darbuotojo laikinojo nedarbingumo atostogų trukmė buvo 10,7 dienos; remdamasis Agentūros atsakymu, pažymi, kad 2016 m. gerovės užtikrinimo veiklai vienam darbuotojui skirtos maždaug dvi–trys darbo dienos; pažymi, kad Agentūrai organizuojant įvairią komandos formavimui skirtą veiklą funkciniam personalui skirta daugiau dienų, o administraciniam personalui – mažiau; ragina Agentūrą konsultuotis su medicinos tarnyba kaip sumažinti nebuvimo darbe dėl ligos dienų skaičių;

18.   atkreipia dėmesį, kad 2015 m. Agentūra įgyvendino asmens orumo apsaugos politiką ir psichologinio ir seksualinio priekabiavimo prevencijos politiką, o informacija apie įgyvendinimo taisykles įtraukta į naujų darbuotojų integravimo programą; pažymi, kad Agentūros žmogiškųjų išteklių ir mokymų skyrius atsako darbuotojams į klausimus ir teikia informaciją šia tema; pažymi, kad 2016 m. buvo pateikti, išnagrinėti ir išspręsti du skundai, pateikiant rekomendacijas, o į teismą nebuvo kreiptasi nei karto;

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra neturi tarnybinių transporto priemonių;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas ir demokratija

20.  pažymi, kad Agentūros valdymo komitetas 2016 m. gegužės 23 d. patvirtino savo gaires dėl informavimo apie pažeidimus, o Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) teigiamai įvertino šį dokumentą; tačiau pažymi, kad Komisijos Žmogiškųjų ištekliu generalinis direktoratas šiam dokumentui nepritarė ir informavo Agentūrą, kad Komisija rengia naujas gaires; su pasitenkinimu pažymi, kad kol kas Agentūra savo svetainėje paskelbtame elgesio kodekse nurodė pagrindinius informavimo apie pažeidimus principus; pakartoja, kad skaidrumas yra nepaprastai svarbus siekiant sukurti ir išlaikyti pasitikėjimu grindžiamus piliečių, Sąjungos ir jos institucijų santykius;

21.  pažymi, kad visi Valdybos nariai kasmet privalo raštu pateikti viešą interesų deklaraciją, kuri skelbiama Agentūros interneto svetainėje; pažymi, kad vykdomojo direktoriaus ir Valdybos pirmininko gyvenimo aprašymai ten taip skelbiami ir yra nuolat atnaujinami; pažymi, kad Agentūra rengia naujas taisykles dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo; apgailestauja dėl to, kad Valdybos ir patariamosios grupės nariai paskelbė interesų konflikto nebuvimo deklaracijas, o ne interesų deklaracijas, nes ne patys nariai turi deklaruoti, kad nėra jų interesų konflikto, o trečiosios šalys turi nepriklausomai tikrinti interesų deklaracijas; ragina Valdybos ir patariamosios grupės narius paskelbti interesų deklaracijas, kuriose būtų išvardyta jų narystė bet kokioje kitoje organizacijoje; ragina Agentūrą iki 2018 m. liepos mėn. pabaigos informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją šiuo klausimu;

22.  pažymi, kad pirmoje metinėje Agentūros kovos su sukčiavimu strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoje (2016 m. balandžio mėn.) nustatytas žemas, apie 60 proc., įgyvendinimo lygis, o kitoje stebėsenos ataskaitoje (2017 m. lapkričio mėn.) – bent 80 proc. kiekybinio įgyvendinimo lygis; atkreipia dėmesį į šioje srityje padarytą pažangą; ragina Agentūrą nuolat gerinti savo kovos su sukčiavimu strategijos įgyvendinimą;

23.  džiaugdamasis pažymi, kad Agentūra rengiasi peržiūrėti savo kovos su sukčiavimu strategiją; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie naujų taisyklių patvirtinimą ir įgyvendinimą;

24.  pažymi, kad Agentūra informavo Parlamentą apie tai, kad ji neturi ryšių su lobistais;

25.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra gavo vienuolika prašymų leisti susipažinti su dokumentais ir devyniais atvejais suteikė visapusišką prieigą, o dviem atvejais neleido susipažinti su dokumentais, remdamasi komercinių interesų apsauga ir apsauga inspekcijų, tyrimų ir audito tikslais; tikisi, kad Agentūra, nusprendusi riboti prieigą prie dokumentų komercinių interesų apsaugos tikslais, taip pat deramai atsižvelgs į piliečių interesus ir Sąjungos didesnio skaidrumo įsipareigojimus, kartu atsižvelgdama į visas susijusias taisykles ir reglamentavimą;

26.  pažymi, kad vienas atsisakymo leisti susipažinti su dokumentais atvejis buvo perduotas Europos Ombudsmenui, kuris nuo 2016 m. pabaigos iki 2017 m. pradžios atliko tyrimą, o 2017 m. kovą atvejo nagrinėjimą baigė, 2017 m. kovo 3 d. pasirašydamas ataskaitą; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie Ombudsmeno sprendimą ir vėlesnę procedūrą, jei tokia numatyta;

Pagrindiniai pasiekimai

27.  palankiai vertina tris pagrindinius Agentūros nurodytus pasiekimus 2016 m.:

–  ji įdiegė organizacijos kokybės valdymo sistemą;

–  užtikrino jai stabilią ir nenutrūkstamą patikėtų sistemų veiklą ir kartu suteikė plataus masto paramą Komisijai, jai rengiant nemažai svarbių pasiūlymų dėl teisės aktų;

–  atliko svarbų vaidmenį priimant visus sprendimus dėl teisingumo ir vidaus reikalų srityse taikomų IT sistemų sąveikos bei nemažai prisidėjo remdama Komisijos vadovaujamos aukšto lygio ekspertų grupės informacinių sistemų ir sąveikos klausimais darbą;

28.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2015 m. kovo–gruodžio mėn. Komisijos vardu atliktas Agentūros išorės vertinimas, o 2016 m. kovo mėn. pateikti vertinimo rezultatai; pažymi, kad vertinant padaryta išvada, jog Agentūra prisideda prie didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo ir veiksmingai vykdo savo užduotis; be to, pažymi, kad vertintojai, siekdami dar labiau pagerinti operacijų valdymą, pateikė 64 rekomendacijas, iš kurių septynios laikomos itin svarbiomis, o 11 – labai svarbiomis; džiaugiasi dėl to, kad Agentūra parengė šių rekomendacijų įgyvendinimo planą ir šiuo metu jis yra vykdomas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio plano įgyvendinimą;

29.  džiaugiasi, kad Agentūra nuolat bendradarbiauja su kitomis agentūromis, vykdančiomis veiklą teisingumo ir vidaus reikalų srityse; pažymi, kad metinėje ES agentūrų tinklo ataskaitoje nurodoma, kad 2016 m. Agentūra dažniau dalyvavo bendroje veikloje su kitomis agentūromis nei bet kuriais ankstesniais metais;

30.  pažymi, kad 2016 metai Agentūrai buvo patys intensyviausi ir sunkiausi nuo pat jos įsteigimo, tačiau ji su užduotimis susitvarkė gerai ir visapusiškai įgyvendino savo metinę darbo programą, beveik visus darbus atlikusi kaip buvo planuota ir įgyvendinusi savo veiklos tikslus; be to, pažymi, kad metų eigoje buvo prisiimta keletas papildomų užduočių;

Vidaus auditas

31.  remiantis Rūmų ataskaita pastebi, kad savo 2016 m. liepos mėn. Vidaus audito tarnyba (VAT) padarė išvadą, kad bendra procesų koncepcija ir praktinis įgyvendinimas užtikrina, kad Agentūra visapusiškai taikytų SIS II, VIS ir Eurodac IT sistemas, kad būtų sudarytos sąlygos šias sistemas naudojančioms nacionalinėms valdžios institucijoms nuolat ir nepertraukiamai keistis duomenimis; taip pat palankiai vertina tai, kad Komisijos vardu atlikto išorės vertinimo duomenimis Agentūra veiksmingai veikia ir vykdo savo užduotis; be to, pažymi, kad VAT manė, jog yra galimybių gerinti su konfigūracijos ir pokyčių valdymu, diegimo ir testavimo valdymu, problemų valdymu bei paslaugų ir incidentų valdymu susijusių procesų efektyvumą; pažymi, kad Agentūra ir VAT susitarė dėl taisomųjų veiksmų plano; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio plano įgyvendinimą;

32.  pažymi, kad 2016 m. VAT atliko du patikinimo auditus: IT operacijų auditą ir personalo planavimo ir skyrimo, veiklos vertinimo, paaukštinimų ir mokymų veiklos auditą; pažymi, kad remiantis VAT išvadomis vis dar yra Agentūros žmogiškųjų išteklių valdymo procesų trūkumų, ypač atsižvelgiant į elementus, kurie ne visiškai dera su procedūriniais įgyvendinimo taisyklių aspektais ir Agentūros vidaus gairėmis; pažymi, kad šių trūkumų šalinimui buvo parengtas veiksmų planas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio plano veiksmų įgyvendinimą;

33.  pažymi, kad VAT atliko tris patikinimo auditus:

–  susitarimo dėl pažangiai valdomų sienų vidaus kontrolės sistemos įgaliojimo susitarimo koncepcijos auditą – VAT nusprendė, kad 2016 m. gegužės 23 d. Agentūros sukurta vidaus kontrolės sistemos koncepcija yra tinkama;

–  pastato Strasbūre rekonstrukcijos auditą – VAT negalėjo pateikti pagrįsto patikinimo dėl projektui taikomos vidaus kontrolės sistemos efektyvumo, nesant būtinų projekto dokumentų ir buvo susirūpinusi dėl numatyto projekto ir sutarties valdymo organizavimo; pažymi, kad nustatytų trūkumų šalinimui buvo parengtas veiksmų planas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio plano veiksmų įgyvendinimą;

–  galutinį IT projektų valdymo auditą – VAT padarė išvadą, kad projektų valdymo procesą būtina nedelsiant persvarstyti ir patobulinti; pažymi, kad šių trūkumų šalinimui buvo parengtas veiksmų planas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio plano veiksmų įgyvendinimą;

34.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. Agentūra buvo neįgyvendinusi 22 audito rekomendacijų, iš kurių 22 laikomos „labai svarbiomis“, įskaitant 10 neseniai pateiktų audito rekomendacijų; pažymi, kad šiuo metu nėra jokių itin svarbių neįgyvendintų audito rekomendacijų; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių audito rekomendacijų įgyvendinimą;

Kitos pastabos

35.  atkreipia dėmesį, kad 2016 m. rugpjūčio 28 d. įsigaliojo susitarimas su valstybe nare (Prancūzija) dėl techninės stoties;

36.  su pasitenkinimu pažymi, kad norint užtikrinti ekonomiškas ir ekologiškas darbo vietas, į Agentūros viešųjų pirkimų konkursų technines specifikacijas įtraukti aplinkosauginio ir klimato apsaugos veiksmingumo kriterijai, o Agentūros tiesiogiai valdomiems pastatams yra taikomos energijos vartojimo efektyvumo taisyklės;

37.  su džiaugsmu pastebi, kad norint toliau užtikrinti išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimą ar kompensavimą, Agentūros kelionių valdymo politika siekiama mažinti keliones lėktuvu, paliekant tik būtinas keliones, labai dažnai rengiant bendras dviejų pagrindinių Agentūros būstinių vaizdo konferencijas;

38.  pažymi, kad nebuvo visiškai pasiektas toks Agentūros ir Komisijos keitimosi informacija lygis, kuris sudarytų galimybes tinkamai pasiruošti veiklai po „Brexit‘o“, nes turi būti toliau nagrinėjami kai kurie teisiniai aspektai, pvz. prieigos prie Agentūros valdomų sistemų ir Jungtinės Karalystės po „Brexit‘o“ į šias sistemas įvedamų duomenų naudojimo aspektai; ragina Komisiją padėti Agentūrai rasti sprendimus kai tik derybų su Jungtine Karalyste procesas sudarys galimybių gauti pakankamai informacijos;

39.  teigiamai vertina tai, kad Agentūra užtikrino stabilias ir nuolatines jai patikėtų sistemų operacijas ir suteikė plataus masto paramą Komisijai rengiant keletą svarbių pasiūlymų dėl teisės aktų (atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS-TCN), naujos redakcijos Europos prieglobsčio daktiloskopinių duomenų bazė (EURODAC) ir naujos redakcijos antros kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II);

o

o o

40.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d.(12) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

7.2.2018

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2178(DEC))

Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadas, kad Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) metinėse finansinėse ataskaitose jos 2016 m. gruodžio 31 d. finansinė būklė nurodyta teisingai;

2.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad pagal viešųjų pirkimų procedūrą, pradėtą siekiant toliau plėtoti ir prižiūrėti VIS sistemą (194 mln. EUR pagal šešerių metų sutartį), atsižvelgiant į sistemos teisinį pagrindą, tiksliai neapibrėžiant reikiamų paslaugų, buvo reikalaujama, kad konkurso dalyviai turėtų prieigą prie biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos technologijos, kurią sukūrė viena įmonė, kuriai nenustatyta prievolė suteikti komercinę prieigą konkurso dalyviams; ragina Agentūrą, kai tik įmanoma, vengti prisirišimo prie bet kokių pardavėjų, tuo pačiu metu pažymi, kad įsigytos paslaugos turi būti pritaikytos prie faktiškai naudojamų sudedamųjų dalių; primygtinai ragina Agentūrą, kai tik įmanoma, sudaryti susitarimus su keliais teikėjais ir tiksliai apibrėžti reikiamas paslaugas;

3.  pažymi, kad įsipareigotų asignavimų perkėlimų į kitą laikotarpį lygis pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) 2016 m. buvo aukštas ir siekė 5 mln. EUR, o tai atitinka 63 proc. įsipareigotų asignavimų; pripažįsta, kad tai visų pirma susiję su pastatų priežiūros ir konsultavimo paslaugomis, kurios turėjo būti suteiktos 2017 m.; pažymi, kad toks didelis perkėlimų lygis prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui; rekomenduoja Agentūrai, kai tik įmanoma, laikytis biudžeto metinio periodiškumo principo; ragina Agentūrą gerinti savo administracinių išlaidų valdymą;

4.  teigiamai vertina tai, kad Agentūra užtikrino stabilias ir nuolatines jai patikėtų sistemų operacijas ir suteikė plataus masto paramą Komisijai rengiant keletą svarbių pasiūlymų dėl teisės aktų (atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS-TCN), naujos redakcijos Europos prieglobsčio daktiloskopinių duomenų bazė (EURODAC) ir naujos redakcijos antros kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II);

5.  pažymi, kad Agentūra iš dalies pakeitė savo patalpų Strasbūre statybos sutartį (21,2 mln. EUR), kad galėtų atlikti išankstinius mokėjimus ir taip padidintų savo biudžeto panaudojimą; pažymi, kad toks pakeitimas buvo susijęs su pagal Finansinį reglamentą nustatytu finansiniu nediferencijuotųjų asignavimų ciklu; pažymi, kad iki 2016 m. lapkričio mėn. Agentūra sumokėjo visą sutarties sumą, nors atlikta mažiau nei pusė darbo; atkreipia dėmesį į tai, kad su išankstiniais mokėjimais susijusi rizika, kaip nurodyta sutartyje, buvo iš dalies kompensuota finansinėmis ir įvykdymo garantijomis; prašo Agentūros įgyvendinant būsimus projektus geriau įvertinti būtinybę imtis tokios finansinės rizikos, nes finansinių garantijų panaudojimas neapima visos finansinės rizikos;

6.  apgailestauja dėl to, kad 2016 m. Agentūrai buvo suteikta paslaugų už 2,8 mln. EUR ir ji jas patvirtino, nors šiuo tikslu nebuvo numatytas biudžetas ir nebuvo sudarytos sutartys; ragina Agentūrą visiškai laikytis viešųjų pirkimų procedūrų;

7.  apgailestauja dėl to, kad, atsižvelgiant į Agentūros vidaus audito struktūros ataskaitą dėl IT projektų valdymo, Agentūros projektų valdymo procesas turi būti skubiai persvarstytas ir patobulintas siekiant užtikrinti tinkamą atsakomybę, darbuotojų skaičių, priemones, paramą ir priežiūrą;

8.  apgailestauja dėl to, kad vidaus informavimo apie pažeidimus procedūra iki šiol neįgyvendinta; ragina Komisiją užtikrinti, kad kuo greičiau būtų priimtos jos gairės dėl informavimo apie pažeidimus, kurias nedelsiant ir veiksmingai patvirtins ir įgyvendins Sąjungos agentūros, įskaitant šią Agentūrą; supranta, kad Agentūra aktyviai imasi veiksmų ir taiko laikiną priemonę – į savo elgesio kodeksą, su kuriuo lengvai galima susipažinti Agentūros interneto svetainėje, įrašo bendrus informavimo apie pažeidimus principus;

9.  primygtinai ragina teisėkūros institucijas priimti ir tokiu būdu Agentūrą veiksmingai įgyvendinti teisinius reikalavimus ir gaires dėl nuoseklios interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politikos, taip pat parengti aiškią ir skaidrią politiką šiais klausimais; pabrėžia, kad teisėkūros institucijos turi įgaliojimus nustatyti Agentūrai teisinį reikalavimą vykdyti interesų konfliktų prevenciją ir juos valdyti; pažymi, kad Agentūra paskelbė asmeninius Valdybos ir patariamosios grupės narių interesų konflikto nebuvimo pareiškimus; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad nepaskelbtos interesų deklaracijos; teigiamai vertina tai, kad neturėdama jokio teisinio reikalavimo Agentūra paskelbė Valdybos narių asmeninius įsipareigojimų pareiškimus;

10.  pažymi, kad pirmoje metinėje stebėsenos ataskaitoje dėl Agentūros kovos su sukčiavimu strategijos įgyvendinimo (2016 m. balandžio mėn.) nustatytas žemas, apie 60 proc., įgyvendinimo lygis, o kitoje stebėsenos ataskaitoje (2017 m. lapkričio mėn.) – bent 80 proc. kiekybinio įgyvendinimo lygis; atkreipia dėmesį į šioje srityje padarytą pažangą; ragina Agentūrą nuolat gerinti savo kovos su sukčiavimu strategijos įgyvendinimą;

11.  apgailestauja dėl to, kad nesiimta jokių konkrečių veiksmų, susijusių su tuo, kad Agentūros Valdyboje nesama lyčių pusiausvyros; ragina valstybes nares užtikrinti lyčių pusiausvyrą į Agentūros Valdybą skiriant savo narius ir pakaitinius narius; ragina Agentūrą aktyviai priminti valstybėms narėms apie lyčių pusiausvyros svarbą;

12.  teigiamai vertina Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT) audito ataskaitą, kurioje nebuvo nustatyta didelių problemų, susijusių su SIS II, VIS ir EURODAC IT sistemų veikimu, priežiūra, saugumu ir tęstinumu; taip pat palankiai vertina tai, kad, atsižvelgiant į Komisijos vardu atliktą išorės vertinimą, Agentūra veiksmingai veikia ir vykdo savo užduotis; pažymi, kad dar esama galimybių pagerinti padėtį ir pripažįsta Agentūros įsipareigojimą imtis tolesnių veiksmų dėl šio svarbaus audito;

13.  teigiamai vertina Agentūros personalo išlaikymo politiką, kurią įgyvendina Valdyba ir pagal kurią numatoma galimybė laikinai priimtiems tarnautojams gauti neterminuotas darbo sutartis jų pirmojo sutartinio termino pabaigoje, taip sudarant sąlygas Agentūrai išsaugoti svarbiausias vidaus žinias ir praktinę patirtį;

14.  apgailestauja dėl VAT išvadų, kad vis dar pasitaiko Agentūros žmogiškųjų išteklių valdymo procesų trūkumų, ypač atsižvelgiant į elementus, kurie ne visiškai dera su procedūriniais įgyvendinimo taisyklių aspektais ir Agentūros vidaus gairėmis; ragina Agentūrą reaguoti į dvi atlikus auditą nurodytas „itin svarbias“ ir dvi „svarbias“ išvadas, susijusias su veiklos rezultatų vertinimo ir paaukštinimo procedūromis, procedūrų laikymusi, kruopščiu personalo bylų tvarkymu ir žmogiškųjų išteklių valdymu bei planavimu.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

1.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 194.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 194.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 286, 2011 11 1, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 194.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 194.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 286, 2011 11 1, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C113, 2016 3 30, p. 191.

(12)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika