Procedūra : 2017/2178(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0111/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0111/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.52

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0157

ZIŅOJUMS     
PDF 737kWORD 60k
26.3.2018
PE 613.476v02-00 A8-0111/2018

par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2178(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2178(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada galīgos pārskatus;

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1);

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8 0088/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā(4), un jo īpaši tās 33. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0111/2018),

1.  sniedz Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2178(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada galīgos pārskatus;

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(6);

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8 0088/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā(9), un jo īpaši tās 33. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0111/2018),

1.  apstiprina Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2178(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0111/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar ieņēmumu un izdevumu pārskatu(11) Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (“Aģentūra”) galīgais budžets 2016. finanšu gadā bija EUR 82 267 949, kas ir par 21,77 % vairāk nekā 2015. gadā sakarā ar jauno iepirkuma procedūru Vīzu informācijas sistēmai un Biometrisko datu salīdzināšanas sistēmai; tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013. un 2015. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  ar bažām norāda uz daudzajiem neatrisinātajiem jautājumiem un nepabeigtajiem koriģējošajiem pasākumiem saistībā ar Revīzijas palātas komentāriem 2013. un 2015. gadā par pakalpojumu iepirkuma pamatlīgumu un par attiecībām starp Aģentūru un Šengenas asociētajām valstīm; mudina Aģentūru veikt koriģējošus pasākumus bez turpmākas kavēšanās;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

2.  nosoda to, ka Aģentūra saņēma un apstiprināja piegādes EUR 2 800 000 vērtībā bez budžeta un juridiskajām saistībām (līgumiem); norāda, ka juridiskās saistības tika izveidotas ar atpakaļejošu datumu, lai legalizētu iepirkumus; turklāt norāda, ka saskaņā ar Aģentūras informāciju šie iepirkumi tika veikti šādā veidā, reaģējot uz steidzamām operatīvām prasībām, kā arī ātri pieaugošām uzglabāšanas vajadzībām, ko pieprasīja dalībvalstis; aicina Aģentūru ievērojami uzlabot budžeta plānošanu un budžeta izpildi; uzskata, ka dalībvalstu pieaugošās uzglabāšanas vajadzības Aģentūra varēja paredzēt; uzskata, ka Savienības publiskā iepirkuma noteikumi paredz steidzamības procedūru un tāpēc līgumu parakstīšana ar atpakaļejošu spēku steidzama iepirkuma veikšanai neatbilst Savienības tiesību aktiem;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  ņem vērā, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 97,9 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis — 97,6 %;

4.  norāda, ka Aģentūra 2015. gada jūnijā parakstīja būvniecības līgumu par tās telpām Strasbūrā par EUR 21 500 000; turklāt norāda, ka tika panākta vienošanās, ka galvenā maksājumu metode būs maksājumi atbilstoši darba posmiem; ar bažām norāda, ka Aģentūra 2015. gada jūlijā grozīja līgumu, padarot avansa maksājumus par standarta metodi, lai palielinātu budžeta patēriņu; pauž lielas bažas par to, ka līdz 2016. gada novembrim Aģentūra bija izmaksājusi visu līguma summu, lai gan bija paveikta mazāk nekā puse darba; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka priekšfinansējuma maksājumi bija saistīti ar atbilstošu finanšu garantiju un 5 % izpildes garantiju; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī līguma īstenošanu;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  norāda ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu pārnesto apropriāciju īpatsvars II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija augsts — EUR 5 000 000, t. i., 63 % no apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības (salīdzinājumā ar EUR 9 000 000, t. i., 50 %, 2015. gadā); atgādina, ka pārnesumi galvenokārt attiecas uz ēku uzturēšanu un konsultāciju pakalpojumiem, kas jāsniedz 2017. gadā;

6.  norāda, ka saskaņā ar Aģentūras atbildi pārnestās apropriācijas I un II sadaļā tiek pastāvīgi pārskatītas un plānotas ar mērķi laika gaitā tās samazināt līdz stingri nepieciešamajam minimumam un ka no EUR 19,5 miljoniem nediferencētu apropriāciju, kas pārnestas uz 2016. gadu, anulēja tikai EUR 474 000 jeb 2,42 %;

7.  ņem vērā, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Iepirkuma un personāla politika

8.  ar bažām norāda, ka Revīzijas palāta konstatēja iepirkumus, kuros Aģentūra nepārbaudīja visekonomiskāko risinājumu, jo nepārliecinājās, vai pamatlīgumslēdzējs ir atradis labāko cenu; aicina Aģentūru ekonomiskuma un izmaksu lietderības principu uztvert nopietni un veikt visus attiecīgos pasākumus, lai nepieļautu šādas situācijas atkārtošanos;

9.  norāda, ka Aģentūra 2016. gada maijā parakstīja pamatlīgumu ar konsorciju par EUR 194 000 000 Vīzu informācijas sistēmas (VIS) un Biometrisko datu salīdzināšanas sistēmas (BMS) turpmākai izstrādei un uzturēšanai uz laiku, kas nepārsniedz sešus gadus; norāda, ka šo līgumu piešķīra publiskā iepirkuma procedūrā; norāda, ka viena no galvenajām prasībām pretendentu pieņemšanai bija komerciāla piekļuve biometrisko datu salīdzināšanas sistēmas tehnoloģijai; pauž bažas par iespējamu risku procedūras konkurētspējai; norāda, ka saskaņā ar Aģentūras atbildi pastāvīgo licenču iegūšana ir sasaistīta ar to turpmāku uzturēšanu un ilgtermiņā rada ievērojamus ietaupījumus, kas aplēsti EUR 402 243,22 apmērā četru gadu laikā; norāda, ka pamatlīguma īpašo noteikumu I.19.1. pantā noteikts “vislabvēlīgākais klients”, saskaņā ar ko tiek nodrošināta turpmāka aizsardzība Aģentūras finansiālām interesēm gadījumos, kad līgumslēdzējs piegādā aparatūru vai programmatūru;

10.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras štatu sarakstu konstatē, ka 2016. gada 31. decembrī bija aizpildītas 114 štata vietas (no 118 vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu) salīdzinājumā ar 117 vietām 2015. gadā; norāda, ka papildus tam Aģentūrā bija nodarbināti 26 līgumdarbinieki, 47 pagaidu darbinieki un 6 norīkotie valsts eksperti;

11.  ar bažām konstatē, ka arvien lielāks operacionālais risks Aģentūras darbībai ir saistīts ar nepietiekamu darbinieku skaitu Aģentūrā, jo, lai gan tai uzticētie uzdevumi pastāvīgi palielinās, darbinieku skaits tika samazināts, lai ievērotu prasību samazināt darbinieku skaitu par 5 %; norāda, ka Aģentūrā ir vairākas funkcijas, kurās ir vai nu nepietiekams darbinieku skaits, vai netiek garantēta darbības nepārtrauktība (kādus uzdevumus veic tikai viens darbinieks un tikai viņam ir zināšanas par šo darbību); ar bažām norāda, ka darbinieku skaita samazināšana un darba ārpakalpojumi palielina tā dēvēto “virpuļdurvju” gadījumu un informācijas noplūžu risku; ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra savā ētiskas izturēšanās un rīcības kodeksā publicēja vispārējos principus attiecībā uz pienākumiem pēc aiziešanas no dienesta;

12.  konstatē, ka Aģentūra ir aizvien vairāk atkarīga no ārējiem darbiniekiem, kuru nodarbināšana bieži ir dārgāka salīdzinājumā ar iekšējiem darbiniekiem un var radīt riskus saistībā ar Aģentūras zināšanu un spēju saglabāšanu un darbības ilgtspējību;

13.  atzinīgi vērtē valdes īstenoto Aģentūras darbinieku noturēšanas politiku, kas pagaidu darbiniekiem viņu pirmā līguma termiņa beigās paredz iespēju saņemt līgumu uz nenoteiktu laiku, ļaujot Aģentūrai saglabāt būtiskas iekšējas zināšanas un zinātību;

14.  ar bažām norāda uz dzimumu līdzsvara trūkumu starp aizpildītām štata vietām 2016. gada 31. decembrī, ņemot vērā, ka personālā bija 28 % sieviešu un 72 % vīriešu; pauž nožēlu par to, ka valdē nelīdzsvarotība ir pat vēl lielāka — 11 % sieviešu un 89 % vīriešu; aicina Aģentūru pievērst lielāku uzmanību dzimumu līdzsvaram personālā;

15.  pauž nožēlu par to, ka nav veikti konkrēti pasākumi attiecībā uz dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras valdes sastāvā; aicina dalībvalstis, izvirzot savus kandidātus Aģentūras valdes locekļu un locekļu aizstājēju amatam, nodrošināt dzimumu līdzsvaru; aicina Aģentūru proaktīvi atgādināt dalībvalstīm par dzimumu līdzsvara nozīmīgumu;

16.  norāda, ka 2016. gadā Aģentūra nav saņēmusi nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā par nepārredzamu pieņemšanu darbā vai atlaišanu;

17.  norāda, ka 2016. gadā Aģentūras personāls slimības atvaļinājumā bija vidēji 10,7 dienas; norāda, ka saskaņā ar Aģentūras atbildēm 2016. gadā katrs darbinieks divas līdz trīs dienas pavadīja labjutības pasākumos; norāda, ka Aģentūra rīkoja dažādus kolektīva saliedēšanas pasākumus, vairāk dienu atvēlot pamatdarbībā iesaistītiem darbiniekiem un mazāk — administratīvajam personālam; aicina Aģentūru apspriesties ar medicīnisko dienestu par to, kā mazināt darba kavējumus slimības atvaļinājuma dēļ;

18.   konstatē, ka Aģentūra 2015. gadā pieņēma politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un psiholoģiskas aizskaršanas un seksuālas uzmākšanās novēršanu un ka informācija par īstenošanas noteikumiem ir iekļauta jaunpieņemtu darbinieku uzņemšanas programmā; norāda, ka Aģentūras cilvēkresursu un apmācību nodaļa sniedz darbiniekiem atbildes un informāciju par šo jautājumu; norāda, ka 2016. gadā divas sūdzības tika iesniegtas, izmeklētas un noslēgtas ar ieteikumiem un ka neviena lieta netika iesniegta tiesā;

19.  norāda, ka Aģentūrai nav neviena dienesta transportlīdzekļa;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

20.  norāda, ka Aģentūras vadības komiteja 2016. gada 23. maijā pieņēma vadlīnijas par trauksmes celšanu un ka Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) sniedza pozitīvu atzinumu par šo tekstu; tomēr norāda, ka Komisijas Cilvēkresursu ģenerāldirektorāts to neatbalstīja un informēja Aģentūru, ka Komisija izstrādā jaunas vadlīnijas; ar gandarījumu norāda, ka pa šo laiku Aģentūra publicēja trauksmes celšanas vispārējos principus rīcības kodeksā, kas ir pieejams tās tīmekļvietnē; atgādina, ka pārredzamība ir būtisks faktors, lai veidotu un saglabātu uz uzticēšanos balstītas attiecības starp pilsoņiem, Savienību un tās iestādēm;

21.  norāda, ka visiem valdes locekļiem ir pienākums katru gadu rakstveidā sagatavot publisku interešu deklarāciju, ko publicē Aģentūras tīmekļvietnē; norāda, ka arī izpilddirektora un valdes priekšsēdētāja CV tiek publicēti un atjaunināti; norāda, ka Aģentūra izstrādā jaunus noteikumus par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību; pauž nožēlu par to, ka valdes un padomdevēju grupas locekļi ir publicējuši deklarācijas par interešu konflikta neesamību, nevis interešu deklarācijas, jo nevis pašiem locekļiem būtu jādeklarē interešu konflikta neesamība, bet gan trešām pusēm būtu jāveic viņu interešu deklarāciju neatkarīga pārbaude; aicina valdes un padomdevēju grupas locekļus publicēt interešu deklarācijas, norādot savu dalību citās organizācijas; aicina Aģentūru līdz 2018. gada jūlija beigām informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šo jautājumu;

22.  norāda, ka pirmajā uzraudzības ziņojumā par Aģentūras krāpšanas apkarošanas stratēģijas īstenošanu (2016. gada aprīlī) ir konstatēts zems īstenošanas līmenis (gandrīz 60 %), savukārt nākamajā uzraudzības ziņojumā (2017. gada novembrī) kvantitatīvais īstenošanas līmenis konstatēts vismaz 80 % apmērā; norāda uz šajā jomā sasniegto progresu; aicina Aģentūru pastāvīgi uzlabot tās krāpšanas apkarošanas stratēģijas īstenošanu;

23.  ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra gatavojas pārskatīt savu krāpšanas apkarošanas stratēģiju; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo jauno noteikumu pieņemšanu un īstenošanu;

24.  konstatē, ka Aģentūra informēja Parlamentu par to, ka tā nav mijiedarbojusies ar lobistiem;

25.  norāda, ka 2016. gadā Aģentūra saņēma vienpadsmit dokumentu piekļuves pieprasījumus un Aģentūra pilnīgu piekļuvi piešķīra deviņos gadījumos, bet divi piekļuves pieprasījumi tika noraidīti, pamatojoties uz komercinterešu aizsardzību un pārbaužu, izmeklēšanu un revīziju mērķu aizsardzību; sagaida, ka Aģentūra, lemjot par dokumentu pieejamības ierobežošanu saistībā ar komercinterešu aizsardzību, nopietni ņems vērā arī iedzīvotāju intereses un Savienības apņemšanos nodrošināt lielāku pārredzamību, vienlaikus ņemot vērā visus attiecīgos tiesību aktus;

26.  norāda, ka attiecībā uz vienu no gadījumiem, kad pieprasījums par piekļuvi dokumentiem tika noraidīts, lieta tālāk tika nosūtīta Eiropas ombudam, kurš veica pārbaudi 2016. gada beigās un 2017. gada sākumā un šo lietu slēdza 2017. gada martā, bet ziņojums parakstīts un datēts 2017. gada 3. martā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par ombuda lēmumu un turpmāko procedūru, ja tāda tiek īstenota;

Galvenie sasniegumi

27.  atzinīgi vērtē Aģentūras noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti:

–  tā ieviesa korporatīvo kvalitātes vadības sistēmu;

–  tā nodrošināja stabilu un pastāvīgu tai uzticēto sistēmu darbību un vienlaikus sniedza plašu atbalstu Komisijai vairāku būtisku tiesību aktu priekšlikumu izstrādē;

–  tai bija būtiska loma visās norisēs saistībā ar IT sistēmu savietojamību tieslietu un iekšlietu jomā un tā sniedza nozīmīgu devumu, atbalstot un sekmējot darbu Komisijas vadītajā augsta līmeņa ekspertu grupā informācijas sistēmu un sadarbspējas jautājumos;

28.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka Aģentūras ārējs novērtējums Komisijas vārdā tika veikts no 2015. gada marta līdz decembrim un ka rezultāti tika darīti zināmi 2016. gada martā; norāda, ka novērtējumā tika secināts, ka Aģentūra sniedz devumu lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībā brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un efektīvi īsteno savus uzdevumus; norāda, ka, lai turpmāk uzlabotu darbības pārvaldību, vērtētāji formulēja 64 ieteikumus, no kuriem septiņi tiek uzskatīti par ārkārtīgi būtiskiem un 11 par ļoti svarīgiem; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir izstrādājusi plānu šo ieteikumu ieviešanai un ka tas tiek īstenots; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī plāna īstenošanu;

29.  atzinīgi vērtē Aģentūras pastāvīgo sadarbību ar citām tieslietu un iekšlietu aģentūrām; norāda, ka ES aģentūru tīkla gada pārskatā ir konstatēts, ka Aģentūra 2016. gadā iesaistījās lielākā skaitā kopīgu darbību ar citām aģentūrām nekā iepriekšējā gadā;

30.  norāda, ka 2016. gads Aģentūrai bija visintensīvākais un grūtākais gads kopš tās izveidošanas un ka Aģentūra tomēr darbojās sekmīgi un pilnībā izpildīja tās gada darba programmu, veicot gandrīz visas plānotās darbības un sasniedzot savus darbības mērķus; turklāt norāda, ka gada gaitā tika pievienoti vairāki papildu uzdevumi;

Iekšējā revīzija

31.  norāda, ka ar saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2016. gada jūlija ziņojumā secināja, ka vispārējā koncepcija un procesu praktiskā īstenošana notiek tā, ka Aģentūra nodrošina II Šengenas Informācijas sistēmas, Vīzu informācijas sistēmas un Eiropas patvēruma meklētāju daktiloskopijas datubāzes (Eurodac IT) sistēmas darbību tādā veidā, lai datu apmaiņa starp valstu iestādēm, kas tās izmanto, būtu pastāvīga un nepārtraukta; atzinīgi vērtē arī to, ka saskaņā ar Komisijas uzdevumā veikto ārējo novērtējumu Aģentūra darbojas un īsteno savus uzdevumus efektīvi; turklāt norāda, ka IAS uzskatīja, ka ir iespējams uzlabot procesu efektivitāti saistībā ar konfigurācijas pārvaldību un izmaiņu pārvaldību, izlaišanas un testēšanas pārvaldību, problēmu pārvaldību, kā arī pakalpojumu un incidentu pārvaldību; norāda, ka Aģentūra un IAS vienojās par koriģējošu rīcību plānu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī plāna īstenošanu;

32.  konstatē, ka IAS 2016. gadā veica divas ticamības revīzijas: revīziju par IT darbību un revīziju par personāla plānošanu un piešķiršanu, snieguma novērtēšanu, paaugstināšanu amatā un apmācību; norāda, ka saskaņā ar IAS secinājumiem joprojām pastāv nepilnības Aģentūras cilvēkresursu pārvaldības procesā un jo īpaši ir elementi, kas nav pilnībā atbilstoši īstenošanas noteikumu procesuālajiem aspektiem un Aģentūras iekšējām vadlīnijām; norāda, ka ir izstrādāts rīcības plāns visu trūkumu novēršanai; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā rīcības plāna īstenošanu;

33.  konstatē, ka Iekšējās revīzijas struktūra (IAC) veica trīs ticamības revīzijas:

–  revīziju par viedrobežu delegācijas nolīguma iekšējās kontroles sistēmas uzbūvi, kur IAC uzskatīja, ka Aģentūras izveidotās iekšējās kontroles sistēmas uzbūve 2016. gada 23. maijā ir atbilstoša;

–  revīziju par rekonstrukcijas projektu Strasbūrā, kur IAC nevarēja gūt pamatotu pārliecību par attiecībā uz projektu ieviestās iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un lietderīgumu, jo trūka nepieciešamās projekta dokumentācijas, un pauda bažas par projekta un līgumu pārvaldības organizāciju; norāda, ka ir izstrādāts rīcības plāns visu trūkumu novēršanai; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā rīcības plāna īstenošanu;

–  IT projektu vadības revīziju, kuras galīgajā revīzijas ziņojumā IAC uzskata, ka projektu vadības process ir steidzami jāpārskata un jāuzlabo; norāda, ka ir sagatavots rīcības plāns; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī rīcības plāna īstenošanu;

34.  norāda, ka 2016. gada 31. decembrī Aģentūra vēl nebija īstenojusi 22 revīzijas ieteikumus, kas tika novērtēti kā ļoti svarīgi, tostarp 10 revīzijas ieteikumus, kas izdoti nesen; norāda, ka neīstenots nebija palicis neviens ārkārtīgi būtisks jautājums; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo revīzijas ieteikumu īstenošanu;

Citi komentāri

35.  norāda, ka nolīgums ar uzņēmēju dalībvalsti Franciju par tehnisko objektu stājās spēkā 2016. gada 28. augustā;

36.  ar gandarījumu norāda, ka, lai nodrošinātu izmaksu ziņā efektīvu un videi draudzīgu darba vietu, Aģentūras piedāvājumu tehniskajās specifikācijās ir iekļauti vides un klimata snieguma kritēriji un ka attiecībā uz Aģentūras tieši pārvaldītām ēkām ir ievēroti piemērojamie energoefektivitātes noteikumi;

37.  ar gandarījumu norāda, ka, lai turpmāk samazinātu vai kompensētu CO2 emisijas, Aģentūras ceļojumu pārvaldības politikas mērķis ir samazināt gaisa satiksmes izmantošanu līdz minimumam, plaši izmantojot videokonferences starp Aģentūras abām galvenajām darba vietām;

38.  norāda, ka Aģentūras un Komisijas informācijas apmaiņas līmenis, kas ļautu rūpīgi sagatavoties darbībai pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās (Brexit), vēl nav pilnībā nodrošināts, jo ir nepieciešams sīkāk izstrādāt dažus juridiskos aspektus, piemēram, par piekļuvi Aģentūras pārvaldītajām sistēmām un to datu izmantošanu, kurus Apvienotā Karaliste tajās ievadīs pēc Brexit; aicina Komisiju palīdzēt Aģentūrai ar risinājumiem, tiklīdz sarunu process ar Apvienoto Karalisti sniegs pietiekamu informāciju;

39.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra nodrošināja stabilu un pastāvīgu tai uzticēto sistēmu darbību un sniedza plašu atbalstu Komisijai vairāku būtisku tiesību aktu priekšlikumu izstrādē (Ieceļošanas/izceļošanas sistēma (EES), Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS), Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS-TCN), Eiropas patvēruma meklētāju daktiloskopijas datubāzes (Eurodac) pārstrādātā redakcija un otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) pārstrādātā redakcija);

o

o  o

40.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(12).

7.2.2018

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2178(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Kostas Chrysogonos

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas secinājumiem Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (turpmāk “Aģentūra”) gada pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī;

2.  pauž bažas par to, ka publiskā iepirkuma procedūrā, kas tika uzsākta, lai turpinātu VIS sistēmas izstrādi un uzturēšanu (EUR 194 miljonu vērts līgums uz sešiem gadiem), saskaņā ar sistēmas juridisko pamatu, nesniedzot precīzu nepieciešamo pakalpojumu definīciju, pretendentiem bija nepieciešama piekļuve biometrisko datu atbilstības pakalpojuma tehnoloģijai, ko izstrādājis viens uzņēmums, kuram nav pienākuma nodrošināt pretendentiem komerciālu piekļuvi; aicina Aģentūru vienmēr pēc iespējas novērst atkarību no kādiem konkrētiem piegādātājiem, vienlaikus atzīmējot, ka iegādātie pakalpojumi ir jāpielāgo pašlaik izmantotajiem elementiem; mudina Aģentūru vienmēr pēc iespējas slēgt līgumus ar vairākiem piegādātājiem un precīzi definēt vajadzīgos pakalpojumus;

3.  norāda, ka 2016. gadā II sadaļā (“Administratīvie izdevumi”) to pārnesto apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts — EUR 5 miljoni, kas atbilst 63 % apropriāciju, par kurām uzņemtas saistības; ņem vērā, ka tas galvenokārt attiecas uz ēku uzturēšanu un konsultāciju pakalpojumiem, kas jāsniedz 2017. gadā; norāda, ka tik augsts pārnesuma līmenis ir pretrunā budžeta gada pārskata principam; iesaka Aģentūrai vienmēr pēc iespējas ievērot budžeta gada pārskata principu; aicina Aģentūru uzlabot tās administratīvo izdevumu pārvaldību;

4.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra nodrošināja stabilu un pastāvīgu tai uzticēto sistēmu darbību un sniedza plašu atbalstu Komisijai vairāku būtisku tiesību aktu priekšlikumu izstrādē (IIS, ETIAS, ECRIS-TCN, EURODAC pārstrāde un SIS II pārstrāde);

5.  norāda, ka Aģentūra grozīja būvniecības līgumu attiecībā uz savām Strasbūras telpām (EUR 21,2 miljoni), lai veiktu avansa maksājumus nolūkā palielināt tās budžeta izlietojumu; norāda, ka šādas izmaiņas bija saistītas ar finanšu ciklu, kas ar Finanšu regulu bija noteikts nediferencētajām apropriācijām; norāda, ka līdz 2016. gada novembrim Aģentūra bija izmaksājusi visu līguma summu, lai gan bija paveikta mazāk nekā puse darba; norāda, ka ar avansa maksājumiem saistīto risku daļēji kompensēja finanšu un darbības garantijas, kā paredzēts līgumā; prasa Aģentūrai turpmākajos projektos labāk izvērtēt nepieciešamību uzņemties šādu finansiālu risku, jo finanšu garantijas izmantošana nesedz visus finanšu riskus;

6.  pauž nožēlu, ka 2016. gadā Aģentūra saņēma un pieņēma preces EUR 2,8 miljonu apmērā, lai gan tam nebija budžeta un spēkā esošu līgumu; prasa Aģentūrai pilnībā ievērot publiskā iepirkuma procedūras;

7.  pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar Aģentūras iekšējās revīzijas struktūras ziņojumu par IT projektu pārvaldību Aģentūras projektu pārvaldības process ir steidzami jāpārskata un jāuzlabo saistībā ar atbilstīgām īpašumtiesībām, personālu, instrumentiem, atbalstu un uzraudzību;

8.  pauž nožēlu par to, ka iekšējā trauksmes celšanas procedūra vēl nav ieviesta; aicina Eiropas Komisiju nodrošināt trauksmes celšanas vadlīniju ātru pieņemšanu, kuras pēc tam nekavējoties pieņemtu un efektīvi īstenotu Savienības aģentūras, tajā skaitā Aģentūra; saprot, ka Aģentūra ir rīkojusies proaktīvi, kā pagaidu pasākumu paredzot savā rīcības kodeksā vispārējus trauksmes celšanas principus, kuri ir viegli atrodami Aģentūras tīmekļa vietnē;

9.  mudina abus likumdevējus pieņemt un attiecīgi Aģentūru efektīvi īstenot juridiskās prasības un vadlīnijas attiecībā uz saskanīgu politiku, ar ko novērst un pārvaldīt interešu konfliktus, kā arī izstrādāt skaidru un pārredzamu politiku šajos jautājumos; uzsver, ka abiem likumdevējiem ir tiesības noteikt Aģentūrai juridisku prasību novērst un pārvaldīt interešu konfliktus; norāda, ka Aģentūra ir publicējusi atsevišķu valdes un padomdevējas grupas locekļu paziņojumus par interešu konflikta neesamību; tomēr pauž nožēlu par to, ka nav interešu deklarāciju; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir publicējusi valdes locekļu individuālos saistību paziņojumus, lai gan nav konkrētu juridisku prasību, kas to paredzētu;

10.  norāda, ka pirmajā uzraudzības ziņojumā par Aģentūras krāpšanas apkarošanas stratēģijas īstenošanu (2016. gada aprīlis) ir konstatēts zems īstenošanas līmenis (gandrīz 60 %), savukārt nākamajā uzraudzības ziņojumā (2017. gada novembris) kvantitatīvais īstenošanas līmenis konstatēts vismaz 80 % apmērā; norāda uz šajā jomā sasniegto progresu; aicina Aģentūru pastāvīgi uzlabot tās krāpšanas apkarošanas stratēģijas īstenošanu;

11.  pauž nožēlu par to, ka nav veikti konkrēti pasākumi attiecībā uz dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras valdes sastāvā; aicina dalībvalstis, izvirzot savus kandidātus Aģentūras valdes locekļu un locekļu aizstājēju amatam, nodrošināt dzimumu līdzsvaru; aicina Aģentūru proaktīvi atgādināt dalībvalstīm par dzimumu līdzsvara nozīmīgumu;

12.  atzinīgi vērtē Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) revīzijas ziņojumu, kurā netika konstatēti būtiski jautājumi saistībā ar SIS II, VIS un Eurodac IT sistēmu darbību, uzturēšanas drošību un nepārtrauktību; atzinīgi vērtē arī to, ka saskaņā ar Komisijas uzdevumā veikto ārējo novērtējumu Aģentūra darbojas un īsteno savus uzdevumus efektīvi; norāda, ka joprojām ir iespējami uzlabojumu un ņem vērā Aģentūras apņemšanos veikt turpmākos pasākumus saistībā ar šo nozīmīgo revīziju;

13.  atzinīgi vērtē valdes īstenoto Aģentūras darbinieku noturēšanas politiku, kas pagaidu darbiniekiem viņu pirmā līguma termiņa beigās paredz iespēju saņemt līgumu uz nenoteiktu laiku, ļaujot Aģentūrai saglabāt būtiskas iekšējas zināšanas un ekspertīzi;

14.  pauž nožēlu par Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta secinājumiem attiecībā uz to, ka Aģentūras cilvēkresursu pārvaldības procesā joprojām pastāv nepilnības, jo īpaši elementi, kas nav pilnībā atbilstīgi Īstenošanas noteikumu procedūras aspektiem un Aģentūras iekšējām pamatnostādnēm; aicina Aģentūru atrisināt divus ļoti svarīgus un divus svarīgus veiktās revīzijas konstatējumus, kuri saistīti ar darbības novērtēšanas un paaugstināšanas amatā procedūrām, procedūru ievērošanu, personāla lietu rūpīgu pārvaldību un cilvēkresursu pārvaldību un plānošanu.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

1.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

4

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 194. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 194. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 286, 1.11.2011.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 417, 6.12.2017., 194. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 194. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 286, 1.11.2011.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

OV C 113, 30.03.2016., 191. lpp.

(12)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika