Procedura : 2017/2178(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0111/2018

Teksty złożone :

A8-0111/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.52

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0157

SPRAWOZDANIE     
PDF 847kWORD 71k
26.3.2018
PE 613.476v02-00 A8-0111/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016

(2017/2178(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016

(2017/2178(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0088/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości(4), w szczególności jego art. 33,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0111/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016

(2017/2178(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0088/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości(9), w szczególności jego art. 33,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0111/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016

(2017/2178(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0111/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(11) ostateczny budżet Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (zwanej dalej „Agencją”) na rok 2016 wyniósł 82 267 949 EUR, co stanowi wzrost o 21,77 % w porównaniu z rokiem 2015, wynikający z nowej procedury udzielania zamówień w przypadku wizowego systemu informacyjnego oraz systemu porównywania danych biometrycznych; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za lata 2013 i 2015

1.  z zaniepokojeniem odnotowuje liczbę nierozstrzygniętych kwestii oraz bieżących środków naprawczych podjętych w odpowiedzi na uwagi Trybunału z 2013 i 2015 r. i związanych z umową ramową o udzielanie zamówień na usługi oraz relacjami między Agencją a państwami stowarzyszonymi w ramach Schengen; wzywa Agencję do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości operacji

2.  potępia fakt, że Agencja otrzymała i zaakceptowała dostawy o wartości 2 800 000 EUR bez wcześniejszego zaciągnięcia zobowiązań budżetowych i prawnych (podpisania umów); zauważa, że zobowiązania prawne ustanowiono z mocą wsteczną w celu uregulowania zakupów; zauważa ponadto, że według Agencji zakupów dokonano w ten sposób, aby poradzić sobie z pilnymi wymogami operacyjnymi, a także w odpowiedzi na szybko rosnące potrzeby państw członkowskich w zakresie przechowywania danych; apeluje do Agencji o znaczne usprawnienie planowania i wykonywania budżetu; jest zdania, że rosnące potrzeby państw członkowskich w zakresie przechowywania danych Agencja mogła przewidzieć; jest zdania, że unijne przepisy dotyczące zamówień publicznych dopuszczają tryb pilny, a co za tym idzie, podpisywanie umów z mocą wsteczną w sprawie pilnych zakupów jest niezgodne z prawem Unii;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 97,9 % oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 97,6 %;

4.  zauważa, że w czerwcu 2015 r. Agencja podpisała umowę o budowę siedziby w Strasburgu na kwotę 21 500 000 EUR; zauważa ponadto, że jako główną metodę płatności uzgodniono płatności ratalne; zauważa z zaniepokojeniem, że w lipcu 2015 r. Agencja zmieniła umowę, wybierając zaliczki jako podstawową metodę płatności, by w ten sposób zwiększyć wykorzystanie budżetu; wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że do listopada 2016 r. Agencja wypłaciła pełną kwotę umowy, mimo że ukończono mniej niż połowę prac; zauważa, że według odpowiedzi Agencji płatności zaliczkowe były powiązane z odpowiednim zabezpieczeniem finansowym i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w wysokości 5 %; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wykonaniu tej umowy;

Zobowiązania i przeniesienia

5.  stwierdza, że według sprawozdania Trybunału kwota środków przeniesionych w tytule II (wydatki administracyjne) wyniosła 5 000 000 EUR, czyli 63 % środków, na które zaciągnięto zobowiązania (podczas gdy w 2015 r. było to 9 000 000 EUR, czyli 50 %); przypomina, że przeniesienia były głównie związane z utrzymaniem budynków i usługami doradczymi, które miały zostać zrealizowane w 2017 r.;

6.  zauważa, że według odpowiedzi Agencji przeniesienia środków na potrzeby tytułu I i II są ciągle poddawane przeglądowi i planowane z zamiarem ich ograniczania na przestrzeni czasu do ścisłego i koniecznego minimum oraz że z 19,5 mln EUR środków niezróżnicowanych przeniesionych na 2016 r. tylko 474 000 EUR zostało anulowanych, co stanowi 2,42 %;

7.  odnotowuje, że przeniesienia często mogą być w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Agencję z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Zamówienia publiczne i polityka kadrowa

8.  zauważa z niepokojem, że Trybunał odnotował zamówienia, w przypadku których Agencja nie sprawdziła, czy chodzi o najbardziej opłacalne rozwiązanie, gdyż nie sprawdziła, czy wykonawca umowy ramowej znalazł najkorzystniejszą cenę; apeluje do Agencji o poważne potraktowanie zasady oszczędności i opłacalności i podjęcie wszelkich niezbędnych środków, aby sytuacja ta nie powtórzyła się w przyszłości;

9.  stwierdza, że w maju 2016 r. Agencja podpisała umowę ramową z konsorcjum na kwotę 194 000 000 EUR w sprawie dalszego rozwoju i utrzymania wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz systemu porównywania danych biometrycznych (BMS) przez okres maksymalnie sześciu lat; zauważa, że zamówienia tego udzielono w drodze procedury udzielania zamówień publicznych; zauważa również, że jednym z głównych warunków przystąpienia do przetargu było posiadanie komercyjnego dostępu do technologii BMS; wyraża obawy co do potencjalnego zagrożenia konkurencyjności procedury; zauważa, że według odpowiedzi Agencji zakup stałych licencji wiąże się z ich późniejszym utrzymaniem i w dłuższej perspektywie pozwolił na znaczne oszczędności, szacowane na 402 243,22 EUR w okresie czterech lat; zwraca uwagę, że w art. I.19.1 specjalnych warunków umowy ramowej mowa o najbardziej uprzywilejowanym kliencie, co w jeszcze większym stopniu chroni interesy finansowe Agencji przy zamawianiu sprzętu lub oprogramowania od wykonawcy;

10.  zauważa na podstawie planu zatrudnienia Agencji, że na dzień 31 grudnia 2016 r. obsadzonych było 114 stanowisk (z 118 stanowisk zatwierdzonych w ramach budżetu Unii) w porównaniu do 117 w 2015 r.; zauważa, że Agencja zatrudniała ponadto 26 pracowników kontraktowych, 47 pracowników tymczasowych i 6 oddelegowanych ekspertów krajowych;

11.  wyraża zaniepokojenie z powodu rosnącego ryzyka operacyjnego grożącego funkcjonowaniu Agencji i związanego z brakami kadrowymi w Agencji, gdzie przy ciągłym wzroście powierzanych zadań nastąpiło jednoczesne obniżenie poziomu zatrudnienia w odpowiedzi na wymóg redukcji personelu o 5 %; zauważa, że w Agencji istnieje szereg funkcji, które albo cierpią na braki kadrowe, albo nie mają zapewnionej ciągłości działania (tylko jeden pracownik wykonuje zadania i posiada wiedzę operacyjną); zauważa z zaniepokojeniem, że ograniczenie liczby pracowników i outsourcing prac zwiększa ryzyko efektu „drzwi obrotowych” i wycieków informacji; zauważa z zadowoleniem, że Agencja opublikowała w swoim kodeksie etycznego zachowania i postępowania ogólne zasady dotyczące obowiązków po opuszczeniu służby;

12.  zauważa, że Agencja jest w coraz większym stopniu uzależniona od personelu zewnętrznego, którego zatrudnienie jest często droższe niż personelu wewnętrznego i nieodłącznie może wiązać się z ryzykiem dotyczącym utrzymania wiedzy i zdolności w Agencji oraz stabilności jej działań;

13.  z zadowoleniem przyjmuje strategię Agencji w zakresie zatrzymywania pracowników, wdrażaną przez zarząd, która to strategia przewiduje, że pracownicy zatrudnieni na czas określony pod koniec okresu obowiązywania pierwszej umowy o pracę mogą otrzymać umowę na czas nieokreślony, dzięki czemu Agencja może zatrzymać w swoich strukturach pracowników posiadających wiedzę i kwalifikacje o kluczowym znaczeniu;

14.  odnotowuje z zaniepokojeniem brak równowagi płci w obsadzeniu stanowisk na dzień 31 grudnia 2016 r., kiedy to stosunek kobiet do mężczyzn wynosił 28 % do 72 %; ubolewa, że jeszcze większy brak równowagi występuje w składzie zarządu, gdzie stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 11 % do 89 %; wzywa Agencję, aby zwracała większą uwagę na równowagę płci wśród swoich pracowników;

15.  ubolewa, że nie podjęto szczególnych działań w celu wyeliminowania braku równowagi płci wśród członków zarządu Agencji; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia równowagi płci przy nominowaniu członków zarządu Agencji i ich zastępców; wzywa Agencję, by aktywnie przypominała państwom członkowskim o znaczeniu równowagi płci;

16.  z zadowoleniem odnotowuje fakt, że w 2016 r. do Agencji nie wpłynęły skargi, nie wszczęto procesów ani nie zgłoszono przypadków związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem personelu;

17.  zauważa, że w 2016 r. pracownicy Agencji przebywali na zwolnieniu chorobowym średnio 10,7 dnia; odnotowuje, że według odpowiedzi Agencji liczba dni spędzonych w 2016 r. na zajęciach poświęconych poprawie dobrostanu przypadających na jednego pracownika wyniosła od dwóch do trzech; zauważa, że Agencja zorganizowała szereg zajęć integracyjnych, przy czym więcej dni przypadało na pracowników operacyjnych, a mniej na pracowników administracyjnych; wzywa Agencję, aby zasięgnęła opinii służby medycznej w sprawie sposobów ograniczenia nieobecności związanych ze zwolnieniami chorobowymi;

18.   zauważa, że w 2015 r. Agencja przyjęła politykę w zakresie ochrony godności osoby i zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu i że informacje o przepisach wykonawczych stanowią część programu wprowadzającego dla nowych pracowników; zauważa, że dział Agencji ds. zasobów ludzkich i szkoleń udziela pracownikom odpowiedzi i informacji na ten temat; odnotowuje, że w 2016 r. zostały złożone dwie skargi, sprawy zbadano, zakończono i wydano zalecenia, nie wszczęto natomiast żadnego postępowania sądowego;

19.  zauważa, że Agencja nie posiada żadnych pojazdów służbowych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość i demokracja

20.  stwierdza, że w dniu 23 maja 2016 r. komitet zarządzający Agencji zatwierdził jej wytyczne w zakresie informowania o nieprawidłowościach i że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) pozytywnie zaopiniował dokument; zauważa jednak, że nie spotkał się on z aprobatą Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Zasobów Ludzkich, która poinformowała Agencję, że Komisja pracuje nad nowymi wytycznymi; odnotowuje z zadowoleniem, że w międzyczasie Agencja opublikowała ogólne zasady dotyczące informowania o nieprawidłowościach w kodeksie postępowania zamieszczonym na jej stronie internetowej; ponownie podkreśla, że przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla nawiązania i utrzymania opartej na zaufaniu relacji między obywatelami a Unią i jej instytucjami;

21.  zauważa, że wszyscy członkowie zarządu są zobowiązani co roku pisemnie przedstawiać publiczne deklaracje o braku konfliktu interesów, które są publikowane na stronie internetowej Agencji; zauważa, że publikowane i aktualizowane są również życiorysy dyrektora wykonawczego i przewodniczącego zarządu; zauważa, że Agencja przygotowuje nowe przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi; ubolewa, że członkowie zarządu i grupy doradczej opublikowali deklaracje „braku konfliktu interesów”, a nie deklaracje interesów, gdyż to nie członkowie powinni deklarować brak konfliktu interesów, tylko strony trzecie powinny dokonywać niezależnej weryfikacji deklaracji interesów; wzywa członków zarządu i grupy doradczej do opublikowania deklaracji interesów wymieniających członkostwo we wszelkich innych organizacjach; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o tej kwestii do końca lipca 2018 r.;

22.  zwraca uwagę, że pierwsze roczne sprawozdanie monitorujące z wdrażania strategii Agencji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych (kwiecień 2016 r.) wykazało niski poziom wykonania bliski 60 %, natomiast kolejne sprawozdanie monitorujące (listopad 2017 r.) wskazywało na wykonanie ilościowe na poziomie co najmniej 80 %; zwraca uwagę na poczynione w tym względzie postępy; wzywa Agencję, by stale usprawniała proces wdrażania strategii zwalczania nadużyć finansowych;

23.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja przygotowuje przegląd strategii zwalczania nadużyć finansowych; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o przyjęciu i wdrożeniu nowych przepisów;

24.  odnotowuje, że Agencja poinformowała Parlament, iż nie ma kontaktu z lobbystami;

25.  odnotowuje, że w 2016 r. Agencja otrzymała jedenaście wniosków o dostęp do dokumentów i że w dziewięciu przypadkach udzieliła pełnego dostępu, a w dwóch przypadkach odmówiła dostępu ze względu na ochronę interesów handlowych oraz ochronę dla celów inspekcji, dochodzeń i kontroli; oczekuje, że podejmując decyzję o ograniczeniu dostępu do dokumentów ze względu na ochronę interesów handlowych, Agencja z powagą potraktuje również interesy obywateli i zobowiązanie Unii do większej przejrzystości, uwzględniając wszelkie mające zastosowanie przepisy i regulacje;

26.  zauważa, że w jednym z przypadków odmowy dostępu do dokumentów sprawa została przekazana Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który zbadał ją między końcem 2016 r. a początkiem 2017 r. i zakończył w marcu 2017 r., sporządzając sprawozdanie podpisane w dniu 3 marca 2017 r.; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o decyzji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, a w stosownym przypadku, o dalszym postępowaniu;

Główne osiągnięcia

27.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Agencję w 2016 r., a mianowicie:

–  wdrożenie systemu zarządzania jakością w organizacji;

–  zapewnienie stabilnego i ciągłego działania powierzonych jej systemów, a jednocześnie udzielanie Komisji szerokiego wsparcia w przygotowywaniu szeregu kluczowych wniosków ustawodawczych;

–  odegranie kluczowej roli we wszystkich przedsięwzięciach związanych z interoperacyjnością między systemami informatycznymi w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz wniesienie istotnego wkładu we wspieranie i ułatwianie pracy grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności kierowanej przez Komisję;

28.  odnotowuje, że według sprawozdania Trybunału w okresie od marca do grudnia 2015 r. przeprowadzono w imieniu Komisji zewnętrzną ocenę Agencji, a jej wyniki przedstawiono w marcu 2016 r.; zauważa, że w wyniku oceny stwierdzono, iż Agencja wnosi wkład w zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości i należycie wypełnia swoje obowiązki; zauważa ponadto, że w celu dalszego usprawnienia zarządzania operacyjnego oceniający sformułowali 64 zalecenia, z których 7 uznano za kluczowe, a 11 za bardzo ważne; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja opracowała plan mający na celu wdrożenie zaleceń i że jest on właśnie realizowany; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o realizacji tego planu;

29.  z zadowoleniem przyjmuje nieprzerwaną współpracę Agencji z innymi agencjami działającymi w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; zauważa, że według rocznego sprawozdania sieci agencji unijnych w 2016 r. Agencja była zaangażowana w większą liczbę wspólnych działań z innymi agencjami niż w którymkolwiek z poprzednich lat;

30.  zauważa, że 2016 był dla Agencji najbardziej intensywnym i wymagającym rokiem od czasu jej ustanowienia i że mimo to Agencja uzyskała dobre wyniki i w pełni zrealizowała swój roczny program prac, prowadząc zgodnie z planem prawie wszystkie swoje działania i realizując swoje cele operacyjne; zauważa ponadto, że w ciągu roku wykonano szereg zadań dodatkowych;

Audyt wewnętrzny

31.  odnotowuje, że według sprawozdania Trybunału w sprawozdaniu z audytu z lipca 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego stwierdziła, że zasadniczo forma i praktyczne wdrażanie procesów umożliwiają Agencji obsługiwanie systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji, wizowego systemu informacyjnego i europejskiego zautomatyzowanego systemu identyfikacji odcisków palców (Eurodac) w sposób pozwalający na ciągłą i nieprzerwaną wymianę danych między stosującymi je organami krajowymi; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że według zewnętrznej oceny przeprowadzonej na zlecenie Komisji Agencja działa sprawnie i skutecznie wykonuje swoje zadania; zauważa ponadto, że Służba Audytu Wewnętrznego uznała, że można jeszcze usprawnić wydajność procesów związanych z zarządzaniem konfiguracją, zarządzaniem zmianą, zarządzaniem wersjami i testami, zarządzaniem problemami oraz zarządzaniem usługami i incydentami; zauważa, że Agencja i Służba Audytu Wewnętrznego uzgodniły plan dotyczący działań naprawczych; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o realizacji tego planu;

32.  zauważa, że w 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła dwie kontrole wiarygodności, z których jedna dotyczyła działań informatycznych, a druga planowania kadr, przydziału pracowników, oceny wyników, awansów i szkoleń; zauważa, że według Służby Audytu Wewnętrznego nadal istnieją w Agencji niedociągnięcia w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności elementy, które są nie do końca zgodne z proceduralnym aspektem przepisów wykonawczych oraz z wewnętrznymi wytycznymi samej Agencji; zauważa, że w celu rozwiązania tych kwestii opracowano plan działania; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wykonaniu tego planu działania;

33.  zauważa, że jednostka audytu wewnętrznego przeprowadziła trzy kontrole wiarygodności:

–  kontrolę modelu systemu kontroli wewnętrznej dotyczącej umowy o delegowaniu zadań w zakresie inteligentnych granic, w przypadku której jednostka audytu wewnętrznego w dniu 23 maja 2016 r. uznała, że model systemu kontroli wewnętrznej opracowany przez Agencję jest właściwy;

–  kontrolę projektu przebudowy w Strasburgu, w przypadku której jednostka audytu wewnętrznego nie dysponowała niezbędnymi dokumentami projektowymi i nie była w stanie dać wystarczającej pewności co do efektywności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej wprowadzonego dla tego projektu, wyraziła jednak obawy z powodu zastosowanej organizacji zarządzania projektem i umową; zauważa, że w celu rozwiązania tych kwestii opracowano plan działania; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wykonaniu tego planu działania;

–  końcowe sprawozdanie z audytu dotyczące zarządzania projektami informatycznymi, w przypadku którego jednostka audytu wewnętrznego uznała, że proces zarządzania projektami wymaga pilnej rewizji i poprawy; zauważa, że opracowano plan działania; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wykonaniu tego planu działania;

34.  odnotowuje, że na dzień 31 grudnia 2016 r. Agencja miała 22 otwarte zalecenia pokontrolne sklasyfikowane jako „bardzo ważne”, w tym 10 zaleceń pokontrolnych wydanych w ostatnim czasie; zauważa, że brak jest otwartych kwestii „krytycznych”; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tych zaleceń pokontrolnych;

Inne uwagi

35.  zauważa, że porozumienie dotyczące centrum technicznego z Francją jako przyjmującym państwem członkowskim weszło w życie w dniu 28 sierpnia 2016 r.;

36.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w celu zapewnienia miejsca pracy racjonalnego pod względem kosztów i przyjaznego dla środowiska w specyfikacjach technicznych przetargów Agencji uwzględniono kryteria wyników w zakresie środowiska i klimatu oraz fakt, że w budynkach zarządzanych bezpośrednio przez Agencję stosuje się przepisy dotyczące efektywności energetycznej;

37.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w dążeniu do dalszej redukcji lub kompensacji emisji CO2 polityka Agencji w zakresie zarządzania podróżami zmierza do ograniczenia do niezbędnego minimum podróży lotniczych dzięki szerokiemu stosowaniu wideokonferencji między dwoma głównymi miejscami pracy Agencji;

38.  zauważa, że nie określono jeszcze do końca poziomu wymiany informacji między Agencją a Komisją, który pozwoliłby na przygotowanie do działań po brexicie, gdyż dopracowania wymagają pewne aspekty prawne, takie jak dostęp do systemów zarządzanych przez Agencję i wykorzystywanie danych wprowadzonych do nich przez Zjednoczone Królestwo po brexicie; apeluje do Komisji, aby pomogła Agencji znaleźć odpowiednie rozwiązania, jak tylko proces negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem dostarczy im dostatecznych informacji;

39.  wyraża zadowolenie, że Agencja gwarantowała niezawodne i nieprzerwane funkcjonowanie powierzonych jej systemów oraz udzielała szerokiego wsparcia Komisji w związku z opracowywaniem szeregu kluczowych wniosków ustawodawczych (system wjazdu/wyjazdu, unijny system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS‑TCN) oraz przekształcenie rozporządzenia w sprawie europejskiego zautomatyzowanego systemu identyfikacji odcisków palców (Eurodac) i rozporządzenia w sprawie systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II));

o

o o

40.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2018 r.(12) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

7.2.2018

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016

(2017/2178(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kostas Chrysogonos

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którymi roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości („Agencji”) rzetelnie przedstawia jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 r.;

2.  jest zaniepokojony, że procedura udzielania zamówień publicznych rozpoczęta w celu dalszego rozwoju i utrzymania systemu VIS (sześcioletnia umowa na kwotę 194 mln EUR) bez dokładnego określenia zamawianych usług wymagała od oferentów – zgodnie z podstawą prawną systemu –posiadania dostępu do technologii porównywania danych biometrycznych, opracowanej przez jedno przedsiębiorstwo, które nie ma obowiązku zapewnienia oferentom dostępu komercyjnego; wzywa Agencję, aby w miarę możliwości unikała uzależnienia od jakiegokolwiek dostawcy, a jednocześnie zauważa, że zamawiane usługi muszą być dostosowane do komponentów będących już w użyciu; wzywa Agencję, aby w miarę możliwości zawierała umowy z wieloma usługodawcami i precyzyjnie określała zamawiane usługi;

3.  odnotowuje wysoki poziom przeniesień środków, na które zaciągnięto zobowiązania w tytule II (wydatki administracyjne) w 2016 r. w kwocie 5 mln EUR, co stanowi 63 % środków, na które zaciągnięto zobowiązania; uznaje, że jest to związane przede wszystkim z utrzymywaniem budynków i usługami doradczymi, które mają zostać zrealizowane w 2017 r. zauważa, że tak wysoki poziom przeniesień jest sprzeczny z zasadą jednoroczności budżetu; zaleca Agencji, by w miarę możliwości przestrzegała zasady jednoroczności budżetu; wzywa Agencję do usprawnienia zarządzania wydatkami administracyjnymi;

4.  wyraża zadowolenie, że Agencja gwarantowała niezawodne i nieprzerwane funkcjonowanie systemów, nad którymi powierzono jej pieczę, oraz udzielała szerokiego wsparcia Komisji w związku z opracowywaniem szeregu kluczowych wniosków ustawodawczych (system wjazdu/wyjazdu, unijny system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż, system ECRIS‑TCN oraz przekształcenie rozporządzenia Eurodac i rozporządzenia w sprawie SIS II);

5.  zauważa, że Agencja zmieniła umowę na budowę pomieszczeń w Strasburgu (21,2 mln EUR), aby dokonać płatności zaliczkowych w celu zwiększenia wykorzystania budżetu; zwraca uwagę, że zmiana ta wynikała z cyklu finansowego, jaki rozporządzenie finansowe przewiduje w przypadku środków niezróżnicowanych; zwraca uwagę, że do listopada 2016 r. Agencja wypłaciła pełną kwotę umowy, mimo że ukończono mniej niż połowę prac; zauważa, że ryzyko związane z płatnościami zaliczkowymi skompensowano częściowo przy pomocy gwarancji finansowej i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami umowy; zwraca się do Agencji, aby w przyszłych projektach lepiej oceniała konieczność podejmowania takiego ryzyka finansowego, ponieważ stosowanie gwarancji finansowych nie pokrywa całego ryzyka finansowego;

6.  ubolewa, że w 2016 r. Agencja otrzymała i przyjęła dostawy w wysokości 2,8 mln EUR, nie posiadając na ten cel odpowiednich środków i umów; wzywa Agencję do rygorystycznego przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych;

7.  ubolewa, że zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu jednostki audytu wewnętrznego Agencji na temat zarządzania projektami informatycznymi stosowane przez Agencję procedury zarządzania projektami wymagają natychmiastowego przeglądu i usprawnienia w odniesieniu do takich kwestii, jak dowody własności, obsada stanowisk, narzędzia, wsparcie i nadzór;

8.  ubolewa, że nie wdrożono jeszcze wewnętrznej procedury sygnalizowania nieprawidłowości; apeluje do Komisji Europejskiej, by zadbała o szybkie przyjęcie wytycznych dotyczących informowania o nieprawidłowościach, tak aby wytyczne te mogły zostać niezwłocznie przyjęte i skutecznie wdrożone przez agencje Unii, w tym Agencję; rozumie, że Agencja włączyła – jako środek tymczasowy – ogólne zasady dotyczące informowania o nieprawidłowościach do swojego kodeksu postępowania, który jest łatwo dostępny na stronie internetowej Agencji;

9.  wzywa współprawodawców do przyjęcia, a Agencję do skutecznego wdrożenia wymogów prawnych i wytycznych dotyczących spójnej strategii zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, a także do opracowania jasnej i przejrzystej polityki w tej dziedzinie; podkreśla, że współprawodawcy są uprawnieni do ustanowienia wymogu prawnego wobec Agencji w celu zapobiegania konfliktom interesu i zarządzania nimi; odnotowuje, że Agencja opublikowała indywidualne oświadczenia członków zarządu i grupy doradczej o „braku konfliktu interesów”; ubolewa jednak z powodu braku deklaracji interesów; wyraża zadowolenie, że mimo braku odpowiedniego wymogu prawnego Agencja opublikowała indywidualne deklaracje zobowiązania członków zarządu;

10.  zwraca uwagę, że pierwsze roczne sprawozdanie monitorujące z wdrażania strategii Agencji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych (kwiecień 2016 r.) wykazało niski poziom wykonania bliski 60 %, natomiast kolejne sprawozdanie monitorujące (listopad 2017 r.) wskazywało na wykonanie ilościowe na poziomie co najmniej 80 %; zwraca uwagę na poczynione w tym względzie postępy; wzywa Agencję, by stale usprawniała proces wdrażania strategii zwalczania nadużyć finansowych;

11.  ubolewa, że nie podjęto szczególnych działań w celu wyeliminowania braku równowagi płci wśród członków zarządu Agencji; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia równowagi płci przy nominowaniu członków zarządu Agencji i ich zastępców; wzywa Agencję, by aktywnie przypominała państwom członkowskim o znaczeniu równowagi płci;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w sprawozdaniu z audytu, opracowanym przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji, nie wskazano na poważne kwestie związane z funkcjonowaniem, utrzymaniem, bezpieczeństwem i ciągłością działania systemów informatycznych SIS II, VIS i Eurodac; ponadto z zadowoleniem przyjmuje fakt, że według zewnętrznej oceny przeprowadzonej na zlecenie Komisji Agencja działa sprawnie i skutecznie wykonuje swoje zadania; zauważa, że wciąż możliwe są pewne usprawnienia, oraz dostrzega zaangażowanie Agencji, jeżeli chodzi o podjęcie działań następczych w wyniku tego ważnego audytu;

13.  z zadowoleniem przyjmuje strategię Agencji w zakresie zatrzymywania pracowników, wdrażaną przez zarząd, która to strategia przewiduje, że pracownicy zatrudnieni na czas określony mogą – pod koniec okresu obowiązywania pierwszej umowy o pracę – otrzymać umowę na czas nieokreślony, dzięki czemu Agencja może zatrzymać w swoich strukturach pracowników posiadających wiedzę i kwalifikacje o kluczowym znaczeniu;

14.  wyraża ubolewanie z powodu wniosków Służby Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi wciąż występują niedociągnięcia w procedurach Agencji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności elementy, które nie są w pełni zgodne z proceduralnymi aspektami przepisów wykonawczych i własnych wewnętrznych wytycznych Agencji; apeluje do Agencji o podjęcie działań w związku z dwoma „bardzo ważnymi” i dwoma „ważnymi” ustaleniami poczynionymi w trakcie audytu, dotyczącymi procedur oceny pracowników i procedur awansu, zgodności z procedurami, starannego prowadzenia akt osobowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi i planowania tych zasobów;

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

1.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 194.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 194.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 286 z 1.11.2011.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 194.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 194.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 286 z 1.11.2011.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Dz.U. C 113 z 30.3.2016, s.191.

(12)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności